6.66 AŠ ESU pasirengęs eiti Taikos Keliu

Aš dabar renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad Dievas suteikė žmonėms teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes vieninteliai turime įgaliojimus sustabdyti karą ir atnešti taiką, nes mes esame tie, kurie šiuos karus pradeda.

Pripažįstu, kad tikroji karo priežastis yra ta, jog žmones yra apakinusi dualizmo ir atskirties sąmonė, dėl kurios jie nesugeba matyti visos gyvybės vienovės. Todėl jie mano galintys sunaikinti blogį, mano galintys daryti Dievo darbą ar netgi sukurti taiką, žudydami žmones, kuriuos jie laiko blogais. Tačiau neįmanoma išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Ir todėl neįmanoma atnešti taikos per antikristo sąmonę, kuri yra tikroji karo priežastis.

Taiką galima atnešti, tiktai atnešant Taikos Šviesą, Ekstatiškos Taikos Liepsną, kuri sudegins karo sąmonę. Ši Taikos Liepsna ateina iš dvasinės būtybės, žinomos Taikos Elohimo vardu. Tačiau Taikos Liepsna į šį pasaulį turi įžengti per įsikūnijime esančius žmones, nes mums buvo duota teisė viešpatauti Žemėje. Todėl pašvenčiu savo gyvenimą ėjimui Taikos Keliu, kuriame pirmiausia siekiu pašalinti rąstą iš savo akies, pašalinti karą iš vidaus, idant galėčiau tapti atviromis durimis Taikos Liepsnai šviesti į šį pasaulį ir sudeginti karo priežastis.

Tad dabar patvirtinu Taikos Elohimo žodžius, idant Taikos Šviesa galėtų tekėti per šiuos žodžius, man juos tariant materialioje karalijoje, kuomet jie tampa Gyvuoju Žodžiu. Aš siunčiu šiuos žodžius ir jų žinią į masinę sąmonę, kad ši žinia pažadintų tuos, kuriuos įmanoma pažadinti, tuos, kurie pasisiūlė eiti Taikos Keliu šiame gyvenime. Todėl sakau visiems dvasingiems žmonėms Žemėje:

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ!

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ!

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ!

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com