Kvestionuokite visas struktūras ir požiūrius, kurie neleidžia jums laisvai mėgautis savo ryšiu su Dievu ir kitais žmonėmis

TEMOS: Gyvenimo Upė yra Džiaugsmas! – Jūsų ryšys su AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi – Išoriniai standartai stabdo tekėjimą – Materialus gyvenimas aplink jus parodo jūsų sąmonę – Visi santykiai, kuriuos turite, yra santykiai su Dievu – Ryžkitės palikti savo suvokimus santykiuose – Prarasta išorinių simbolių prasmė – Meditacija ryšiui su savo tikruoju tapatumu atkurti

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Helen Michaels, 2010 birželio 15 d., Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Šis diktavimas buvo perduotas po diktavimo iš Mokytojo MOR.


Tad aš, Marija, ateinu pakalbėti čia, Vilniaus centre ir širdyje, Gedimino bokšto viršūnėje. Ateinu jums duoti Omega aspektą Mokytojo MOR pradėtame perdavime. Ir tai iš tiesų nėra joks sutapimas, kad šis pasiuntinys buvo pasiųstas čionai į centrinį Vilniaus tašką, esantį arti centrinio Europos taško, idant galėtų būti atviromis durimis šviesai, kurią norime įtvirtinti tiesiai į Lietuvos žmonių sąmonę.

Kelias iš Katedros Aikštės į Gedimino kalno viršūnę yra uolėtas kelias, grįstas nelygiais akmenimis, ir todėl užkopti į viršūnę nėra lengva užduotis. Matote, mano mylimieji, dažnai ir Vienovės Kelias atrodo akmenuotas, ar bent jau tai neatrodo maloni patirtis tiems dvasios ieškotojams, kurie yra pradiniuose šio kelio etapuose. Įžengimas į dvasinį kelią, kuris veda į aukštesnį sąmonės lygį, iš tiesų gali pasirodyti nelabai maloni patirtis, jeigu žvelgiate į šią patirtį iš grynai materialistiškos perspektyvos, iš savo dabartinės proto dėžutės vidaus.

Akmenuoto kelio simbolis galioja daugeliui dvasingų žmonių, kurie buvo įsikūniję buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose. Žvelgiant iš nepakylėtosios sąmonės, įžengimas į dvasinį kelią reiškia nuolatines pastangas įveikti gravitacinę masinės sąmonės trauką ir materialaus gyvenimo komfortą. O tam, žinoma, yra reikalinga ryžtinga valia ir troškimas – kol vieną dieną dvasios ieškotojas galiausiai sugeba atiduoti įtampą, kylančią iš jo materialistinio požiūrio į gyvenimą – atiduoti išorinės karalystės struktūras – ir pamažu atkurti ryšį su dvasinės būtybės tapatumu, sugebančios džiaugsmingai įsilieti ir vėl būti Gyvenimo Upės dalimi. Matote, mano mylimieji, kol Gyvenimo Upė tebėra nepripažinta ir neintegruota į gyvenimą materijos plotmėje, tol pastangos prasiskverbti pro ego iliuzijas – net ir su visų dvasinių įrankių pagalba – iš tiesų yra sunkus darbas, regimai neduodantis jokio išoriškai apčiuopiamo atlygio.

Gyvenimo Upė yra Džiaugsmas!

Tai ko gi tuomet reikia, norint atkurti Gyvenimo Upės Tėkmę? Kada gi „akmenuoto kelio“ patirtis galėtų būti paversta malonesne gyvenimo patirtimi? Kaip sakė Mokytojas MOR, privalo egzistuoti ryžtinga valia ir troškimas sukurti Dievo Karalystę viduje. Ir, žinoma, Dievo karalystė pilnai gali gimti tik tuomet, kai yra tekėjimas, atidavimas ir transcendavimas visko, kas stovi jūsų kelyje.

Gyvenimo Upė yra savo TIKROJO aš išreiškimo džiaugsmas, džiaugsmas transcenduoti savo kasdieninio gyvenimo apribojimus ir jausti atkurtą ryšį su aukštesne sąmone – būtent toks yra atlygis, kurį gaunate gyvendami dvasingą gyvenimą. Tai gali atrodyti kaip sunkus kelias iš pradžių – žvelgiant iš išorinės perspektyvos. Tačiau žvelgiant iš vidinės perspektyvos, ateina momentas, kai iš tiesų atiduodate ir transcenduojate išorines materialias sąlygas ir jos jums tampa nebesvarbios – ir jūs kylate spirale aukštyn, transcenduojate savo sąmonę, jausdami džiaugsmą, kurį patiriate įveikdami visus dalykus materijos plotmėje, apibrėžtus Žemės planetoje egzistuojančių sąlygų.

Ši vieta Vilniaus širdyje yra svarbi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kaip sakė Mokytojas MOR, kunigaikštis Gediminas susapnavo staugiančio vilko sapną, kurį jis, žinoma, interpretavo – padedamas vietinio orakulo – kaip reiškiantį, jog turėtų įkurti miestą, kuris apjungtų ir suvienytų Lietuvos šalį, leisdamas čia gyvenančioms gentims patiri aukštesnę bendrystės formą. Šią viziją kunigaikštis įgyvendino.

Antroji priežastis, dėl kurios ši vieta yra reikšminga, yra ta, jog tos vietovės, kurioje buvo įkurtas Vilniaus miestas, centre yra dviejų upių susikirtimo taškas, simbolizuojantis dvasios ir materijos susiliejimą į vienovę – dangiškąją Tėvo-Motinos vienybę Gyvenimo Upėje.

O šio aspekto kunigaikštis Gediminas nesugebėjo suprasti. Jis nesuprato, kad tikrasis augimas visuomenėje gali įvykti tik tuomet, kai bendruomenė transcenduoja visus žemiškus standartus ir įžengia į vienovę su Dievu – o tuomet, per šią vienovę su Dievu, taip pat pakylėja vyro ir moters santykį į nepalyginamai aukštesnį lygį. Kaip galima pasiekti šį aukštesnį lygį santykiuose, mano mylimieji?

Jūsų ryšys su AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi

Kiekvienas santykis prasideda nuo jūsų santykio su jūsų AŠ ESU – o tiksliau AŠ Būsiu Kuo Būsiu – Esatimi. AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatis yra kūrybinis Tėvo aspektas, norintis plėstis ir išreikšti savo dieviškumą šiame pasaulyje per Sąmoningojo AŠ šventyklą – kuris yra atviros durys Žemės planetoje. Įsikūnijimas Žemės planetoje yra Motinos aspektas, kuri visada yra vienovėje su Tėvo aspektu – AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi, koncentruojančia savo sąmonę Sąmoningajame AŠ, kuris siekia vienovės su materija.

Tuo atveju, Sąmoningasis AŠ tampa atviromis durimis, perduodančiomis į materijos plotmę visą šviesą, kurią AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatis nori čia išreikšti. Tikroji Tėvo-Motinos aspektų vienovė Dangiškajame individe yra pamatas, ant kurio gali būti statomi vyro ir moters santykiai. Visų pirma, kad vyras ir moteris Žemėje galėtų įžengti į tarpusavio vienovę, jie turi įtvirtinti šią vienovę su savo tikruoju dieviškuoju pasireiškimu ir savo AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi.

Mano mylimieji, pažvelkite į pasaulio istoriją, apsidairykite savo dabartinėje visuomenėje ir pažvelkite, kiek daug žmonių užmezga santykius turėdami lūkestį, kad jų partneris turėtų atitikti tam tikrus reikalavimus arba sąlygas – ir tik tuomet, jų manymu, jų santykių sėkmė bus garantuota. Ir tai iš tiesų yra pagrindinė iliuzija, kuria žmonės naudojasi kaip pretekstu nepripažinti būtinybės tapti viena, visų pirma, su savimi – su savo pačių dangiškojo Tėvo poliumi. Tad jie pradeda ieškoti trūkstamo „dangiškojo tėvo“ šiame pasaulyje, grįsdami šias paieškas savuoju ego. Ir tuomet jie projektuoja ego lūkesčius ant savo partnerio, nepažvelgdami į veidrodį ir nesusimąstydami: „O gal tai aš turiu kažką su savimi padaryti, užuot kaltinęs savo partnerį dėl nepildomų mano lūkesčių?“

Vieta, kurią kunigaikštis Gediminas išvydo savo sapne, yra dviejų upių – Neries ir Vilnelės – susikirtimo taške. Neris simbolizuoja Tėvo aspektą – plačią, platėjančią, greitai tekančią upę – kai tuo tarpu Vilnelė yra tarsi apjungiantis dangiškosios motinos aspektas, įsiliejančios į Nerį ir tampančios viena su Tėvu – ir šitaip abi upės tampa daugiau per šį nesavanaudišką susivienijimą. Šis simbolis, kurį matote čia, Lietuvos širdyje – išreikštas fizinėmis upėmis – simbolizuoja aukštesnę Tėvo-Motinos vienybę, kuriai yra lemta vykti aukso amžiaus sąmonėje ir kuriai iš tiesų jau seniai buvo skirta įvykti. Tačiau ji buvo iškreipta įvairiais puolusios sąmonės aspektais, kaip apie tai jau buvo kalbėta Rusijoje.

Na ir dabar, medituokite į vandens upėje tekėjimą, ir pamąstykite apie tai, kaip yra sukuriamos upės. Vanduo natūraliai ieško kelio link jūros arba vandenyno, kuriuos pasiekęs, su jais susilieja. Kas nutinka, kai sukuriate kokią nors užtvanką arba struktūrą ir mėginate sustabdyti upės tekėjimą? Galite šiek tiek pristabdyti arba susilpninti tekėjimą, tačiau, kad tai pasiektumėte, turite panaudoti labai daug jėgos arba labai stiprią medžiagą. Ir kad ir kokia stipri būtų jūsų naudojama medžiaga, natūralus vandens tekėjimas paprastai sugeba sukurti naujus plyšius užtvankoje, ir turite naudoti vis didesnius ir didesnius medžiagos kiekius, kad neleistumėte vandeniui tekėti.

Gyvenimo Upė gali laisvai tekėti tik tuomet, kai tekėjimo nestabdo jokios užtvankos, jokios iš anksto apibrėžtos struktūros, prie kurių srovė tariamai turi taikytis. Ir tik tuomet galėsite turėti iki galo funkcionuojančią aštuoniukės tėkmę tarp AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esaties ir savo keturių žemesniųjų kūnų. Kuomet individas bus tapęs Dievo Šviesos ir jos individualios išraiškos atstovu.

Išoriniai standartai stabdo tekėjimą

Pamąstykite, kas nutinka, kai imate taikyti visas iš anksto apibrėžtas struktūras, visus „turėtų“ ir „neturėtų“ dangiškajai tėkmei? Pamąstykite, kiek daug išorinių standartų ir kriterijų monoteistinės religijos įdiegė į masinę žmonijos sąmonę! Kiekvieną kartą, kai priimate vieną iš šių standartų – kuriuos katalikų bažnyčia ar bet kuris kitas žemiškas autoritetas diegė į jūsų protą nuo ankstyviausios vaikystės – tokį patį standartą jūs taip pat susikuriate savo santykiui su AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi.

Tarsi sakytumėte savo aukštesniajai Esačiai: „Galėsi laisvai tekėti, jeigu sugebėsi įtilpti į šią struktūrą, kurią aš tau čia sukūriau.“ Ir tuomet jūs paimate tą pačią struktūrą ir pritaikote ją visiems santykiams, su kuriais susiduriate Žemėje. Ar matote, mano mylimieji, kad visos tos struktūros ir standartai buvo primesti žmonijai puolusios sąmonės, kuri naudojasi jais, kurdama prarają, blokuojančią Tėvo-Motinos vienovę? Kaip Gyvenimo Upė gali laisvai tekėti, jeigu joje stovi aukščiausios ir stipriausios struktūros, sukurtos ego protų ir puolusiųjų, tariamai nustatančios, kaip Šventoji Dvasia turėtų tekėti?

Visos Žemės planetos visuomenėse egzistuojančios struktūros privalo būti kvestionuojamos, ir kai yra pamatoma iliuzija, ji turi būti išsklaidyta. Visos ankstesnės struktūros privalo būti kvestionuojamos Aukso Amžiaus pradžioje, idant žmonės galėtų suvokti būtinybę permąstyti savo požiūrį ir išankstinius standartus ir sąlygas, kurias jie taiko santykiams.

Šiandieniniame pasaulyje žmonių sąmoningumas yra daug aukštesnis, ir tarp dvasingų žmonių jau egzistuoja suvokimas, kad vyro ir moters sąjunga yra šventa sąjunga. Ir ši sąjunga yra veiksminga tuomet, kai abu partneriai turi noro kvestionuoti savo struktūras, tas struktūras, kurios neleidžia jiems pilnai branginti Gyvenimo Upės tekėjimo savyje ir savo partneryje.

Mylima Elohima Astrėja perdavė nuostabų šaukinį, kuriame yra sakoma: „aukštyn į tyrumą,“ idant visa gyvybė galėtų tapti daugiau. Ir iš tiesų, akceleracija į tyrumą yra ta minčių forma, apie kurią jūsų prašau mąstyti, nes kokia gi yra gyvenimo prasmė ir tikslas materijos karalijoje? Kelti aukštyn visą gyvybę materijos plotmėje – nuolatos kelti visą gyvybę aukštyn! Būtent tai matote šiose Neries ir Vilnelės upėse, kur Vilnelė plukdo savo vandenis tiesiai į Nerį, o Neris plaukia dar greičiau po šio susivienijimo, išplėsdama tekėjimą, kuris niekada nestovi vietoje. Įtvirtinti transcenduojančią tėkmę, kuri niekada nestovi vietoje, yra tikroji vyro-moters vienybės prasmė iš aukštesnės perspektyvos.

Materialus gyvenimas aplink jus parodo jūsų sąmonę

Visų pirma, atrodo, kad tai tėra tik simbolis – įžengimas į vienovę ir susivienijimas aukštesnėje perspektyvoje – tačiau ką tai iš tiesų reiškia vidiniuose lygmenyse? Visas materialus gyvenimas yra sąmonės padarinys, sąmoningų sprendimų ir sąmoningų veiksmų, kuriuos žmonės kasdien daro, padarinys. Ir, žinoma, sąmoningas atvaizdavimas, sąmoningas įvaizdžių tekėjimas į materijos plotmę, sukuria aplink jus matomas aplinkybes. Todėl, žinoma, materijoje atvaizduojamų vaizdinių tyrumą lemia žmonių, siunčiančių šiuos vaizdinius, sąmonė.

Koks yra tikrasis gyvenimo Žemės planetoje arba gyvenimo su partneriu tikslas? Argi tikslas nėra pakylėti visą materialų gyvenimą į aukštesnį potencialą? Jeigu du žmonės yra susivieniję su savo AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimis ir yra susivieniję vienas su kitu – ir turi perspektyvą, kurioje nelaukia, kad jų partneris išpildys jų sąlygas, bet pilnai įvertina galimybę bendrakurti savo gyvenimą kartu – tuomet tiek jų partnerystė, tiek gyvenimas kurs aukštyn kylančią spiralę. Tai yra aukštesnės vienybės forma, kuri nepaliauja transcenduoti savęs į vis aukštesnį tyrumą, kadangi partnerių sąjunga iš tiesų negali kilti aukštyn be tyrumo.

Kas yra tyrumas? Tai yra besąlyginė meilė, kuri siekia kelti aukštyn visą gyvybę, kuri nuolatos siekia transformuoti visą gyvybę į vis aukštesnius lygmenis, atrasdama kūrybiškus sprendimus, atrasdama džiaugsmą savo kasdieninėse išraiškose, niekada nesiliaudama tekėti. Tyrumas, mano mylimieji, yra spindulys, kurio neįmanoma pilnai atrakinti ir išreikšti materijos karalijoje, kol nesate įtvirtinę bent šiek tiek nevaržomo Gyvenimo Upės tekėjimo iš savosios AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esaties. Tyrumo neįmanoma pilnai išreikšti, kol ego grįstas protas tebėra pagrindinė varomoji individo gyvenimo jėga, kadangi esminė Tyrumo savybė yra nuolatinė savitranscendencija ir siekimas kelti aukštyn visus, užuot visą laiką rūpinusis vien savimi. Jis yra atviros durys, leidžiančios Dangiškajam Tėvui nuolatos tekėti į vienovę su Dangiškąja Motina, ir šia vienove transcenduoti visas materialias struktūras ir apribojimus.

Visi santykiai, kuriuos turite, yra santykiai su Dievu

Tad matote, mano mylimieji, kai žvelgiate į santykius ir į vienovę iš aukštesnės perspektyvos, tuomet visi jūsų turimi santykiai iš tiesų yra santykiai su Dievu. Tiesiog negalite turėti santykių su kitu žmogumi, atsiskirdami nuo santykio su savo dangiškąja Esatimi arba partnerio dangiškąja Esatimi, arba nuo dvasinio augimo. Net ir tuomet, kai galvojate, kad santykį su kitu žmogumi turite tik dėl to, kad jaučiate trauką tam žmogui, tačiau dėl kažkokios priežasties manote, kad jis/ji nėra dvasingas(-a) ir nesidalinate savo dvasinėmis pažiūromis tuose santykiuose – ir nejaučiate, kad šie santykiai jus labai keltų aukštyn – net ir tokie santykiai gali būti vertinga mokymosi patirtimi.

Jūs prie savęs prisitraukėte tiksliai tokį partnerį, kurio dėka galite dirbti su savo psichika ir savo partnerio psichika. Daugeliu atvejų galite jausti, jog šie santykiai nėra „dvasingi,“ tačiau jeigu pažvelgtumėte giliai į veidrodį, suvoktumėte, kad kiekviena mokymosi patirtis, kurią gaunate iš partnerystės, yra dvasinė patirtis, kadangi ji jums padeda kažką pamatyti ir padeda jums augti. Tikrasis augimas vyksta ne tuomet, kai vaikštote į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, ar kai esate mandagūs ir malonūs su savo kaimynais. Tikrasis augimas gali vykti tik tuomet, kai iš tiesų gyvenate savo gyvenimą ir patiriate savo sprendimų ir sąmonės pasekmes.

Tikroji bažnyčia, tikrasis dangus, yra Dievo karalystė jumyse. Ir iš kur galite žinoti, ar esate pakeliui į šią karalystę? Stebėkite ir pastebėkite materijos plotmę, aplink jus egzistuojančias aplinkybes ir santykius. Ir tuomet paklauskite savęs, ką šis išorinis gyvenimas aplink jus iš tiesų atvaizduoja? Ar jis atvaizduoja vienybę ir tyrumą transcendencijoje? Ar jis atvaizduoja jūsų siekimą kelti aukštyn visą gyvybę? O galbūt jūsų gyvenimas atvaizduoja tas situacijas, į kurias nenorite pažvelgti?

Ir dabar aš, Dangiškoji Motina, noriu pasakyti, kad man yra didelis džiaugsmas perduoti šį mokymą Vilniaus širdyje, paaiškinant Tėvo-Motinos vienovės ir vienybės simbolizmą per šias upes, kuomet viena upė įsilieja į kitą upę ir šitaip tampa daugiau. Argi tai jums nėra akivaizdus simbolis, parodantis, kad visas gyvenimas gali būti pakylėtas į vienybę ir vienovės tyrumą.

Leiskite man jums priminti Elohimos Astrėjos diktavimą apie kūrybiškumą. Na ir dabar žinote, kad kūrybiškumas prasideda nuo pagrindo čakros, nuo motinos čakros, kuri, susivienydama su Tėvu, pagimdo naują gyvybę – keldama energijas iš pagrindo čakros į kitas čakras su tyru džiaugsmu ir Dievo Šviesos ir Šventosios Dvasios išreiškimu materijos plotmėje. Pajuskite, kaip ši tėkmė tampa daugiau, kai yra nuskaistinama, keliama spirale aukštyn.

Gyvenimo Upė materijos plotmėje niekada nestovi vietoje, kaip žmonės yra linkę galvoti. Projektuodami minčių formas, kad gyvenimas stovi vietoje, ir kad galite išsaugoti savo poziciją materijos plotmėje – ar tai darbe, ar tai turėdami gražų namą – tačiau tai tėra tik dar viena iliuzija ir struktūra, kurią pastatėte Gyvenimo Upės Tėkmėje. Niekam materijos plotmėje nėra skirta stovėti vietoje, viskam yra skirta transcenduoti ir tapti daugiau.

Ryžkitės palikti savo suvokimus santykiuose

Pamąstykite apie šią dviejų upių idėją, Motinos tekėjimą ir Tėvo tekėjimą, ir kaip jie susijungia vienas su kitu. Yra visiškai įmanoma, jiems abiem turint noro, transcenduoti savo atskirus gyvenimo suvokimus į visišką tyrumą ir skaidrumą. Galiu jums pasakyti su absoliučiu tikrumu, kad tai tiesiog neišvengiama! Dangiškoji vienybė įvyksta tik tuomet, kai moteris ir vyras yra pasiryžę kvestionuoti savo gyvenimo suvokimą, vienas kito suvokimą ir materialių aplinkybių suvokimą. Kitu atveju, visi jų filtrai, kuriuos jie susikūrė savo AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esačiai, taip pat taps filtrais ir struktūromis jų santykiuose. Materialus gyvenimas yra veidrodis, atspindintis jūsų sąmonę ir sprendimus, ir todėl taip pat atspindintis tuos sprendimus, kurių nenorite priimti, arba kuriuos norite atidėti, kad galėtumėte išsaugoti savo dabartinio gyvenimo patogumą.

Aukštesnė visuomenės forma gali gimti tik tuomet, kai senosios formos yra pradedamos kvestionuoti ir žmonės ima griauti visas struktūras, ribojančias naujos visuomenės gimimą ir žmonių gebėjimą matyti aukštesnes gyvenimo formas. Todėl aš, Marija, įtvirtinu savo Esatį čia, šiame centriniame Gedimino bokšto taške, šios kalvos viršūnėje. Ir iš tiesų, mano meilė išsklaido iliuzijas ir dvasines struktūras, kurios nebeturi jokios prasmės ir tikslo. Ir noriu šiltai pakviesti į savo širdį tuos žmones, kurie yra pasiryžę kopti į dvasinės vienybės ir vienovės kalvą, ir tai nėra koks nors išorinis bokštas – tai yra mano Tyros Širdies Esatis, kurią visi žmonės gali jausti, ateinantys čia ir turintys noro užmegzti ryšį su manimi.

Prarasta išorinių simbolių prasmė

AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esaties vienybė yra tikroji vienovė, ir per šią vienovę įvyks ryšio atkūrimas su visais likusiais. Ir būtent dabar – Aukso Amžiaus pradžioje – mūsų, esančiųjų pakylėtoje karalijoje, didžiausias troškimas ir noras yra tai, kad visi žmonės galėtų atkurti ryšį su savo tikruoju dangiškuoju poliumi. Yra daug žmonių, daug nuoširdžių ieškotojų Lietuvoje, buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, kurie ieško ir trokšta atrasti kažką aukštesnio už grynai materialistinį požiūrį į gyvenimą. Jie jaučia, kad turi egzistuoti kažkas daugiau gyvenime už įprastinį požiūrį. Jie trokšta ir ilgisi šio geresnio ir šviesesnio požiūrio į gyvenimą, tačiau jiems trūksta supratimo, kad aplink juos atvaizduotas gyvenimas neša lygiai tokias pačias vibracijas ir energiją, kuriuos jie siunčia į kosminį veidrodį. Tad pirmiausia turite kvestionuoti savo dabartinius suvokimus ir struktūras, ir tik tuomet Gyvenimo Upė galės laisvai per jus tekėti.

Mano mylimieji, jūs, žinoma, suvokiate, kad, jeigu statote išorinius simbolius arba struktūras – kurdami šeimas, statydami namus arba kurdami kažką savo gyvenime, ką tikite turint tam tikrą ilgalaikiškumą – tie dalykai negalės patenkinti jūsų vidinio ilgesio. Jeigu neužmegsite ryšio su savo dieviškuoju aš, negalėsite atrasti jokios ramybės ir pasitenkinimo, kad ir kiek simbolių ar struktūrų bekurtumėte. Daugelis jūsų jau pradėjote suvokti, kaip išoriniai simboliai seniai prarado prasmę jūsų gyvenime. Ir jūs iš tiesų trokštate išsilaisvinti nuo savo riboto tapatumo, kurį susikūrėte materijos karalijoje.

Aukso Amžiaus pradžioje, mes, esantieji pakylėtoje karalijoje, iš tiesų esame dėkingi už galimybę turėti daug pasiuntinių, kurie susiderina su savo misijomis, vaikščiodami Žeme skirtinguose geografiniuose taškuose ir ryždamiesi būti atviromis durimis, įtvirtindami šviesą tuose fiziniuose centruose.

Meditacija ryšiui su savo tikruoju tapatumu atkurti

Aš, Motina Marija, duodu jums meditaciją įžengimui į vienovę su mano širdimi, kuria jūs galite naudotis prieš eidami miegoti arba pabaigę savo kasdieninius darbus. Paskirkite kelias minutes ir sutelkite dėmesį į savo Širdį, į savo AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatį. Pamirškite tapatumą, kurį susikūrėte šiame gyvenime, pamirškite savo moters ar vyro tapatumą, žmonos ar vyro tapatumą, ar tam tikros profesijos atstovo visuomenėje tapatumą. Pamirškite visus tuos išorinius tapatumus ir atkurkite ryšį su AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatimi.

Susiliedami su grynosios sąmonės sfera, sugebėsite atkurti ryšį su savo tikruoju potencialu, savo tikruoju tapatumu ir savo dangiškuoju planu. Pajauskite, kaip jūsų AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esatis nori išreikšti save ir tekėti į jūsų materialų gyvenimą, niekada nestovėdama vietoje ir džiaugsmingai išreikšdama savo Dieviškumą per Gyvenimo Upę. Kai tai pajausite, noriu paraginti jus susiderinti su mano Širdimi, įžengti į vienovę su manimi, kaip aš esu Vienovėje su jumis. Pajuskite mano Esatį aplink save ir pasistenkite atsiplėšti nuo visų ribojančių sąlygų ir struktūrų, kuriuos galite jausti. Paprašykite pagalbos iš savo AŠ Būsiu Kuo Būsiu Esaties ir pakylėtųjų mokytojų, idant galėtume jums parodyti ribas ir struktūras, kuriuos pasistatėte savo protuose, tas struktūras, kurios neleidžia Gyvenimo Upei laisvai tekėti. Ir tuomet žinokite, kad mes visada esame pasiruošę padėti tiems, kurie yra pasiruošę prašyti pagalbos.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com