1 Spindulys, Gyvenimo afirmacijos

1.61 Aš renkuosi gyvenimą

Mylimas Arkangele Mykolai, gelbėk mane, kad nepražūčiau!

Mylimas Arkangele Mykolai, gelbėk mane, kad nepražūčiau!

Mylimas Arkangele Mykolai, gelbėk mane, kad nepražūčiau!

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, verčiančios mane laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savojo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti. Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesos. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – Dievo sūnaus/dukters tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ!

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra mano Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

1.62 Aš perduodu Žemės planetą Dievui

Kristaus Liepsnos manyje galia, perduodu Žemės planetą Dievui ir Pakylėtiesiems Pulkams. Neleisiu antikristo jėgoms sunaikinti šios planetos savo mėginimais įrodyti, kad Dievas suklydo, davęs mums laisvą valią. Neleisiu jiems sunaikinti sielų savo puikybės genamu troškimu atkeršyti Dievui. Todėl savo laisva valia renkuosi Kristaus tiesą ir atmetu antikristo melus.

Mylimas Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvinti visas sielas nuo antikristo melų, nuo mirties sąmonės ir atskirties šydo. Mylimas Jėzau, siųsk savo teismo angelus visoms sieloms ir padėk joms pažvelgti už dualizmo ir kūniško proto ribų, kad jos galėtų laisvai pasirinkti, kam tarnaus. Mylima Motina Marija, pasiųsk savo besąlyginės meilės angelus, kad jie išlaisvintų visas sielas nuo baimės. Aš prašau, kad visoms sieloms būtų suteikta galia visiškai laisvai pasirinkti tarp mirties sąmonės ir gyvybės sąmonės. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, šaukiu į visas pasaulio šalis:

RINKITĖS GYVENIMĄ!

RINKITĖS GYVENIMĄ!

RINKITĖS GYVENIMĄ!

RINKITĖS GYVENIMĄ!

Arkangele Mykolai, surakink sielas, kurios renkasi mirtį ir pašalink jas iš Žemės, kad jos negalėtų nusitempti žmonijos į savo susikurtą Pragarą. Arkangele Mykolai, apsaugok tuos, kurie renkasi gyvenimą, kad jie galėtų įkūnyti Kristaus sąmonę ir galėtų tapti atviromis durimis Dievo karalystei ateiti į Žemę.

Aš perduodu Žemės planetą Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Žemės Karalių, dabar ir amžinai. Amen.

1.63 Pažadink visus žmones ginti gyvenimą

Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę Žemėje ir pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų pažadinti visus žmones būtinybei ginti gyvenimą, kur tvyro smurtas ir griovimas. Išlaisvink visus žmones nuo inercijos, nuo abejingumo ir dvasinio aklumo, kuris jiems neleidžia matyti smurto prieš žmones, vykstančio nuo įsčių iki kapo duobės. Išlaisvink visus žmones nuo emocinių žaizdų, nejautrumo ir egocentrizmo, kurie neleidžia jiems sakyti: „Gana! Daugiau nebeleisiu smurto prieš gyvybę šioje planetoje!“

Arkangele Mykolai, pažadink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo valdžios elito, kuris išnaudoja gyvybę ir elgiasi su žmonėmis kaip su prekėmis arba kaip su šachmatų figūromis savo niekada nesibaigiančiame žaidime dėl valdžios. Padėk jiems atsiskirti ir tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, žmonėmis, kuriuos pasirinko Dievas, nes jie pasirinko gyvenimą, jie pasirinko ginti gyvenimą nuo tamsos jėgų, slankiojančių šioje planetoje ir ieškančių, ką praryti.

Arkangele Mykolai, apšviesk žmones, kad jie pažintų laisvos valios galią, kad galėtų suvokti, jog tu nori pašalinti visą tamsą iš šios planetos, tačiau galėsi veikti tik tuomet, kai pasirinksime atsiskirti nuo tamsos ir leisime šiam protui būti mumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Aš dabar, naudodamasis savo laisva valia, šaukiu visiems Žemės žmonėms:

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ!

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ!

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ!

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ!

Pabuskite ir ginkite gyvybę įsčiose nuo aborto, smurto ir narkotikų. Ginkite visus vaikus nuo seksualinio ir emocinio išnaudojimo, prostitucijos ir vergiško darbo. Ginkite paauglius nuo narkotikų, bendraamžių spaudimo ir „jeigu tai malonu, daryk tai!“ kultūros. Ginkite suaugusius, kad su jais nebūtų elgiamasi kaip su prekėmis ir kad jie nebūtų pėstininkų figūros, stumdomos valdžios elito. Ginkite pagyvenusius žmones, kad jie nebūtų išmetami kaip niekam nebereikalingi, kad jų išmintis būtų panaudojama konstruktyviai. Ginkite visą gyvybę nuo destruktyvios mąstysenos, kad visko trūksta ir viskas yra negerai.

Pabuskite ir susigrąžinkite laisvos valios galią, ir tuomet duokite Arkangelui Mykolui ir Pakylėtiesiems Pulkams galią pašalinti visą tamsą ir įkūnyti Dievo karalystę Žemėje! Aš perduodu Žemės planetą Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Žemės karalių, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com