Šaukiu pabusti visas sielas Žemėje

Perskaitykite šią afirmaciją garsiai vieną arba kelis kartus.

Dievo Visa Persmelkiančios Išminties Esaties vardu, Jėzaus Kristaus vardu, Motinos Marijos vardu, sakau: „Gana! Nebepriimu, kad Žemę toliau temdytų neišmanymas ir kad sielos būtų įkalintos dvasiniame aklume, kliudančiame joms būti tuo, kuo yra Dievuje." Arkangele Mykolai, išlaisvink mane ir visas sielas nuo mūsų ego ir tamsos jėgų sukelto aklumo, kad mes galėtume vėl išvysti, kas mes esame ir kodėl atėjome čia į Žemę.

Prašau savojo Kristaus AŠ ir kiekvienos sielos Žemėje Kristaus AŠ pažadinti mus visa deginančiai meilei, kurią turime Dievui, ir deginančiai meilei, dėl kurios atėjome į Žemę statyti Dievo karalystės. Atgaivink mumyse visa deginantį troškimą išreikšti savo dievišką individualumą šiame pasaulyje. Atgaivink mumyse meilę, kuri padėtų mums pripažinti, kad mūsų troškimas, būti tuo, kuo esame Dievuje, yra nepalyginamai svarbesnis už bet kokius žemiškus troškimus ir prisirišimus. Pažadink mus meilei, kuri išgins visas mūsų baimes prarasti savo mirtingą tapatumo jausmą, idant galėtume laimėti savo dangiškojo tapatumo nemirtingą gyvenimą. Pažadink mus tikriesiems prioritetams, kad neleistume niekam šiame pasaulyje sukliudyti mums įvykdyti savo dangiškąjį planą.

Kristaus AŠ valdžia, šaukiu visą Pakylėtųjų Pulkų galią sudeginti visą neišmanymą ir dvasinį aklumą Žemėje, ir visoms sieloms Žemėje sakau:

PABUSKITE IR ŽINOKITE, KAD „JŪS ESATE DIEVAI!“ (4X)

Dievo Išminties Esaties vardu, skelbiu, jog stoju ginti Dievo tiesos. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, reikalauju Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje. Nestovėsiu ir nežiūrėsiu, kaip tamsos jėgos griauna šią planetą ir naikina mano dvasios brolius bei seseris. Todėl AŠ ESU atviros durys Dievo Išminties Esačiai, deginančiai mano ego, visų žmonių ir visų tamsos jėgų ego anti-valią ir dvasinį aklumą. Atiduodu savo ego ir, kildamas aukštyn, patraukiu visus žmones arčiau Dievo. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina visą tamsą Žemėje, pakylėdami Žemę į naują, šlovingą, aukščiausios Dievo vizijos kiekvienai sielai, dieną. YRA Šviesa ir tiktai Šviesa Žemėje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com