4.61 Aš esu pasirengęs mirti pasauliui ir gyventi Dvasioje

Mylimas Jėzau, esu pasirengęs mirti pasauliui, idant galėčiau atgimti Dvasioje, dar tebebūdamas savo fiziniame kūne. Esu pasirengęs vykdyti savo teisėtą rolę ir viešpatauti Žemei, užuot vergavęs materialiam pasauliui. Atiduodu mirtingo tapatumo dvasią, kuri laiko mane šio pasaulio vergu per mirties sąmonę.

Suvokiu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra mano žemesniosios Esybės šerdis ir kad jis yra Dievo Esaties tąsa. Ego neturi jokios savimonės ir robotiškai nepaliauja daryti tą patį dalyką. Mano Sąmoningasis AŠ turi savimonę, kuri suteikia man gebėjimą išeiti iš mano dabartinio tapatumo jausmo ir leidžia man pažvelgti į save Kristaus akimis. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pamatyti visus mirties sąmonės elementus savo Esybėje, idant kiekviena dvasia būtų apnuoginta ir turėčiau pamatą, kurio dėka galėčiau rinktis gyvenimą. Mylimas Jėzau, parodyk man dvasią, ir aš ją atiduosiu:

(Trumpai apibūdinkite tą mirtingo tapatumo dalį, kurią atiduodate. Tuomet vizualizuokite, kaip atiduodate ją į savo Dievo Liepsną, kurioje ji yra sudeginama.)

Visiškai atsiduodamas į Vienovę su savo aukštesniąja Esybe, AŠ ESU KAS ESU, sakau:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

Priimu Gyvenimo Sąmonę ir AŠ ESU atgimęs į Dievo karalystę. Tad Dievas manyje, AŠ ESU KAS ESU, viešpatauja Žemei ir paima ją savo žinion, idant Materijos šviesa galėtų atspindėti Dievo karalystę. Todėl tai, kas žmogui buvo neįmanoma, dabar tampa įmanoma su Dievu. Kol AŠ ESU pasaulyje, AŠ ESU KAS ESU manyje yra pasaulio šviesa. Todėl mano Tėvas dirba ir aš dirbu!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com