INV03 Amžinosios Tėkmės invokacija

Trumpa ir meditacinė invokacija, skirta įtvirtinti aštuoniukės tėkmę, idant jūsų Dievo Liepsnos Šviesa galėtų tekėti iš jūsų Aukštesniosios Esybės į jūsų žemesniąją esybę.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia asmeninį prašymą).

Aš saugau tėkmę

Aš dabar sąmoningai atitraukiu savo dėmesį nuo visko, kas yra už mano AŠ ESU Esaties ir mano Dievo Liepsnos ribų. Prisiekiu sąmoningiau gyventi savo gyvenimą. Prisiekiu gyventi suvokdamas, kad esu bendrakūrėjas su Dievu. Esu čia tam, kad atneščiau savo unikalią dovaną į šį pasaulį, ir darau tai, leisdamas savosios Dievo Liepsnos Saulei šviesti per savo tapatumą, mintis, jausmus ir veiksmus.

Aš dabar palieku visus ego paremtus troškimus, ambicijas ir lūkesčius. Prisiekiu atkurti ryšį su savąja Dievo Liepsna ir savo dangiškuoju planu, idant nebešvaistyčiau savo gyvenimo, vaikydamasis beprasmiškų ego tikslų. Vietoj to, prisiekiu vykdyti savo dangiškąjį planą, dėl kurio čia esu. Prisiekiu būti pasaulyje, bet ne iš šio pasaulio. Prisiekiu leisti savo šviesai šviesti žmonėms, idant mano Dievo Liepsna galėtų BŪTI pasaulio šviesa.

Prisiekiu dauginti Dievo man duotą šviesą ir visada išsaugoti savo vidinį ryšį su savąja Dievo Liepsna. Prisiekiu išsaugoti aštuoniukės tėkmę iš Aukščiau į žemiau ir dauginti ją kiekvieną dieną. Todėl prisiekiu teisingai susidėlioti savo prioritetus. Pirmiausia ieškosiu Dievo karalystės ir Jo teisumo – nenutrūkstamos aštuoniukės tėkmės, ir leisiu Dievui pridėti man visus kitus dalykus, kurie yra mano dangiškojo plano dalis. Pilnai priimu, kad esu Gyvenimo Upės tėkmėje, ir todėl gausingas gyvenimas jau priklauso man. O Dieve, priimu, kad tau malonu dovanoti man savo karalystę, ir priimu šią karalystę, dabar ir amžinai.


AŠ ESU Gyvenimo Tėkmėje

 • 1. Versmės šaltiny dieviškam gimiau,
 • Dievas tik meilė – tą aš žinau.
 • Dievas atsiunčia daugelį iš Vieno,
 • Tėkmė Gyvenimo jau prasidėjo.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 2. Gyvenimo Upė, amžinu srautu,
 • Tarnauja augimui būtybių visų.
 • Dievo įstatymų sergėjama,
 • Be trūkumų auga gyvybė visa.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 3. Dievas tetrokšta būti DAUGIAU,
 • Ugnies kibirkštim iš Dievo gimiau.
 • Dievo liepsna dega manyje,
 • Į Žemę atėjau nešt liepsną šią.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 4. Saulė Dievo Kristuj esu,
 • Išlaisvinti Žemę aš jau einu,
 • Išgena baimę meilė tobula,
 • Kad Dievą išgirstų gyvybė visa.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 5. Siela užnuodyta ego mirties
 • Įpūst atėjau gyvybės vilties.
 • Atgimusi Dvasioj skleidžias siela,
 • Šventąjį tikslą pildydama.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 6. Praskrodžiu šydą ego melų,
 • Tiesą akims atviroms atskleidžiu.
 • Neišmanymo tamsą pakeičia šviesa,
 • Žvilgsnį vidinį atverdama.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 7. Materijos šviesą išlaisvint atėjau,
 • Įvaizdžius kreivus paleidžiu jau,
 • Ir visai materijai pradėjus žėrėt,
 • Imu Dievo planą Žemei regėt.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 8. Viziją tyrą aš jau regiu,
 • Ateitį šviesią, drąsią stebiu,
 • Ir Dievo būtybėms pažinus Save,
 • Šventą Jo vardą šloviname.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

 • 9. Motinos įsčių Meilėj Šventoj,
 • Tėkmę sujungiu Aukštybių šviesoj.
 • Aštuoniukės tėkmė vėl teka laisvai,
 • Žmogaus ir Dievo vieningoj dermėj.

 • Gyvenimo Upe, myliu tave,
 • ESU AŠ tavo amžinoj tėkmėje.
 • Kartu su Kristumi į priekį žengiu,
 • Motinos Šviesą valdyti galiu.
 • Dega many Dievo Liepsna,
 • Išlaisvina Jo Meilė šventa.

 • Aštuoniukės tėkmės perkeičianti galia
 • Visus Dievo meilė apgaubia giedra.
 • Vienovė pakeičia vaidus visokius,
 • Visiems žmonėms gyvenimas gausus.
 • Šventa Dvasia, tekėk per mane,
 • Paskatink visus BŪT DAUGIAU Dievuje.

Motinos Šviesa aukštyn visuose keliama

 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

(PASTABA: Pagrindinis šios invokacijos tikslas yra įtvirtinti aštuoniukės tėkmę tarp jūsų Dievo Liepsnos ir jūsų sąmoningo proto. Todėl kalbėkite šią invokaciją lėtai, tuo pat metu mąstydami apie žodžių prasmę. Tačiau galite sukalbėti tą invokacijos dalį, kuris prasideda nuo Aš saugau tėkmę, daugiau nei vieną kartą (iki keturių kartų). Tuomet sukalbėkite likusią invokaciją.)

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones įkūnyti gausingą gyvenimą.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visą gamtą įkūnyti gausingą gyvenimą.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina Motiną Žemę įkūnyti gausingą gyvenimą.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina Materijos Šviesą įkūnyti gausingą gyvenimą.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones BŪTI DAUGIAU, transformuodama Žemę į Dievo karalystės DAUGIAU.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas Šventosios Dvasios nuolatinėje aštuoniukės tėkmėje. Myliu Šventąją Dvasią ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir prisiekiu dauginti savo talentus ir BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus, idant galėčiau pasilikti Gyvenimo Upės tėkmėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad aš esu DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad visi žmonės yra DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Žemė yra DAUGIAU Gyvenimo Upėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com