Kaip kviesti teismą

Jėzus: Į teismo iškvietimą neturėtų būti žiūrima lengvabūdiškai. Kai kviečiate antikristo jėgų teismą, yra įmanoma, netgi tikėtina, kad jos sieks jus užpulti dvasiniame lygmenyje, nukreipdamos į jus negatyvią energiją arba siekdamos projektuoti mintis į jūsų protą. Tačiau iš tiesų nėra jokių priežasčių to išsigąsti, nes visi žmonės Žemėje nuolatos yra puolami šių jėgų.

Tiesiog noriu jus iš anksto įspėti, kad galėtumėte apsiginkluoti, apsišarvuodami dvasine apsauga, kuri reikalinga atmušti visas tokias atakas. Todėl, jeigu turite intenciją kviesti teismą, yra svarbu, kad naudotumėtės dvasine apsauga, kuri yra aprašyta kitur. Taip pat noriu labai stipriai paraginti naudotis violetine liepsna, kad jos pagalba transmutuotumėte per teismo iškvietimą į paviršių iškeltas visas netobulas energijas, tiek jūsų sąmonėje, tiek ir išorėje.

Tuo noriu pasakyti, kad tiktai rimti mokiniai turėtų naudotis teismo iškvietimu, ir jie turėtų daryti tai su atsidavimu. Siūlau, kad 5-10 minučių paskirtumėte apsaugos šaukiniams prieš išsakydami teismo kvietimą, o po jo 5-15 minučių kalbėtumėte violetinės liepsnos šaukinius. Kaip konkretų tokios matricos pavyzdį, siūlau sekantį sąrašą:

Vienas efektyvus būdas iškviesti teismą yra tiesiog susikurti paprastą maldą arba prašymą Arkangelui Mykolui, paprašant jį surakinti antikristo jėgas šioje Žemėje, surakinti ir sudeginti demonus ir tamsos jėgas, kurios siekia įkalinti žmones neapykantos kelyje, surakinti ir sudeginti negatyvios energijos sūkurius ir atimti galią iš sielų, kurios yra pasišventusios tamsai. Tačiau toliau pateikti teismo prašymai reprezentuoja labiau sistematišką būdą kviesti teismą:

Trumpas teismo iškvietimas

AŠ ESU KAS ESU vardu ir Dievo kibirkšties mano širdyje įgaliojimais bei mano Kristaus AŠ įgaliojimais, aš dabar iškviečiu Jėzaus Kristaus elektroninį buvimą materializuotis čia, kur esu ir atnešti Dievo teismą piktadariams šioje Žemėje, ypač…

(Trumpai aprašykite situaciją ir išvardinkite pagrindinių situacijoje dalyvaujančių individų vardus)

Jėzaus Kristaus įgaliojimu, dabar kviečiu Dievo teismą ir Dievo teisingumą nusileisti ant karo kurstytojų ir piktadarių šioje planetoje. Prašau begalinės Dievo galios atimti iš šių sielų jų galią įtraukti žmones ir šalis į neapykantos ir karo kelią.

Jėzaus Kristaus įgaliojimu, prašau Arkangelą Mykolą ir Pakylėtųjų Pulkų legionus nusileisti į šį pasaulį ir kovoti dvasinį karą prieš demonus ir tamsos jėgas, kurie verčia žmones jiems vergauti, įkalindami juos netikrame baimės ir neapykantos kelyje.

Jėzaus Kristaus įgaliojimu, kviečiu Dievo Valią Žemės planetai nusileisti į pilną fizinį įsikūnijimą. Reikalauju, kad Dievo karalystės elektroninė matrica būtų nuleista į fizinį įsikūnijimą ir sudegintų energijas, esančias žemiau besąlyginės meilės vibracijų.

Jėzaus Kristaus įgaliojimu, iškviečiu deginančią Dievo ugnį. Matau ir priimu, kad Dievo besąlyginė ir beribė meilė apgaubia visą planetą ir sudegina viską, kas nepanašu į ją. Priimu, kad Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė.

Jėzaus Kristaus vardu, tai padaryta, tai atlikta, tai yra užsklęsta Dievo širdyje ir materijos širdyje, dabar ir amžinai. Amen.

Antikristo Teismui

Visagalio Dievo mano suteiktais įgaliojimais

per mano individualų Kristaus AŠ,

esu pasiruošęs būti įskaičiuotas

į Dievo sūnų ir dukterų tarpą.Pareiškiu teisę į savo dangiškąjį palikimą

ir patvirtinu Gyvojo Kristaus realybę,

visuotinę Kristaus sąmonę ir savo individualų Kristaus AŠ.

Priimu, kad esu dvasinė būtybė,

kad AŠ ESU Gyvasis Kristus Žemėje

ir kad visi žemesnieji pasireiškimai

ir mano mirtingasis tapatumo jausmas yra netikri.Visą savo sąmonę ir esybę paskiriu Dievui,

ir kviečiu Kristaus Tiesą apšviesti visus mano esybės aspektus,

kurie nėra tobuloje harmonijoje su aukščiausiu mano potencialu,

bendrakūrėjo su Dievu potencialu.

Aš dabar patvirtinu, kad esu pasirengęs atiduoti

viską, kas netikra mano esybėje,

tame tarpe ir žmogiškąjį ego, kūnišką protą

ir visus įpročius bei momentumus, kurie riboja

mano dvasinio potencialo pilną pasireiškimą.

Su meile atiduodu šiuos apribojimus Dievui

ir matau, kaip jie pereina į nekurstomą Dievo liepsną,

kuri juos sudegina dabar ir visam laikui.Prašau savąjį Kristaus AŠ nusileisti į mano protą ir esybę

ir užpildyti kiekvieną kampelį, idant nebeliktų vietos

reikštis jokiems netobulumams.

Priimu ir patvirtinu, kad mano esybė yra pripildyta

Gyvojo Kristaus Meile ir Tiesa,

ir todėl AŠ ESU Gyvasis Kristus, veikiantis čia.Priimu, kad savo atsidavimu Kristaus Tiesai

įgijau įgaliojimus kviesti

Kristaus teismą visai gyvybei Žemėje.

Todėl kreipiuosi tiesiai į Jėzaus Kristaus širdį

ir į jo teismo angelus

atnešti Dievo teismą visoms būtybėms šioje Žemėje

pagal tobulą Kristaus viziją.Prašau, kad visos būtybės Žemėje būtų apšviestos

teismo angelų,

idant galėtų pamatyti

savo dabartinės sąmonės būsenos realybę

ir savo Kristaus potencialo realybę.Pripažįstu, kad neišmanymas

trukdo laisvai pasirinkti,

ir todėl reikalauju visų būtybių pažadinimo

realybei, kad egzistuoja alternatyva

savidestrukciniam kūniško proto sūkuriui

ir kad jie turi Kristaus potencialą

rinktis šią dieną kam tarnaus,

žinodami savo pasirinkimo galimybes

ir šių pasirinkimo galimybių pasekmes.Gyvojo Kristaus įgaliojimais,

reikalauju, kad iš būtybių, kurios pasirinko maištauti

prieš Dievo įstatymus ir valią

būtų atimta jų galia daryti įtaką žmonėms,

nusitempiant juos į savo pačių susikurtą pragarą Žemėje.

Reikalauju, kad šios maištingosios būtybės

būtų paimtos iš Žemės

pagal tobulą Kristaus viziją.Ir ypač kviečiu Gyvojo Kristaus teismą nusileisti ant

[įvardinkite žmones arba aprašykite situacijas]

Todėl patvirtinu Jėzaus Kristaus teismą

visoms antikristo jėgoms,

kurios dirba prieš Dievo Karalystės įsikūnijimą Žemėje.Jos yra surakinamos šią valandą

Kristaus galia,

Žemė Laisva

Būt Dievo karalyste. (3X)Patvirtinu, kad tai yra atlikta čia ir dabar

pilna Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus

ir jo angelų legionų galia.

Patvirtinu, kad:Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė (3X).Aš dabar patvirtinu, kad priimtu kaip tikrovę

tiktai Kristaus tiesą savyje,

ir visuose, ką sutinku, savo visuomenėje ir Žemės planetoje.

Visi žemesnieji pasireiškimai yra netikri

ir patvirtinu, kad jie neturi visiškai jokios galios Tiesos šviesoje.Gyvojo Kristaus manyje pilna galia,

pašvenčiu Žemės planetą Dievui,

Pakylėtiesiems Pulkams

ir savo Viešpačiui ir Išganytojui, Gyvajam Kristui.

Priimu pakylėtąjį mokytoją Jėzų Kristų

teisėtų dvasiniu šios Žemės karaliumi,

ir priimu jį savo dvasiniu karaliumi šią dieną.Todėl priimu ir patvirtinu, kad Dievo karalystė

yra įkūnyta Žemėje, dabar ir amžinai.

Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com