ROS13: Motinos Marijos Stebuklingos Nepriklausomybės Rožinis

Iškvieskite savo tikrąją dvasinę nepriklausomybę ir įveikite daugelį subtilių įsitikinimų, pririšančių jus prie ego ir jausmo, kad reikia kovoti. Išvalo jūsų fizinį kūną ir padeda atnešti jūsų aukštesniąją viziją į įsikūnijimą.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)


Garbė Nepriklausomybės Motinai

Mylima Motina Marija, mylima Nepriklausomybės Motina, mylima Laisvės Motina, noriu būti iš tiesų nepriklausomas, iš tiesų laisvas. Suprantu, kad tikrąją laisvę galima pasiekti tiktai pažinus tiesą, kuri mane išlaisvins. Todėl šaukiuosi tavęs ir skelbiu, kad esu pasiryžęs sužinoti tiesą, kaip mano ego ir šio pasaulio jėgos pavergė mano sielą. Esu pasiryžęs apnuoginti kiekvieną savo ego aspektą, nes žinau, jog ego nėra mano tikrasis tapatumas. Žinau, kad paleidęs savo ego, neprarasiu savo individualumo. Iš tiesų tik paleidęs jį, atgausiu savo dvasinį tapatumą, kuris įgalins mane tapti nepriklausomu nuo visų dalykų, esančių už mano tikrojo AŠ ribų. Dabar suprantu, kad nepriklausomybę galiu atrasti tiktai Dievo karalystėje, esančioje manyje.

Jeigu ego apnuoginimas sukeltų man skausmą, tuomet drąsiai jį pasitinku. Esu pasiryžęs išverti laikiną diskomfortą, idant laimėčiau aukštesniąją laisvę ir galėčiau eiti per gyvenimą kaip Dievuje laisva, dvasinė Esybė, nepriklausoma nuo ego ir šio pasaulio jėgų. Todėl prašau tavęs ir savojo Kristaus AŠ apnuoginti mano ego, kad galėčiau pamatyti, kas jis per vienas, ir tuo būdu įgyčiau laisvę atsiskirti nuo jo. Prisiekiu pirmiausia ieškoti Dievo karalystės kaip visiškos vienovės su savąja AŠ ESU Esatimi. Prisiekiu paleisti visas ego iliuzijas, kad šio pasaulio princas nerastų manyje už ko užsikabinti. Liausiuosi mėginti pateisinti ar patvirtinti mentalinius įvaizdžius, kuriuos mano ego primeta realybei. Vietoj to, siekiu Kristaus tiesos ir esu pasiryžęs tapti laisvu.

Įveikdamas savo ego, esu pasiruošęs užimti savo teisėtą rulę ir būti bendrakūrėju su Dievu, pasiųstu į šį pasaulį atnešti Dievo karalystę į Žemę. Esu pasirengęs dauginti Dievo man duotus talentus ir viešpatauti Žemėje. Esu pasirengęs leisti Viešpaties Dievo Dvasiai, savo paties AŠ ESU Esačiai, nusileisti ant manęs ir įšventinti mane skelbti gerąją naujieną vargšams, gydyti tuos, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimą ir išlaisvinti prislėgtuosius.

Esu pasirengęs pagerbti Motinos liepsną, rodydamas kelią visiems Dievo vaikams iš nelaisvės. Esu pasirengęs pagerbti Motiną, išlaisvindamas Materijos šviesą nuo netobulų įvaizdžių ir atkurdamas joje Dievo karalystės tyrumą.

Priimu savo dvasinę nepriklausomybę

1. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad Dievas yra mano šaltinis. Be Dievo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Viskas yra sukurta iš Dievo Esybės, Dievo substancijos, Dievo Šviesos. Aš taip pat esu sukurtas iš Dievo Šviesos, ir todėl aš esu Dvasios Kibirkštis, Dievo ugnies individualizacija. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą. • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

2. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad mano tapatumo branduolys yra mano AŠ ESU Esatis, kuri yra vienos Dievo Liepsnos individualizacija. Prašau atverti mano sąmonei manąją Dievo Liepsną, dangiškąjį individualumą, saugomą mano AŠ ESU Esatyje ir dangiškąjį planą mano kelionei Žemėje. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

3. Kai Dievas tarė: „Tebūnie šviesa!,“ jis sukūrė amžinąją Buvimo Saulę, kuri yra mano šaltinis, mano parama ir mano išlaisvintoja. Mano Dievas yra deginanti ugnis, sudeginanti viską, kas nepanašu į ją. Žinau, kad Dievo ugnis gali išlaisvinti mane nuo visų apribojimų. Raktas į mano dvasinę ir materialinę nepriklausomybę yra leisti Dievo ugniai sudeginti viską, kas yra netikra mano esybėje. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

4. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad esu pasirengęs palikti bet kokį tapatumo jausmą, trukdantį man būti tuo, kuo iš tiesų esu. Pirmiausia ieškosiu Dievo karalystės, kuri yra vienovė su mano AŠ ESU Esatimi. Dievo ugnis degina tik tai, kas netikra, ir padaugina tai, kas tikra. Nebijau Dievo ugnies ir esu pasirengęs išvysti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus. Esu pasirengęs gyventi kaip dvasios Būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

5. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Dievas yra mylintis Dievas. Dievo meilė sudegina viską, kas yra anti-meilė, viską, kas laiko mane įkalintą netikrame tapatumo jausme. Dievo visa deginanti meilė išlaisvina mane būti tuo, kuo iš tiesų esu. Aš noriu būti laisvas ir su meile sakau: „O Viešpatie, o galingoji AŠ ESU Esatie manyje, tebūnie man pagal tavo aukštesniąją valią ir viziją.“ Kviečiu savosios Dievo Liepsnos ugnį sudeginti viską, kas nepanašu į ją, mano identiteto kūne. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

6. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad mano tikrojo tapatumo šerdis yra mano Dievo Liepsna. Mano Dievo Liepsna turi Alfa aspektą, ir tai yra liepsna, kuri uždegė mano individualią Dvasios Kibirkštį. Mano Dievo Liepsna turi Omega aspektą, ir tai yra Dievo ugnis, kurią nešu kaip dovaną į šį pasaulį. Kai leidžiu savo Dievo Liepsnos Šviesai šviesti žmonėms, aš esu pasaulio Šviesa. Esu pasirengęs būti vienovėje su Šviesa, kuri apšviestų kiekvieną į šį pasaulį ateinančią sielą, ir šaukiuosi pilno savosios Dievo Liepsnos pažinimo. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

7. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad dalis tikslo, dėl kurio atėjau į šį pasaulį, yra pademonstruoti žmogiškų ribotumų įveikimo kelią. Palieku idėją, kad mano gyvenimas turėtų pateisinti mano ego ir kitų žmonių lūkesčius. Matau kiekvieną situaciją kaip galimybę pademonstruoti savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir pasiryžimą įveikti ego ir išorinius apribojimus. Paleidžiu visus prisirišimus ir lūkesčius, ir esu pasirengęs prarasti savo mirtingą gyvenimą, idant laimėčiau nemirtingą gyvenimą vienovėje su savąja AŠ ESU Esatimi. Matau savo gyvenimą kaip didingą savitranscendencijos galimybę. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

8. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad iš Dievo nepasišaipysite ir kad Dievas neatsižvelgia nė į vieno žmogaus ego. Todėl Dievo realybė ir Dievo įstatymai nekinta nuo mentalinių įvaizdžių, kuriuos žmonių ego siekia perkelti ant realybės. Renkuosi atsiskirti nuo ego dualizmo ir siekiu vieningos akies vizijos per Kristaus protą. Noriu žinoti Dievo realybę ir būti harmonijoje su Dievo įstatymais. Aš žinau, kad Dievas įrašė savo įstatymus į vidines mano esybės klostes, ir žvelgiu į savo AŠ ESU Esatį, kad ji mane išvestų iš netikro savivaizdžio ir klaidingos mano ego pasaulėžiūros. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

9. Priimu savo dvasinę nepriklausomybę, žinodamas, kad turiu man Dievo suteiktą teisę būti įsikūnijime Žemėje ir įvykdyti visus savo dangiškojo plano aspektus. Esu čia, kad nukreipčiau savosios Dievo Liepsnos Šviesą į specifines situacijas. Turiu Dievo duotą teisę leisti savo Šviesai šviesti ir leisti jai sudeginti viską, kas nepanašu į ją. Aš esu Saulė ir manosios AŠ ESU Esaties Šviesa šviečia per visas mano veiklas. Viską, ką darau, darau tam, kad Dievas taptų daugiau, ir darau tai, leisdamas Dievo amžinajai Būties Saulei šviesti per mano individualizuotą buvimo saulę. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano tapatume.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.


 • Aš esu kosminėje tėkmėje

 • 1. Dievo Ugnį aš kviečiu,

 • Kelt aukštyn mane kartu.

 • Dievo ugnyje tveriu

 • Visas tyras aš tampu.

 • Amžinai būsiu savim

 • Dangiškąja savastim.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 2. Mintys kyla aukštyn,

 • Prie Dievo skrieju artyn.

 • Nes prote tyrame,

 • Žinau, kas yr' tiesa.

 • Aš siela vientisa,

 • Skilimo nebėra.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 3. Jausmai mano rimty,

 • Nebėr kovų many.

 • Veda Esatis mana,

 • Aš esu Kristaus uola.

 • Dievo meilė tobula,

 • Baimę visą išgina.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 4. Mano pasaulio atspindys

 • Tobulumo reginys.

 • Dievo šviesą dauginu,

 • Tamsią naktį naikinu.

 • Esatis mano valdys,

 • Širdį, rankas ir mintis.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 5. Mano kūnai harmoningi,

 • Sandoroje jie vieningi.

 • Dievo upės tėkmėje,

 • Laisvas aš vienovėje.

 • Harmonijoje tobuloj,

 • Kosminės simfonijos gaidoj.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.

 • [Sukalbėkite šaukinį, Aš esu kosminėje tėkmėje vieną kartą]

Priimu savo proto nepriklausomybę

1. Priimu savo proto nepriklausomybę, iškviesdamas savąją Dievo Liepsnos ugnį užpildyti mano mentalinį kūną ir sudeginti visas mintis, nesiekiančias Kristaus proto tobulumo. Esu pasirengęs pažinti ir atiduoti visas mintis, ateinančias iš mano ego ir bet kokių išorinių jėgų. Aš noriu tik tų minčių, kurios ateina iš manosios AŠ ESU Esaties. Per savąjį Kristaus AŠ galiu pažinti skirtumą tarp Dievo minčių iš mano dvasinio aš ir savanaudiškų minčių iš mano ego. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

2. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina iliuziją, jog yra įmanoma ištobulinti ego ar padaryti jį priimtinu Dievo akyse. Esu laisvas nuo dualistinės iliuzijos, kad tai, kas gimė iš atskirties, galėtų būti ištobulinta vienovėje, ir nebesieksiu pateisinti savo ego. Vietoj to, leisiu savajam Kristaus AŠ padėti man visiškai atsiskirti nuo ego ir tuomet leisiu savajai Dievo Liepsnai išvalyti visą energiją, įkalintą manajame ego. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

3. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog galiu veikti, nenaudodamas Dievo šviesos. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir priimu, kad viskas yra sukurta iš Dievo šviesos. Todėl veikti galiu, tiktai leisdamas savo AŠ ESU Esaties šviesai tekėti per mano sąmonę. Sakau kartu su Jėzumi: „Iš savojo ego aš pats nieko negaliu padaryti. Tai Tėvas, AŠ ESU Esatis manyje yra darytoja!“ Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

4. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog žmonės gali sukurti kažką, kas būtų atskirta nuo likusios Dievo kūrinijos. Esu laisvas nuo dualistinės iliuzijos, kad žmonija sukūrė pasaulį, kuriame Dievas neegzistuoja. Žinau, kad Dievas sukūrė pamatą ir pasiuntė mane į šį pasaulį, kad leisčiau savosios AŠ ESU Esaties šviesai padauginti Dievo darbą. Todėl kartu su Jėzumi sakau: „Mano Tėvas, mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.“ Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

5. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog dėl to, kad padariau klaidų praeityje, nesu vertas įžengti į Dievo karalystę. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir žinau, kad mokydamasis iš savo klaidų ir atiduodamas savo prisirišimus, įveiksiu praeitį. Savojo Kristaus AŠ išminties dėka, paverčiu savo praeitį tiltu į pergalę. Todėl priimu savo teisėtą bendrakūrėjo su Dievu rulę. Esu čia tam, kad dauginčiau savo šviesą ir leisčiau savo AŠ ESU Esačiai viešpatauti Žemėje. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

6. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog privalau būti tobulas, kad galėčiau tarnauti Dievui šiame pasaulyje. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir priimu tiesą, kad Dievas neieško žmogiško tobulumo – Jis ieško širdies tyrumo. Mylimas Kristaus AŠ, atiduodu visus netyrumus savo širdyje ir žinau, kad tyraširdžiai regės Dievą. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

7. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog nepriteklius, kančios ir apribojimai yra neišvengiamybė. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir žinau, kad nepriteklius gimė iš mano ego atskirties jausmo. Jausmas, kad reikia su kažkuo kovoti, sukelia kovą. Mylimas Kristaus AŠ, atiduodu iliuziją, kad Dievo karalystė negali būti įkūnyta Žemėje. Priimu, kad su Dievu viskas yra įmanoma, ir per savąją AŠ ESU Esatį galiu transcenduoti visus apribojimus. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

8. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina ego iliuziją, jog neturiu teisės būti Kristumi ir leisti savo šviesai šviesti Žemėje. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir skelbiu, kad leisiu savo šviesai šviesti žmonėms. Todėl kartu su Jėzumi sakau: „Kul esu šiame pasaulyje, AŠ ESU Esatis manyje yra pasaulio šviesa.“ Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

9. Priimu savo proto nepriklausomybę, žinodamas, kad mano Kristaus AŠ atskleidžia ir sudegina iliuziją, jog galiu laisvai rinktis, tiktai priešindamasis savo AŠ ESU Esaties aukštesniajai valiai ir vizijai. Esu laisvas nuo šios dualistinės iliuzijos ir paleidžiu visus įsitikinimus, dėl kurių esu tarsi suskilęs namas. Žinau, jog aš nesu ego, esu daugiau už ego. Aš esu manoji AŠ ESU Esatis, veikianti Žemėje, ir iš tiesų nepriklausomas esu tik tuomet, kai mano siela yra planeta, skriejanti aplink mano AŠ ESU Esaties Saulę. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano mintyse.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.


 • Aš esu kosminėje tėkmėje

 • 1. Dievo Ugnį aš kviečiu,

 • Kelt aukštyn mane kartu.

 • Dievo ugnyje tveriu

 • Visas tyras aš tampu.

 • Amžinai būsiu savim

 • Dangiškąja savastim.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 2. Mintys kyla aukštyn,

 • Prie Dievo skrieju artyn.

 • Nes prote tyrame,

 • Žinau, kas yr' tiesa.

 • Aš siela vientisa,

 • Skilimo nebėra.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 3. Jausmai mano rimty,

 • Nebėr kovų many.

 • Veda Esatis mana,

 • Aš esu Kristaus uola.

 • Dievo meilė tobula,

 • Baimę visą išgina.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 4. Mano pasaulio atspindys

 • Tobulumo reginys.

 • Dievo šviesą dauginu,

 • Tamsią naktį naikinu.

 • Esatis mano valdys,

 • Širdį, rankas ir mintis.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 5. Mano kūnai harmoningi,

 • Sandoroje jie vieningi.

 • Dievo upės tėkmėje,

 • Laisvas aš vienovėje.

 • Harmonijoje tobuloj,

 • Kosminės simfonijos gaidoj.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.

 • [Sukalbėkite šaukinį, Aš esu kosminėje tėkmėje vieną kartą]

Priimu savo emocinę nepriklausomybę

1. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, žinodamas, kad nebeturiu jokio troškimo būti savanaudiškos savo ego, masinės sąmonės ir išorinių jėgų valios vergu. Žinau, kad mano tikroji valia yra AŠ ESU Esaties valia, ir tikrasis mano troškimas yra įvykdyti kiekvieną savo dangiškojo plano aspektą. Todėl sąmoningai atiduodu visus jausmus, rišančius mane prie žemesniosios valios, ir kartu su Motina Marija sakau: „O Viešpatie, mano AŠ ESU Esatie, tebūnie man pagal tavo valią.“ Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

2. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti jausmą, kad negaliu kontruliuoti savo jausmų. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir patvirtinu faktą, jog, kad ir kas man benutiktų išoriniame pasaulyje, galiu viešpatauti vidiniam savo proto pasauliui. Priimu, kad, kai mano AŠ ESU Esatis viešpatauja mano protui, mano išorinė situacija atspindės vidinę mano ramybę. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

3. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti jausmą, kad esu apleistas Dievo ir esu vienišas priešiškame pasaulyje. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir patvirtinu faktą, kad aš pasirinkau nusigręžti nuo Dievo. Dabar renkuosi paleisti visą apleistumo jausmą ir esu pripildytas tobulos Dievo meilės, išginančios visas baimes. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

4. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti pykčio prieš Dievą jausmą ar nenorą gyventi. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad pjaunu tai, ką pasėjau praeityje. Priimu, kad visata yra veidrodis, atspindintis man tai, ką į jį išsiunčiu. Matau, kad vienintelis būdas pakeisti savo išorinę realybę yra pakeisti savo vidinę realybę. Renkuosi paleisti visus nedėkingumo jausmus, ir esu pilnas džiaugsmingos nuostabos, kad turiu galimybę dalyvauti Dievo karalystės Žemėje bendrakūrime. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

5. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti bet kokį jausmą, kad nesu vertas grįžti namo į Dievo karalystę. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad priėmiau nevertumo jausmą, kurį man primetė tamsos jėgos. Renkuosi paleisti visus nepilnavertiškumo jausmus, ir esu pripildytas žinojimu, kad esu vertas Dievo vaikas. Todėl iš tiesų myliu save taip, kaip Dievas mane myli. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

6. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti visus puikybės ir savanaudiškumo jausmus. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad esu Dievo Kūno Žemėje dalis. Renkuosi paleisti visus pavydo ar neapykantos kitiems žmonėms jausmus. Esu pripildytas Dievo meilės visam gyvenimui, ir todėl myliu savo artimą kaip save patį. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

7. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti visus jausmus, kad Dievas yra nelogiškas arba neteisingas. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad mano ego niekada nesupras Dievo ar Dievo įstatymo. Renkuosi paleisti visus neteisybės jausmus, ir esu pripildytas vidiniu žinojimu, kad mano Kristaus AŠ atsakys į visus mano klausimus. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

8. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti visus jausmus, kad gyvenimas yra beprasmis, ir jog kad ir ką bedaryčiau, tai neturi jokio skirtumo. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Renkuosi paleisti bet kokį emocinį paralyžių ir esu pripildytas dangišku entuziazmu, nušluojančiu bet kokį pasipriešinimą mano dangiškajam planui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

9. Priimu savo emocinę nepriklausomybę, iškviesdamas savosios Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano emocinį kūną ir sudeginti mechaniško išganymo ar galutinio sprendimo svajonę. Prisiimu visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir priimu faktą, kad gyvenimas yra nuolatinės savitranscendencijos procesas. Renkuosi paleisti visas svajones pasiekti saugumo būseną, kurioje man nereikėtų keistis. Neriu į nuolat tekančią Gyvenimo Upę ir jaučiu begalinį džiaugsmą, plaukdamas nuostabiame Dievo tapimo daugiau sraute. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano emocijose.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.


 • Aš esu kosminėje tėkmėje

 • 1. Dievo Ugnį aš kviečiu,

 • Kelt aukštyn mane kartu.

 • Dievo ugnyje tveriu

 • Visas tyras aš tampu.

 • Amžinai būsiu savim

 • Dangiškąja savastim.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 2. Mintys kyla aukštyn,

 • Prie Dievo skrieju artyn.

 • Nes prote tyrame,

 • Žinau, kas yr' tiesa.

 • Aš siela vientisa,

 • Skilimo nebėra.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 3. Jausmai mano rimty,

 • Nebėr kovų many.

 • Veda Esatis mana,

 • Aš esu Kristaus uola.

 • Dievo meilė tobula,

 • Baimę visą išgina.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 4. Mano pasaulio atspindys

 • Tobulumo reginys.

 • Dievo šviesą dauginu,

 • Tamsią naktį naikinu.

 • Esatis mano valdys,

 • Širdį, rankas ir mintis.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 5. Mano kūnai harmoningi,

 • Sandoroje jie vieningi.

 • Dievo upės tėkmėje,

 • Laisvas aš vienovėje.

 • Harmonijoje tobuloj,

 • Kosminės simfonijos gaidoj.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.

 • [Sukalbėkite šaukinį, Aš esu kosminėje tėkmėje vieną kartą]

Priimu savo materialinę nepriklausomybę

1. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo to, ko šiuo metu neturiu. Priimu faktą, kad visada turiu tai, ko reikia, kad galėčiau save transcenduoti ir priartėti prie Dievo. Dauginu tai, ką šiuo metu turiu, ir žinau, kad, jeigu būsiu ištikimas mažuose dalykuose, mano AŠ ESU Esatis paves man valdyti didelius dalykus. Todėl talentų dauginimas yra raktas susigrąžinti kontrulę savo gyvenimui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

2. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį pripildyti mano keturis žemesniuosius kūnus ir įtvirtinti tobulą energijos tėkmę tarp mano esybės Alfos ir Omegos, Dvasios ir Materijos aspektų. Mano Esatis viešpatauja mano keturiems žemesniesiems kūnams, ir aš patvirtinu, kad kiekvienas mano esybės aspektas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

3. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo mano fizinio kūno ir šio kūno apribojimų. Mano AŠ ESU Esatis yra tikrasis tobulos sveikatos šaltinis, ir aš patvirtinu, kad mano kūnas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

4. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo mano išorinės situacijos ar nuo kažko, ko mano AŠ ESU Esatis negali kontruliuoti. Kiekvieną situaciją matau kaip galimybę mokytis ir atiduoti savo prisirišimus prie šio pasaulio, kad galėčiau priartėti prie vienovės su savąja AŠ ESU Esatimi. Patvirtinu, kad kiekvienas mano situacijos aspektas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

5. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo kitų žmonių. Kai esu ištikimas savo tikrajam Aš, savo AŠ ESU Esačiai, mano santykiai bus paremti meile, o ne baime. Patvirtinu, kad kiekvienas mano santykių su kitais aspektas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

6. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo pinigų. Mano AŠ ESU Esatis yra tikrasis gausos šaltinis, ir patvirtinu, kad kiekvienas mano pragyvenimo aspektas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Tikiu, kad, jeigu kažko neturiu, tai man to ir nereikia, ir dauginu tai, ką turiu, užuot jaudinęsis dėl to, ko neturiu. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

7. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo vyriausybės ar valdžios elito Žemėje. Mano AŠ ESU Esatis yra tikrasis Dievo valdžios šaltinis, ir patvirtinu, kad kiekvienas mano tautos ir pasaulio aspektas yra tobulas įrankis mano dangiškojo plano įvykdymui. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

8. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad mano dangiškojo plano įvykdymas priklauso nuo kažko, kas yra šiame laiko ir erdvės pasaulyje. Priimu faktą, kad mano AŠ ESU Esatis yra tikrasis šaltinis, duodantis viską, ko man reikia. Žinau, kad mano AŠ ESU Esatis dažnai duoda tai, ko man reikia, per kitus žmones arba per materialias aplinkybes, tačiau visada matau pirminę priežastį už išorinių regimybių. Todėl niekada neleisiu sau priklausyti nuo kažko, kas būtų už AŠ ESU Esaties ribų. Pirmiausia ieškau Dievo karalystės, ir žinau, kad visa kita man pridės mano AŠ ESU Esatis. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.

9. Priimu savo materialinę nepriklausomybę, kviesdamas Dievo Liepsnos ugnį sudeginti mąstymą, kad netobulumai Žemėje negali būti pakeisti. Žemėje esančios sąlygos yra laikini miražai, maskuojantys tyrą Materijos šviesą. Mano AŠ ESU Esatis viešpatauja Materijos šviesai, ir šviesa džiūgauja, gavusi laisvę atvaizduoti viso Dievo Kūno Žemėje dangiškąjį planą. Patvirtinu, kad mano AŠ ESU Esatis yra vienintelė galia, galinti veikti mano gyvenime Žemėje.

 • Sveika Marija, Nepriklausomybės Motina,

 • Aš esu mano AŠ ESU Esaties tąsa.

 • Aš esu amžinoji Būties Saulė,

 • Šviečianti per mano širdį, protą ir sielą.


 • Šventa Marija, mano gyvenimas Materijoje

 • Yra mano gyvenimo Dvasioje išraiška.

 • Esu čia žemai visu tuo, kuo AŠ ESU Aukštai,

 • Ir viešpatauju Žemėje.


 • Aš esu kosminėje tėkmėje

 • 1. Dievo Ugnį aš kviečiu,

 • Kelt aukštyn mane kartu.

 • Dievo ugnyje tveriu

 • Visas tyras aš tampu.

 • Amžinai būsiu savim

 • Dangiškąja savastim.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 2. Mintys kyla aukštyn,

 • Prie Dievo skrieju artyn.

 • Nes prote tyrame,

 • Žinau, kas yr' tiesa.

 • Aš siela vientisa,

 • Skilimo nebėra.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 3. Jausmai mano rimty,

 • Nebėr kovų many.

 • Veda Esatis mana,

 • Aš esu Kristaus uola.

 • Dievo meilė tobula,

 • Baimę visą išgina.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 4. Mano pasaulio atspindys

 • Tobulumo reginys.

 • Dievo šviesą dauginu,

 • Tamsią naktį naikinu.

 • Esatis mano valdys,

 • Širdį, rankas ir mintis.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.


 • 5. Mano kūnai harmoningi,

 • Sandoroje jie vieningi.

 • Dievo upės tėkmėje,

 • Laisvas aš vienovėje.

 • Harmonijoje tobuloj,

 • Kosminės simfonijos gaidoj.


 • Esatie, vesk mane,

 • Esatie, veržliam sraute,

 • Esatie, užliek mane,

 • Esatie, sava dvasia,

 • Laisvas esu,

 • Dievuje gyvenu.

 • [Kalbėkite šį šaukinį, Aš esu kosminėje tėkmėje tiek kartų, kiek norėtumėte, prieš užsklęsdami rožinį]


Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Rožinio užsklanda

Mylimi Dieve Tėve ir Motina, mylimi Alfa ir Omega, užsklęskite mus dabar absuliučiame žinojime, kad mes turime Dievo mums duotą teisę dauginti tavo šviesą ir viešpatauti Žemėje. Mylimas Arkangele Mykulai, išvalyk mūsų esybes nuo visos anti-valios ir nenoro gyventi. Užsklęsk mus nepramušamoje savo mėlynos liepsnos apsaugoje. Mylimas Jėzau, užsklęsk mus Kristaus tiesos krištuliniame aiškume, kad galėtume priimti savo vienovę su AŠ ESU Esatimi, esančia kiekviename iš mūsų. Mylima Motina Marija, užsklęsk mus besąlyginėje Nepriklausomybės Motinos meilėje, kad galėtume priimti tikrąją nepriklausomybę, būdami čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Nepriklausomybės Motinos vardu, priimu, kad esu viena su savo AŠ ESU Esatimi, ir šioje vienovėje esu iš tiesų laisvas ir nepriklausomas. Aš patvirtinu, kad esu vienovėje su Gyvenimo Upe ir kad iš mano AŠ ESU Esaties į mano sielą ir atgal teka tobulas aštuoniukės srautas. Dievo šviesą nuspalvinu vien meile, ir ji grįžta aukštyn, tapdama mano turtais, sukrautais Danguje. Dovanai gaunu iš savo AŠ ESU Esaties ir dovanai dovanoju visai gyvybei. Per šią amžinąją Būties tėkmę, Dievo karalystė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoulbox.com