Jėzus

Jėzus


Jėzus pirmą kartą atėjo į Žemę kaip savanoris kartu su Sanat Kumara ir nuo to laiko Žemėje turėjo daug įsikūnijimų. Viename iš šių įsikūnijimų jis valdė kaip imperatorius ir aukštasis dvasininkas Atlantidos aukso amžiaus civilizacijoje, trukusioje du tūkstančius metų, nuo 34 550 m. pr. Kr. iki 32 550 m. pr. Kr. Šis amžius buvo septyniolika amžių prieš mūsų dabartinį amžių ir jis buvo Vėžio ženkle. Jėzus gimė 33 050 metais pr. Kr. ir pradėjo savo valdymą 33 000 m. pr. Kr., kai aukso amžius jau tęsėsi daugiau kaip 1500 metų. Jo karalienė buvo jo liepsna dvynė, kurią mes šiandien žinome kaip pakylėtąją ledi mokytoją Magdą. Jie valdė, nes buvo aukščiausi Dievo atstovai, buvę įsikūnijime toje civilizacijoje. Visi šios civilizacijos žmonės žinojo ir priėmė Dievo valią. Jėzus ir Magda neturėjo įvedinėti jokių taisyklių, kadangi jie visi gyveno harmonijoje su savo Dangiškuoju Šaltiniu.

Tačiau po 450 trukusio Jėzaus valdymo buvo pasėtos pirmosios korupcijos sėklos, o jas pasėjo Ksenos, pagrindinis imperatoriaus patarėjas. Galiausiai Ksenos įtikino žmones sukilti prieš savo valdžią (kurią atstovavo Jėzus), nes esą valdžia jų nepalaiko. Jėzus Kristus, Magda ir du milijonai lojalių pavaldinių (20 procentų žmonių) iškeliavo į žemę, kuri vėliau tapo Suernu – dabartinėje Indijos ir Arabijos teritorijoje. Pusė jų tuomet užsitarnavo savo pakylėjimą; kita pusė toliau tęsia savo evoliuciją Žemėje iki pat šių dienų.

Atlantidoje, kadaise buvusi aukso amžiaus civilizacija palaipsniui nusmuko į barbarizmą, ir žmonės, patys to nepastebėdami, pasidarė kietaširdžiai ir nejautrūs gyvybei. Įsiviešpatavo plėšikavimas ir anarchija, kurie taip išplito, kad net ir Ksenos nebesugebėjo to sukontroliuoti. Laikui bėgant miestai ėmė griūti ir nykti. Barbarizmas viešpatavo Atlantidoje nuo 30 000 m. pr. Kr. iki 16 000 m. pr. Kr., kuomet iškilo didingoji Poseidono civilizacija.

Po šio įsikūnijimo, Jėzus materializuodavosi Atlantidoje ir kitur planetoje, kuomet ir kur jis būdavo reikalingas, jeigu žmonių gera karma ir ištikimybė Dievui leisdavo jam įsikišti. Maždaug prieš 15 000 m. pr. Kr., Jėzus sugrįžo kaip Atlantidos valdovas Rei. Kaip rašo Fylas Tibetietis savo knygoje Dviejų planetų gyventojas, šis didysis Rei pasirodė sostinės Kaiphulo šventykloje ir iššaukė Maksiną, Inkalų ugnį. Ši nekurstoma ugnis degė ant šventyklos altoriaus penkis tūkstančius metų. Maksino Rei valdė 434 dienas. Jis pertvarkė įstatymus ir perdavė teisinį kodeksą, pagal kurį Atlantida buvo valdoma dar tūkstančius metų.

Po ilgo aukso amžiaus Atlantidos civilizaciją iš vidaus ėmė griauti aukštieji dvasininkai, kol „Dievas pamatė, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti“ (Pradžios 6,5). Atlantida nuskendo per milžinišką kataklizmą, kuris buvo pavaizduotas Nojaus tvane.

Jėzus vėl sugrįžo kaip Juozapas, Jokūbo sūnus, kurį į vergiją Egipte pardavė jo broliai – tie patys, kurie vėlesniame įsikūnijime tapo jo mokiniais. Egipte jis užsitarnavo didelę pagarbą ir įgijo didelę valdžią valstybėje dėl savo dvasinių faraono sapnų interpretacijų.

Būdamas Jošua, Nuno sūnumi, Jėzus nugriovė Jericho sienas ir išvedė izraelitus į Pažadėtąją Žemę. Būdamas Dovydu, jis parašė psalmes: „Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti“ (Psalmės 16,10). Kaip Eliša jis buvo Elijo mokinys, kuris pakilo ir vėliau, ypatingos malonės dėka, sugrįžo į įsikūnijimą Jonu Krikštytoju, kad paruoštų kelią Jėzaus misijai Galilėjoje.

Į paskutinę savo inkarnaciją Jėzus atėjo perėjęs daugybę iniciacijų tiek per savo įsikūnijimus Rytuose, tiek ir Vakaruose; tačiau jis pasiliko nedidelį procentą karmos, kuri buvo reikalinga jo misijai, ir kurią jis subalansavo iki to laiko, kai paliko Palestiną, būdamas 33 metų. Jėzus atpažino, kad Jonas Krikštytojas yra jo guru Elijas, „atėjęs vėl“ paruošti kelio savo čelai.

Laikotarpyje nuo 12 iki 30 metų, Jėzus studijavo tiek išoriniuose, tiek ir vidiniuose Brolijos ašramuose Luksore ir Himalajuose. Rankraščiai, kuriuose aprašomos Jėzaus kelionės, vis dar tebėra saugomi Ladakho slėnyje, Kašmyre. Indijoje jis studijavo pas Didįjį Dieviškąjį Vedlį, Viešpatį Maitrėją ir Viešpatį Himalajų. Būtent čia jis gavo pagrindines mantras savo misijai, kurių vėliau išmokė savo mokinius.

Būdamas Zadkielio Ordino nariu prieš savo paskutinį įsikūnijimą, Jėzus išmoko invokacijų ir alchemijos mokslo. Šios žinios leido jam pakeisti vandenį vynu, nuraminti bangas, išgydyti ligonius ir prikelti mirusius.

Po savo nukryžiavimo ir prisikėlimo, Jėzus nuvyko į Kašmyrą, kuriame gyveno iki 81 metų amžiaus. Šio gyvenimo pabaigoje jis pakilo iš eterinio Šambalos ašramo.

Po savo pakylėjimo, Jėzus tapo šeštojo spindulio čohanu. Kai Sanat Kumara sugrįžo į Venerą 1956 m. sausio 1 d., Jėzus perėmė Pasaulio Mokytojo tarnystę, pakeisdamas Viešpatį Maitrėją, kuris tapo planetos Buda.

Jėzus tarnauja Arabijos Ašrame, kartu su Motina Marija Prisikėlimo Šventykloje, esančioje virš Šventosios Žemės. Kristaus vibracijas galima pritraukti per jo pagrindinį muzikos kūrinį: „Džiaugsmas Pasauliui.“


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


Jėzaus diktavimai

2019-12-01 Kristus atsisako tilpti į bet kokias proto dėžutes
2019-09-21 Kristaus įžvalgumo liepsnos įtvirtinimas visose pokomunistinėse šalyse
2016-07-03 Šventoji geometrija Azijos visuomenėse
2015-07-19 Kristaus teismas netikram Jėzui
2010-02-11 Aš, Jėzus, patraukiu savo šviesą iš krikščionybės
2009-10-28 Gamta buvo mano bažnyčia
2009-05-10 Dvyliktasis atgimimo spindulys
2008-11-02 Rinkitės šią dieną paralelę visatą, kurioje norite gyventi
2008-08-24 Perėjimo nuo individualumo prie bendruomeniškumo iššūkis
2008-06-28 DABAR atėjo laikas priimti Aukso Amžiaus sąmonę!
2008-03-23 Dievo karalystė yra arti – per Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos vienybę
2007-10-28 Gyvasis Kristus yra tikrasis Britanijos karalius
2007-05-20 Europos išlaisvinimas nuo piktnaudžiavimo ŽODŽIU
2007-04-08 ŽODŽIO kaip LOGOS supratimas
2007-04-07 Kaip pereiti tinkleliu aptrauktas duris į dangų
2007-04-06 Kodėl jums nėra atleidžiama už VIDINIO ŽODŽIO atstūmimą
2007-04-06 Kodėl ŽODIS jus išteisins arba pasmerks
2006-10-22 Neslėpkite taikos savyje – dalinkitės ja!
2006-10-01 Leiskite Europos žmonėms rinktis Gyvąjį Kristų!
2006-08-25 Nuostabiojo sumišimo privalumai
2006-07-24 Kodėl ego visada bus suskilęs namas
2006-07-18 Kaip ego siekia nukreipti jūsų dėmesį nuo vidinio kelio
2006-07-14 Kaip ego gali pasinaudoti dvasiniu mokymu jūsų tiesos paieškoms sustabdyti
2006-05-28 Tapkite atviromis durimis Gyvajam Kristui
2006-05-26 Pasiųsiu jus liudyti Kristaus tiesą šiame amžiuje
2006-05-16 Kodėl ego nori, kad manytumėte, jog pasaulis yra pilkas
2006-05-09 Kodėl ego nori, kad manytumėte, jog pasaulis yra juodai baltas
2006-05-07 Kodėl ego tampa savaime išsipildančia pranašyste
2006-04-27 Kodėl ego mėgina įgrūsti keturkampį kaištį į apvalią skylę
2006-04-26 Kodėl ego nesugeba per medžius matyti miško
2006-04-23 Neišvengiamas sprendimas leisti ego mirti
2006-04-15 Dvasinis aklumas – pagrindinis ego keliamas iššūkis
2005-12-31 Teismas įvykdytas
2005-12-25 Laikas suvokti mano tikrąją vienovės žinią
2005-12-23 Matykite Gyvąjį Kristų savyje – ir leiskite Gyvajam Žodžiui tekėti per jus
2005-10-23 Gyvasis Kristus VISADA yra daugiau nei manote
2005-07-05 Veidmainiai nesibelskite!
2005-07-01 Atėjau inauguruoti Visuotinio Kristaus amžiaus
2005-05-11 Rytai yra Rytai, o Vakarai yra Vakarai, ir šie du dvyniai iš tiesų susitiks
2005-03-28 Negalite atiduoti to, kas ne jūsų
2005-03-27 Ar atsiras vietos užeigoje gimti Gyvajam Kristui?
2005-03-26 Aš, Jėzus Kristus, klaupiuosi prieš Dievą jumyse
2005-12-24 Nustokite atmetinėti mano dovaną jums
2004-07-26 Tikroji Šventosios Dvasios bendruomenė
2004-07-25 Aš atėjau vėl – per jus!
2003-08-19 Palikite išorinį kelią ir eikite vidiniu keliu
2003-07-13 Rinkitės BŪTI Dievo liepsna veikime
2002-11-20 25. Jėzaus originalūs komentarai apie knygą
2002-11-19 24. Ką gali padaryti dėl Jėzaus
2002-11-18 23. Antrasis Kristaus atėjimas
2002-11-17 22. Technikos Kristiškumui pasiekti
2002-11-16 21. Savęs gydymas
2002-11-15 20. Eik vidun
2002-11-14 19. Kaip pasiekti Kristiškumą
2002-11-13 07. Kas yra Kristaus sąmonė?
2002-11-12 06. Problema Žemės planetoje
2002-11-11 05. Tikrasis raktas į išganymą
2002-11-10 04. Kodėl pasaulyje egzistuoja religija?
2002-11-09 03. Kristaus sąmonė
2002-11-08 02. Laipsniškas apreiškimas
2002-11-07 01. Tu pažįsti mano balsą