Afirmacija kataklizmų aukoms

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk visus išgyvenusius žmones, kad nepražūtų! (3X)

Arkangele Mykolai, išgelbėk visus išgyvenusius žmones nuo mirties sąmonės, verčiančios juos laikyti save mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, atskirtomis nuo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės geriau žinotų, jie geriau ir elgtųsi, todėl prašau tavęs, išlaisvink visus išgyvenusius žmones nuo antikristo melų, kuriais supančiotos jų sielos, ir dėl kurių jie nepajėgia suprasti tikrosios, dvasinės šio kataklizmo priežasties.

Arkangele Mykolai, padėk jiems pakilti virš mirties sąmonės ir tapti laisvais regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Išlaisvink juos regėti Dievą ir nebegyventi žmogiško gyvenimo, bet gyventi dvasinių būtybių, kuriomis jie iš tiesų yra, gyvenimą.

Arkangele Mykolai, savo laisvos valios galia, sakau visų savo brolių ir seserų, kuriuos užklupo šis kataklizmas, vardu: „Mes esame pasirengę pakeisti savo gyvenimą. Esame pasirengę prarasti savo mirtingą gyvenimą, savo mirtingą tapatumo jausmą, pastatytą ant šio pasaulio apribojimų ir kūniško proto dualizmo. Mes esame pasirengę leisti, kad mūsų akys matytų vienovę, kad galėtume įžvelgti žaltiško proto subtilius melus ir prisipildytume Kristaus Šviesos. Esame pasirengę atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esame pasirengę prarasti šį gyvenimo jausmą, idant laimėtume nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimtumėme savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą.“

Todėl dabar sakau, pilna laisvos valios ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

MES RENKAMĖS GYVENIMĄ! (4X)

„Mes renkamės gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimame, kad esame amžinai gyvi Kristaus šviesoje. Priimame, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiame daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtiname, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir mumyse.“

„Renkamės būti viena su savo Dievu, ir todėl esame Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.“

O Motina Marija, išmokyk visus išgyvenusius žmones besąlyginio atleidimo

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad savo sielos lygmenyje, jie yra tai, kas manosi esantys. Padėk jiems pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis mums atgal viską, ką į jį išsiunčiame. Todėl mūsų išorinė situacija yra mūsų tapatumo jausmo atspindys. Mūsų pasaulis yra tai, kuo mes save laikome.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad, kai jie renkasi pyktį, kaltinimus ar keršto troškimą, jie iš tiesų save žeidžia daugiau nei ką nors kitą. Padėk jiems sužinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus jiems atgal, ir jie pastatys kalėjimą jų sielai. Padėk jiems suprasti, kad, nepaisant didžiulės šiame kataklizme patirtos traumos, įsitraukimas į netobulus jausmus sukurs tik dar intensyvesnį sūkurį, kuris tik pablogins situaciją visiems jos dalyviams.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad jų AŠ ESU Esaties lygmenyje, jie yra tai, kuo Dievas juos laiko, ir tai yra jų tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk jiems suprasti ir priimti, kad jų AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta kaip tobula vizija Dievo prote. Todėl niekas, ką jie būtų patyrę šiame pasaulyje, įskaitant ir šį kataklizmą, nepakenkė ir nesutepė jų dieviškojo tobulumo, kuris yra tikrasis jų aš.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms priimti dangiškąją tiesą, kad jie gali bet kuriuos metu leisti šiam tobulumui šviesti pro jų sielą ir išorinę sąmonę. Jiems tiesiog tereikia atleisti sau ir visam gyvenimui, kad galėtų paleisti visus netobulus tapatumus, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie slepia jų tikrąjį tapatumą ir sukuria sieną aplink jų AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Motina Marija, padėk visiems išgyvenusiems žmonėms suprasti, kad, kai jie atleidžia besąlygiškai, jie leidžia savo AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per juos ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk jiems priimti, kad, kai jie atleidžia, jų Tėvas dirba kartu su jais. Todėl jie ir Tėvas yra viena!

Padėk mums prisiminti savo pirmąją meilę

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkikte visiems išgyvenusiems žmonėms prisiminti, kad prieš jų sieloms ateinant į šį pasaulį, jos pasirinko čia ateiti. Padėkite joms prisiminti tą akimirką, kai jų AŠ ESU Esatis stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus norinčius nusileisti į vėliausią Dievo kūriniją – materialią visatą ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, tuo būdu inicijuojant savitranscendencijos spiralę, vedančią į pilną Dievo sąmonę.

Padėkite jiems prisiminti, kaip jie stovėjo toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą ir žvelgė į begalines šios nuostabios visatos platybes su jos galaktikų, saulės sistemų ir planetų miriadais. Padėkite jiems prisiminti, kad jie aiškiai kaip dieną pamatė, jog kažkas turi nusileisti į tą visatą ir inicijuoti spiralę, kylančios sąmonės spiralę, kuri visą visatą atvestų į savęs suvokimą – į savęs kaip Dievo suvokimą.

Padėkite jiems prisiminti, kaip jų AŠ ESU Esatis pažvelgė į šios visatos platybes ir pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių jų esybės gelmių. Padėkite jiems prisiminti, kaip jie pažvelgė į Dievą ir tarė: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol viskas taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

Padėkite jiems pamatyti, kad už visų išorinių regimybių egzistuoja didingesnis tikslas ir kad jų sielos yra šio tikslo dalis, ne dėl to, kad joms tai buvo primesta, bet dėl to, kad jos pačios pasirinko būti šio didingo gyvenimo dalimi. Padėkite jiems iš naujo atrasti šią pirminę viziją ir jų gyvybės srauto troškimą, kad jie galėtų pajusti vidinę ramybę ir atrastų jėgų pakilti virš išorinių regimybių ir pasinaudotų jomis kaip tiltu į Dievo karalystę. Padėkite jiems įvykdyti savo pirminį troškimą atnešti Dievo karalystę į Žemę. Padėkite jiems pamatyti, kad net ir kataklizmas gali tapti įrankiu, žadinančiu visą gyvybę aukštesniam tikslui ir pasiryžimui atnešti tobulą Kristaus viziją geresnės ateities visiems kūrime.

Paimkite Žemę savo žinion

Prašau Rytų ir Vakarų Stebuklų Motiną paimti savo žinion šį materijos pasaulį ir sudeginti savo Stebuklinga Malone viską, kas neturi savyje Dievo tobulumo. Pakylėkite savuosius būti Viešpaties tarnaitėmis ir pagimdyti Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus. Išaukštinkite savo pačių substanciją – pačią materiją, kad ji atvaizduotų tiktai tobulas Kristaus sąmonės vaizdinių formas.

Mylima Kuan Jin ir Motina Marija, savo gailestingumu ir stebuklinga malone atneškite masinį prabudimą, kuris įgalintų žmones pamatyti realybę, jog Motina Žemė kenčia palinkusi po sunkia žmonijos sukurta negatyvios energijos našta. Išpurtykite žmones iš jų dvasinio aklumo, kad jie galėtų priimti, jog visi gamtos ir žmonių sukurti kataklizmai yra pasireiškimas jų pačių sąmonėje laikomų netobulų įsitikinimų, generuojančių netobulas energijas, kurios apsunkina Motiną Žemę.

Pažadinkite žmones realybei, kad mes galime įveikti iliuzijos jausmą, neatsakingumą ir dvasinį paralyžių, mes galime iškviesti Dievo šviesą, kuri ištrintų visas netobulas energijas ir šio kataklizmo atmintį, bei visus praeities netobulumus. Padėkite visiems žmonėms suvokti, kad tiktai mes patys galime užkirsti kelią ateities kataklizmams, ir jog turime viską, kad tai pasiektume, nes mes esame savo paties likimo autoriai ir kūrėjai. Padėkite žmonėms išsiugdyti pasiryžimą prisiimti atsakomybę už Žemę, kad galėtume sustabdyti visus ateities kataklizmus ir įkūnyti Dievo karalystę šioje planetoje.

Dėkojame už jūsų begalinį gailestingumą, besąlyginį atleidimą ir jūsų visagalę Stebuklų Malonę. Esame tokie dėkingi, kad galime gyventi šiuo kosminiu momentu ir padėti Žemei atversti naują istorijos lapą bei paversti ją Laisvės Žvaigžde, nušviesiančia visą Galaktiką ir atnešiančią naują viltį, kad Dievas nugali viską.


Ši afirmacija yra ilgesnės invokacijos dalis. Jei norite dar galingesnio efekto, sukalbėkite visą invokaciją.

Gydymo invokacija kataklizmams

Versta iš www.transcendencetoolbox.com