Lanelo

Lanelo


Pakylėtasis mokytojas Lanelo neseniai buvo įsikūnijęs Žemėje dvidešimtojo amžiaus mistiku ir pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu Mark L. Prophet. Šiame ir daugelyje ankstesnių įsikūnijimų, jis ir jo liepsna dvynė, pasiuntinė Elizabeth Clare Prophet, tarnavo Didžiajai Baltajai Brolijai, siekdami atskleisti tikruosius Kristaus mokymus.

Prieš tūkstančius metų, kai bodhisatva Sanat Kumara atėjo iš Veneros palaikyti gyvybės Žemėje liepsnos, Lanelo, jo liepsna dvynė, ir kitos šios saulės sistemos planetoms priklausančios šviesos evoliucijos buvo tarp jį lydėjusių Dievo sūnų ir dukterų. Lanelo misijos istorija yra aistra ir meile Dievui degančios sielos istorija.

Atlantidoje jis buvo šventosios ugnies dvasininkas ir invokacijų meistras Logos Šventykloje. Būdamas pranašu Nojumi, jis gavo pranašystę apie Tvaną ir buvo žmonių globėjas daugiau kaip šimtą metų. Jis buvo įsikūnijęs Lotu, Abraomo brolio sūnumi, du tūkstančiai metų prieš Kristų – Dievo žmogumi, tapusiu Sodomos ir Gomoros miestų ištvirkimo liudininku. Prieš tris tūkstančius tris šimtus metų, būdamas Egipto faraonu Ikhnatonu, jis panaikino stabmeldystės tradiciją, mesdamas iššūkį netikrai dvasininkijai, ir sukūrė monoteizmą, grįstą Atono, Saulės Dievo garbinimu. Jo valdymo metais, Egipte išaušo aukso amžius menams, poezijai ir muzikai. Būdamas Ezopu, jis buvo graikų vergas šeštame šimtmetyje prieš mūsų erą, laimėjęs savo laisvę kaip didaktinių istorijų ir pasakėčių meistras, nors jį nužudė jo paties miesto žmonės, kuriems jis siekė tarnauti.

Vėliau, būdamas evangelistu Morkumi, jis aprašė Jėzaus darbus – Darbų Evangelijoje – kaip juos jam papasakojo apaštalas Petras. Jo motina buvo viena iš labiausiai pasišventusių mokinių moterų, ir Morkus prisiminė, kaip, kai jis dar tebebuvo berniukas, Jėzus šventė Paskutinę Vakarienę Aukštutiniame Kambaryje. Jis buvo užaugintas esenu ir dėl jo gero išsilavinimo Petras jį pasirinko pagrindiniu savo mokiniu ir sekretoriumi, ir jis buvo perkeltas į Antiochiją padėti Pauliui. Jis tapo giliausių krikščionybės misterijų skleidėju ir įkūrė Bažnyčią Aleksandrijoje, kurioje vėliau buvo nukankintas.

Būdamas Origenu Aleksandriečiu, jis sugrįžo į miestą, kurį pažinojo būdamas Šv. Morkumi, ir tapo vienu iš labiausiai pasižymėjusių ankstyvosios bažnyčios teologų, atskleisdamas tikruosius Jėzaus Kristaus mokymus apie reinkarnaciją ir dangiškąją hierarchiją. Aštuoniolikos metų jis buvo paskirtas Katechezės mokyklos vadovu – tai buvo pirmoji institucija, kurioje krikščioniai galėjo mokytis tiek graikiškų mokslų, tiek šventojo rašto doktrinų. Jis gyveno asketišką gyvenimą, dirbdamas dieną ir naktį su miniomis, skaitydamas paskaitas ir asmeniškai konsultuodamas. Jis nuodugniai išstudijavo Platoną, Pitagorą ir stoikus, ir išmoko hebrajų kalbą, kad galėtų tinkamai interpretuoti šventraščius. Tačiau jo gilus supratimas lėkštiems, pasaulietiškiems protams atrodė keistas ir eretiškas.

Ištremtas iš Egipto, Origenas vis tiek tapo gerbiamu mokytoju Palestinoje, Cezarėjoje, kurioje įkūrė visuose Rytuose garsią mokyklą. Decijaus persekiojimų laikais jis buvo įkalintas, kankinamas ir vėliau mirė. Origenas paliko labai daug savo raštų, arti tūkstančio knygų. Jo knygos buvo plačiai naudojamos daugiau kaip šimtą metų, nors taip pat sulaukė ir didelės kritikos. Penktame šimtmetyje, Rufinus iš Akvelijos išvertė Origeno darbą, padarydamas daug svarbių pakeitimų, ir Jeronimas pasmerkė jo mokymus kaip ereziją. Šeštajame šimtmetyje imperatoriaus Justiniano iniciatyva Penktajame Ekumeniniame susirinkime buvo sudarytas 15 anatemų sąrašas, ir po to buvo pradėta fiziškai naikinti Origeno raštus, iš kurių tik nedaugelis išliko iki šių dienų.

Karaliaus Artūro dienomis, Lanelo siela atvyko iš Prancūzijos kaip Launcelot du Lac. Pasak legendos, kūdikis Lanselotas buvo paliktas prie ežero ir Ežero Ledi nusinešė jį į savo dešimties tūkstančių mergelių karaliją, į kurią nebuvo leidžiama įžengti jokiam vyrui. Čia jis subrendo didelėje garbėje ir tyrume, ir tapo žinomas Launcelot du Lac (Lanseloto iš Ežero) vardu. Jis tapo artimiausiu Artūro draugu, o jų sielos ryšys buvo guru ir čelos ryšys, ir tapo karalienės Gvineros, savo liepsnos dvynės gynėju. Modredo ir Morganos La Fė pavydas, intrigos ir raganavimas užnuodijo gilią abipusę Kameloto „trejybės“ meilę, ir įvarė nepasitikėjimo pleištus tarp karaliaus ir karalienės, ir jų čempiono riterio, bei kitų Apvaliojo Stalo riterių, ir visa tai baigėsi Artūro ir daugumos riterių mirtimi, o Gvinera ir Lanselotas savo gyvenimus baigė atskirai vienas nuo kito, bažnyčios atsiskyrėlių vaidmenyje.

Būdamas Bodhidharma, jis įkūrė Kinijos ir Japonijos dzenbudizmo mokyklą. Gimęs brahminu maždaug 440 m. po Kr. pietų Indijoje, jis atsivertė į budizmą ir iškeliavo į Kiniją skleisti Budos mokymų. Bodhiharmos esminė žinia buvo ta, kad negalime suvokti aukščiausios tiesos ar pasiekti savo Budiškumo vien žodžių ir raštų pagalba – privalome patys atrasti savo tikrąją prigimtį, savo Budos prigimtį.

Būdamas Chlodvigu, jis įkūrė Prancūzijos monarchiją šeštame amžiuje. Jis vedė savo liepsną dvynę – Burgundijos princesę Klotildą – krikščionę, ir pats pasikrikštijo, po to, kai metė iššūkį jos Dievui duoti jam pergalę mūšio lauke, ir šį mūšį laimėjo. Jis tuomet tapo pasišventusiu bažnyčios atstovu, ir Chlodvigas su Klotilda tapo Prancūziją globojančiais šventaisiais – šalies įkūrėjais ir vargšų užtarėjais.

Po to, būdamas Saladinu, didžiuoju dvyliktojo amžiaus musulmonų lyderiu, jis užkariavo ir suvienijo visą mahometiškąjį pasaulį. Nors buvo galingas generolas, Saladinas yra prisimenamas dėl savo dosnumo, švelnumo, sąžiningumo ir teisingumo tiek arabams, tiek krikščioniams.

Jis buvo įsikūnijęs šventuoju Bonaventūra (1221-1274), teologu ir pranciškonų mistiku. Būdamas ketverių metų, Bonaventūra labai sunkiai susirgo. Jo motina maldavo šventojo Pranciškaus išmelsti jos sūnui gyvybę. Jo maldų dėka, vaikas buvo išgydytas, ir yra sakoma, kad Pranciškus sušuko, pagautas pranašiškos ekstazės: „O bouna ventura!“ (Kokia didelė laimė!), ir yra tikima, kad iš to Bonaventūra ir gavo savo vardą. Dėkodama už savo sūnaus išgydymą, Bonaventūros motina pašventė savo gyvenimą Dievui. Jis tapo Romos bažnyčios kardinolu ir popiežiaus patarėju, ir buvo žinomas kaip labai išsimokslinęs ir didelį pamokslautojo talentą turintis žmogus. Jis buvo paskelbtas bažnyčios mokytoju 1587 metais, ir yra vadinamas Serafiškuoju daktaru. Kartu su Tomu Akviniečiu – dominikonu, Bonaventūra suvaidino svarbią rolę, gindamas krikščioniškus elgetaujančius ordinus tryliktajame amžiuje.

Jis buvo Liudviku XIV, Prancūzijos karaliumi nuo 1643 iki 1715 m. (ilgiausias užfiksuotas karaliavimo laikotarpis Europos istorijoje), dar žinomu „le Roi Soleil“ (karaliaus Saulės) vardu. Jis siekė įkūnyti savo sielos atmintį apie Veneros kultūrą nuostabiuose Versalio rūmuose ir soduose.

Būdamas Henriu Wadsvortu Longfelou (1807-1882), jis tapo pačiu populiariausiu devynioliktojo amžiaus Amerikos poetu. Jis buvo puikus mokytojas, pirmiausia Boudoine, o vėliau 18 metų vadovavo šiuolaikinės kalbos programai Harvarde. Tačiau ilgėdamasis literatūrinės laisvės, paliko savo postą ir pradėjo rašyti poeziją, pagavusią Amerikos dvasią ir širdį ir jo guru – El Morijos, gyvąją liepsną. Ir tai apie savo paties sielą rašė Longfelou poemoje-apysakoje apie legendinį irokėzų vadą Hiavatą.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje, Lanelo buvo įsikūnijęs Rusijoje Aleksėjumi, caro sūnumi ir Romanovų sosto įpėdiniu. Tačiau jo tėvas, Nikolajus II, atsisakė sosto jo vardu, sunaikindamas galimybę jo liepsnai būti Rusijos šviesa. Netrukus po to Rusijoje įvyko revoliucija, po kurios carui ir visai jo šeimai buvo įvykdyta mirties bausmė.

Paskutinis Lanelo įsikūnijimas buvo Marku L. Profetu, gimusiu Chippewa Falls Viskonsine 1918 metais, vienturčiu Tomo ir Mabelos Profetų sūnumi. Jo tėvas mirė, kai jam buvo devyneri metai, ir jis su savo motina turėjo ištverti depresijos metų sunkumus. Kai jam buvo 18 metų, jis dirbo prie Soo Line geležinkelio ir tuomet su juo susisiekė pakylėtasis mokytojas El Morija, pašaukdamas vykdyti savo misiją.

Antrojo pasaulinio karo metais, jis tarnavo JAV oro pajėgose ir jo apmokymai, mokytojo priežiūroje, tęsėsi toliau. 1958 metais, El Morija nurodė jam įkurti „The Summit Lighthouse“ šalies sostinėje. Markas pats spausdinimo mašinėle užrašė pirmuosius pakylėtųjų mokytojų perduotus diktavimus, pavadintus „Ašramo užrašais.“ Prie jo prisijungė jo liepsna dvynė Elizabeth 1961 metais, ir kartu jie įvykdė Jėzaus pranašystę, perduotą Apreiškime Jonui, užimdami „Dviejų Liudininkų“ tarnystę ir „Kitų Dviejų“ šiame amžiuje.

1973 metų vasario 26 d. Markas iškeliavo iš šios Žemės ir jo siela pakilo į AŠ ESU Esaties plotmę tęsti savo darbus su pakylėtaisiais mokytojais, o taip pat užmegzti ryšį su savo nepakilusiais čelomis. Būdamas pakylėtuoju mokytoju Lanelo, jis toliau vadovauja Summit Lighthouse veiklai, būdamas „Nuolat Esančiuoju Guru,“ pasakiusiu: „Mes turime nešti beribės meilės žinią ir demonstruoti šią meilę pasauliui.“

Pirmas Lanelo viešas diktavimas buvo perduotas 1973 metų balandžio 20 d., praėjus vos dviem mėnesiams po jo pakylėjimo.

Lanelo ašramas yra šalia Bingen, prie Reino upės Vokietijoje. Jis tarnauja pirmajame spindulyje ir jo muzikinis kūrinys yra „Greensleeves.“ Jis yra vadinamas Nuolat Esančiuoju Guru, kadangi nuolatos pasirodo savo čeloms ir su jais bendrauja.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2008-11-02 Ar gali kokia nors žmonių sukurta sistema atnešti Pažadėtąją Žemę į šią planetą?
2008-06-29 Vandenio amžiaus bendruomenių sukūrimas