Kaip tapti laisviems nuo Sovietų Sąjungos

Motina Marija per Kim Michaels, 2015 metų birželio 20 d., konferencija Estijoje. (antrasis diktavimas)

Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir anksčiau daviau jums tai, ką galėtume pavadinti Alfa aspektu to, ką noriu jums duoti šiandien. Daviau jums bendrą idėją, norėdama išprovokuoti reakciją. Ne tiek iš jūsų, kurie esate čia, kiek iš kolektyvinės sąmonės. Jūs, tiesiog būdami čia ir diskutuodami apie tai, tapote atviromis durimis, per kurias aš galiu paleisti Omega veiksmą, kuris gali padėti kolektyvinei sąmonei pakilti virš šios problemos – arba gali ir nepadėti, priklausomai nuo to, ką pasirinks žmonės. Kaip Mokytojas Mor mėgsta sakyti: „Kas bus, tas bus“, nes kartais mes turime duoti mokymą ir tuomet turime leisti žmonėms daryti su juo ką nori.

Ar norėtumėte išsilaisvinti nuo rusų įtakos?

Kalbu kolektyvinei ne tik Estijos ir Baltijos šalių, bet ir visų šalių, kurios buvo paveiktos arba buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, sąmonei. Klausimas, kurį noriu jums užduoti, yra toks: „Ar esate laimingi, kad esate laisvesni nuo Rusijos įtakos negu buvote sovietų laikais?“ Jeigu atsakymas yra: „Ne, mes norėtume, kad Rusija turėtų didesnę įtaką mūsų šaliai,“ tuomet aš neturiu jums daugiau ko pasakyti. Siūlau jums tuomet eiti pasikalbėti su Vladimiru Putinu, ir esu tikra, jog jis galės jums duoti pasiūlymą, kurio negalėsite atsisakyti.

Jeigu, kita vertus, atsakymas yra: „Taip, mes esame laimingi, kad Rusija nebeturi tiek daug įtakos,“ tuomet sekantis mano klausimas būtų: „Ar norėtumėte visiškai išsilaisvinti nuo Rusijos įtakos?“ Jeigu atsakymas į tai yra: „Taip, mes norėtumėme visiškai išsilaisvinti,“ tuomet pateiksiu jums paprastą faktą. Jūs pasiekėte fizinę laisvę nuo Sovietų Sąjungos, o kartu ir nuo Rusijos įtakos, tačiau tai tėra tik fizinis komponentas. Iš tiesų nuo nieko negalėsite būti laisvi tol, kol neišlaisvinsite savo proto, turiu omenyje, savo individualaus proto ir kolektyvinio savo šalies proto, emocinio, mentalinio ir identiteto lygmenų.

Galite nejausti tiesioginės fizinės įtakos, kurią jautėte sovietiniais laikais. Tačiau visos šalys, kurias paveikė Sovietų Sąjunga, vis dar tebesineša savo praeitį su savimi. Jūs neišsilaisvinote nuo šios įtakos trijuose aukštesniuosiuose proto lygmenyse. Pagrindinė priežastis, dėl kurios savęs neišsilaisvinote, yra labai paprasta, mano mylimieji. Nebūsite laisvi nuo Rusijos įtakos, kol iki galo ir besąlygiškai neatleisite Rusijai ir rusams už viską, kas kada nors įvyko praeityje.

Būtinybė atleisti Rusijai ir rusams

Ką mes padėjome patirti žmonėms per savo konferenciją Olandijoje? Mes parodėme, kokią traumą paliko Antrasis Pasaulinis Karas ir nacių vykdyti žiaurumai. Mes jų paprašėme besąlygiškai atleisti, nes tik atleisdami besąlygiškai, tapsite laisvi savo pačių protuose.

Atleidimas yra pats svarbiausias emociniame ir mentaliniame lygmenyse. Kol tebejaučiate stiprius priešiškumo, pykčio ir neapykantos jausmus kitai grupei žmonių, akivaizdu, kad nesate laisvi nuo tų žmonių, nes esate nuolatinėje šių baime paremtų emocijų įtakoje. Tik pažvelkite į Vidurio Rytus ir kaip tai jau tęsiasi tūkstančius metų, kai baime paremtos emocijos, pyktis ir neapykanta kitai rasei, veda nuo vieno konflikto prie kito. Užduokite sau labai paprastą klausimą: „Jeigu mums nepakako 50 sovietinės okupacijos metų, tai kiek dar ilgai norėsime nešiotis šiuos jausmus su savimi?“

Aš esu pakylėtoji mokytoja. Neturiu jokio noro versti jus ką nors daryti ar nedaryti. Trokštu tik vieno: išlaisvinti jus, ir jeigu jūs trokštate išsilaisvinti, turiu jums pasakyti, kad vienintelis būdas išsilaisvinti yra išsilaisvinti savo prote. Vienintelis būdas išlaisvinti savo emocinį protą yra paleisti šiuos jausmus, o vienintelis būdas šiuos jausmus paleisti yra atleisti: Nėra jokio kito būdo.

Kaip mentaliniame lygmenyje išsilaisvinti nuo kitų žmonių

Tas pats galioja ir mentaliniam protui, kuriame galite turėti pyktį, galite turėti proto argumentus tam, kas įvyko, ką šitie žmonės mums padarė, kodėl jie tai padarė ir kodėl jie neturėjo to daryti. Galite turėti savyje šią intelektualinę, mentalinę, beveik kaip kokią neapykantą kitiems žmonėms, kuomet visada mėginate atrasti trūkumus, ir nenorite matyti nieko pozityvaus kitose šių žmonių grupėse.

Vėlgi, tai yra našta, kurią su savimi nešiojatės, ir kuri jus visą laiką veikia, ir todėl negalite būti laisvi. Jie galbūt ir nevaldo jūsų fiziškai, tačiau jie valdo jus emociškai ir mentališkai. Ir jeigu jūs to norite, aš nuolankiai nusilenksiu jūsų laisvai valiai. Bet, jeigu to nenorite, tuomet esu pasiruošusi pasiūlyti jums bet kokią pagalbą virš viso to pakilti. Vėlgi, mes tikimės, kad dvasingi žmonės patys pirmieji pakils virš šio atgyvenusio mentaliteto.

Kaip sakiau anksčiau, vienintelė išeitis yra įsiklausyti į savo širdies liepsną ir tuomet pajausti savo širdies sąskambį su tais kitais žmonėmis. Tuomet galėsite peržengti išorines charakteristikas. Mentaliniame ir identiteto lygmenyse turite suvokti, kad žmogiškasis protas yra linkęs daryti apibendrinimus ir teisti. Sakote sau: „Rusija atėjo čia ir laikė užėmusi mūsų šalį penkiasdešimt metų ir įvykdė visus šituos nusikaltimus.“ Jokiu būdu neneigiu šių nusikaltimų ir nesakau, kad tai nebuvo rimti nusikaltimai. Tiesiog noriu parodyti, kad galite rinktis: „Ar norite ir toliau nešiotis tai su savimi, ar norite virš viso to pakilti.“

Polinkis daryti apibendrinimus

Sakote: „Rusija mums padarė tą, rusai mums padarė aną,“ o tuomet sakote: „rusai yra šiokie, rusai yra anokie, rusai padarė tą, ir rusai padarė aną.“ Manote, kad visi rusai yra tam tikro būdo. Tai yra mąstysena, kuri neleidžia žmonėms susikalbėti. Nes dabar jūs nebežiūrite vienas į kitą kaip į individus, o pradedate daryti apibendrinimus. Kai sutinkate tam tikrą asmenį iš kitos grupės, nežiūrite į tą asmenį kaip į individą. Imate daryti apibendrinimus: visi rusai yra tokie, visi žydai yra gobšūs ir visiems jiems terūpi pinigai.

O tuomet manote, kad galite elgtis su individu, remdamiesi savo padarytu visos grupės įvertinimu, kas būtent ir privedė prie to, kad naciai siuntė žydus į koncentracijos stovyklas. Būtent dėl to rusai – vadai ir tie, kurie vykdė jų įsakymus – pasiuntė tiek daug savo pačių tautiečių į koncentracijos stovyklas. Elgiatės su žmonėmis ne kaip su individais, bet teisiate juos kaip grupę, kurioje esantys žmonės yra kitokie negu jūs patys. Todėl galite elgtis su jais kitaip, negu elgtumėtės su savo pačių grupės žmonėmis. Tokia tai yra sąmonė.

Ir tai iš tiesų yra tiesa, mano mylimieji, kad rusai, kurie okupavo Baltijos šalis ir Rytų Europą, turėjo šią sąmonę ir šį požiūrį į jus. Taip pat tiesa yra tai, kad kai kurie iš jų vis dar tebeturi šį požiūrį, tačiau klausimas jums yra, ar norite nuo to išsilaisvinti, ar norite ir toliau tai su savimi nešiotis?

Laisvė prasideda jūsų pačių prote

Jeigu norite nuo to išsilaisvinti, turite suvokti labai paprastą faktą. Jūsų laisvė turi būti laimėta jūsų pačių prote. Nėra jokio kito kelio būti laisviems – laisvi galite būti tik savo prote. Jeigu sakote: „Pakeisiu savo protą, kai tie kiti žmonės pasikeis,“ tuomet niekada netapsite laisvi, todėl kad leidžiate, jog jūsų proto laisvė priklausytų nuo kitų žmonių pasirinkimų.

Jeigu norite būti laisvi savo prote, turite nuspręsti, jog nėra jokių sąlygų, nuo kurių priklausytų jūsų laisvė. Ji priklauso tik nuo jūsų daromų pasirinkimų. Tuomet sakote sau: „Aš noriu išsilaisvinti nuo šios sąmonės būsenos, kurią tie kiti žmonės naudojo prieš mane, o būdas išsilaisvinti nėra keisti kitus žmones, nes aš negaliu to padaryti. Būdas išsilaisvinti yra keisti save ir pakilti virš šios sąmonės būsenos.“

Mano mylimieji, prieš 2000 metų mano sūnus Jėzus kalbėjo visiems žmonėms: „Mylėkite savo priešus; neteiskite, kad nebūtumėte teisiami; darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad ir kiti jums darytų.“ Kodėl jis tai sakė žmonėms? Nes jis taip pat norėjo išlaisvinti žmones ir jis žinojo tiksliai tai, ką aš jums ką tik pasakiau. Kaip pamatuoti, ar esate laisvi?

Jūsų šalies Dangiškasis planas

Pažvelkite į šią šalį, Estiją, ar į bet kurią kitą šalį. Kaip jums, estams, išsilaisvinti nuo sovietinių laikų, nuo sovietų įtakos, nuo rusų įtakos, jeigu norite žiūrėti į tai iš tos perspektyvos? Juk suprantate, kad, būdama maža šalis, negalite pakeisti Rusijos ir rusų. Jūs negalite jų paveikti. Tai ką galite pakeisti? Galite pakeisti save.

Tai reiškia, jog turite pakeisti tai, kaip žiūrite į rusus ir į jų sąmonę. Kaip pamatuoti, ar jums pavyko atlikti šį pokytį? Tai yra labai paprasta, mano mylimieji. Kai nebesielgiate su rusais taip, kaip jie elgėsi su jumis, tuomet esate laisvi nuo jų sąmonės.

Tokia yra brutali gyvenimo Žemės planetoj realybė. Tai galioja ne tik čia, tai galioja visur visame pasaulyje. Nėra nė vienos žmonių grupės, kuriai tai negaliotų. Jeigu norite išsilaisvinti nuo jums kitų primestos sąmonės būsenos, turite elgtis su jais kitaip, negu jie elgiasi su jumis. Tuo būdu jūs jiems pademonstruojate, jog kad ir ką jie jums bedarytų, jūs ir toliau su jais elgsitės pagal sąmonės būseną, kurią norite turėti. Kai galėsite tai daryti vėl ir vėl, būsite laisvi. Kol to daryti negalėsite, laisvi nebūsite.

Kodėl duodu šį diktavimą šioje šalyje? Todėl, kad žinau jūsų širdžių liepsną ir žinau, kad, kai atkursite ryšį su šia meile, galėsite įveikti šį iššūkį. Neprašau jūsų daryti to, kas būtų neįmanoma. Mano mylimieji, pilnai suprantu, kad nėra nė vienos šeimos Estijoje, iš kurios nors vienas žmogus nebūtų buvęs išvežtas į koncentracijos stovyklas. Aš suprantu – aš visiškai suprantu, pripažįstu ir žinau – jog, tai, ko prašau, nėra lengva užduotis. Tačiau šią užduotį jūs turite gebėjimą įvykdyti ir jūs pasirinkote ją savo nacionaliniame Dangiškajame plane. Aš tik primenu jums tai, ką patys pasirinkote, nes jūs kolektyviškai nusprendėte, jog norite kartą ir visiems laikams pakilti virš šios atgyvenusios sąmonės būsenos.

Neprimetu jums nieko, ko jūs patys jau nebūtumėte pasirinkę. Pripažįstu, jog ne visi Estijoje tai pasirinko, tačiau dauguma žmonių, šiuo laiku įsikūnijusių Estijoje, pasirinko priimti šį nacionalinį Dangiškąjį planą, prieš nusileisdami į įsikūnijimą. Tai tik priminimas. Neprašau jūsų daryti nieko, ko nebūtumėte norėję daryti, kai turėjote aukštesnį suvokimą, prieš ateidami į šį įsikūnijimą. Todėl tai yra įmanoma, tai yra įvykdoma.

Yra daug kitų šalių, kurios buvo sovietinio bloko dalimi ir kurios turi panašų, nors kai kuriais atvejais skirtingą individualiais aspektais, Dangiškąjį planą. Aš jums primenu tai, ką jūs pasirinkote, tai, ką jūs sugebate. Ir tuomet vėl palieku jus su šiuo klausimu: „Ar norite išsilaisvinti nuo Rusijos įtakos savo šalyje?“ Jei taip, tai aš daviau jums raktus į šią laisvę.

Dėkoju jums už galimybę pakalbėti apie tai fizinėje plotmėje. Ir sakau: „Nėra nė vienos šalies, kuri būtų buvusi Sovietų Sąjungos dalimi, kuriai ši žinia negaliotų.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com