4.51 AŠ ESU pasirengęs išspręsti gyvenimo ir mirties mįslę

Mylimas Jėzau, esu pasirengęs išspręsti gyvenimo ir mirties mįslę. Esu pasirengęs akis į akį stoti prieš savo mirties baimę, kuri neleidžia man iš arčiau pažvelgti į mirtį ir todėl kliudo suvokti realybę, kad mirtis nėra tikra. Esu pasirengęs suprasti tavo vidinį mokymą apie gyvenimą ir mirtį, idant galėčiau palikti dvasiškai mirusiųjų gretas ir įsilieti į gretas tų, kurie yra dvasiškai gyvi.

Mylimas Jėzau, išmokyk mane kelio, kuris veda iš mirties į gyvenimą. Parodyk man ankštus ir siaurus vartus, vedančius į amžinąjį gyvenimą. Esu pasirengęs palikti erdvius vartus ir platų kelią, kuris veda į pražūtį, idant nebebūčiau aklas aklų vadų pasekėjas. Trokštu būti vienu iš tavo mokinių ir skelbiu, jog esu pasiryžęs palikti viską, kas man trukdo sekti tavimi Gyvenimo Keliu. Nesu prisirišęs prie materialių, emocinių ar proto turtų, ir nesu prisirišęs prie savo mirtingo tapatumo jausmo. Tad esu pasirengęs palikti savo tinklus, kurie laiko mane įpainioję į šio pasaulio dalykus, ir esu pasirengęs sekti Gyvuoju Kristumi. Esu pasirengęs išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti tavimi. Parodyk man Kelią, idant galėčiau būti Kelio Pasekėju – Gyvenimo Kelio pasekėju.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com