10 | Astralinės plotmės išvalymas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją, Šivą ir Astrėją išvalyti emocinę oktavą, astralinę plotmę, nuo visų demonų, padarų ir puolusių būtybių, kurie padeda pradėti karus arba trukdo žmonėms sustabdyti karus ir konfliktus. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Šiva, išlaisvink visus dvasingus žmones nuo jausmo, kad sustabdyti karus yra neįmanoma arba nepakeliama užduotis. Padėk jiems suvokti, kad, dirbant su pakylėtaisiais mokytojais, karų sustabdymas yra įveikiama užduotis.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, išlaisvink visus žmones suvokti, kad puolusios būtybės karą laiko įrankiu tam tikriems tikslams pasiekti.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, išlaisvink visus žmones suvokti, kad, nors dauguma žmonių turi troškimą sustabdyti karą, trijose aukštesnėse karalijose egzistuoja būtybės, o taip pat puolusios būtybės įsikūnijime, kurios visiškai netrokšta sustabdyti karo.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, išlaisvink žmones suvokti, kad oficiali pasaulėžiūra yra neadekvati ir neduoda žmonėms žinių apie dvasines karo priežastis.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, išlaisvink dvasingus žmones nuo visų iliuzijų, skatinančių juos galvoti, kad privalome kovoti su karus ir konfliktus skleidžiančiais žmonėmis.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, prašau pakylėtųjų mokytojų surakinti ir sudeginti demonus astralinėje plotmėje, idant įsikūnijime esantys žmonės galėtų laisvai pasirinkti sustabdyti jų agresiją arba atnešti jų teismą.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, išlaisvink žmones įsikūnijime, kurie, dažnai nesąmoningai, būna sudarę sąjungą su puolusiomis būtybėmis, ir pelnosi, palaikydami karus ir konfliktus kuriančius žmones.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, kviečiu Kristaus teismą visiems įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie skatina karus ir konfliktus. Prašau pakylėtųjų mokytojų išlaisvinti šiuos žmones nuo astralinės plotmės demonų ir padarų.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, kviečiu Kristaus teismą visiems įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie skleidžia karus ir konfliktus. Dermėje su Kristaus vizija, prašau pakylėtųjų mokytojų sugrąžinti jiems jų karmą, kad jie netektų gebėjimo skleisti karus ir konfliktus.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiu Kristaus teismą visiems įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie skleidžia karą ir konfliktus. Prašau pakylėtųjų mokytojų paimti juos iš įsikūnijimo dermėje su Kristaus vizija.

 • Astrėja, skaisti Būtybė mylima,
 • Tyrą džiaugsmą teikia Esatis tava,
 • Mėlynas kardas su baltu ratu,
 • Astralo plotmę perskrodžia kartu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

2. Mylima Astrėja, išlaisvink visus žmones įsikūnijime, kurių protus užvaldė astralinė plotmė, skatinanti jausti užuojautą velniui arba kitoms tamsos jėgoms.

 • Astrėja, audros šėlsmą nuramink,
 • Tyrumą kasdienybėj gink,
 • Mėlio baltumo aura pilna,
 • Kaip riterio šarvas švyti šviesa.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

3. Mylima Astrėja, surakink puolusias būtybes įsikūnijime, jaučiančias užuojautą demonams, kuriuos jos sukūrė ankstesniuose gyvenimuose, per muziką arba kitais būdais.

 • Astrėja, pas mane ateik,
 • Ir nuo padarų laisvę suteik,
 • Surišk astralines jėgas visas,
 • Tikrąją laisvę atradau aš.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

4. Mylima Astrėja, aš dabar naudojuosi savo laisva valia nuspręsti, kad: „Viskas, gana!“ Demonai ir padarai astralinėje plotmėje turėjo pakankamai galimybių daryti įtaką šiai Žemei, ir manyje esančio Kristaus įgaliojimais, reikalauju, kad jie būtų iš karto sustabdyti, o astralinė plotmė būtų išvalyta.

 • Astrėja, nuoširdžiai prašau,
 • Nuo demonų apvalyk greičiau,
 • Sudegink juos ir vesk mane aukštyn keliu,
 • Aš tavo ugnį valančią tveriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

5. Mylima Astrėja, surakink ir sudegink visus demonus astralinėje plotmėje, kurie vagia energiją iš įsikūnijime esančių žmonių arba iš astralinėje plotmėje įstrigusių sielų.

 • Astrėja, surakink dvasias visas,
 • Kad nebebūčiau aklas aš,
 • Dvasią ir dvynę jos regiu,
 • Kristaus pergalę laimiu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

6. Mylima Astrėja, surakink ir sudegink demonus, kurie buvo sukurti iš konflikto, ir kurie yra užprogramuoti amžinai kurstyti šį konfliktą.

 • Astrėja, nuskaistink mano ląsteles,
 • Išvalyk iš jų mirties energijas tamsias,
 • Įgijo laisvę kūnas augti jau,
 • Ląstelės skleidžia šviesą iš vidaus.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

7. Mylima Astrėja, surakink demonus, kurie yra užprogramuoti naikinti, ir kurie toliau daro viską, ką gali, kad tik paskatintų žmones vienas kitą naikinti, naikinti gamtą ir planetą, kurioje mes gyvename.

 • Astrėja, protą išvalyk jausmų,
 • Ramybę tyrume randu.
 • Su tavo aukštesniu jausmu,
 • Tobuloje ramybėj bendrakuriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

8. Mylima Astrėja, aš dabar suteikiu tau ir septyniems Arkangelams įgaliojimus surakinti visus demonus, kurie yra užprogramuoti karo ir destrukcijos kurstymu astralinėje plotmėje. Supančiok juos šviesos tinklu.

 • Astrėja, karaliją mentalinę užliek šviesa,
 • Manasis Kristaus AŠ prie vairo visada,
 • Ir suvokiu – galiu įkūnyt čia,
 • Visiems naudingą matricą.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

9. Mylima Astrėja, aš dabar tau ir septyniems Arkangelams suteikiu įgaliojimus sudeginti negatyvią energiją arba išlaisvinti energiją iš negatyvios matricos, idant demonai būtų visam laikui ištirpdyti.

 • Astrėja, su absoliučiu aiškumu,
 • Tapatumą naują priimu,
 • Eterinį planą jau matau,
 • Bendrakuriu sąmoningiau.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

3 dalis

1. Mylimas Šiva, aš dabar tau ir visiems pakylėtiesiems mokytojams suteikiu įgaliojimus įsikišti ir surakinti astralinėje plotmėje įstrigusias puolusias būtybes. Sudeginkite kiautą aplink jų Sąmoningąjį AŠ, idant jie vėl galėtų įgyti galimybę laisvai rinktis.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, išlaisvink visas išsikūnijusias sielas, kurios yra įstrigusios astralinėje plotmėje, idant jos vėl galėtų gauti galimybę nusileisti į fizinį įsikūnijimą Žemėje arba galėtų būti paimtos į kitą planetą.

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, išlaisvink mane ir visus dvasingus žmones nuo bet kokių ryšių ir lojalumo puolusioms būtybėms ir bet kokio simpatizavimo puolusioms būtybėms ir jų sukurtiems demonams.

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink puolusias būtybes ir demonus, kurie naudojasi tokiais ryšiais energijai vogti iš dvasingų žmonių ir trukdo jiems išpildyti savo Dangiškąjį planą.

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, surakink visas puolusias būtybes astralinėje plotmėje, kurioms atėjo antrosios mirties laikas. Paimk jas į Šventosios Ugnies Ežerą jų paskutiniam teismui, idant Žemė galėtų būti išlaisvinta nuo šių gyvybės srautų žemyn traukiančios traukos.

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, surakink ir sudegink puolusias būtybes astralinėje plotmėje, kurios vagia astralinėje plotmėje įstrigusių sielų ir įsikūnijime esančių žmonių energiją.

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, aš dabar tau ir visiems pakylėtiesiems mokytojams suteikiu įgaliojimus išlaisvinti ir išgydyti visas sielas nuo emocinių žaizdų, kurias padarė ankstesniuose gyvenimuose patirtos traumos.

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, išgydyk visas sielas, kurių emociniai kūnai yra taip stipriai išsifragmentavę, kad jos negali nusileisti į įsikūnijimą.

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, išlaisvink šias sielas ir jų sielos dalis nuo astralinės plotmės, idant jos galėtų susigrąžinti vientisumą ir tęsti savo dvasinį vystymąsi.

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.
 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4 dalis

1. Mylima Astrėja, išlaisvink visas sielas, kurių sielos dalys yra įstrigusios tam tikrose fizinėse vietose, pavyzdžiui, mūšio laukuose. Sugrąžink šias sielos dalis, idant žmonės vėl galėtų pilnai jas integruoti į savo fizinius kūnus.

 • Astrėja, skaisti Būtybė mylima,
 • Tyrą džiaugsmą teikia Esatis tava,
 • Mėlynas kardas su baltu ratu,
 • Astralo plotmę perskrodžia kartu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

2. Mylima Astrėja, išlaisvink visas sielas, kurios serga psichinėmis ligomis, kadangi jų emociniai kūnai yra taip išdraskyti, jog jos negali pilnai valdyti fizinio kūno. Išgydyk jas, kad jos galėtų natūraliai funkcionuoti.

 • Astrėja, audros šėlsmą nuramink,
 • Tyrumą kasdienybėj gink,
 • Mėlio baltumo aura pilna,
 • Kaip riterio šarvas švyti šviesa.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

3. Mylima Astrėja, išlaisvink visas sielas, turinčias emocinių problemų, kurių priežastis yra išdraskytas emocinis kūnas.

 • Astrėja, pas mane ateik,
 • Ir nuo padarų laisvę suteik,
 • Surišk astralines jėgas visas,
 • Tikrąją laisvę atradau aš.
 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

4. Mylima Astrėja, išlaisvink visas sielas nuo visų nuodų, patekusių į jų emocinius kūnus. Sudegink toksiškas energijas savo ratu ir ugniniu kardu.

 • Astrėja, nuoširdžiai prašau,
 • Nuo demonų apvalyk greičiau,
 • Sudegink juos ir vesk mane aukštyn keliu,
 • Aš tavo ugnį valančią tveriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

5. Mylima Astrėja, išlaisvink visas sielas nuo visų „šrapnelių“, kurie yra tarsi kabliai jų emociniuose kūnuose, į kuriuos laikosi įsikibę astralinėje plotmėje egzistuojantys demonai ir padarai. Surakink ir sudegink tuos demonus ir padarus.

 • Astrėja, surakink dvasias visas,
 • Kad nebebūčiau aklas aš,
 • Dvasią ir dvynę jos regiu,
 • Kristaus pergalę laimiu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

6. Mylima Astrėja, aš dabar tau ir visiems pakylėtiesiems mokytojams suteikiu įgaliojimus nusileisti į 33 astralinės plotmės lygmenis ir išlaisvinti visas sielas, kurios yra tenai įstrigusios ir net nesugeba paprašyti pagalbos, kad galėtų išsilaisvinti.

 • Astrėja, nuskaistink mano ląsteles,
 • Išvalyk iš jų mirties energijas tamsias,
 • Įgijo laisvę kūnas augti jau,
 • Ląstelės skleidžia šviesą iš vidaus.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

7. Mylima Astrėja, išlaisvink visus dvasingus žmones nuo tyčinio neišmanymo, dėl kurio jie nenori pripažinti astralinės plotmės egzistavimo ir joje egzistuojančios būsenos. Padėk jiems iš naujo atrasti ryžtą išsakyti prašymus ir suteikti pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus išvalyti astralinę plotmę.

 • Astrėja, protą išvalyk jausmų,
 • Ramybę tyrume randu.
 • Su tavo aukštesniu jausmu,
 • Tobuloje ramybėj bendrakuriu.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

8. Mylima Astrėja, išlaisvink aukščiausius dešimt procentų nuo dvasinės puikybės, kurios yra pilnas Naujojo Amžiaus judėjimas, dauguma dvasinių judėjimų ir dauguma religijų Žemėje, tai yra, kad žmonės įsikūnijime turi galią pakeisti Žemę nedirbdami su pakylėtaisiais mokytojais.

 • Astrėja, karaliją mentalinę užliek šviesa,
 • Manasis Kristaus AŠ prie vairo visada,
 • Ir suvokiu – galiu įkūnyt čia,
 • Visiems naudingą matricą.

 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

9. Mylima Astrėja, išlaisvink visus dvasingus žmones, kurie pasirinko ateiti į įsikūnijimą tam, kad padėtų išvalyti astralinę plotmę šiame amžiuje. Pažadink juos, kad jie atkurtų ryšį su savo padarytais pasirinkimais, idant jie galėtų atrasti sau vietą kaip bendrakūrėjai su pakylėtaisiais mokytojais.

 • Astrėja, su absoliučiu aiškumu,
 • Tapatumą naują priimu,
 • Eterinį planą jau matau,
 • Bendrakuriu sąmoningiau.
 • Astrėja, akceleruok mane,
 • Tyrumo vibruoju šviesoje,
 • Baltai mėlyną ugnį įžiebk,
 • Gyvąja šviesa mano aurą užliek.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com