ROS02: Motinos Marijos Stebuklų Rožinis vaikams

Šis rožinis yra Stebuklų Rožinio variacija, skirta specialiai vaikams. Elkitės su vaikais atsargiai ir nemėginkite jų prievarta versti kalbėti šį rožinį. Būkite jautrūs individualiems vaiko poreikiams ir leiskite vaikui sukalbėti tik dalį šio rožinio, jeigu jis negali išbūti sukoncentravęs dėmesio visam rožiniui. Likusią rožinio dalį galite sukalbėti sekantį kartą. Jeigu kalbėsite tik dalį rožinio, būtinai sukalbėkite ir užsklandą.

Jeigu vaikas pajėgia, duokite jaunesniems vaikams toliau pateiktą tekstą. Jeigu vaikai yra vyresni, galite sukalbėti visą tekstą iki užsklandos kelis kartus, iš viso iki keturių kartų. Tuomet sukalbėkite vieną kartą užsklandą.

Galite pritaikyti šį rožinį individualiai vaiko situacijai. Pavyzdžiui, kai kurie vaikai gali eiti į darželį, o ne į mokyklą. Jeigu vaikai lieka namuose, atitinkamai pakeiskite tas eilutes, kuriose yra kalbama apie mokyklą. Kai kuriems vyresniems vaikams gali nepatikti idėja sėdėti ant Motinos Marijos kelių. Tokiu atveju, šias eilutes galite praleisti.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite čia asmeninę maldą. Tegul vaikai patys susikuria savo maldas, garsiai arba tyliai, kaip jiems norisi.)Viešpaties malda

Mūsų Tėve-Motina Dieve, tu esi Danguje, bet ir aplink mus bei mumyse.

Mes dovanojame tau savo širdžių meilę ir esame dėkingi, kad tu mus myli.

Brangus Dieve, pasiųsk Arkangelą Mykolą ir jo Mėlynos liepsnos Angelus, kad jie apsaugotų mus nuo visų tamsių dalykų.

Brangus Arkangele Mykolai, apsaugok mano tėtį ir mamą, mano brolius ir seseris ir mano senelius.

Apsaugok mūsų šeimą nuo visokio blogio ir visada laikyk mus apsupęs savo ramybėje ir harmonijoje.

Brangus Arkangele Mykolai, apsaugok mane kiekvieną dieną nuo visokio blogio ir visos tamsos.

Laikyk mane apsupęs savo Šviesoje ir Meilėje, kad ir kur beeičiau – namuose, mokykloje, kai žaidžiu ir visur kitur.

Ačiū tau, kad mane saugai.

Pažadu, kad visada prisiminsiu, jog tavo Mėlynos Liepsnos Angelai yra su manimi.

Kadangi jie yra su manimi, man nereikia bijoti.

Brangus Arkangele Mykolai, padėk man prisiminti, kad, kai bijau, man tereikia atverti savo širdį ir tave pakviesti.

Man tereikia pajausti tavo Buvimą šalia savęs.

O kai jaučiu tavo Šviesą ir Meilę, nebebijau.

Esu ramybėje, o kai esu ramybėje, man niekas negali pakenkti.

Mylimas Dieve Tėve ir Motina, žinau, kad visada esate su manimi.

Myliu jus ir žinau, kad mylite mane. Amen.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu mylimą Mariją, Stebuklų Motiną.

Padėk man žinoti, kad myli mane, kaip mylėjai kūdikėlį Jėzų.

Padėk man pajausti, kaip paimi mane ant kelių ir sūpuoji mane, kaip sūpuodavai kūdikėlį Jėzų.

Padėk man visada suprasti, kad mane, mano šeimą ir visus žmones saugo tavo meilė.

Brangi Motina Marija, padėk man visada prisiminti, kad Dievas yra geras.

Padėk man žinoti, kad Dievas visada mane mylės, kad ir kas man šiame pasaulyje benutiktų.

Miela Motina Marija, padėk man pajausti tavo meilės stebuklą.

Padėk man žinoti, kad tu ir Jėzus visada mane mylėsite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Brangi Motina Marija, meldžiu tavo stebuklo mūsų šeimoje.

Padėk mano tėčiui ir motinai gyventi kartu ramybėje ir harmonijoje.

Padėk jiems visada turėti pakankamai pinigų pasirūpinti mūsų šeima.

Padėk mums visiems būti sveikiems.

Brangus Arkangele Mykolai, apsaugok mūsų šeimą, kad galėtume gyventi ramybėje, harmonijoje ir gausoje.

Padėk mums visiems žinoti, kad Dievas mus myli, kad mes taip pat galėtume vieni kitus mylėti.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Brangi Motina Marija, padėk man suprasti, kad, kai jaučiuosi blogai arba darau blogus dalykus, taip yra todėl, kad klausau manyje esančio ego.

Ego rūpinasi tik savimi, jam nerūpiu nei aš, nei kiti žmonės.

Padėk man žinoti, kad, kai jaučiu meilę ir ramybę, taip yra todėl, kad esu vienybėje su savuoju Kristaus AŠ, esančiu manyje.

Padėk man visada rinktis būti vienybėje su savuoju Kristaus AŠ, idant galėčiau mylėti ir būti malonus su kitais žmonėmis, ir kad visada jausčiau Dievo meilę.

Meldžiu savąjį Kristaus AŠ parodyti man, kaip visada elgtis teisingai ir kaip viską daryti su meile.

Padėk man žinoti, jog dėlto, kad Dievas mane myli, aš galiu mylėti save ir visus kitus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Brangi Motina Marija, padėk man suprasti, kad mano tėvai ir kiti suaugę žmonės taip pat turi Kristaus AŠ ir ego savyje.

Ir kai jie su manimi elgiasi be meilės, taip yra todėl, kad klauso savo ego.

Motina Marija, padėk man žinoti, kad, kai myliu savo tėvus ir esu jiems geras, padedu jiems įveikti savąjį ego ir padedu jiems klausyti jų viduje esančio Kristaus AŠ.

Padėk man žinoti, kad mano tėvuose esantis Kristaus AŠ visada mane myli.

Padėk man jiems atleisti, kai jie klauso savo ego.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Brangi Motina Marija, pasiųsk savo angelus, kad jie vestų mano tėvus, mano senelius, mano mokytojus ir visus kitus suaugusius aplink mane.

Padėk jiems visada klausyti savojo Kristaus AŠ ir maloniai su manimi elgtis.

Brangus Arkangele Mykolai, apsaugok suaugusius žmones aplink mane, kad jie galėtų įveikti savo ego ir galėtų klausyti Kristaus AŠ.

Apsaugok mane ir mano brolius bei seseris, kad visada galėtume klausyti savojo Kristaus AŠ ir elgtumėmės vieni su kitais su meile.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Brangi Motina Marija, pasiųsk savo angelus, kad jie vestų mano tėvus, mokytojus ir kitus suaugusius žmones.

Padėk man prisiminti planą, kurį Dievas ir mano Kristaus AŠ yra sukūrę mano gyvenimui.

Padėk man prisiminti, kas aš esu ir kodėl esu čia Žemėje šiame gyvenime.

Padėk man prisiminti, ko noriu išmokti ir ką noriu nuveikti dėl kitų.

Padėk man pažinti dovaną, kurią mano siela nori padovanoti Žemei.

Padėk man prisiminti, kuo mano siela nori tapti, kai užaugsiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Brangi Motina Marija ir Arkangele Mykolai, pasiųskite savo angelus su manimi į mokyklą kiekvieną dieną, ir saugokite bei veskite mane.

Apsaugokite mane nuo visų vaikų ir mokytojų, kurie nėra mylintys ir malonūs. Padėkite man visuomet su visais elgtis maloniai ir atleisti visiems, kurie blogai su manimi elgiasi.

Padėkite man prisiminti, ko mano siela nori išmokti mokykloje.

Padėkite man suprasti, ką man sako mano mokytojai, kad galėčiau išmokti visko, ko reikia mano pergalei šiame gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Brangus Jėzau ir Motina Marija, padėkite man visada prisiminti, kad mano Kristaus AŠ yra geriausias mano draugas.

Padėkite man žinoti, kad jis ves mane ir guos mane mano širdies tyloje.

Prašau savojo Kristaus AŠ padėti man suprasti viską, ko Jėzus atėjo mus išmokyti.

Padėk man prisiminti savo dvasinę šeimą ir žinoti, kad Dievas yra mano viduje.

Padėk man suprasti, kad, kai tikiu Jėzumi, galiu daryti tokius pačius darbus, kokius darė ir Jėzus.

Padėk man žinoti, kad, kai esu vienybėje su tavimi, Dievas gali padėti žmonėms per mane, kaip padėjo žmonėms per Jėzų.

Padėk man žinoti, kad Dievas gali daryti mano gyvenime stebuklus, nes Dievas yra mano viduje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 •  Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Žemė yra Viešpaties ir Jo pilnatvė. (Pakartokite 3 kartus) Amen.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.


Rožinio užsklanda

Esu dėkingas, kad Dievas visada yra su manimi, nes Dievas yra mano viduje.

Esu dėkingas, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos liepsnos Angelai visada mane saugo.

Esu dėkingas, kad Jėzus ir Motina Marija visada mane ves ir padės man atrasti teisingą kelią ir teisingą veiklą.

Esu dėkingas, kad Dangiškoji Motina apsupa mane savo begaline ramybe ir harmonija.

Pažadu visada ieškoti Dangiškosios Motinos ramybės savyje ir visada klausyti savojo Kristaus AŠ vedimo širdyje.

Priimu, kad Motinos Marijos meilė sudegina visas mano baimes.

Priimu, kad esu Dievo vaikas, ir prisiekiu būti viskuo, kuo esu Dievuje ir daugiau.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu savo šeimą begalinėje Dangiškosios Motinos meilėje ir šviesoje.

Tai užbaigta, tai atlikta, tai užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com