2 Spindulys, Vienovės afirmacijos

2.61 O Motina Marija, padėk man priimti Vieną Dievą

O Motina Marija, padėk man įsisąmoninti faktą, kad viskas yra sukurta iš Vieno Dievo, ir todėl viskas yra viena su Dievu. Padėk man priimti, kad aš esu viena su savo Dievu.

Padėk man įveikti šio pasaulio jėgas, kurios siekia sukliudyti man priimti vienovę su savo Dievu. Padėk man pakilti virš kultūros ir religijos, kurios neigia Gyvąjį Kristų manyje ir programuoja mane neigti vienovę su savo Dievu. Padėk man įveikti mąstyseną, kuri paskatino Jėzaus persekiojimą ir kuri vis dar tebeneigia Gyvąjį Kristų visoje gyvybėje.

Priimu, kad Jėzus atėjo mane pakylėti į vienovę su mano Dievu, į vienovę, kuri buvo prarasta dėl pirmapradės nuodėmės. Matau, kad visos nuodėmės prasidėjo tuomet, kai mano siela nutraukė tiesioginį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ir įstrigo dualistinėje sąmonėje, padalijimų ir atskirties sąmonėje. Dabar renkuosi atgailauti už šią nuodėmę ir palikti ją praeity.

Matau, kad visos problemos ir netobulumai kyla iš atskirties nuo Vieno Dievo. Priimu, kad vienovė su Dievu yra galutinis sprendimas visoms Žemės planetos problemoms. Renkuosi savo gyvenimo prioritetu padaryti savo vienovės su Dievu atkūrimą. Prisiekiu kopti gyvenimo piramide ir pasiekti tą vienovės tašką. Prisiekiu pasiekti Kristaus proto vieningos akies viziją, kuri leis man uždėti vainikuojantį akmenį ant savo gyvenimo piramidės. Prisiekiu būti, kas esu – Vieno Dievo individualizacija, visumos dalis, savyje turinti visumą. Priimu Vieną Dievą kaip savo vienintelį Dievą.

2.62 O Motina Marija, aš renkuosi Gyvenimą!

O Motina Marija, aš priimu faktą, jog esu viena su savo Dievu, jog niekada nebuvau atskirtas nuo savo Dievo ir niekada negalėsiu būti atskirtas nuo savo Dievo. Esu pasiruošęs pakilti virš kolektyvinės žmonijos sąmonės sunkios naštos, sąmonės, kylančios iš atskirties, padalijimų ir dualizmo. Prisiekiu kopti gyvenimo piramide, vedančia mane į vienovės tašką, kuris leis man atgauti vienovę su savo Dievu. O Motina Marija, padėk man įveikti masinės sąmonės gravitacinę jėgą, kurią sukūrė žmonės ir tamsos būtybės, slankiojančios šioje planetoje.

Aš priimu, kad ir aš galiu kopti gyvenimo piramide, kaip kopėte tu ir Jėzus. Prisiekiu eiti taku, kurį jūs pramynėte, ir renkuosi leisti keliančiai jėgai, kurią sukūrė mano pakylėtieji broliai ir seserys, pakelti mane į gyvenimo piramidės viršūnę. Aš renkuosi leisti šviesos jėgai vadovauti savo gyvenimui, ir noriu būti pakylėtas į gyvenimo sąmonę. Todėl sakau: „Aš renkuosi gyvenimą, renkuosi gyvenimo sąmonę, vedančią mane priimti vienovę su savo Dievu!“

2.63 O Motina Marija, padėk man palikti visas netikras religijas

Aš priimu, kad tikrasis Pakylėtųjų Pulkų tikslas yra atnešti Dievo karalystę į Žemę ir kad Dievo karalystė yra sąmonės būsena. Aš prisiekiu pakeisti savo sąmonės būseną ir priimti naują tapatumo jausmą, kuris būtų paremtas ne atskirtimi ir padalijimais, bet nedaloma vienove su mano Dievu. Suprantu, kad tai yra vienintelė žinia, slypinti už visų religijų, ir ši žinia yra vienovės žinia, žinia, kad aš esu viena su savo Dievu, ir kad atskirties jausmas tėra tik iliuzija.

O Motina Marija, padėk man pakilti virš kūniško proto ir žmogiškojo intelekto bei pamatyti visų argumentų, skatinančių atmesti vienovės žinią, iliuziją. Esu pasirengęs eiti keliu, kurį pademonstravo Jėzus, ir priimu, kad išganymo kelias yra kelias į vienovę su savo Dievu. Matau, kad raktas į vienovę su savo Dievu yra Kristaus sąmonė, kurią parodė Jėzus, ir prisiekiu įeiti į šią vienovę per Šventąją Jėzaus Širdį.

Priimu vienovės žinią, Vienovės Evangeliją, vienovės religiją, kuri yra vienintelė tikra religija. Prisiekiu palikti bet kokį stabmeldišką Jėzaus garbinimą ir palikti visas netikras religijas, skelbiančias Atskirties Evangeliją. Prisiekiu nebesekti aklais vadais, apsišaukėliais pranašais, kurie dedasi tikrais vadais, bet viduje yra pilni numirėlių kaulų.

O Motina Marija, padėk man pakilti virš melų ir manipuliacijų, kuriuos skleidžia jėgos, pasirinkusios atsiskirti nuo savo Dievo ir įstrigusios toje atskirties sąmonėje. Prisiekiu nebegarbinti netikrų dievų, rėksmingai reikalaujančių mano dėmesio, ir prisiekiu užlipti ant Kristaus uolos ir tvirtai stoti į tikrąjį kelią, vedantį į Kristaus sąmonę. Prisiekiu priimti vienovę su savo Dievu, kaip ir Jėzus priėmė savo vienovę.

2.64 O Motina Marija, prisiekiu dauginti savo talentus!

Prisiekiu naudoti mokymus ir įrankius, kuriuos man davė Jėzus ir Motina Marija, kad padauginčiau savo talentus, padauginčiau savo vidinę vienovę. Susidėlioju savo prioritetus, kad nebebūčiau tampomas ten ir šen šio pasaulio veiklų, nuolat siekiančių atitraukti mane nuo vienovės su mano Dievu. Renkuosi aukščiausiu savo gyvenimo prioritetu padaryti kelią, vedantį mane į gyvenimo piramidės viršūnę, kurioje galėsiu atgauti vienovę su savo Dievu!“

Prisiekiu sugrįžti namo į mano Dievo karalystę ir tapti pakylėtąja būtybe, pakylėtuoju mokytoju. Esu pasirengęs būti bendrakūrėju ir padėti bendrakurti kitus dvarus savo Tėvo Viešpatijoje. Esu pasirengęs būti ištikimas mažuose dalykuose, idant Dievas man pavestų didelius dalykus. Renkuosi BŪTI, ir todėl tvirtinu Vienovės Esatį visose aplinkybėse, kurias sutinku savo gyvenime. Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis šiame pasaulyje.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com