Šiva išvalo Romos imperijos įrašus

TEMOS: Apgaulė yra saviapgaulė – Noras būti dievais Žemėje

Pakylėtasis Mokytojas Šiva, 2010 vasario 13 d. per Kim Michaels.


Šiva aš esu. Ir esu nepaprastai laimingas galėdamas sureaguoti į kvietimą tų, kurie ryžosi atėję į fizinę vietą ištarti mano vardą, pakviesdami mane peršokti šydą į fizinę karaliją ir išvalyti šiuos senovinius įrašus, kurie turi būti išvalyti, kad ir kur jie bebūtų. Ir aš, žinoma, esu laimingas galėdamas būti čia, šią akimirką, Romoje, ir išvalyti Romos imperijos arba Italijos šalies įrašus, kurie kabojo kaip sunkus debesis, ne tik virš šios konkrečios vietos Romoje ar Italijos šalyje, bet ir visame Europos žemyne ir Viduržiemio jūros regione dabar jau daugiau kaip 2000 metų.

Tad laikas, mano mylimieji, kad kas nors išeitų į priekį su tam tikru Kristiškumo lygmeniu, leidžiančiu man peršokti šydą ir išvalyti viską, kas yra žemiau to Kristiškumo lygmens, iš kurio buvo išsakytas prašymas. Tad tie, kurie yra pasiryžę būti atviromis durimis, kurių užtrenkti negali joks žmogus, iš tiesų gali kviesti Šivos Esatį, ir aš iššoksiu į priekį, ir pasirodysiu savo ugnimi, ir sudeginsiu tuos senovinius Romos imperijos įrašus: visus karus, visą kraujo praliejimą, visą prievartą. Ir ar būtų galima rasti labiau deramą vietą tai padaryti nei čia, ant Palatino kalvos, kur gyveno Romos imperatoriai ir kur jie rezgė savo planus didžiulių teritorijų užkariavimui ar savo priešų sunaikinimui – arba kur tie, kurie norėjo tapti imperatoriais, rezgė sąmokslus sunaikinti imperatorių, nuversti jį kokiu nors būdu, kokiomis nors pinklėmis.

Apgaulė yra saviapgaulė

Ak, ši apgaulė, visa ši klasta, kokia tai tiesos antitezė! Kokia tai žmonių kvailystė – jų galvojimas, kad tai, ką jie gali nuslėpti vienas nuo kito, yra nuslėpta nuo Dievo. Argi jie nesuvokia, kad ateis diena, kuomet viskas, kas paslėpta, bus atskleista, nes nieko iš tiesų neįmanoma nuslėpti nuo Dievo viduje, kuris yra jų AŠ ESU Esatis, įrašanti viską, kas kada nors buvo padaryta fizinėje oktavoje. Argi jie nesuvokia, kad akašos įrašai rodo viską, viską, mano mylimieji. Ir todėl niekas negali būti nuslėpta, kai stojate priešais tą teisėją, stojate priešais savo AŠ ESU Esatį ir pamatote, kas galėjo būti – savo aukščiausią potencialą – ir tai, kas buvo, kokį potencialą įgyvendinote savo laisva valia.

Niekur neįmanoma pasislėpti tą akimirką, nepasislėpsite stoję priešais savo teisėją. Nes jūs stosite prieš savo AŠ ESU Esatį, kuri jums atspindės kiekvieną pasirinkimą, kurį padarėte nusileidę į dualizmo karaliją. Žinoma, jūsų AŠ ESU Esatis jūsų neteisia, tačiau jūs patys save teisite, nes žiūrėsite į tai, į ką jūsų AŠ ESU Esatis paprašys jūsų pažvelgti, per dualizmo elementų, kurių netranscendavote, filtrą.

Ir todėl šitaip teisite save: pagal dualizmo sąmonę, kurios nepaleidote. Manysite, kad tai yra realybė, galvosite, kad tai yra tikra, būtina – ar netgi, kad to reikalauja Dievas, jog šitaip būtumėte teisiami. Nes jeigu nebūsite prisiėmę atsakomybės už save, atsisakysite tikėti, kad patys save teisiate. Ir todėl privalėsite projektuoti, kad jus teisia kažkokia jūsų išorėje esanti valdžia, ar laikytumėte tai Dievu, velniu ar dar kažkuo. Ir vis dėlto atsisakysite tikėti, kad jūs patys save teisiate. Tačiau tokia yra realybė. Niekas jūsų neteisia, tik jūs patys. Niekas už jus nesirenka, tik jūs patys. Niekas negali pakeisti jūsų sąmonės, tik jūs patys.

Jūs esate tie, kurie į viską žvelgia, viską suvokia per tą sąmonės būseną. Ir jeigu norite pamatyti, kiek toli į kraštutinumą žmogus gali nueiti, tuomet tiesiog išstudijuokite Romos imperatorių gyvenimus. Ir pamatysite, iki kokio beprotybės laipsnio žmonės gali nueiti, kai yra įstrigę dualizme, ir atsisako matyti – ir net nesugeba suvokti, kad gali egzistuoti kitoks būdas žvelgti į realybę, nei jie į ją žvelgia.

Noras būti dievais Žemėje

Kaip ką tik sakė Motina Marija, kokia yra esminė problema su katalikų bažnyčia? Tai iš tiesų yra tai, kad jie sukūrė mąstymą, suvokimą, per kurį tariamai privalote žiūrėti į gyvenimą. Ir šis mąstymas yra absoliučiai grįstas antikristo sąmone, tačiau jie tiki, kad jis yra absoliučiai grįstas Kristaus sąmone, ar netgi, kad pats popiežius atstovauja Kristų. Kaip iš tiesų ir daugelis romėnų tikėjo, kad imperatorius atstovauja kažkokią aukštesnę valdžią, ar tai būtų tas ar anas Dievas. Tačiau jie iš tiesų norėjo būti dievais Žemėje – imperatoriai – ir būtent toks, žinoma, buvo pirmųjų puolusių angelų troškimas, kurie norėjo būti laikomi dievais Žemėje, kurie norėjo, kad žmonės juos laikytų turinčiais valdžią Žemėje, kurią turi tik Dievas.

Tačiau Dievas nesinaudoja šia valdžia kaip žmonės suvokia šią valdžią, nes Dievas nėra didžiausias tironas – nors daugelis žmonių tokiu jį įsivaizduoja. Tačiau tai nėra tiesa. Nes aš, Šiva, pažįstu Brahmaną. Ir žinau, kad Brahmanas yra beformis Dievas, ir todėl jis nėra tironas. Brahmanas jums suteikė laisvą valią. Kas tame gali būti tironiško – juk renkatės jūs. Jeigu ir egzistuoja koks nors tironas jūsų gyvenime, jūs esate tas tironas. Jeigu egzistuoja teisėjas jūsų gyvenime, jūs esate tas teisėjas. Jeigu egzistuoja žudikas jūsų gyvenime, jūs esate tas žudikas – nužudęs savo pačių kūrybiškumą ir vaizduotę, leidęs savo vaizduotei būti palaidotai vienoje iš šių žmonių pastatytų struktūrų, tų struktūrų, kurios turi būti nuverstos, kad Vandenio Amžius galėtų tapti Šventosios Dvasios amžiumi.

Ir todėl, aš, Šiva, iš tiesų naudojuosi šiais į fizinę oktavą tekančiais žodžiais, materializuodamas savo Esatį visur šiame romėnų forume, šiuose romėnų griuvėsiuose, išvalydamas juos savo milžiniška ugnies galia – kuri yra tokia milžiniška, kad nė vienas žmogus to net nepajėgtų įsivaizduoti. Net ir šiuos žodžius tariantis pasiuntinys negali suvokti Šivos ugnies, nes jeigu patirtumėte šios ugnies pilną galią, akimirksniu būtumėte sudeginti ir net nesugebėtumėte išsaugoti fizinio kūno kaip savo dėmesio centro fizinėje oktavoje. Nes mano ugnis viską akceleruoja į Dievo tyrumą. Nebus jokių netyrumų, kur apsireikš mano ugnis, ir todėl – akimirksniu – mano ugnis gali išvalyti visą šią vietovę nuo šių įrašų, kuriems jau yra daugiau nei 2000 metų.

Žinoma, mano mylimieji, žmonių sąmonė gali iš naujo pradėti atkūrinėti tam tikrus įrašus, tačiau sakau jums, tai iš tiesų yra dispensacija Žemei. Nes Romos imperija nėra vien Romos imperija, kurią pažįstate iš istorijos; ji simbolizuoja kai ką daug didesnio už šią Romos imperiją. Ir ką gi ji tiksliai simbolizuoja paliksiu papasakoti savo mylimam Sen Žermenui, kuris dabar toliau pratęs šį diktavimą, mums neregimai persiliejant vienam iš kito. Ir todėl, aš, Šiva, patraukiu savo Esybę iš šios vietos ir užleidžiu vietą Sen Žermenui.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels