3.71 Aš pagerbiu širdį

Pagerbiu savo širdį kaip patį savo Esybės centrą. Pagerbiu širdį kaip savo minčių, jausmų ir veiksmų šaltinį. AŠ ESU pasirengęs išvalyti savo širdį nuo visų disbalansų ir netobulumų.

AŠ ESU pasirengęs klausyti Jėzaus įsakymo mylėti savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu, ir mylėti savo artimą kaip save patį. AŠ ESU pasirengęs būti tarp tyraširdžių, kurie regės Dievą. AŠ ESU pasirengęs sužinoti savo širdies būklę, pamatyti visus netobulumus ir atiduoti juos, idant jie būtų sudeginti Dievo Liepsnoje, kuria AŠ ESU.

Pripažįstu, kad, kur mano turtai, kur mano troškimai, ten bus ir mano širdis. AŠ ESU pasirengęs išvalyti savo troškimus nuo visko, kas yra mažiau už mano dangiškąjį planą ir tyrą viziją mano gyvenimui. AŠ ESU pasirengęs artintis prie savosios Dievo Liepsnos širdimi, idant galėčiau sukaupti sau turtus Danguje ir galėčiau atiduoti troškimus šio pasaulio dalykams.

Esu pasirengęs nuskaistinti savo širdį, kad ji prisipildytų geraisiais turtais, nešančiais gerą vaisių. AŠ ESU pasirengęs nuskaistinti savo širdį, kad kiekvienas mano žodis tekėtų iš subalansuotos Trilypės Liepsnos ir išreikštų Dievo galią, išmintį ir meilę tobuloje harmonijoje, apvalydamas Motinos Šviesą nuo visų netobulų įvaizdžių.

Artinuosi prie Dievo savo širdimi. AŠ ESU pasirengęs matyti savo akimis, girdėti savo ausimis ir suprasti savo širdimi, ir atsiversti, bei būti pagydytas Gyvojo Kristaus. Pagerbiu Dievą kiekvienu savo Esybės aspektu, ir kiekviena mano mintis, jausmas, žodis ir veiksmas siekia pakylėti aukštyn visą gyvybę ir atnešti Dievo karalystę į Žemę.

Mano turtai yra Dievo karalystė, ir ten yra mano širdis. Pagerbiu savo širdį kaip Dievo Širdį, kuri yra atviros durys manajai Dievo Liepsnai reikštis šiame pasaulyje. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena širdyje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com