Taikos iškvietimo afirmacija

Ekstatiškos taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo taikos instrumentu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU pasaulio Šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingo Džiaugsmo Liepsna.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Žemė galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius įsikūnijime, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

AŠ ESU pasirengęs eiti Taikos Keliu

Aš dabar renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad Dievas suteikė žmonėms teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes vieninteliai turime įgaliojimus sustabdyti karą ir atnešti taiką, nes mes esame tie, kurie šiuos karus pradeda.

Pripažįstu, kad tikroji karo priežastis yra ta, jog žmones yra apakinusi dualizmo ir atskirties sąmonė, dėl kurios jie nesugeba matyti visos gyvybės vienovės. Todėl jie mano galintys sunaikinti blogį, mano galintys daryti Dievo darbą ar netgi sukurti taiką, žudydami žmones, kuriuos jie laiko blogais. Tačiau neįmanoma išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Ir todėl neįmanoma atnešti taikos per antikristo sąmonę, kuri yra tikroji karo priežastis.

Taiką galima atnešti, tiktai atnešant Taikos Šviesą, Ekstatiškos Taikos Liepsną, kuri sudegins karo sąmonę. Ši Taikos Liepsna ateina iš dvasinės būtybės, žinomos Taikos Elohimo vardu. Tačiau Taikos Liepsna į šį pasaulį turi įžengti per įsikūnijime esančius žmones, nes mums buvo duota teisė viešpatauti Žemėje. Todėl pašvenčiu savo gyvenimą ėjimui Taikos Keliu, kuriame pirmiausia siekiu pašalinti rąstą iš savo akies, pašalinti karą iš vidaus, idant galėčiau tapti atviromis durimis Taikos Liepsnai šviesti į šį pasaulį ir sudeginti karo priežastis.

Tad dabar patvirtinu Taikos Elohimo žodžius, idant Taikos Šviesa galėtų tekėti per šiuos žodžius, man juos tariant materialioje karalijoje, kuomet jie tampa Gyvuoju Žodžiu. Aš siunčiu šiuos žodžius ir jų žinią į masinę sąmonę, kad ši žinia pažadintų tuos, kuriuos įmanoma pažadinti, tuos, kurie pasisiūlė eiti Taikos Keliu šiame gyvenime. Todėl sakau visiems dvasingiems žmonėms Žemėje:

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ! (4X)


Ši afirmacija yra ilgesnės invokacijos dalis. Jei norite dar galingesnio efekto, sukalbėkite visą invokaciją.

Taikos liepsnos iškvietimo invokacija

Versta iš www.transcendencetoolbox.com