Sovietinio bloko šalių transformacija

Motina Marija per Kim Michaels, 2015 metų birželio 20 d., konferencija Estijoje.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Ateinu vėl, nes kvietimas reikalauja atsakymo. Esu dėkinga už man suteiktą tribūną šioje Estijos šalyje. Mano žinia yra ne tik šiai šaliai, nors dalis žinios yra skirta būtent šiai Estijos šaliai.

Estijos dvasinė liepsna

Mes jau anksčiau kalbėjome, kad Estija neša Meilės liepsną, ne tik tarp trijų Baltijos šalių, bet ir visame šiame Rytų ir Šiaurės Europos regione. Žinau, kad, kai jūs, estai, žvelgiate į save ir į savo šalį, jums dažnai būna sunku tuo patikėti. Kai kurie iš tiesų perskaitė tai, ką sakėme anksčiau ir atmetė tai, nes nesugeba matyti, kaip Estijos žmones būtų galima laikyti „mylinčiais.“ Tačiau galbūt galiu jums padėti suprasti, kad šiurkšti išorė, kurią savyje matote, – šiurkštus humoro jausmas, tylumas, atvirumo stoka – visa tai tėra gynybinis mechanizmas. Jis slepia vidinį jautrumą, vidinį švelnumą, kurie buvo taip ilgai, iš kartos į kartą, slopinami, jog nedrįstate jų išreikšti, bijodami to, kas nutiks, jei vėl būsite pažeminti.

Iš tiesų, „nudegęs vaikas vengia ugnies,“ kaip sakoma senoje patarlėje, ir todėl galite matyti ištisas tautas (Estija tikrai nėra vienintelė), kuriose žmonės taip ilgai laikė užgniaužę savo dvasinę liepsną, jog net patys nedrįsta jos savyje pripažinti. Iš tiesų norėčiau, kad būtų koks nors būdas pasiekti žmonių širdis ir padėti jiems atrasti liepsną, kuri dega jų širdyse. Aš, žinoma, matau šią liepsną. Matau jos unikalų grožį. Matau tai kiekvienoje tautoje, tačiau, kadangi kalbu čia, matau unikalų grožį Estijos žmonių širdyse degančioje liepsnoje. Taip pat matau, kad ši liepsna dega širdyse daugelio žmonių, kurie gyvena Estijoje, tačiau kurie ne visada jaučiasi estais, kadangi yra kilę iš Rusijos tautos.

Rusai Baltijos šalyse

Jums reikėtų užduoti klausimą: „Kodėl būtent šie žmonės iš Rusijos arba jų protėviai čia apsigyveno?“ Argi nebūtų pagrįsta teigti, jog taip nutiko dėl to, kad jų širdžių liepsna atrado sąskambį su liepsna Estijos žmonių širdyse? Kai pradėsite tai suvokti, galbūt taip pat pradėsite matyti, kad tai yra vienintelis kelias išsilaisvinti nuo dabartinės įtampos, kurią jaučia tiek daug žmonių Baltijos šalyse ir kitose Rytų Europos šalyse. Ypač Baltijos šalyse egzistuoja problema, kad daug žmonių iš Rusijos tautos gyvena tose trijose šalyse. Esant dabartinei įtampai su Rusija, žmonės yra susirūpinę dėl to, kas gali nutikti, ir, žinoma, rusų kilmės žmonės jaučiasi šiek tiek atstumti likusios savo šalies visuomenės.

Koks yra vienintelis tikras būdas išspręsti tokią situaciją kaip ši? Vienintelis tikras būdas yra pakilti virš skirtumų ir pripažinti, kad, nors ir esate kilę iš skirtingų šalių (skirtingų religijų, skirtingų rasių, skirtingų etninių grupių, skirtingų tautų), vis tiek galite atrasti sąskambį tarp savo širdžių liepsnų, kai atpažįstate šį sąskambį savyje.

Galite jausti, kai jūsų širdies liepsna rezonuoja su kurio nors kito žmogaus širdies liepsna, ir tuomet, jeigu perjungsite išorinį protą, staiga pamatysite, kad išoriniai skirtumai nebėra svarbūs. Tai nėra kliūtys, kurios galėtų sukliudyti jums bendrauti ar ieškoti sprendimų. Jūs pakylate viršum jų ir galite bendrauti, galite rasti sprendimus, nepaisant išorinių skirtumų.

Mano mylimieji, kalbėjau konferencijoje Olandijoje apie Motinos išmintį. Tam, kad atrastumėte Motinos išmintį gali prireikti pasiekti labai subtilią pusiausvyrą; aš tai pripažįstu. Kai ją atrasite, pamatysite, kad ateis toks taškas, kuomet, žvelgdami į tam tikrą situaciją, turėsite pripažinti, kad ši problema niekur nedings: „Ši konkreti situacija, ši problema, neims tiesiog ir neišnyks. Kad ir kiek besimelstumėme, kad ir kaip to norėtumėme, kad ir kiek šaukinių bekalbėtumėme, problema niekur nedings. Turime rasti konstruktyvesnį būdą spręsti šią problemą, užuot jai priešinęsi.“

Trijose Baltijos šalyse turite didelę rusų kilmės populiaciją. Jie niekur nedings. Jūs, kurie esate vietiniai šių šalių žmonės, turite tai pripažinti, turite liautis tam priešinęsi, turite nustoti norėti, kad ši problema išnyktų. O tuomet turite atrasti konstruktyvesnį būdą su tuo tvarkytis, kad jūsų visuomenės rusiškoji dalis netaptų atvirais vartais agresyvioms Putiną ir dabartinę Rusijos vyriausybę palaikančioms jėgoms kištis į jūsų šalių reikalus.

Neduosiu jums detalesnių nurodymų, kaip turėtumėte tai spręsti, kadangi kiekviena šalis turi priimti sprendimą, remdamasi savo pačių mąstysena ir tradicija. Tik pasakysiu, kad turite atrasti būdą, savo pačių protuose, nugriauti atskirties sieną tarp rusų ir ne rusų. Kas liečia praktinę pusę, gali būti, kad jums reikės atrasti būdą, kaip suteikti žmonėms pilietybę be tam tikrų reikalavimų, tokių kaip kalbos mokėjimas.

Ši situacija nėra vien iš išorės į jūsų šalis nukreipta agresija. Iš dalies šią situaciją paskatino tai, kad, praėjus daugiau kaip dvidešimčiai metų nuo išsilaisvinimo iš sovietų jungo, jūs vis dar nenorite spręsti šios problemos, ką daryti su jūsų šalyse gyvenančiais rusais. Dar kartą sakau, iš pakylėtųjų mokytojų lygmens mes nežiūrime į žmones kaip į rusus, estus, latvius ar lietuvius. Į žmones mes žiūrime kaip į savo dvasios brolius ir seseris. Mes matome jūsų širdžių liepsną ir kiaurai permatome išorinius bruožus, kurie taip dažnai jus skaldo. Todėl mes matome, kad vienintelis praktiškas ir dvasingas būdas būtų žmonėms imti ir pripažinti savo širdžių liepsną ir išmokti pajausti, kuomet ji rezonuoja su kito žmogaus liepsna, ir tuomet, pasinaudojus šiuo sąskambiu, pakilti virš išorinių skirtumų.

Tai jums suteiks kitokią, šios situacijos, kuri atrodo neturinti jokio sprendimo, perspektyvą. Staiga, kai jūsų dėmesio židinys pasislinks tik keliais laipsniais, pradėsite matyti, ne kokį nors absoliutų ar galutinį sprendimą, bet pradėsite matyti sekantį žingsnį, pastūmėsiantį jus teigiama kryptimi. Kai žengsite šį žingsnį, pamatysite sekantį, o po to sekantį, ir dar sekantį.

Kiekviena šalis turi Dangiškąjį planą

Ir būtent taip veikia jūsų individualus dvasinis kelias. Mano mylimieji, mes jums pasakojome apie Dangiškąjį planą ir apie tai, kad, prieš ateidami į įsikūnijimą, jūs susitinkate savo dvasinius, savo pakylėtuosius mokytojus, tam kad susikurtumėte gyvenimo planą šiam gyvenimui: Ko norėtumėte išmokti, ką jums reikėtų patirti, kad pamatytumėte tam tikrus dalykus savo psichikoje, ir kokia bus jūsų tarnystė, kokią dovaną atnešite šiai planetai.

Nėra nė vieno žmogaus, kuris, tam tikrame amžiuje, būtų išvydęs visą savo Dangiškąjį planą. Jūs augate ne taip. Jūs augate priiminėdami sprendimus, paremtus tuo, ką matote šiandien. Kai priimate šį sprendimą ir esate pasirengę pasimokyti iš šio sprendimo, ir siekiate vidinės perspektyvos, vidinių nurodymų, tuomet pamatysite sekantį žingsnį savo kelyje. Ir tiktai tuomet, kai žengsite šį sekantį žingsnį, pamatysite žingsnį, einantį už jo. Būtent taip veikia kelias.

Būtent taip veikia ir šalių keliai. Jeigu jūs individualiai einate dvasiniu keliu, argi nėra logiška manyti, kad ir kiekviena šalis eina dvasiniu keliu? Kiekviena grupė žmonių, ar tai būtų visa šalis, ar tam tikra grupė toje šalyje, eina savu kolektyviniu keliu. Kaip jūs mokotės? Bendraudami su kitais žmonėmis. Kada išmokstate daugiausiai? Kai bendraujate su žmonėmis, kurie vienokiu ar kitokiu būdu skiriasi nuo jūsų.

Kai kurios šalys savo Dangiškajame kolektyviniame plane davė pažadą bendrauti su tam tikrais kitais žmonėmis. Galite galvoti, kad sovietinė trijų Baltijos šalių įvykdyta okupacija buvo primesta šioms šalims iš išorės. Galite manyti, kad rusų apgyvendinimas šiose trijose šalyse buvo jums primestas iš išorės, tačiau iš tiesų jūs su tuo kolektyviai sutikote, sutikote, kad tai bus jūsų nacionalinio Dangiškojo plano dalis. Tai buvo padaryta ne tik dėl jūsų pačių augimo, bet ir dėl rusų, kurie čia apsigyveno, augimo, kurie įgijo kitokią perspektyvą, nei būtų kada nors galėję įgyti likdami Rusijoje. Jūs, tam tikra prasme, mokote rusus, kaip būti mažiau rusais. Tačiau ir jie jus moko, kaip būti mažiau estais, latviais ar lietuviais. Jeigu atrasite pozityvų būdą bendrauti, galėsite pamokyti vieni kitus, kaip būti daugiau tuo, kuo esate, o ne būti mažiau tuo, kuo nesate.

Žinoma, rusai nėra rusai, kad ir koks stiprus bebūtų jų nacionalinio tapatumo jausmas. Aš kalbu tiesiai į kolektyvinę Rusijos ir po visą pasaulį pasklidusių rusų sąmonę: „Jūs nesate rusai! Jūs esate Dievo sūnūs ir dukterys! Jūs esate mano mylimi vaikai! Liaukitės apsimetinėti, kad norėtumėte išsiskirti iš kitų mano vaikų, dėl ko tariamai negalite su jais sutarti!“

Pakylėtųjų mokytojų meilė

Mes mylime visus žmones begaline ir besąlygine meile. Nėra žmonių, kuriuos mylėtume daugiau ar mažiau už kitus. Begalybėje ir besąlygiškume sąvokos daugiau ir mažiau neturi prasmės. Suprantate, kad net ir žodžiai „begalinis“ ir „besąlyginis“ iš tiesų nėra teisingi žodžiai, nes jokie žodžiai negali perteikti mūsų meilės vibracijos. Kai kalbame žodžiais, turime atrasti žodį, kuris būtų artimiausias savo prasme.

Mūsų meilė taip toli peržengia žmogiškosios meilės ribas, jog tai yra didžiausia perkeičianti patirtis išgyventi pakylėtojo mokytojo meilę. Iš tiesų, labai norėčiau, kad tai patirtų kiekvienas žmogus. Mes siekiame ją perduoti per savo diktavimus, per savo mokymus. Mes siekiame perduoti ją jums individualiai, kai kalbate mūsų šaukinius ir invokacijas, arba, kai atrandate tą tylos momentą, kuomet tiesiog leidžiate savo protui pailsėti. Leidžiate savo mintims išnykti, paleidžiate išorinius nerimastavimus ir rūpesčius, ir bent trumpą akimirką atsiveriate jai.

Žinoma, tam tikrame dvasinio kelio etape negalite būti atviri, nes atsivertumėte žemesniosioms jėgoms. Todėl kurį laiką turite šauktis apsaugos. Turite šauktis išlaisvinimo; turite prašyti transformuoti energijas, kurios jūsų dėmesį tempia žemyn į astralinę plotmę ar dar kur nors kitur. Tačiau, iš tiesų, ateina toks momentas, kuomet keliu jau ėjote pakankamai ilgai ir taikėte mūsų mokymus. Ir, užuot nuolatos koncentravęsi į to ar ano darymą, į tų ar anų šaukinių kalbėjimą, retkarčiais turite paskirti šiek tiek laiko tiesiog pasėdėti tyloje, tiesiog pabūti atviriems; ne tam, kad gautumėte nurodymus, ne tam, kad gautumėte atsakymą, ne tam, kad išgirstumėte kokį nors dangišką balsą. Kuo mažiau intencijų ir lūkesčių turėsite, tuo atviresni galėsite būti, tuo didesnė tikimybė, kad patirsite vien meilę ir nieko daugiau.

O kai jau patirsite šią meilę, tuomet visi tie kiti dalykai; ne tai, kad nukris nuo jūsų, ne tai, kad taps nebesvarbūs, tiesiog juos imsite regėti kitoje perspektyvoje. Jie daugiau nebedominuos jūsų gyvenime; nebekontroliuos jūsų protų, jūsų mąstymo ar jausmų. Jie tebus jūsų gyvenimo aspektai, su kuriais galėsite tvarkytis į juos pilnai neįsitraukdami. Galėsite būti pasaulyje, bet ne iš šio pasaulio.

Estijos žmonės ir Vidurio Kelias

Kaip sakė Arkangelas Mykolas, turite patys spręsti, tačiau visur galima nueiti į kraštutinumus. Gali būti žmonių, kurie nenori patys spręsti, ir tai yra viena dualistinė priešybė. Ir gali būti žmonių, kurie nuolatos yra proto būsenoje, verčiančioje juos kažką daryti, priiminėti sprendimus, kažką planuoti, kažką keisti – ir jie neranda nė minutėlės pabūti tyloje.

Buda kalbėjo apie Vidurio Kelią, kuris nėra dviejų priešybių vidurys; jis iškyla aukščiau virš to. Jis yra aukščiau abiejų priešingybių ir to, kas yra vidurio taškas tarp jų; jis peržengia skalės ribas. Ir tai, tiesą sakant, Estijos žmonės turi potencialą suvokti. Kai suvokiate galintys išreikšti šią meilės liepsną (išdrįstate pripažinti ją savyje), galite išdrįsti leisti šiurkščiam išoriniam fasadui (mintims, kad esate pernelyg primityvūs, kad turite nenugludintų kampų, kad nesate tokie civilizuoti, kaip kai kurios kitos šalys), galite leisti visam tam nusiristi nuo jūsų pečių, lyg tai būtų visiškai nebesvarbu. Mano mylimieji, matau jūsų širdžių liepsnas. Nematau, kad jos būtų mažiau išvystytos už kitose šalyse esančių žmonių širdžių liepsnas. Matau tą patį Latvijoje ir Lietuvoje, Lenkijoje ir Vengrijoje, ir Čekoslovakijoje (o tiksliau, buvusioje Čekoslovakijoje), Rumunijoje, Ukrainoje, Rusijoje.

Matote, mano mylimieji, argi neišmestumėte seno, susidėvėjusio palto, kuris pilnas skylių, per kurias lyja lietus? Galbūt šis paltas jums labai patiko ir jaučiate jam sentimentus, tačiau, argi po kurio laiko nepamirštumėte savo netekties ir nepasijaustumėte daug geriau, vilkėdami naują paltą? Ir būtent tai jūs galite padaryti su liekanomis iš praeities. Visos šalys, kurios buvo Sovietų bloko dalimi, turi milžiniškus neišvalytos energijos kiekius.

Mes, žinoma, tikimės, kad dvasingi žmonės išsakys prašymus, jog visa ši energija būtų ištirpdyta ir sudeginta. Ir tuomet ateina tas sąmoningo apsisprendimo momentas, kuomet pažvelgiate į tai, pažvelgiate į savo nacionalinę istoriją ir kultūrą, ir matote, kad tam tikrus dalykus išsiugdėte tik kaip gynybinį mechanizmą. Jie iš tiesų niekuo neprisideda prie jūsų dvasinio augimo, ir todėl jūs patys nusprendžiate išmesti šį paltą. Tai padarę, jūs palengvinate ir kitiems žmonėms savo šalyje padaryti tą patį, ir būtent taip progresuoja visuma. Kiekvienas yra pakeliamas aukštyn.

Bet dabar galite sakyti: „Kaip gi aš, vienas žmogus, arba kaip gi mes, keli žmonės, galėtume paveikti visą šalį?“ Tačiau jūs ne vieni veikiate visą šalį, mano mylimieji. Kas visą šalį traukia aukštyn? Mes esame pakylėtieji mokytojai, ir mes traukiame aukštyn, tačiau mums būtina turėti kažką fiziniame įsikūnijime, kas galėtų būti inkaru, atviromis durimis. Mums reikia kažko, už ko galėtume užsikabinti. Turi būti nedidelis procentas žmonių tam tikroje grupelėje, tam tikroje populiacijoje, kurie būtų pasirengę atverti save ryšiui su pakylėtaisiais mokytojais, kurie būtų pasirengę vystyti asmeninį ryšį su mumis. Mes galime tempti jus aukštyn tiesiogiai, ir tuomet per jūsų ryšį su artimaisiais šeimoje ir kitais žmonėmis, kuriuos susitinkate savo visuomenėje, aukštyn pakeliama visa visuma. Jūs neturite galios pakelti aukštyn visą savo šalį, tačiau jums šios galios ir nereikės, jei tik leisite mums traukti jus aukštyn ir savanoriškai paleisite tai, kas sena.

Tautos iš sovietinio bloko

Drįskite pažvelgti – ir aš kalbu visoms tautoms, buvusioms sovietinio bloko dalimi, – drįskite pažvelgti į savo nacionalinę istoriją ir tapatumą. Pamėginkite, kaip dvasingi žmonės, pamėginkite atpažinti savo nacionalinį savivaizdį. Ar laikote save aukomis, kaip daugelis tų, kurie buvo sovietinio bloko dalimi, laikė save ir vis dar tebelaiko? Ar regite save išorinės jėgos aukomis?

Ar jumyse gyvena jausmas, kad nėra prasmės mums daryti sprendimus ir spręsti savo pačių likimą, nes vis tiek negalime to daryti? Juk niekada negalime žinoti, kada kažkas blogo gali nutikti išorėje, kas panaikins visus mūsų priimtus sprendimus. Ir į šią sąmonę jūs galite pažvelgti kaip dvasingi žmonės. Galite ją atpažinti, galite išsakyti prašymus dėl jos. Ir galite, visų pirma, surasti ją savyje, kaip tai paveikė jūsų gyvenimą, kaip tai paveikė jūsų savivaizdį, tai, kaip jūs patys į save žvelgiate, jūsų vertinimą, ką galėtumėte ir ko negalėtumėte daryti. Pažvelkite į tai ir tuomet išmeskite šitą seną paltą.

Paleiskite tai į Arkangelo Mykolo ugnį, į Astrėjos ugnį, į Sen Žermeno ugnį. Tegul visa tai tiesiog sudega, kaip matote degant miškus vidurvasario gaisruose. Nukeliaukite prie šių vidurvasario gaisrų ir tuomet, ateinančiomis dienomis, medituokite kartu su manimi savo nacionalinį tapatumą. Tuomet, žvelgdami į ugnį, vizualizuokite, kaip paimate šį nacionalinį tapatumą, šį seną paltą, ir užmetate jį ant laužo, ir stebite, kaip jį sudegina fizinės liepsnos. O už jų matote dvasios liepsnas, deginančias jį visose keturiose fizinės karalijos oktavose.

Keli dvasingi žmonės gali pakeisti tautą

Mano mylimieji, didžiulę tarnystę gali atlikti keli dvasingi žmonės, kurie atpažins šiuos nacionalinio mentaliteto ypatumus ir nuspręs juos paleisti. Nepatikėtumėte, kokį poveikį tai gali turėti tautai. Yra pavyzdžių iš istorijos, mano mylimieji, kuomet vienas žmogus, pakeitęs savo sąmonę, pakeitė visos tautos pusiausvyrą, nes kiti žmonės tai pamatė, pamatė, jog yra alternatyva. Jie staiga išvydo, į kokius apribojimus save įspraudė, ir tuomet ir jie nusimetė nusidėvėjusį paltą.

Mano mylimieji, šiame kambaryje yra pakankamai žmonių pakeisti Estijos šalį. Tam net nereikėtų tiek daug. Tiesą sakant, vienas žmogus gali, kaip sakiau, pakeisti visą tautą. Sakau tai ne tam, kad išpūsčiau jūsų ego, nes vėlgi, jūs žinote, ką daro ego ir kaip jis veikia. Taip pat turite pamatyti priešingą ego poliariškumą, kuris visada nori jus pažeminti ir versti jus nepripažinti savo, kaip dvasinės būtybės įsikūnijime, potencialo. Šis potencialas yra dirbti su pakylėtaisiais mokytojais, kad mes galėtume jums suteikti galią, kurios neturite. Jūs mums galite suteikti atviras duris, kurių mes jokiais kitais būdais negalėtume gauti kaip tik per laisvą valią žmonių, kurie pirmiausia siekia keisti save, užuot visą savo dėmesį kreipę į tai, kaip priversti kitus žmones pasikeisti, ką daro tokia daugybė žmonių.

Nenoriu jūsų apsunkinti, mano mylimieji. Nenoriu, kad jaustumėtės įsipareigoję ar manytumėte, kad tai yra taip svarbu, jog dabar pat turite eiti kažką daryti, jausdami frustraciją dėl to, kad nežinote, kaip tą daryti. Tiesiog noriu, kad suvoktumėte, kokią didelę tarnystę galite atlikti, palaipsniui keisdami savo pačių sąmonę, ir atrasdami būdą nugrimzti į tą vidinę tylą, kurioje tiesiog panirtumėte į mūsų meilę. Yra tarnystė, kuri yra aktyvi ir nukreipta į išorę. Tai svarbi tarnystė, tačiau taip pat egzistuoja ir vidinė tarnystė, kuri dažnai nėra pripažįstama, nes išorinis protas laiko ją pasyvia ir todėl ne tokia vertinga. Yra lygiai taip pat vertinga išgyventi šį vidinį patyrimą, ir kai kurie iš jūsų tai žinote, nes žinote, kaip tą daryti. Jūs jau atradote savo pačių kelią į tylą ir pusiausvyrą, tačiau dažniausiai nedrįstate pripažinti, kaip tai yra vertinga.

Sakau dar kartą: Medituokite savo pačių širdies liepsną, medituokite savo šalies ir visų toje šalyje gyvenančių žmonių širdies liepsną. O tuomet, tiesiog patirdami šią širdies liepsną, leisdami jai šviesti per jus, jūs iš tiesų padėsite pastūmėti savo šalies sąmonę aukštyn. Kiti žmonės tai atras. Galbūt jie tai atras per dainą ir šokį. Daugelis žmonių jau atrado tai per dainą ir šokį Estijoje ir kitose Baltijos šalyse.

Ir keliems dvasingiems žmonėms labiau tai įsisąmoninus, galite padėti šiuos žmones pastūmėti intensyviau tai išgyventi, sąmoningiau tai suvokti. O tuomet, po visai trumpo laiko, tauta gali įsidrąsinti ir pripažinti: „Mes iš tiesų turime ką pasiūlyti pasauliui. Mums nereikia slėptis už šio šiurkštaus išorinio fasado, mes galime drįsti pripažinti, kas esame, ir būti tuo, kuo esame.“

Kaip pakylate? Išdrįsdami pripažinti, kad esate dvasios būtybė, ir aš iš tiesų tik tiek ir tenoriu iš kiekvieno iš jūsų. Ir su tuo, užsklendžiu jus motinos meilėje, išeinančioje už bet kokių meilės Žemėje ribų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com