Arkangelas Mykolas

Arkangelas Mykolas


Mykolas yra pirmojo spindulio, Dievo valios, tikėjimo ir apsaugos spindulio arkangelas. Jis yra arkangelų ir angelų pulkų princas, Tikėjimo Gynėjas, Angelas Išlaisvintojas. Danieliaus knyga apie jį sako: „didysis princas, kuris gina tavo tautiečius“ (Danieliaus 12,1). Jo dangiškoji antroji pusė yra Archėja Tikėjimas.

Arkangelas Mykolas figūravo kaip didingiausias ir labiausiai gerbiamas angelas žydų, krikščionių ir islamo tradicijose bei raštuose. Musulmonų sakmėse jis yra gamtos angelas, teikiantis žmogui maistą ir žinias. Žydų mistinėje tradicijoje Arkangelas Mykolas yra laikomas angelu, kuris galynėjosi su Jokūbu, sunaikino Senacheribo kariuomenes ir išgelbėjo tris žydų berniukus iš liepsnojančios krosnies. Arkangelas Mykolas buvo tas angelas, kuris pasirodė Jošuai, jam besiruošiant vesti izraelitus į mūšį prie Jericho.

Apaštalas Jonas kalba apie Arkangelą Mykolą Apreiškimo knygoje, ir pasakoja, kad būtent Mykolas išmetė velnią ir jo angelus iš Dangaus į Žemę (Apr. 12,7-9). Iš to mes žinome, kad puolusieji angelai atėjo į įsikūnijimą ir Kristaus priešai yra formų pasaulyje. Ir būtent Arkangelas Mykolas ir su juo tarnaujantys elektrinės mėlynos spalvos legionai gina Dievo vaikus nuo Antikristo priešo.

Arkangelas Mykolas ir jo legionai kiekvieną dieną leidžiasi į astralinę plotmę, apsišarvavę savo galingais mėlynais šarvais, apsiginklavę mėlynos liepsnos skydais ir kardais. Ir ten jie išlaisvina tuos, kurie nuėjo nuo gyvenimo scenos, bet nesugeba pakilti į aukštesnes tarnystės ir mokytojų ašramų oktavas. Jis ir jo angelai išlaisvintojai dirba 24 valandas per parą šiuose lygmenyse, gelbėdami sielas nuo jų pačių per šimtmečius susikurtų žmogiškų kūrinių, o taip pat nuo tamsos būtybių projekcijų. Jie tarnauja šioje tarnystėje jau daugybę amžių, ir Mykolas sako, jis yra pasiryžęs niekada nepasiduoti, iki kol paskutinis šviesos vaikas šioje planetoje pakils į savo Dievo Ištakas pakylėjimo rituale.

Išlaisvinti šviesnešius nuo astralinių pančių Arkangelui Mykolui padeda mėlynos liepsnos kardas, kuris buvo nukaltas iš tyros šviesos substancijos. Šis mėlynos liepsnos kardas yra mėlynos liepsnos galios įrankis, kuriuo jis naudojosi žmonijai ginti nuo tų laikų, kai į Žemės plotmę nusileido atsilikusios sielos ir Liuciferio pasekėjai. Mykolas sako mums, kad šis kardas yra Dievo kardas. Jis buvo perduotas iš Didžiosios Centrinės Saulės, dovana iš paties Dievo širdies, kurią jam perdavė galingasis Elohimas Herkulis. Kai šis mėlynų liepsnų kardas skrodžia negatyvius pasireiškimus, niekas negali prieš jį atsilaikyti.

Jūs taip pat galite kviesti šį mėlynos liepsnos kardą. Vizualizuokite jį žaižaruojančios elektrinės mėlynos spalvos, kaip galite ją matyti dujinės viryklės degiklio mėlynoje liepsnoje. Paimkite šį kardą į savo dešinę ranką. Švytuokite juo aplink save kiekvieną dieną, kalbėdami savo dinaminius šaukinius, prašydami išlaisvinimo nuo visko, kas jus pančioja ir trukdo laimėti pergalę. Kasdieniai šaukiniai Arkangelui Mykolui, prašant jo apsaugos ir tikėjimo momentumo bei pasišventimo Dievo valiai, užtikrins apsaugą tų, kurie eina pirmyn jo vardu ir tarnauja tikėjimo gynėjais.

Arkangelas Mykolas yra labai ypatingas angelas mums. Jis, kartu su savo šviesos legionais, pašventė save ištisus tūkstantmečius mūsų sielų saugojimui ir tobulinimui; rūpindamasis mumis, remdamas mus, priekaištaudamas mums, mokydamas mus šventosios Dievo valios, duodamas mums suprasti, kad kiekvienas iš mūsų turime savo planą gyvenime, turime dangiškąjį planą. Tokia švelni ir artima yra Dievo meilė mums, ir jis mums ją rodo pačiu asmeniškiausiu būdu per savo angelus.

Arkangelo Mykolo eterinis ašramas yra Kanados uoliniuose kalnuose Banfe, netoli Louise ežero. Jis taip pat turi šviesos centrą Centrinėje Europoje. Jo muzikinis kūrinys yra „Jūrininkų himnas“ („Amžinasis Tėve, Stiprusis saugotojau“). Kūrinys „Nuotakų choras“ iš Lohengrino taip pat gali būti naudojamas iškviesti arkangelams ir angelų pulkams. Arkangelas Mykolas remia policijos padalinius ir įstatymo vykdytojų institucijas visame pasaulyje.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2016-07-01 Korėjos susivienijimas yra arčiau nei galvojate
2015-06-20 Šviesos uždanga apsaugoti buvusias Sovietinio bloko šalis
2007-06-11 Duodu jums įrankius dvasinei krizei įveikti
2005-12-24 Esminis raktas į dvasinių judėjimų sėkmę
2005-10-22 Viešpaties teismas apsišaukėliams pamokslautojams religijoje
2005-07-05 AŠ ESU čia!
2005-03-27 Sveikinu jus atlikus Dievo Valios vigilę
2005-02-11 Jeigu mylite mane, kalbėkite mano rožinį už Motiną Rusiją
2004-07-24 Drįskite BŪTI - kaip Viršuje taip ir apačioje!