Kristaus įžvalgumo liepsnos įtvirtinimas visose pokomunistinėse šalyse

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2019 rugsėjo 21 d., per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Kijeve, Ukrainoje.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus. Ateinu atnešti Kristaus teismo bažnyčioms Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir visose šalyse, kurios nešė Sovietų Sąjungos jungą, įskaitant ir Varšuvos Pakto šalis. Teismo ortodoksų bažnyčiai, katalikų bažnyčiai, protestantų bažnyčioms, Ukrainos bažnyčiai ir visoms kitoms bažnyčioms, kurios teigia atstovaujančios Kristų, bet iš tiesų neatstovauja Kristaus, o atstovauja, geriausiu atveju, Petro sąmonę, kurią sudraudžiau sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“

Kas yra Petro sąmonė? Tai yra sąmonė, kuri teigia žinanti, kas yra Kristus, ką Kristus sakytų, ką Kristus galvotų ir kaip Kristus viską teistų. Kas yra Kristaus sąmonė? Tai yra sąmonė, kuri yra visiškai ir absoliučiai virš visų žmogiškų teisimų, žmogiškų nuomonių, žmogiškų įsitikinimų, žmogiškų svajonių, žmogiškų iliuzijų, žmogiškų fantazijų, žmogiškų įsivaizdavimų, žmogiškų teorijų, žmogiškų ideologijų ir daugybės kitų dalykų, kuriuos tik žmogiškas protas galėtų sugalvoti, ar kuriuos galėtų sugalvoti puolęs protas.

Būtų galima sakyti, kad Kristaus sąmonė turi tik vieną tikslą: suteikti žmonėms atskaitos tašką, kad egzistuoja kažkas daugiau už žmogišką sąmonę, idant jie turėtų kažką, į ką galėtų kabintis, besistengdami praregėti iš to iliuzijų rūko, sukurto atskirųjų savasčių, kurias jie turi savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Tam, kad galėtų atrasti savo kelią, kad galėtų pamatyti savastį, pamatyti jos netikrumą ir leisti jai mirti, jiems reikia turėti, į ką galėtų kabintis, jiems reikia Kristaus uolos. Tai yra vienintelis Kristaus sąmonės tikslas. Tai nėra Kristaus sąmonės ar Kristaus, gyvojo Kristaus tikslas sakyti žmonėms, ką jie turėtų daryti. Tai yra paliekama jų laisvai valiai. Kristaus sąmonė jums nesako, kas yra teisinga ar klaidinga žmogiška prasme, net ir dangiška prasme, nes kaip laisvos valios pasaulyje dangus iš viso galėtų teisti, kas teisinga, o kas klaidinga? Tiktai antikristo prote, atskirties prote, yra įmanomas šis teisimas, o ne Kristaus prote, ne Dievo prote. Tad krikščioniškos bažnyčios, pradedant Petru, bet galutinai institucionalizuojant su katalikų bažnyčios sukūrimu, sukūrė iliuziją, kad institucija Žemėje gali apibrėžti, ką Kristaus protas sakytų ir kaip Kristaus protas teistų žmonių veiksmus, įsitikinimus ir mintis. Kaip Kristus teisia iš tos neutralios proto būsenos? Ar tai ateina iš vienovės? Ar tai kelia aukštyn visumą? O gal tai nekelia aukštyn visumos? Ar tai ateina iš atskirties ir siekia iškelti tik vieną visumos dalį, o kitas dalis siekia pažeminti? Katalikų bažnyčia nuo pat pradžių buvo elitistinė institucija, sukurta tos puolusios būtybės Konstantino. Tad to meto krikščioniškojo judėjimo lyderiai neatidavė kas Ciesoriaus Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Jie pakluso Cezariui, ir neatidavė kas Dievo Dievui, ir jie taip pat neatidavė kas Kristaus Kristui. Jie visiškai atsidavė Cezariui, kadangi norėjo valdžios Žemėje, nes kai kurie iš jų taip pat buvo puolusios būtybės. Daugelis žymiausių katalikų bažnyčios ir rytų ortodoksų bažnyčios ir daugelio protestantų bažnyčių teologų buvo puolusios būtybės įsikūnijime ir tebėra iki pat šių dienų. Tad ateinu įtvirtinti nepaprastai didelę Kristaus įžvalgumo liepsną visose tose šalyse, kuri galės padėti tiems, kurie to norės, pakilti virš savo visuomenės žmogiško teisimo. Ar jie būtų atėję iš kažkurios bažnyčios ar kitų religijų, ar iš komunistinės ideologijos, jie galės pakilti. Mano Kristaus įžvalgumo liepsna suteiks jiems tą atskaitos tašką, ir jie tuomet galės pakilti virš to iliuzijų rūko, sukurto puolusių būtybių ir dar labiau sustiprinto krikščionybės religijos, o taip pat, žinoma, sustiprinto ir marksistinės ideologijos bei visos komunistinės sistemos, o taip pat Sovietų Sąjungos propagandos aparato.

Tai nereiškia, kad šiems žmonėms, apie kuriuos kalbu, yra būtina žinoti apie pakylėtuosius mokytojus, yra būtina pripažinti mane kaip pakylėtąjį mokytoją, ar netgi kad jiems reikia sąmoningai žinoti apie Kristaus sąmonės koncepciją. Dalykas, kurį jiems reikia sugebėti padaryti, ir ką jie sugebės padaryti, jeigu turės tam noro, yra eiti vidun ir intuityviai pajausti: „Aš nenoriu daryti to. Noriu daryti tai. Aš noriu daugiau. Noriu aukštesnio gyvenimo ir todėl esu pasiryžęs pakylėti save aukštyn, idant suvokčiau, kokia esu būtybė. Egzistuoja tam tikri dalykai, kurių tiesiog nedarau kitiems žmonėms.“ Žinoma, kai jau turite tą Kristaus įžvalgumą, taip pat galite daryti tai, apie ką kalbėjome, galite pažvelgti į kitų žmonių akis ir pamatyti, kad jie taip pat tai turi. Todėl, net nepriklausydami jokiam išoriniam mokymui ar religijai, žmonės gali susiburti drauge, tiesiog žinodami, koks yra aukštesnis kelias, kuriuo turėtų eiti, koks yra aukštesnis kelias įkūnyti visuomenę, tokią visuomenę, kuri, jie žino, yra ateitis. Ir esmė čia net nėra žinoti, kas yra teisinga, o kas klaidinga, nors kai kurie gali tai šitaip įvardinti, kad jie žino, jog šitai yra teisinga, tačiau jie gali žinoti, jog tai yra ateitis. Ta kryptimi eina žmonijos evoliucija. Tuo keliu jau seniai būtų nuėjusi jų visuomenė, jų šalis, jeigu tam nebūtų sutrukdęs šitas sovietinis eksperimentas. Todėl jie gali žinoti, kad tai yra sekantis žingsnis.

Kristaus įžvalgumas reikalauja iš jūsų padaryti tai, apie ką kalbėjome. Turite ryžtis prarasti išorinio aš gyvenimą, kad galėtumėte atkurti ryšį su tuo vidiniu Kristaus sąmonės jumyse gyvenimu – grynąja sąmone jumyse. Turite pasiekti tašką, kuriame galėtumėte pažvelgti į kažkokią Žemėje egzistuojančią sąlygą, traukiančią jus į kažkokį reakcinį šabloną, į kažkokią dualistinę kovą, ir galėtumėte tiesiog nuspręsti, galėtumėte žinoti vidiniu žinojimu: „Aš tenai neisiu. Nekartosiu to šablono. Pakilsiu virš to.“ Būtent tai yra išreikšta posakyje: „O kas gi tau, tu sek paskui mane.“ Tačiau žmonėms netgi nereikia to žinoti. Jiems tiesiog reikia žinoti: „Nenoriu tam atiduoti savo energijos ir dėmesio, pereinu prie to, kas pozityvu.“

Tai yra dovana, kurią dabar perduodu, kadangi matau, jog kritinė žmonių masė yra tam pasirengę. Anksčiau kalbėjau apie 10 000 žmonių Žemėje, kurie yra pasirengę įkūnyti Kristiškumą šiame gyvenime, ir didelė jų dalis pasirinko įsikūnyti šiose buvusiose komunistinėse šalyse, idant padėtų joms pakilti virš to labai slegiančio mąstymo, to labai sunkaus iliuzijų debesies, antikristo sąmonės, kurią žmonėms skleidė ir kalė Sovietų Sąjungos propagandos aparatas. Tad jie yra čia. Jie žino, į ką tai yra panašu, jie pažįsta tą kultūrą, jie pažįsta tą mąstymą, jie pažįsta propagandą. Tačiau jie turi potencialą labai greitai atkurti ryšį su ta Kristaus sąmone savo širdyje, kuomet galės virš to pakilti ir šitaip galės pradėti traukti ir kitus žmones virš jos, šitaip galiausiai patraukdami virš jos ir savo šalį.

Jūs, kurie esate tiesioginiai mūsų mokiniai, kurie sąmoningai suvokiate mūsų buvimą ir mūsų egzistavimą, ir savo pačių potencialą, jūs galite būti tie, kurie patrauks tuos kitus žmones virš to kritinio taško. Jūs galite juos patraukti, eidami keliu, siekdami įveikti savo išorines savastis ir tą pirmykštį aš, studijuodami mūsų mokymus ir juos taikydami. Jūs galite patraukti šiuos žmones aukštyn, ir nors jie galbūt niekada nesužinos, ką jūs darėte, galbūt jie niekada nežinos savo išoriniame prote, ir galbūt jie niekada nesužinos apie pakylėtuosius mokytojus ir mūsų mokymus, tačiau jie vis tiek sugebės įvykdyti savo misiją, atnešdami Kristaus įžvalgumą į savo visuomenę.

Na ir dabar galite sakyti, jog sakiau, kad Kristaus sąmonė, Kristaus įžvalgumas, nėra grįstas žmogišku teisimu, bet ką tuomet reiškia šie žodžiai: „Dėl teismo atėjau?“ Argi tai nereiškia, kad Kristus atneša teismą? Taip, tai tiesa, nes kai kažkas drįsta susiderinti su Kristumi savo širdyje ir tai išreikšti, išreikšti tą aukštesnį Kristaus proto požiūrį, žmonės gauna galimybę. Tie, kurie nesugeba užmegzti ryšio viduje, jie turi galimybę išoriniu protu išgirsti Kristaus realybę ir palyginti ją su melu. Ir jie tuomet turi galimybę pasirinkti, kurios neturėjo anksčiau. Jeigu jie pasirenka atstumti Kristų, Kristaus realybę, tai tampa jų teismu. Žinoma, jūs taip pat galite paskelbti teismą, tie iš jūsų, kurie turite ryšį su Kristumi. Jūs, kurie esate tiesioginiai mūsų mokiniai, galite išsakyti prašymus teismui.

Ir visgi egzistuoja tas Kristaus sąmonės elementas, kai žmonėms būna suteiktas sąmoningas pasirinkimas ir jie jį atstumia, tai jiems tampa Kristaus teismu. Tai nebūtinai reiškia, kad jie bus paimti iš įsikūnijimo ir juos prarys kažkokios liepsnos iš žemiau, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad bus tam tikras poveikis. Dalis jų energijos, dalis jų galios bus sumažinta. Jų gyvenimo laikas gali būti sutrumpintas. Jie netgi gali būti apnuoginti, tie iš jų, kurie yra visuomenei žinomi asmenys, idant žmonės galėtų pradėti matyti jų melus ir iliuzijas, arba jų slepiamus veiksmus, apie kuriuos jie nenori, kad žmonės sužinotų. Tai nereiškia, kad įvyks kažkoks dramatiškas išorinis Kristaus teismo pasireiškimas. Mes laukiame, kad daug žmonių pradės kalbėti tą aukštesnę tiesą, kuomet pačių žmonių pasirinkimai jiems taps Kristaus teismu.

Tad daviau jums, ką norėjau perduoti šiuo diktavimu, tik dar noriu perduoti jums savo meilę, savo besąlyginį priėmimą jums, kurie esate dvasios mokiniai, einantys keliu. Ar kada nors, prieš 2000 metų, sakiau, kad žmogus privalo būti tobulas, kad jį priimčiau? Ar kada nors tai teigiau? Argi ne visiems tiesiau ranką: samariečiams, akliesiems, raupsuotiesiems, visiems tiems, kurie buvo žydų visuomenės atstumtieji? Argi jiems visiems netiesiau rankos? Argi neįsikūnijau kukliomis sąlygomis? Argi nesirinkau kai kurių savo mokinių iš žvejų tarpo, kurie tikrai nepriklausė žydų visuomenės elitui? Argi nedariau visko, ką galėjau tuo metu, idant parodyčiau, kad Kristus neteisia pagal žmogišką teisimą ir žmogišką statusą ir žmogiškos visuomenės hierarchiją? Kristus žvelgia į vidines žmogaus savybes, į širdies savybes, į jų pasiryžimą pakilti aukščiau.

Tai iš kur ateina ši idėja, jog privalote būti tobuli, kad galėtumėte būti pakylėtųjų mokytojų mokiniu? Na, tai tegali ateiti iš puolusių būtybių. Tai neateina iš mūsų. Ir niekada neatėjo, nepaisant to, kad tiek daug žmonių šitaip galvojo ankstesnėse dispensacijose. Tačiau jie gyveno kitais laikais, kai kurie iš jų priklausė kitai evoliucijai, ir pasaulis bei mokiniai nebuvo pasirengę gilesniems mokymams, kuriuos mes jums perdavėme.

Todėl jūs turite tą potencialą suvokti, kad idėja, jog turėtumėte būti tobuli, kad mes jus galėtume priimti, ateina iš atskirosios savasties, sukurtos, nes susidūrėte su puolusiomis būtybėmis, kurios jus labai griežtai teisė dėl to, ką jos laikė jūsų netobulumu. Daugeliui jūsų, tai buvo jūsų gimimo traumos dalis, šis puolusių būtybių atstūmimas, kurios teigė, kad nesate tobuli pagal kažkokį jų sukurtą išorinį standartą, kuris nebuvo paremtas Kristaus protu. Jūs turite potencialą, jūs turite įrankius, išsilaisvinti nuo visos šios perfekcionizmo mąstysenos, ir galite suvokti tiesą, kad aš, kad mes, priimame jus besąlygiškai tokius, kokie esate, mokinius, einančius keliu į Kristiškumą. Jūs einate keliu. Kas yra kelias? Tai yra procesas, kuriame žingsniuojate po vieną žingsnelį pirmyn. Argi nesakėme, kad turėsite atskirųjų savasčių, turėsite iliuzijų, kurias nešitės su savimi iki pat 144 sąmonės lygmens, kuriame pakilsite? Argi nesakėme, kad pakylėjimas reiškia tos paskutinės iliuzijos atidavimą? Tad argi negalite būti ramybėje su tuo, kad nereikalaujame iš jūsų būti tobulais? Nesitikime, kad būsite tobuli, ir todėl priimame jus tokius, kokie esate. Kai tai pripažįstate, argi tuomet negalite pasiekti to taško, kuriame paleidžiate šias teisiančias savastis, priimdami save tokius, kokie šiuo metu esate, ir kokie būsite rytoj, ir poryt, nepaliaudami kiekvieną dieną mirti?

Iš tiesų, mes visi norime, kad pajaustumėte mūsų meilę, pajaustumėte mūsų priėmimą. Tačiau kaip galėsite tai pajausti, kol būsite įsikūnijime Žemėje, jeigu niekada nebūsite tobuli, būdami įsikūnijime Žemėje? Tai galėsite pajausti tik tuomet, kai pripažinsite, kad mūsų meilė, mūsų priėmimas, yra besąlygiški. Jie nereikalauja iš jūsų atitikti kažkokio standarto. Jie yra grįsti tuo, kuo jūs esate. Mes mylime jus už tai, kas esate. Nėra jokio standarto, kurį turėtumėte atitikti, kad galėtumėte pajausti ir gauti tą meilę, jums tereikia jai atsiverti ir ją priimti. Jeigu nesugebate to padaryti, taip yra dėl to, kad egzistuoja kažkokia atskiroji savastis, kuri neleidžia jums atsiverti, kaip sakė Portija, kuri neleidžia patirti mūsų meilės. Ir tuomet turite galimybę pažvelgti į tą savastį, dirbti su ja, kol pasieksite tą tašką, kuriame galėsite tarti: „Leidžiu tau mirti, nes man jau gana. Noriu patirti besąlyginę savo mokytojo Jėzaus meilę.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels