1.52 Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas

Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti antikristo jėgas, skelbiančias melą, kad Dievo karalystė yra mano išorėje.

Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus angelų į visus pasaulio kraštus surakinti šias jėgas, kad ir kur jos būtų – bažnyčioje ar valstybėje. Ir aš sakau, Kristaus Liepsnos manyje man suteikta valdžia: „Pakaks! Jos nebestovės! Jos nebegriaus tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo! Jos nebekliudys šviesos sieloms šioje planetoje pažinti tikrąjį Jėzaus Kristaus mokymą ir jo vidinės karalystės realybę!“

Arkangele Mykolai, surakink tuos, kurie išaukštino save, pareikšdami, jog jie yra tarpininkai tarp Dangaus ir Žemės, tarp žmonijos ir jų Dievo.

Aš patvirtinu, kad tai daugiau nebeleidžiama šiame amžiuje. Naudodamasis savo laisva valia patvirtinu tiesą, kad Dievo karalystė yra manyje. Patvirtinu su Arkangelu Mykolu, kad antikristo jėgos, skelbiančios išorinės karalystės ir išorinio kelio melą, nestovės ir neužgrobs Žemės.

Aš dabar tvirtai savo širdyje nusprendžiu, jog būsiu tikruoju Jėzaus Kristaus pasekėju šiame amžiuje, jog drįsiu peržengti melagingas antikristo doktrinas, kurias skelbia tradicinės bažnyčios. Drįsiu ieškoti vidinės karalystės, eisiu vidun, rasiu šią karalystę ir leisiu savo šviesai šviesti žmonėms. Patvirtinu, kad tikrasis kelias, kurį Pakylėtieji Pulkai skelbė nuo laikų pradžios, yra vidinės karalystės kelias. Patvirtinu, kad, kai įkūnysiu šią karalystę, tapsiu viena su Dievu dar tebebūdamas Žemėje. Ir todėl aš tampu Dievo Kūnu čia apačioje, kaip Pakylėtieji Pulkai yra Dievo Kūnas Viršuje.

Todėl aš patvirtinu, kad esu Gyvasis Kristus čia apačioje, kaip Jėzus yra Gyvasis Kristus Viršuje. Tai atlikta. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com