2 Spindulys, afirmacijos baimei sudeginti

2.81 O Motina Marija, padėk mums įveikti visus ribotumus

O Motina Marija, pažadink žmones, kurie yra rimtai nusiteikę laimėti savo pergalę ir pakylėjimą šviesoje. Padėk mums suvokti, kad, norint laimėti šią pergalę, turime sekti Jėzaus kvietimu. Turime būti pasirengę "prarasti savo gyvybę" – savo mirtingą tapatumo jausmą, idant atrastume nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

Padėk žmonėms susiderinti, atkurti ryšį ir harmonizuotis su esmine visos kūrinijos jėga, su Besąlyginės Meilės Esatimi, skatinančia net ir Dievą tapti daugiau. Padėk mums patirti besąlyginę meilę, kurios niekada nebuvome patyrę šiame pasaulyje.

Padėk mums įveikti visus šio pasaulio ribotumus bei netobulumus ir pakilti virš riboto, netobulo tapatumo – žmogiškos būtybės, nusidėjėlio tapatumo, amžinai pasmerkto būti atskirai nuo mūsų Dievo.

Padėk mums niekada neleisti sau stovėti vietoje, įstrigti ir prisirišti prie bet kokio riboto tapatumo jausmo, prie bet kokios ribotos gyvenimo formos. Padėk mums transcenduoti atskirties nuo Dievo iliuziją, iš kurios kyla visos baimės.

2.82 O Motina Marija, padėk mums atiduoti visą anti-meilę

O Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones mūsų potencialui leisti nesustabdomai Dievo jėgai, besąlyginei Dievo meilei, kuri skatina visą gyvybę tapti daugiau, sudeginti bet kokį ribotą tapatumo jausmą ir nugriauti Babelio bokštą, kalėjimo sienomis apjuosusį mūsų Sąmoningąjį AŠ.

Padėk mums priimti, kad Dievas mus myli visa deginančia meile, ir todėl Jo meilė sudegina visą anti-meilę. Padėk mums atiduoti visus prisirišimus prie riboto, netobulo savęs įvaizdžio, kuris yra anti-meilės pagrindas mūsų esybėje. Padėk mums patikėti, kad mes iš tiesų esame aukščiausiojo Dievo sūnūs/dukterys, ir kad turime potencialą tapti viskuo, kuo yra Dievas.

Padėk mums priimti, kad Kūrėjas mus sukūrė būti jo paties tąsomis ir nusileisti į formų pasaulį, bei padėti visam formų pasauliui įsisąmoninti, kad jį sukūrė Dievas, ir kad jis turi potencialą transcenduoti save ir tapti viskuo, kuo yra Dievas.

Padėk mums priimti, kad dėl to, jog buvome sukurti su dievišku potencialu ir savanoriškai nusileidome į Žemės planetą šiai amžinajai misijai, negalime sau leisti stovėti vietoje, tapatumo jausme, kuris buvo sukurtas iš netobulų šio pasaulio įvaizdžių ir įsitikinimų. Padėk mums palikti žalčių melus, kurie pasirinko maištauti prieš nuostabųjį Dievo planą šiai nepaprastai visatai. Padėk mums susiderinti su amžinuoju Dievo tikslu – sukurti beribio grožio visatą per nuolatinę savitranscendenciją.

2.83 O Motina Marija, padėk mums prisiminti savo pirmąją meilę

O Motina Marija, padėk dvasingiems žmonėms prisiminti, kad prieš mums ateinant į šį pasaulį, mes pasirinkome čia ateiti. Padėk mums prisiminti tą akimirką, kai mūsų AŠ ESU Esatys stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus norinčius nusileisti į Dievo ką tik sukurtą kūriniją, į materialią visatą, ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, duodant pradžią savitranscendencijos spiralei, vedančiai į pilną Dievo sąmonę.

Padėk mums prisiminti, kaip stovėjome toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą ir žvelgėme į begalines nuostabios visatos platybes, su jos galaktikų spiečiais, saulės sistemomis ir planetomis. Padėk mums prisiminti, kad aiškiai kaip dieną pamatėme, jog kažkas turi nusileisti į šią visatą ir duoti pradžią kylančiai savivokos spiralei, kuri atvestų visą visatą prie savęs suvokimo ir savęs kaip Dievo įsisąmoninimo.

Padėk mums prisiminti, kaip mūsų AŠ ESU Esatis žvelgė į šias visatos platybes ir pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių mūsų esybės gelmių. Padėk mums prisiminti, kaip pažvelgėme į Dievą ir tarėme: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol visa taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

2.84 O Motina Marija, padėk mums prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą

O Motina Marija, padėk žmonėms suprasti, kad visos mūsų kančios, visi mūsų skausmai, visi mūsų ribotumai kyla dėl to, kad pamiršome savo pirmąją meilę, pirminę meilę savo AŠ ESU Esačiai, iš kurios gimė mūsų Sąmoningasis AŠ.

Padėk mums suprasti, kad mūsų Sąmoningasis AŠ gimė iš besąlyginės mūsų AŠ ESU Esaties meilės, suteikusios mūsų Esačiai troškimą būti daugiau nei yra, daugiau nei esu aš. Ir dėl šio troškimo tapti daugiau, Esatis sukūrė Sąmoningąjį AŠ ir nusileido į materialią visatą, į pačią Žemės planetą. Mes čia atėjome padėti pakylėti Žemę, idant ji taptų Laisvės Žvaigžde, taptų savarankiška saule, spinduliuojančia šviesą visai galaktikai.

Padėk mums suprasti, kad per daugelį gyvenimų tankiose šios planetos energijose, mes pamiršome savo pirminį troškimą, savo pirminę savosios Esaties meilę, ir palaipsniui priėmėme ribotą – mirtingo žmogaus, įkalinto šioje planetoje – tapatumą.

Padėk mums suprasti, kad egzistuoja tęstinumas tame, kas mes esame – savimonę turinčios būtybės, dalyvaujančios grandioziniame mūsų Dievo plane.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com