Drįskite būti daugiau!

Pakylėtasis Mokytojas Vadžrasatva, 2019 rugsėjo 20 d., per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Kijeve, Ukrainoje.


Aš esu Pakylėtasis Mokytojas Vadžrasatva, arba, kaip esu vadinamas Rytuose, Dhjani Buda Vadžrasatva. Dvasinis nuodas, kurio priešnuodis esu ir kuriam priešnuodį nešu, yra bevališkumas ir nenoras būti. Kaip tai susiję su šia konferencija? Na, koks buvo, taip sakant, pagrindinis Sovietų Sąjungos produktas? Tai buvo visuomenė, kurioje dauguma žmonių buvo taip stipriai apsinuodiję bevališkumo ir nenoro būti dvasiniais nuodais, kad buvo suparalyžiuoti. Jie negalėjo iš to ištrūkti, nes nedrįso naudotis savo valia, o savo valia nedrįso naudotis, nes nedrįso būti. Nedrįso būti tuo, kuo iš tiesų yra – dvasinėmis būtybėmis įsikūnijime.

Ir kuo gi jie drįso būti? Homo Sovietikus, didžiausiu puolusių būtybių sovietinės eros pasididžiavimu, visiškai naujo tipo žmogumi, niekada dar anksčiau neregėtu šioje planetoje, ar bent jau jos taip manė, dėl savo trumpos atminties. Nes ankstesniais amžiais jos iš tiesų buvo sukūrusios kažką labai panašaus į Homo Sovietikus, būtybę, kurią vargiai būtų galima pavadinti žmogumi, nes ji labiau panašėjo į mašiną, į mechanizuotą žmogų, nedrįsusį naudotis savo valia, esybe ar savimone.

Ir iš tiesų, kai esate taip užguiti, kad net nebedrįstate mąstyti, kas esate, kokia esate būtybė, galite beveik prarasti savimonę. Niekada negalite galutinai jos prarasti, tačiau galite pasiekti tokį tašką, kuomet Sąmoningasis AŠ nebėra nei Aš, nei sąmoningas. Nebelieka jokio individualumo jausmo, ir nebelieka gebėjimo išeiti iš to tapatumo jausmo, kurį susikūrėte toje represinėje visuomenėje, ar tai būtų buvusi Sovietų Sąjunga ar kai kurios kitos tolimoje praeityje egzistavusios visuomenės, kurios nėra žinomos jūsų šiandien taip vadinamai istorijai.

Kaip paaiškino Portija, gali ateiti toks momentas, kai jūsų kasdieninė situacija pasidaro tokia įtempta, tokia intensyvi, esate taip stipriai susitelkę į save, į jus supančią situaciją, į išgyvenimą, į mėginimą prisitaikyti ir nebūti nužudytais, kad jumyse nebelieka pakankamai sąmoningumo atsitraukti. Esate taip stipriai susikoncentravę į šią įtemptą situaciją, nes esate uždari. Esate taip stipriai užsidarę, kad visas jūsų dėmesys yra sutelktas į čia ir dabar, į artimiausią ateitį, į mėginimą išgyventi šią dieną, sekančią savaitę, sekantį mėnesį, ir todėl neturite gebėjimo atverti savo sąmonę, išeiti iš savo keturių žemesniųjų kūnų ir suvokti, kad Sąmoningasis AŠ yra tai, ką mes pavadinome grynąja sąmone. Tai yra save suvokianti sąmonė, neturinti jokios konkrečios savasties, kuri jus trauktų su kažkuo tapatintis.

Ir puolusios būtybės visada turėjo svajonę sukurti šią naują žmonių rūšį, kurią galėtų lipdyti pagal savo schemą, savo idėjas, savo iliuzijas, savo melus, savo žaltiškus melus. Vaikystėje šis pasiuntinys girdėjo pasakojimą apie ūkininką, kuris visą savo gyvenimą eksperimentavo su arkliais, mėgindamas juos kuo mažiau maitinti. Ir galiausiai atsirado vienas arklys, kuris jam atrodė išpildęs tą jo galutinį tikslą, kadangi šis arklys visiškai nustojo ėsti, ir kai jau ūkininkas rengėsi švęsti šį savo pasiekimą, arklys padvėsė, ir tas pats nutiko su Sovietų Sąjunga. Puolusios būtybės mėgino sukurti mechanizuotą žmogų, mechanizuotą rasę, ir vos tik jau jos pradėjo galvoti tai pasiekusios, Sovietų Sąjunga padvėsė.

Kodėl ji padvėsė? Na o kas gi ją galėjo palaikyti, jeigu visi žmonės, arba didžioji joje gyvenusių žmonių dalis, buvo uždarę save aukštesniųjų energijų tekėjimui? Tai kas gi tuomet galėjo palaikyti šį puolusių būtybių kūrinį? Matote, net ir puolusioms būtybėms tenka susidurti su tam tikromis dilemomis. Net ir puolusioms būtybėms nepavyksta grožėtis savo pyragu ir jį valgyti. Jos gali mėginti sukurti mechanizuotų būtybių rasę, tačiau kokia bus kaina? Šios būtybės negalės būti atviromis durimis aukštesnėms energijoms, o be aukštesnių energijų puolusių būtybių sukurta visuomenė taps antrojo termodinamikos dėsnio auka, griaunančio tai, kas yra tapę uždara sistema, tai, kas privertė žmones užsidaryti nuo gyvenimą palaikančių energijų iš aukščiau.

Tad kokią pamoką žmonės galėtų išmokti iš Sovietų Sąjungos, jeigu turėtų aukštesnį dvasinį sąmoningumą? Na, paprasta pamoka yra tokia, kad nė viena visuomenė, kuri yra užsidariusi nuo aukštesnės karalijos, ilgalaikėje perspektyvoje negalės išgyventi. Šią pamoką taip pat būtų galima išmokti iš Vakarų materialistinių visuomenių, arba iš viduramžių katalikiškų šalių Europoje, iš Romos imperijos, iš daugelio kitų istorijai žinomų visuomenių, ir iš dar daugiau istorijai nežinomų visuomenių. Jos visos jus galėtų išmokyti vienos pamokos: niekas, kas yra uždara, negali išgyventi. Išgyventi tai gali tik kurį laiką, kaip katalikiška viduramžių visuomenė išgyveno daugiau kaip tūkstantį metų, tačiau taip iš tiesų nutiko dėl to, kad katalikų bažnyčiai niekada nepavyko pasiekti to, ką pavyko pasiekti sovietų lyderiams. Žmonės katalikų bažnyčioje nebuvo visiškai atitverti nuo aukštesnių energijų tekėjimo. Vis dar egzistavo tam tikras tekėjimas, ir būtent tai už katalikų bažnyčios stovėjusios puolusios būtybės galėjo iškreipti, panaudodamos tai akivaizdiems antikristo darbams – inkvizicijai, kryžiaus žygiams, raganų medžioklėms ir taip toliau.

Kaip visa tai yra susiję su situacija Ukrainoje, Baltarusijoje ir Rusijoje? Na, tai yra susiję tuo, kad aš ir kiti penki Dhjani Budos siūlome savo nepaprastai didelę pagalbą ne tik šiose trijose šalyse gyvenantiems žmonėms, į kuriuos koncentruojasi ši konferencija, bet visiems buvusių sovietinių respublikų, Varšuvos pakto šalių žmonėms, išsilaisvinti nuo šių dvasinių nuodų. Mes materializuojame savo buvimą visose šalyse, kurios buvo po Sovietų Sąjungos jungu, ir vidiniuose lygmenyse siūlome žmonėms galimybę pakilti virš dvasinių nuodų, idant jie galėtų įgyti laisvę, kurios neturėjo ištisus gyvenimus, ir kad galėtų įstatyti savo šalis į naują kursą, kuris nebūtų apnuodytas šiais nuodais, visų pirma – bevališkumu ir nenoru būti.

Galite pažvelgti į šalis, priklausiusias Sovietų Sąjungai arba Varšuvos blokui, galite pažvelgti, kokį didelį progresą jos padarė nuo komunizmo žlugimo, ir viena iš šio progreso priežasčių buvo ta, kad daug žmonių atrado valią būti daugiau, siekti kažko daugiau, siekti geresnio gyvenimo, priimti, kad yra įmanoma įkūnyti geresnį gyvenimą, paliekant praeitį praeityje. Kuo daugiau atsirado tą valią būti turinčių žmonių, tuo didesnį progresą padarė šalis, kuo mažiau buvo žmonių, turėjusių tą valią, tuo mažesnis buvo šalies padarytas progresas.

Matote, kad Ukrainos šalyje egzistavo ta žemesnė valia, nenoras būti tuo, kuo iš tiesų esate, ir joje taip pat didelę įtaką turėjo dvasinis pykčio nuodas, neleidęs Ukrainai padaryti tokį progresą, kokį ji būtų galėjusi padaryti. Tai sukūrė pilietinį karą Rytuose, tai sukūrė korupciją, nes ką gi matote tuose korumpuotuose žmonėse? Jie neturi valios būti daugiau. Jie neturi valios atnešti kažką daugiau iš savo vidaus, ir todėl siekia paimti iš tų, kurie turi tą valią. Šitaip, žinoma, atimdami iš žmonių norą daryti daugiau. Nes kokia prasmė kažką daryti, jeigu visa tai vis tiek iš jūsų bus pavogta? Kodėl turėtumėte sunkiau dirbti sovietmečiu, jeigu valstybė vis tiek pasiims visus jūsų darbo vaisius? Kodėl turėtumėte sunkiau dirbti posovietiniais laikais, jeigu jūsų visuomenės grietinėlė vis tiek susigriebs visus jūsų darbo vaisius?

Vis dėlto, kaip sakė kiti mokytojai, Ukraina yra arti lūžio taško, kurį peržengusi šalis gali pakilti virš šios praeities ir įkūnyti naują dieną, naują erą, kuomet žmonės vėl galės pradėti jausti tą valią būti, tą valią daryti kažką daugiau savo asmeninei situacijai pagerinti, atsiveriant tai pozityvios energijos tėkmei, kuomet jie galėtų patikėti, galėtų priimti, kad „jeigu darysiu daugiau, pagerinsiu savo situaciją. Tai man tiesiogiai sugrįš, ir niekas kitas to nepaims. Aš skinsiu savo darbo vaisius.“

Ir tai yra tikroji teisė, kurią turėtų turėti šios planetos darbininkai. O ne tos teisės, kurios buvo apibrėžtos marksistinėje ideologijoje ar sovietinėje ideologijoje, ar kiniečių ideologijoje, kuriose žmonės nesimėgauja savo darbo vaisiais. Darbininkai negauna savo darbo vaisių, o jeigu darbininkai negauna savo darbo vaisių, tuomet jie nėra darbininkai. Jie yra vergai! Tad tai, ką turėjote Sovietų Sąjungoje, ir tai, ką šiandien turite Kinijoje, yra vergovinės valstybės. Jos neišlaisvino darbininkų. Jos juos dar stipriau pavergė, nei jie būtų buvę pavergti grynai kapitalistinėje ekonomikoje, kurioje buvo išnaudojami kapitalistų, buržua. Ir vėl matote puolusių būtybių melą, teigusių, kad išlaisvino darbininkus, nors iš tiesų pavergė juos labiau nei jie kada nors buvo pavergti žinomoje istorijoje.

Šie priešnuodžiai, kuriuos siūlome, gali būti didžiulė pagalba. Jūs, kurie esate mūsų mokiniai, galite nepaprastai stipriai padėti savo šalims, kartodami šias mantras. Netgi galite paimti šios sesijos įrašą, kurią turėjote prieš šį diktavimą, ir paleisti jį groti. Galite laisvai juo tarpusavyje dalintis. Galite atlikti didžiulį pasitarnavimą, pusvalandį kartodami šias mantras, ir jeigu turite laiko, po to išklausydami šio diktavimo.

Dar daug daugiau galėčiau pasakyti, tačiau leisiu kitiems mokytojams duoti jums daugiau to, ką norime jums perduoti žodžiais. Nes tai, ką noriu perduoti aš, iš tiesų nėra žodžiai, tai yra priešnuodžių šiems nuodams energijos. Pavadinome žodžiais šiuos nuodus. Pavadinome žodžiais priešnuodžius. Tačiau priešnuodžiai yra daug daugiau už žodžius ir jų neįmanoma uždaryti į žodžius. Galite su jais susiderinti, jeigu turite noro atsiverti ir sugerti tą energiją, kuri yra labai sudėtingas energetinis laukas, gyvas, pulsuojantis energetinis laukas, galintis transformuoti jūsų asmeninį gyvenimą ir jūsų šalį, jeigu ryšitės sugerti tai be jokių sąlygų, savęs neuždarydami, su perspėjimu, kad neleistumėte, jog tai taptų per daug, bet leisdami sau sugerti tiek, kiek galite vienu prisėdimu, ir tuomet galite padaryti pertrauką, o po to dar kartą pakartoti šį pratimą.

Mano mylimieji, ir su tuo mano užduotis baigta. Esu dėkingas už jūsų pasiryžimą būti atviromis durimis, būti transliavimo stotimis šiam labai galingam impulsui, kurį pasiuntėme į kolektyvinę visų šalių, priklausiusių Sovietų Sąjungai, sąmonę. Ir už tai jūs turite visų mūsų šešių dėkingumą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels