3 Spindulys, Besąlyginės Meilės afirmacijos

3.61 O Motina Marija, padėk man įveikti visus apribojimus

O Motina Marija, aš patvirtinu, kad esu rimtai nusiteikęs laimėti savo pergalę ir pakylėjimą šviesoje, ir suprantu, jog norint laimėti šią pergalę, turiu sekti Jėzaus kvietimu. Todėl esu pasirengęs prarasti savo gyvenimą – savo mirtingą tapatumo jausmą, kad atrasčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

Padėk man susiderinti, vėl prisijungti ir pasiekti harmoniją su esmine visos kūrinijos jėga, su Besąlyginės Meilės Esatimi, skatinančia net ir Dievą tapti daugiau.

Padėk man įveikti visus šio pasaulio apribojimus bei netobulumus ir pakilti virš riboto, netobulo tapatumo – žmogiškos būtybės, nusidėjėlio tapatumo, amžinai pasmerkto būti atskirai nuo savo Dievo.

Padėk man niekada neleisti sau sustoti, įstrigti ir prisirišti prie bet kokio riboto tapatumo jausmo, prie bet kokios ribotos gyvenimo formos.

3.62 O Motina Marija, aš atiduodu visą anti-meilę

O Motina Marija, aš esu pasiruošęs leisti nesustabdomai Dievo jėgai, besąlyginei Dievo meilei, kuri skatina visą gyvybę tapti daugiau, sudeginti mano ribotą tapatumo jausmą ir nugriauti Babelio bokštą, kalėjimo sienomis apjuosusį mano sielą.

Aš priimu, kad Dievas mane myli visa deginančia meile, ir todėl jo meilė sudegina visą anti-meilę. Aš atiduodu visus prisirišimus prie riboto, netobulo savęs įvaizdžio, anti-meilės pagrindo mano esybėje. Aš priimu, jog iš tiesų esu aukščiausiojo Dievo sūnus/dukra, ir kad turiu potencialą tapti viskuo, kuo yra Dievas.

Aš priimu, kad Dievas mane sukūrė būti jo tąsa ir nusileisti į formų pasaulį, bei padėti visam formų pasauliui įsisąmoninti, jog jį sukūrė Dievas, ir kad jis turi potencialą transcenduoti save ir tapti viskuo, kuo yra Dievas.

Aš priimu, kad buvau sukurtas su dievišku potencialu ir savanoriškai nusileidau į Žemės planetą šiai amžinajai misijai, todėl negaliu sau leisti stovėti vietoje, stovėti viename tapatumo jausme, sukurtame iš netobulų šio pasaulio įvaizdžių ir įsitikinimų. Todėl palieku melus visų žalčių, kurie pasirinko maištauti prie Dievo nuostabųjį planą šiai nepaprastai visatai. Vietoj to, priimu amžinąjį Dievo tikslą – sukurti beribio grožio visatą per nuolatinę savitranscendenciją.

3.63 O Motina Marija, padėk man prisiminti savo pirmąją meilę

O Motina Marija, padėk man prisiminti, kad prieš mano sielai ateinant į šį pasaulį, aš pasirinkau čia ateiti. Padėk man prisiminti tą akimirką, kai mano AŠ ESU Esatis stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus, norinčius nusileisti į Dievo ką tik sukurtą kūriniją, į materialią visatą, ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, duodant pradžią savitranscendencijos spiralei, vedančiai į pilną Dievo sąmonę.

Padėk man prisiminti, kaip aš stovėjau toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą ir žvelgiau į begalines nuostabios visatos platybes, su jos galaktikų spiečiais, saulės sistemomis ir planetomis. Padėk man prisiminti, kad pamačiau aiškiai kaip dieną, kad kažkas turi nusileisti į tą visatą ir duoti pradžią kylančiai savivokos spiralei, kuri atvestų visą visatą prie savęs suvokimo ir savęs kaip Dievo įsisąmoninimo.

Padėk man prisiminti, kaip mano AŠ ESU Esatis žvelgė į šias visatos platybes ir pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių mano esybės gelmių. Padėk man prisiminti, kaip aš pažvelgiau į Dievą ir tariau: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol viskas taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

3.64 O Motina Marija, padėk man prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą

O Motina Marija, padėk man suprasti, kad visos mano kančios, visas mano skausmas, visi mano apribojimai kyla dėl to, kad pamiršau savo pirmąją meilę, pirminę meilę savo AŠ ESU Esačiai, iš kurios gimė mano siela.

Padėk man suprasti, kad mano siela gimė iš besąlyginės mano AŠ ESU Esaties meilės, kuri suteikė mano Esačiai troškimą būti daugiau nei yra, daugiau nei esu aš. Ir dėl šio troškimo tapti daugiau, aš sukūriau savo sielą ir nusileidau į materialią visatą, į pačią žemės planetą. Atėjau čia padėti pakylėti Žemę, kad ji taptų Laisvės Žvaigžde, taptų savarankiška saule, spinduliuojančia šviesą visai galaktikai.

Padėk man suprasti, kad per daugelį gyvenimų tankiose šios planetos energijose, aš pamiršau savo pirminį troškimą, savo pirminę mano Esaties meilę, ir palaipsniui priėmiau ribotą – mirtingo žmogaus, įkalinto šioje planetoje – tapatumą.

Padėk man suprasti, kad yra tęstinumas to, kas aš esu – sąmoninga būtybė – grandiozinio Dievo plano dalelė.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com