7.41 Laisvė nuo psichinių projekcijų septyniuose spinduliuose


Pirmasis Spindulys – Galia

Aš dabar sąmoningai pripažįstu ir priimu, kad esu bendrakūrėjas su Dievu ir turiu teisę būti įsikūnijime Žemės planetoje. Turiu teisę eiti dvasiniu keliu, transcenduoti savo ego ir savo praeitį, apsivilkti ir išreikšti savo Kristiškumą ir man Dievo suteiktą individualumą. Turiu teisę leisti savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie matytų mano gerus darbus, ir galėtų priimti arba atmesti savo pačių potencialą, išreikštą senovinėje tiesoje, kad ką vienas padarė, visi padaryti gali.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios ir galios iškraipymų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Antrasis Spindulys – Išmintis

Aš dabar pripažįstu ir priimu, kad, norėdamas įkūnyti savo Kristiškumą ir išsilaisvinti nuo savo praeities, privalau turėti absoliučią pagarbą kitų žmonių laisvai valiai, ir privalau turėti absoliučią pagarbą savo paties laisvai valiai. Pripažįstu, kad, nors turiu teisę projektuoti mentalinius įvaizdžius ant Materijos šviesos, šių įvaizdžių ir energijų projektavimas į kitų žmonių protus pažeis jų laisvą valią. Aš dabar prisiekiu niekada daugiau nebenukreipinėti psichinių projekcijų į kitus ir prisiekiu niekada daugiau nebepriimti psichinių projekcijų į savo vidinę šventyklą. Prisiekiu visą savo dėmesį sukoncentruoti rąsto, esančio mano akyje, apnuoginimui ir transcendavimui, idant šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Trečiasis Spindulys – Meilė

Norėdamas laimėti savo dvasinę laisvę, prisiekiu nebenaudoti psichinio smurto, prisiimdamas pilną atsakomybę už savo reakcijas į bet kokią situaciją. Matau, kad, kai nereaguoju sąlygiškais jausmais, tokiais jausmais, kurie yra mažiau už tobulą meilę, išvejančią visas baimes, negeneruoju psichinės energijos. Ir kai nekaupiu psichinės energijos, man nėra jokio reikalo siųsti psichines projekcijas į kitus žmones. Kontroliuodamas savo reakcijas, taip pat kontroliuosiu savo laisvą valią, ir todėl man nebus jokio reikalo kontroliuoti kitų žmonių laisvą valią. Ir kai mano aura ir čakros bus išlaisvintos nuo visų energijų, vibruojančių žemiau besąlygiškumo lygmens, manyje nebebus skylių, per kurias psichinės projekcijos ir energijos galėtų patekti į mano esybę. Galėsiu būti laisvas savyje, ir todėl galėsiu išlaisvinti kitus būti tuo, kuo jie yra, ir toliau augti.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo bet kokios sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Ketvirtasis Spindulys – Tyrumas

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs išvysti rąstą savo akyje ir esu pasirengęs palikti viską, kas trukdo man pasiekti vienovę su savo AŠ ESU Esatimi. Myliu savo Esatį labiau už visus savo ego aspektus, ir trokštu įgyti gebėjimą atsakyti į bet kokią situaciją besąlygine meile, idant niekada daugiau neprojektuočiau impulsų, ribojančių kitas gyvybės dalis. Vietoj to, trokštu būti Gyvuoju Kristumi, turinčiu tik vieną troškimą – kelti visą gyvybę aukštyn.

Arkangele Gabrieliau, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrumai, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Penktasis Spindulys – Tiesa

Aš dabar pripažįstu, kad, man pradėjus išreikšti savo Kristiškumą, atsiras tokių, kurie nenorės keistis, nenorės prisiimti atsakomybės už save. Jie jaus iš manęs grėsmę, ir todėl sieks į mane projektuoti visokiausią psichinę energiją ir mintis, siekdami priversti mane paklusti jų proto dėžutėms. Ir nors džiūgauju kartu su Kristumi, žmonėms mane šmeižiant ir persekiojant jo vardu, taip pat pripažįstu, kad jų projekcijos yra tiesioginis mano laisvos valios pažeidimas. Turiu teisę savo pasirinkimus grįsti dabartiniu savo gyvenimo suvokimu, neleisdamas, kad mane veiktų psichinės projekcijos iš kitų žmonių ar tamsos jėgų.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreipto matymo.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Šeštasis Spindulys – Tarnystė

Aš dabar skelbiu, jog jau pakankamai prisibuvau kitų žmonių ir mirties bei pragaro jėgų skleidžiamų psichinių projekcijų mazgote. Trokštu išsilaisvinti nuo visko, kas riboja mano tarnavimą Dievui ir Pakylėtiesiems Mokytojams. Aš dabar reikalauju laisvės nuo visų psichinių projekcijų, ir įsakau Septyniems Arkangelams mane saugoti ir užsklęsti, kol sugebėsiu pamatyti ir palikti visus klaidingus įsitikinimus, kurie daro mane pažeidžiamu šioms projekcijoms.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Septintasis Spindulys – Laisvė

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, įsakau Septyniems Arkangelams išvalyti mano čakras nuo visų psichinių energijų sankaupų. Įsakau Septyniems Čohanams mane apšviesti, idant galėčiau praregėti ir palikti psichinius septynių spindulių iškraipymus. Įsakau savo AŠ ESU Esačiai padėti man pamatyti viską, kas trukdo man pasiekti vienovę. Įsakau Jėzui, leisti Kristaus ŽODŽIUI nuteisti visas būtybes, siunčiančias psichines energijas į mane. Įsakau Akšobhjai sukurti tobulą veidrodį, sugrąžinantį visas į mane nukreiptas projekcijas atgal į jų šaltinį, idant jas pasiuntusios būtybės gautų galimybę išmokti amžinąją pamoką, kad pjausite tai, ką pasėjote.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos sosto čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzaus, leisk savo Kristaus ŽODŽIUI

Nuteisti visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhja, būk veidrodžiu,

Sugrąžinančiu visas projekcijas į jų šaltinį.


OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

Versta iš www.transcendencetoolbox.com