Afirmacija karo sąmonei sudeginti

Ekstatiškos Taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo taikos pasiuntiniu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU Pasaulio šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingas Džiaugsmas.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Žemė galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius, atėjęs į įsikūnijimą, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

Renkuosi matyti karo realybę

Renkuosi pripažinti esminę realybę, kad Dievas atidavė mums, žmonėms, teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes esame vieninteliai, turintys įgaliojimus atnešti taiką ir sustabdyti karą. Mes turime įgaliojimus sustabdyti karą, tačiau neturime galios. Dievas turi galią sustabdyti karą, tačiau neturi įgaliojimų.

Pripažįstu, kad jokie smurto ar prievartos kiekiai negalės atnešti taikos į Žemę, nes negalime išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Taika niekada negalės būti atnešta per baimę, ji galės ateiti tik tuomet, kai Ekstatiškos Taikos Liepsna sudegins visą baimę, neapykantą ir neteisybę. Renkuosi atiduoti visą baimę į Ekstatiškos Taikos Liepsną, idant tapčiau viena su šia liepsna. Šioje vienovėje AŠ ESU laisvas nuo paralyžiuojančios karo baimės ir AŠ ESU pasirengęs stoti ginti taikos.

Aš dabar renkuosi pripažinti Vienio Įstatymą, kuomet vienas žmogus gali tapti atviromis durimis Dievo Galiai tekėti į šį pasaulį. Skelbiu, kad AŠ ESU pasirengęs įkūnyti Ekstatiškos Taikos Liepsną. AŠ ESU pasirengęs leisti šiai liepsnai sudeginti karą mano viduje, idant nebebūčiau suskilęs namas. AŠ ESU pasirengęs būti vientisas, idant mano vientisumas taptų priimtina auka, kurią Dievas galėtų padauginti.

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad žmonėms yra neįmanoma atnešti taiką, bet su Dievu viskas yra įmanoma. Naudojuosi savo laisva valia ir pareiškiu teisę į man Dievo suteiktus įgaliojimus viešpatauti Žemei. Su meile perduodu šiuos įgaliojimus Arkangelui Mykolui ir įsakau Arkangelui Mykolui ir jo angelų legionams žygiuoti aplink šią planetą ir sudeginti anti-taikos sąmonę ir visas energijas, kurios yra iškreipiamos per karą.

Arkangele Mykolai, pažadink visus žmones realybei, kad jie jaučiasi bejėgiai tik todėl, kad leido valdžios elitui įsiterpti tarp žmonių ir jų Dievo. Pažadink juos iš iliuzijos, kad žmonės Dievą gali pasiekti tik per instituciją ar per jos lyderius. Padėk žmonėms suvokti, kad Dievo karalystė yra juose, ir todėl jie gali pasiekti Dievą savo širdyse ir Dievas gali dirbti per žmones. Todėl kai mes, Dievo žmonės, suteiksime Dievui įgaliojimus pašalinti karą iš Žemės, Dievas iš tiesų padaugins mūsų gerus darbus, kol liks tik taika. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE ATVIROMIS DURIMIS DIEVO TAIKAI! (4X)

Renkuosi įžengti į Taikos Kelią

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad karai neprasideda patys – karus pradeda žmonės. Renkuosi pripažinti, kad karas yra kolektyvinės žmonijos sąmonės padarinys. Tiktai dėl to, kad kariavimas vyksta kolektyvinėje žmonijos sąmonėje, yra įmanomas fizinis karas. Ir šis kariavimas kolektyvinėje sąmonėje nebus pašalintas tol, kol kritinė masė individų neįveiks karo savo viduje.

Aš dabar renkuosi būti taikos nešimo į kolektyvinę sąmonę pionieriumi. AŠ ESU pasirengęs pažvelgti į rąstą savo akyje ir pašalinti visus susiskaldymus ir visą karą savo esybėje. Esu pasirengęs susidurti su visų antikristo sąmonės elementų apnuoginimu, ir atiduosiu juos į Ekstatiškos Taikos liepsną. Tad iš pradžių pašalindamas rąstą iš savo akies, įgysiu viziją, kaip galėčiau padėti kitiems pašalinti karo sąmonę iš savo protų. Taip pat įgysiu moralinį autoritetą reikalauti, kad karo sąmonė būtų pašalinta iš šios planetos.

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad, nors tai yra kolektyvinė sąmonė, kuri paruošia dirvą karui, vis tiek turi atsirasti individų, kurie norėtų pradėti karus. Todėl visus karus pradėjo nedidelis elitas, kuris yra absoliučiai pasišventęs visus valdyti. Pripažįstu, kad neturiu teisės kištis į šių žmonių laisvą valią. Tačiau turiu teisę tapti jų teismo instrumentu, idant jie privalėtų susidurti su pasirinkimu, kad arba paliks savo karus keliantį gyvenimo būdą, arba bus pašalinti iš šios planetos. Todėl sakau kartu su Jėzumi: „Dėl teismo AŠ ESU atėjęs ir laikas nuteisti karo sąmonę ir visas ją įkūnijančias būtybes!“

Aš dabar kviečiu visus dvasingus žmones Žemėje susivienyti, įsisąmoninant ir taikant Jėzaus meistrišką strategiją kovai su karu, kuri yra, kad kritinė masė dvasingų žmonių stotų ginti taiką ir suteiktų Dievui įgaliojimus nuteisti ir pašalinti karo jėgas iš šios planetos. Aš dabar stoju ginti taiką ir sakau: „Viskas, gana! Tegul karo sąmonė būna nuteista ir pašalinta, idant taika viešpatautų Žemėje!“

Mylimas Jėzau, padėk visiems žmonėms suvokti, kad taika nėra pasyvi jėga. Taika yra dinamiška jėga, tačiau užuot įsitraukusi į dualistines kovas, ji atneša Dievo Šviesą ir Tiesą. Todėl Dinamiškos Taikos Liepsna yra deginanti ugnis, kuri išlaisvina žmones nuo iliuzijų, apakinančių juos tikrajai karo priežasčiai.

Mylimas Jėzau, padėk visiems dvasingiems žmonėms suvokti, kad mes visi kilome iš to paties šaltinio ir esame Vieno Dievo Kūno Žemėje dalis. Todėl turime stovėti kaip viena ir neleisti valdžios elitui mūsų suskaldyti ir valdyti savo dualistinėmis iliuzijomis. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE GYVUOJU KRISTUMI VEIKIME! (4X)

Aš renkuosi atsiskirti nuo Kaino sąmonės

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad pagrindinis už visų karų slypintis veiksnys yra Kaino sąmonė, kuri neleidžia žmonėms būti savo brolio sergėtoju. Esu pasiryžęs transcenduoti šią sąmonę ir ją palikti. Esu pasirengęs palikti bet kokį proto sustabarėjimą ir leisti Dievui būti darytoju mano gyvenime. Todėl man niekada nėra būtinybės jausti, kad turiu mažiau, galiu pasiekti mažiau ar kad esu mažiau vertingas už bet kurį kitą žmogų.

Aš dabar renkuosi prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir liautis kaltinti kitus žmones ar Dievą dėl savo aplinkybių. Tampu savo situacijos šeimininku ir pripažįstu, kad mano išorinės aplinkybės yra mano sąmonės būsenos atspindys. Todėl atiduodu visus savo sąmonės elementus, neleidžiančius man gauti gausingo gyvenimo, kurį Dievui yra malonu man dovanoti. Todėl niekada daugiau nebepavydėsiu kitiems žmonėms ir pasikliausiu Dievu, kaip visų gerų ir tobulų dalykų šaltiniu.

Renkuosi palikti skaudžių smūgių mokyklą ir vietoj to prašyti Dangiškojo Vedimo iš vidaus, idant galėčiau įveikti viską, kas mane skiria nuo Dievo ir skiria nuo vienovės su visa gyvybe. Esu pasiryžęs pripažinti savo vienovę su visa gyvybe ir tai, kad iš tiesų esu savo brolio sergėtojas. Todėl galiu pakylėti savo brolius ir seseris, keldamas aukštyn savo paties sąmonę ir patraukdamas visus žmones link savęs, kai aš būsiu pakylėtas. Dabar jau matau, kad geriausias būdas būti savo brolio sergėtoju yra išsaugoti savo širdies ir proto tyrumą.

Renkuosi įveikti visus anti-meilės elementus savo esybėje. Aš dabar gaunu besąlyginę Dievo meilę, ir todėl galiu pilnai save mylėti. O mylėdamas save taip, kaip Dievas mane myli, galiausiai ir savo artimą galiu mylėti kaip save patį.

Motina Marija ir Motina Laisve, pažadinkite visus žmones būtinybei ginti gyvybę nuo smurto ir karo jėgų. Išlaisvinkite visus žmones nuo inercijos, nuo abejingumo ir dvasinio aklumo, kurie neleidžia mums matyti, kad žmonės yra aukojami ant nepasotinamo karo altoriaus. Pažadinkite visus žmones, idant galėtume atsiskirti nuo valdžios elito, kurie piktnaudžiauja gyvybe ir su žmonėmis elgiasi kaip su daiktais arba kaip su šachmatų figūromis savo niekada nesibaigiančiuose valdžios ir kontrolės žaidimuose. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ! (4X)

Renkuosi būti laisvas nuo karo

Aš dabar renkuosi prisiimti pilną atsakomybę už savo paties protą ir savo paties gyvenimą, šitaip pasiekdamas laisvę nuo jausmo, kad esu man nepavaldžių jėgų auka. Pripažįstu, kad iš tiesų laisvas galėsiu būti tik tuomet, kai turėsiu galią rinktis savo reakcijas į bet kurią situaciją. Esu laisvas tik tuomet, kai galiu pasirinkti atsakyti su meile, kad ir ką gyvenimas man besiųstų. Renkuosi pripažinti, kad, kai žmones yra apakinusi antikristo sąmonė, jie nesugeba pažvelgti už dualistinės kovos, kuria yra siekiama įrodyti savo pranašumą. Todėl jie nesugeba matyti taikaus sprendimo konfliktui ir nesugeba matyti, kad visi konfliktai kyla iš atskirties iliuzijos. Renkuosi pakilti virš šio dualizmo ir siekti vieningos Kristaus proto vizijos, kuri leistų man pamatyti pamatinę visos gyvybės vienovę.

Pripažįstu, kad tik tuomet, kai matysiu visos gyvybės vienovę, galėsiu atsakyti į visas situacijas su meile. Ir tik tuomet, kai mane motyvuos meilė, matysiu, kad egzistuoja nesmurtinis sprendimas kiekvienai problemai, krizei ar konfliktui. Tiktai tie, kurie yra laisvi nuo dualizmo, gali būti atviromis durimis atnešti šį sprendimą į materialią karaliją, kad visi galėtų jį matyti. Todėl skelbiu, kad esu pasiryžęs būti atviromis durimis nesmurtiniams Kristaus proto sprendimams ir Ekstatiškos Taikos Liepsnai, kuri sudegins bet kokį priešinimąsi jų įgyvendinimui.

Sen Žermenai, padėk visiems žmonėms suvokti, kad tikroji laisvė gali ateiti tik tuomet, kai žmonės yra pasiryžę pakilti virš savo praeities ir atleisti už visus praeities veiksmus, užuot jautę kaltę ar laikydamiesi įsikibę nuoskaudų. Padėk žmonėms suvokti, kad vienintelis būdas įveikti šį žiaurų ciklą, kuomet vienas karas paruošia dirvą sekančiam karui, yra žmonėms besąlygiškai atleisti. Padėk žmonėms žinoti, kad jie gali išgyti Violetinėje Atleidimo Liepsnoje, kuri ištrina visas netobulas energijas iš praeities, švariai jas nuplaudama, idant galėtumėte pradėti naują dieną švariu protu ir tyra širdimi. Padėk žmonėms suvokti, kad tik tyraširdžiai regės Dievą ir regėdami Dievą nebegyvens kaip žmonės, bet bus atgimę į savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą. Ir tiktai atėjus šiam suvokimui, kad visi yra to paties Dievo Kūno dalis, galės egzistuoti taika Žemėje ir geranoriškumas tarp žmonių. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE LAISVĖS LIEPSNA! (4X)


Ši afirmacija yra ilgesnės invokacijos dalis. Jei norite dar galingesnio efekto, sukalbėkite visą invokaciją.

Invokacija už Taiką pasaulyje

Versta iš www.transcendencetoolbox.com