1 Spindulys, Dievo Valios afirmacijos

1.64 Aš atiduodu savo ego iliuzijas

Mylima Motina Marija, dabar jau suprantu, kad mano ego gimė tuomet, kai pasirinkau eksperimentuoti su dualizmo sąmone, su gėrio ir blogio pažinimo vaisiumi. Matau, jog būtent šis dualizmas paskatino mane tikėti, kad esu atskirtas nuo Dievo ir nesu vertas būti vienovėje su Dievu. Būtent šis nevertumo jausmas paskatino mane atsukti Dievui nugarą ir galvoti, kad negaliu ar nenoriu sugrįžti namo į Dievo karalystę. Būtent šis dualizmas privertė mane galvoti, kad Dievo karalystė yra mano išorėje.

Mylima Motina Marija, priimu tave savo Dvasios Motina ir duodu tau savąją ranką. Meldžiu, kad atvestum mano sielą atgal prie to pirminio taško, kuomet pasirinkau palikti vienovę su savo AŠ ESU Esatimi. Meldžiu, kad padėtum praskleisti mano ego baimės ir puikybės šydą, kad išdrįsčiau pažvelgti į tą pirminį sprendimą ir suprasčiau, kodėl nusprendžiau nusisukti nuo savo AŠ ESU Esaties ir savo dvasinio mokytojo.

Mylima Motina Marija, padėk man pamatyti žaltišką melą, privertusį mane atsiskirti nuo Dievo, ir padėk man suprasti, kodėl mano siela buvo pažeidžiama šio melo. Padėk man pažvelgti į šį melą be jokios baimės, be jokio gėdos ar kaltės jausmo, be jokio troškimo ginti savo sprendimą ar mėginti pavaizduoti, jog tai nebuvo mano kaltė. Padėk man tiesiog pažvelgti į šį sprendimą su absoliučiu aiškumu ir be jokių emocijų, kuriomis mano ego taip ilgai naudojosi kontroliuodamas mano sielą. Padėk man patikėti, kad aš priėmiau šį pirminį sprendimą, ir padėk man suprasti, kad, priimdamas šį faktą, aš iš karto įgyju galią panaikinti šį sprendimą pakeisdamas jį geresniu sprendimu.

Mylima Motina Marija, padėk man atrasti ir įsisavinti Kristaus tiesą, kuri pakeistų žaltišką melą, iš kurio gimė mano ego. Padėk man su meile atiduoti žaltišką melą ir visas iš jo kylančias iliuzijas. Laikyk mane už rankos, kai apsisukęs pasitiksiu švytinčią savo AŠ ESU Esaties realybę ir priimsiu, kad mano siela yra šios Esaties individualizacija, o mano Esatis yra Dievo individualizacija. Padėk man priimti, kad aš esu Dievo sūnus/dukra, ir kad esu vertas būti vienovėje su savo Esatimi, ir todėl esu vertas būti vienovėje su Dievu. O Motina Marija, padėk mano sielai pasiekti tą pilną ir visišką atidavimą, kuomet būsiu pasiryžęs leisti ego numirti, kad galėčiau laimėti nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

1.65 Aš palieku mirties sąmonę

Mylimas Jėzau, dabar jau suprantu, kad dualizmo sąmonė yra mirties sąmonė, kuri atves mano sielą prie mirties. Matau, kad buvau įsipainiojęs į ego iliuzijas, iš kurių, rodosi, nėra jokio išėjimo. Tačiau aš priimu, kad išėjimas yra – turiu tik paimti savojo Kristaus AŠ ranką, kad galėčiau keliauti kartu su Kristumi virš siautėjančios mano ego sąmonės jūros.

Mylimas Jėzau, dabar jau matau, kad būtent šios ego iliuzijos pavertė tave stabu ir užkėlė ant pjedestalo, kur tu man nepasiekiamas. Dabar jau matau, kad tu atėjai parodyti pavyzdį, kuriuo galiu sekti, o, sekdamas juo, ištrūkti iš ego iliuzijų džiunglių. Mylimas Jėzau, priimu dabar tave kaip savo vyresnįjį brolį, ir meldžiu, kad padėtum man įveikti visas baimes būti Kristumi veiksme čia Žemėje.

Mylimas Jėzau, padėk man įveikti visas baimes pasipriešinti tamsos jėgoms tiesos gynyboje. Padėk man priimti, kad gundyti mane ir manipuliuoti manimi velnias gali tiktai per ego iliuzijas. Todėl, kai palieku visas iliuzijas, šio pasaulio princas ateis ir nieko manyje neras.

Mylimas Jėzau, padėk man suprasti ir įsisavinti tiesą, kad aš nekliudau kitų žmonių laisvai valiai, mesdamas iššūkį jų ego iliuzijoms. Priešingai, Dievas mane pasiuntė išgelbėti juos nuo dvasinės mirties, duodant jiems Kristaus tiesos žiupsnį. Ir nors jie gali mane keikti ir neteisingai kaltinti tavo vardu, aš esu besąlyginės Dievo meilės pasiuntinys, nepaliksiantis sielų sąlyginės meilės iliuzijų kalėjime.

Mylimas Jėzau, padėk man visuomet išlaikyti neprisirišimą, kad mano akis būtų sveika ir kad nepapulčiau į dualistinių ginčų sūkurį. Padėk man niekada nesiginčyti su žmonėmis dualistinio proto lygmenyje. Padėk man pakilti virš bet kokio dualizmo ir padėk įnešti apvienytą Kristaus proto viziją į kiekvieną situaciją. Mylimas Jėzau, eik šalia manęs, kai dalinsime žmonėms tiesą, kuri juos išlaisvins.

1.66 Prisiekiu ginti Dangiškąją Motiną ir jos vaikus

Mylima Motina Marija, priimu savo potencialą tapti Kristumi įsikūnijime ir įgyti galią apginti Motiną Žemę ir visą gyvybę nuo tamsos jėgų. Aš dabar skelbiu, kad nenusigręšiu nuo savo atsakomybės. Iš tiesų stosiu ginti tiesos, susivienydamas su savosios AŠ ESU Esaties valia. Prisiekiu vykdyti savo dangiškąjį planą, kurį mano siela sudarė prieš nusileisdama į įsikūnijimą. Patvirtinu, kad Dievo malonės dėka, mano įsikūnijimas YRA Šviesos pergalė.

Mylimas Jėzau, padėk man išvengti spąstų, kuomet galvoju, jog turiu kovoti prieš blogį. Padėk man priimti ir sugerti tiesą, kad aš pats iš savęs, tai yra, iš savo sielos ir ego, nieko negaliu padaryti. Tai Kristus manyje yra tikrasis darytojas, nes tiktai Kristus gali būti atviromis durimis mano AŠ ESU Esaties Šviesai. Ir tiktai mano Esaties Šviesa gali įkūnyti Dievo valią ir Dievo karalystę Žemėje.

Mylimas Jėzau, paimk mano ranką ir padėk man atrasti ir palikti visas ego iliuzijas, kol pasieksiu tiesos tašką, kuomet pilnai galėsiu priimti ir sakyti: „Aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena.“ Padėk man pripažinti, kad, „Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš kartu dirbu,“ ir todėl Dievas manyje gali sudeginti antikristo melus, kad ir kur jie bebūtų.

Mylimas Jėzau, keliauk su manimi, kai dalinsime žmonėms tiesą, kuri juos išlaisvins ir padės jiems prasiskverbti pro ego iliuzijų šydą, skiriantį juos nuo Dievo karalystės, esančios jų viduje. Padėk man duoti žmonėms tavo Gyvąjį Žodį, kad jie galėtų priimti Kristaus sąmonės gyvenimą, sugerdami Kristaus tiesą ir meilę. Padėk žmonėms išvysti, kad mes esame bendrakūrėjai ir atėjome čionai, kad atneštume Dievo karalystę į Žemę.

1.67 Šaukiu Dievo valią į Žemę

Dievo Valios Esaties vardu, Jėzaus Kristaus vardu, Motinos Marijos vardu, sakau: „Gana! Atsiskirsiu nuo anti-valios ir visos tamsos. Aš BŪSIU Dievo valia, įsikūnijusi Žemėje.“ Reikalauju Dievo valios įsikūnijimo, kad visi žmonės gautų galimybę laisvai ir žinodami pasirinkti kam tarnaus – Kristui ar ego, Dievui ar blogiui.

Priimu, kad Dievas tenori, jog visi žmonės pasirinktų aukštesnę valią iš meilės, tačiau jie negali laisvai rinktis, kol yra apakinti dualistinių ego iliuzijų. Todėl prašau Visuotinį Kristaus Protą ir kiekvieno žmogaus individualų Kristaus AŠ suteikti jiems krištolo aiškumo tiesą, kuri juos išlaisvintų nuo visų ego iliuzijų. Ir visiems žmonėms sakau: „Rinkitės gyvenimą! Rinkitės Kristaus gyvenimą vietoj ego mirties!“ Todėl šaukiu į visus keturis Žemės kraštus:

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

AŠ RENKUOSI KRISTAUS GYVENIMĄ!

Dievo Valios Esaties vardu, skelbiu, jog stoju ginti Dievo valios. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, reikalauju Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje. Nestovėsiu ir nežiūrėsiu, kaip tamsos jėgos griauna šią planetą ir naikina mano dvasios brolius bei seseris. Todėl AŠ ESU atviros durys Dievo valiai, deginančiai mano ego, visų žmonių ir visų tamsos jėgų ego anti-valią. Atiduodu savo ego ir, kildamas aukštyn, patraukiu visus žmones arčiau Dievo. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina visą tamsą Žemėje, pakylėdami Žemę į naują, šlovingą, Dievo valios kiekvienai sielai, dieną. YRA Šviesa ir tiktai Šviesa Žemėje.

1.68 Aš esu pasaulio šviesa

Dangaus karalystė ranka pasiekiama – ir aš priimu ją DABAR.

Aš gyvenu ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų.

Negundau Viešpaties savo Dievo. Garbinu Viešpatį savo Dievą ir tik jam tetarnauju.

Palieku visą dvasinę puikybę ir mano yra dangaus karalystė.

Esu nuolankus ir priimu Žemę kaip teisėtą savo paveldėjimą.

Nuolatos alkstu ir trokštu teisumo, bet iš tiesų esu pripildytas.

Esu gailestingas ir priimu Dievo gailestingumą.

Esu tyras širdyje ir matau Dievą.

Esu taikdarys ir esu tarp Dievo vaikų.

Žinau, kad, kai esu persekiojamas dėl teisumo, mano yra dangaus karalystė.

Kai žmonės mane šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip mane kaltina Kristaus vardu, esu linksmas ir džiūgauju, nes didis yra mano atlygis danguje.

Aš esu pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno.

Leidžiu savo vidinei šviesai šviesti žmonėms, kad jie matytų mano gerus darbus ir šlovintų mano Tėvą, esanti Dievo karalystėje, kuri yra manyje ir juose.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com