Tautinių valstybių pabaiga ir Aukso Amžiaus pradžia

TEMOS: Sąmonės progresavimas – Keturios šalys yra pionierės pasauliui išvesti virš tautinių valstybių – Lygybė yra neatskiriama Aukso Amžiaus dalis – Laisvės prigimtis – Nauja žinia, kurią reikia skleisti – Laisvės ir lygybės visraktis – Mąstykite apie besąlygiškumo misteriją – Kristus atnešė išlaisvinimo žinią

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2009 balandžio 12 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU. Ir ateinu pakomentuoti posakį: „Ir Dievas potėpiu paskutiniu, padėjo tašką olandų sukūrimu.“ Tačiau realybėje, mano mylimieji, pilnas posakis turėtų būti toks: „Ir Dievas potėpiu paskutiniu, padėjo tašką olandų sukūrimu – ir tuomet pamatė jis, kad gal tai nebuvo pati geriausia mintis.“ Realybė, žinoma, yra tokia, kad Dievas nesukūrė olandų. Ir jis taip pat nesukūrė anglų, prancūzų ar vokiečių. Nes Dievas sukūrė savimonę turinčias savo paties tąsas – esančias virš visų padalijimų Žemėje.

Tad raktas į Aukso Amžių, raktas į taiką, raktas į gausingą gyvenimą yra atkurti ryšį su savo tikruoju – dvasinės būtybės tapatumu. Būtent dėl to šioje invokacijoje vėl ir vėl yra kartojama ši afirmacija. Nes iš tiesų, ko gi reikės, kad būtų įkūnytas Sen Žermeno Aukso Amžius? Na, reikės, kad šio pasaulio žmonės ryžtųsi pakilti į aukštesnę sąmonės būseną, įveikdami dirbtinį, žmonių sukurtos tautinių valstybių koncepcijos susiskaldymą. Ar tai reiškia, kad sakau, jog Aukso Amžiuje nebeliks tautinių valstybių? Taip, iš tiesų tą ir sakau. Nes po šimtmečio ar dviejų, dabartinės tautinės valstybės išnyks ir susilies į aukštesnę vienybę – arba susinaikins per karą ir konfliktus.

Sąmonės progresavimas

Jeigu pažvelgsite atgal į žmonijos istoriją, pamatysite aiškų sąmonės progresavimą. Sugrįžkite atgal tūkstančius metų, kuomet tik kur ne kur, atšiauriomis gamtos sąlygomis, gyveno išsibarsčiusios gentelės, neturėjusios jokių komunikacijos priemonių, jokio supratimo apie tai, kas egzistuoja už jų nedidelės teritorijos ir genties ribų. Galbūt jie kartais susidurdavo su keliomis kitomis kaimyninėmis gentimis, dažnai įsiveldami į konfliktus su jais dėl teritorijos ar medžioklės teisių.

Palaipsniui – labai lėtai – populiacija augo, o kartu augo ir sąmoningumas. Tačiau, jeigu grįžtumėte į Jėzaus laikus, kaip vakar minėjo Motina Marija, tais laikais neegzistavo tautinių valstybių koncepcija, kurią jūs, šiandien, laikote savaime suprantamu dalyku. Pamąstykite, kokia buvo žmonių sąmonė prieš atsirandant žemėlapiams. Jūs užaugote nuo ankstyviausio amžiaus matydami pasaulio ir savo valstybės žemėlapius. Tad užaugote su iš paukščio skrydžio matomu šios planetos suvokimu, ir kaip ji atrodo iš aukštai, žvelgiant iš didelio aukščio, netgi iš kosmoso. Ir esate įpratę matyti žemėlapyje nubraižytas linijas, žyminčias jūsų šalies ribas.

Tačiau vos prieš kelis šimtus metų viso to nebuvo. Žmonės net negalėjo įsivaizduoti, kaip Žemė atrodo iš aukštai. Tik kelios sielos pradėjo braižyti žemėlapius, tačiau dauguma žmonių neturėjo suvokimo, kurį jūs dabar laikote savaime suprantamu. Tad noriu, kad suprastumėte, jog žmonės savo kelią pradėjo labai primityvioje gentinėje sąmonėje, kuomet kelios gentys galėjo susilieti į didesnį žmonių vienetą, gyvenusių tam tikroje vietovėje arba migravusių iš vietos į vietą. Tačiau, kai, pavyzdžiui, Biblijoje yra kalbama apie Egipto žemes, tai nėra ta tautinė Egipto valstybė, kurią jūs matote šiandien, nes tiesiog nebuvo tokio sąmoningumo.

Tautinių valstybių koncepciją buvo žingsnis į priekį vystant – plečiant – sąmonę iš gentinio lygmens. Tačiau kaip aiškiai matote – ypač kaip matėte per šį praėjusį šimtmetį, bet net ir ankstesniais šimtmečiais – ego gali piktnaudžiauti net ir tautinės valstybės koncepcija, sukurdamas konfliktus ir karus. Ir todėl aiškiai galite matyti – su visais tais karais, kuriuos pagimdė tautinių valstybių koncepcija – kad tai tegali būti laikinas žmonijos sąmonės augimo etapas. Nes privalo egzistuoti aukštesnis lygmuo, privalo egzistuoti kažkas daugiau.

Keturios šalys yra pionierės pasauliui išvesti virš tautinių valstybių

Ir galiu jus užtikrinti, kad tai nėra senasis modelis, kuriame viena šalis užkariauja pasaulį ir valdo visą pasaulį. Kolonizacijos amžius, komunizmo skleidimo amžius – net ir ankstesnės Amerikos administracijos klaidingai suprasta koncepcija apie laisvės ir demokratijos skleidimą – iš tiesų privalo baigtis, kad galėtų pradėti skleistis Aukso Amžius. Tai kas tuomet gali pakeisti tautinių valstybių koncepciją? Pakeisti ją gali universalus suvokimas, kad žmonės kilo iš to paties šaltinio, iš dvasinio šaltinio – už materialaus pasaulio ribų egzistuojančio šaltinio. Ir todėl, materialus pasaulis tėra priemonė tikslui pasiekti – sąmonės augimui pasiekti. Ir jis nėra pats sau tikslas. Nes jeigu taps uždara sistema, pradės griūti.

Tad ateinu jums duoti viziją apie potencialą pradėti šį tautinių valstybių įveikimo judėjimą. Žinoma, mėginau tai pradėti čionai Europoje prieš keletą šimtmečių, būdamas Europos Stebukladariu. Ir matote, kad dabar tai pradeda aiškiau materializuotis Europos Sąjungoje, kuri – savo aukščiausiame potenciale – gali būti Jungtinių Valstijų poliumi. Kuriose, nors ir turite stiprią nacionalinę sąmonę, individualios valstijos bent kažkiek yra vieningos ir tiesiogiai tarpusavyje nekonfliktuoja – bent jau nuo Pilietinio Karo laikų.

Kažkas turi pradėti ardyti tą nacionalinę sąmonę. Ir kai mąstote apie tai logiškai, matote, kad nė viena šalis negalėtų to padaryti viena pati. Tad vizija, kurią noriu jums duoti, yra tai, kad aukščiausias potencialas pakilti į aukštesnį sąmoningumą, į labiau universalų sąmoningumą, iš tiesų yra tai, kad Europoje egzistuoja keturios šalys, kurios yra pasirengusios būti šio reikalo pionierėmis.

Viena iš jų, žinoma, yra ši šalis – Nyderlandai. Tačiau galėtume sakyti, kad Nyderlandų šerdis iš tiesų yra tai, ką vadintumėte Olandija. Kurioje yra didžiausia populiacija ir iš tiesų yra didžiausias dvasingų žmonių tankumas, pasisiūliusių čionai įsikūnyti, kad atneštų šį ir kitus pokyčius. Tad Olandija atstovauja Motinos elementą. Tačiau, kaip žinote, visada egzistuoja keturi elementai – Tėvas, Motina, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Tad nors žinau, kad daugelį tai nustebins, Tėvo elementas iš tiesų yra Vokietija. Vokietija, žinoma, savo istorijoje turėjo labai stiprią nacionalinę sąmonę, atvedusią – ar bent jau iš dalies įžiebusią – tiek pirmąjį, tiek antrąjį Pasaulinius Karus. Tačiau Vokietija buvo palaužta po antrojo Pasaulinio Karo, ir todėl jos senasis nacionalinės sąmonės jausmas, tam tikra prasme, mirė. Ir net po susivienijimo jis niekada nebuvo atkurtas. Nes Vokietijos žmonės iš tiesų turi – bent jau daugelis dvasingų žmonių, įsikūnijusių Vokietijoje – troškimą palikti praeitį praeityje. Ir jie nori išaugti iš tos nacionalinės sąmonės, kuri yra grįsta pranašumo jausmu, kurį jie taip aiškiai matė atvaizduotą savo šalyje – ir kurį jie iš tiesų trokšta transcenduoti.

Tad turite Vokietiją kaip didžiausią šalį, tačiau viena pati Vokietija negali atlikti šio perėjimo. Ir todėl matote, kad Olandija yra mažesnė šalis tiesiai Vokietijos pašonėje, Vakaruose. Pietuose turite Šveicariją ir Austriją, kurios atstovauja Šventąją Dvasią. Kurių aukščiausi kalnai siekia dangų ir per juos gali leistis energijos, net ir vandenys, pavirstantys per Vokietiją tekančiomis upėmis, kurios per Olandiją išteka į jūrą. O tuomet Šiaurėje, turite nedidelę Danijos šalį, kuri atstovauja Sūnų, Kristaus elementą.

Lygybė yra neatskiriama Aukso Amžiaus dalis

Tad matote, kaip šios keturios šalys – trys, supančios Vokietiją centre – turi potencialą atnešti naują sąmoningumą. Ir netgi galite matyti, kad šios šalys jau ilgą laiką turėjo suvokimą apie visų vyrų – o taip pat, žinoma ir moterų – lygybę. Tai yra įrašyta jų konstitucijose ir įsišakniję nacionalinėse psichikose. Ypač trijose mažesnėse šalyse, kurios gali padėti Vokietijai įveikti paskutines susiskaldymo liekanas.

Nes, nors visose trijose mažesnėse šalyse galite matyti tam tikrą lygybės principo iškraipymą, turėtų būti akivaizdu, kad, norint, jog iš tiesų ateitų Aukso Amžius, tarp žmonių privalo atsirasti tikra lygybė. Negalėsime turėti Aukso Amžiaus tol, kol didžioji visuomenės dalis bus pavergta ir kontroliuojama nedidelio elito. Ir iš tiesų galite matyti, kad kai kurios iš šių mažesnių šalių iš tiesų turi stiprų suvokimą, kaip yra pavojinga leisti egzistuoti elitui, nesvarbu, ar jis būtų sudarytas iš viduramžiais egzistavusios kilmingųjų klasės, ar netgi iš didžiųjų pramonininkų, bankininkų ir finansininkų. Tad šiuose žmonėse egzistuoja suvokimas, kad turime įtvirtinti lygybę, kurioje visi žmonės būtų vertinami ir visiems žmonėms būtų suteikiamos lygios galimybės, lygiavertiška laisvė.

Tačiau taip pat, žinoma, galite matyti, kad su šiuo lygybės ir laisvės principu gali būti nueita per toli, kaip galite tai matyti tiek šioje šalyje, tiek kitose. Nes laisvė iš tiesų nereiškia laisvės daryti ką tiktai norite. Jeigu naudositės savo taip vadinama laisve daryti ką tiktai norite, na tai tuomet materialus pasaulis jums taps uždaru ratu. Ir tuomet sutraukianti motinos jėga – arba antrasis termodinamikos dėsnis, kaip jį vadina mokslas – pradės viską griauti ir atims jūsų laisvę.

Tą aiškiai galima matyti šioje šalyje, ir tą aiškiai galima matyti Danijoje, o taip pat tai galima matyti Šveicarijoje. O akivaizdžiausiai, žinoma, tai galima matyti Vokietijoje ir jos praeityje, kurioje nacizmas buvo ekstremaliausias žmonių laisvės atėmimo pavyzdys, prisidengiant kažkokiu aukštesniu, „kilnesniu“ tikslu. Ir todėl matote, jog yra būtina, kad žmonės būtų pažadinti, kad jie suvoktų, jog privalo atsirasti naujas tikrosios laisvės prigimties įsisąmoninimas ir supratimas.

Laisvės prigimtis

Laisvė yra laisvė pakilti virš atskirojo aš jausmo ir suvokti, kad esate daugiau nei šis atskirasis aš – ir tuomet išreikšti tą daugiau šiame pasaulyje. Tai, mano mylimieji, yra laisvė. Na ir dabar, daugelyje šalių nutiko taip, kad tai buvo iškreipta, nes valdžios elitas – subtiliomis, o kartais ir akivaizdžiomis priemonėmis – panaikino žmonių laisvę išreikšti savo dvasingumą, savo kūrybiškumą. Ir todėl jis davė žmonėms materialios laisvės pakaitalą. Kuris, žinoma, visiškai nėra materiali laisvė, tačiau jie tuomet siekė pasinaudoti tiek religija, tiek mokslu, kad priverstų žmones patikėti, jog jų „laisvų“ pasirinkimų pasekmės iš tiesų nėra jų pasirinkimų pasekmės, bet tiesiog kažkas, kas nutinka ir ko neturėtų čia būtų, ką reikėtų užmaskuoti ir paslėpti, kaip matote tai medicinos srityje.

Kuomet matote, kad žmonėms buvo sukurtas įspūdis, jog jie gali gyventi kaip tiktai nori, valgyti ką tiktai nori, o kai jų kūnas sugriūna, jiems tiesiog reikia nueiti pas gydytoją, kuris jiems tariamai išrašys kažkokį vaistą arba išpjaus kažkokią kūno dalį, kad pašalintų simptomą, net neprisiliesdamas prie priežasties. O priežastis, žinoma, yra sąmonė. Žmonės nesuvokia, kad materialus pasaulis nėra materialus, materialus pasaulis yra protas – bazinė materialaus pasaulio substancija yra protas, sąmonė. Ir todėl visas pasaulis yra ant Materijos šviesos įspausto įvaizdžio projekcija, ir šis įvaizdis yra saugomas savimonę turinčios būtybės sąmonėje, net ir daugybės savimonę turinčių būtybių sąmonėje.

Nes Žemę sukūrė dvasinėje karalijoje egzistuojančios būtybės, vadinamos Elohimais, ir jie suprojektavo tyrą ir subalansuotą įvaizdį ant Materijos Šviesos, idant sukurtų planetą kaip platformą savimonę turinčių būtybių augimui, kurios dar nėra pakilusios iki Kristaus sąmonės lygmens, kuriame sugebėtų matyti visos gyvybės vienovę. Tad jiems buvo suteikta platforma eksperimentuoti su savo laisva valia, net ir su savo atskirties jausmu, tačiau taip pat, žinoma, suteikiant jiems grįžtamąjį ryšį iš gamtos ir iš jų kūnų, kurie atspindi jų sąmonėje saugomus įvaizdžius ir įsitikinimus. Tačiau, kadangi šis pamatinis gyvenimo faktas buvo nuslėptas nuo žmonių, kaip tuomet žmonės gali naudotis savo laisve, jeigu net nesuvokia, kad visos jų patiriamos materialios aplinkybės yra ne kas kita kaip jų – individualioje ir kolektyvinėje – sąmonėje saugomų įvaizdžių projekcija? Tad būtent šį sąmoningumą reikia atnešti, būtent šį sąmoningumą reikia skleisti žmonėse, nes daugelis jų jau yra pasirengę tai suvokti.

Nauja žinia, kurią reikia skleisti

Galite matyti, kad žmonės atstumia tradicinę religiją. Galite matyti, kad kai kurie net negali toleruoti žodžio Dievas. Bet sakau jums, taip yra dėl to, kad jie atstumia tradicinį teistinį požiūrį į Dievą kaip į kažkokią tolimą, teisiančią būtybę danguje. Tačiau daugelis šių žmonių žino savo širdyse, kad gyvenimas iš tiesų turi dvasinę pusę, ir tereikia tik atrasti būdą tai išreikšti, kuriuo padėtumėte jiems pakilti virš tradicinių Dievo ir dvasinės gyvenimo pusės įvaizdžių, padėdami jiems pamatyti tikrąjį už to slypintį universalumą.

Ir vienas iš raktų į tai Europoje – kurioje taip stipriai ir ilgai viešpatavo krikščionybė – yra atkurti tikrąjį supratimą apie Kristaus prigimtį ir misiją, idant jie galėtų suvokti savo išoriniu protu tai, ką jau žino savo širdyse. Idant galėtų pamatyti, kaip iš tiesų toli išorinės, oficialiosios krikščioniškos bažnyčios nutolo nuo Kristaus vidinės realybės, misijos ir žinios. Labai reikia, kad tie, kurie išdrįs pripažinti, kas jie iš tiesų yra ir dėl ko čia atėjo, pradėtų apie tai nevaržomai kalbėti. Nes nebus absoliučiai jokių galimybių įkūnyti Sen Žermeno Aukso Amžių, jeigu nebus atkurtas – o galbūt turėtume sakyti, pirmą kartą paskleistas – tikrasis Kristaus supratimas.

Aukso Amžius nėra kažkas, ką būtų galima atnešti vieną patį, nepriklausomai nuo istorijos. Aukso Amžius privalo būti statomas ant tvirtų pamatų. Ir šie pamatai yra tai, kad bent jau aukščiausiems dešimčiai procentų visuomenės reikia suvokti ir įsisąmoninti, kad esminė Kristaus žinia buvo būti pavyzdžiu visiems žmonėms, parodant, kad jie turi priėjimą prie savo aukštesnės esybės – jie turi priėjimą prie Dievo tiesiogiai savyje. Ir jiems nereikalingas tarpininkas, ar tai būtų valstybė ar politinė partija, ar bažnyčia. Nes Dievo Karalystė yra jumyse, kaip Kristus pasakė prieš tuos daugybę metų.

Šis teiginys niekada nebuvo išimtas iš oficialiosios Biblijos. Nes tie, kurie mėgino iškraipyti Bibliją, net patys nesugebėjo suvokti šio teiginio ir todėl nematė būtinybės jo pašalinti. Tačiau tai yra centrinė Kristaus žinios esmė. Ir tai yra raktas sukurti tai, apie ką kalbėjau anksčiau, – tikrą lygybę tarp žmonių, ant kurios galės būti pastatyta politinė Aukso Amžiaus sistema.

Laisvės ir lygybės visraktis

Tik tuomet, kai kiekvienas žmogus žinos turintis priėjimą prie Dievo tiesiogiai savo viduje; tik tuomet galės atsirasti tikra laisvė ir tikra lygybė. Jeigu visuomenė tikės negalinti turėti priėjimo prie Dievo tiesiogiai, bet privalanti prie Dievo eiti per kokį nors tarpininką, na tai tuomet ji taps pavaldi šio išorinio tarpininko kontrolei. Ir kad ir kokia institucija užims šio tarpininko vietą, ji neišvengiamai taps užvaldyta valdžios ištroškusių žmonių, kurie tuomet naudosis šia išorine institucija žmonėms kontroliuoti, kaip iš tiesų ir Romos katalikų bažnyčia – nuo pat savo sukūrimo pradžios, kuomet ji buvo sukurta imperatoriaus Konstantino – buvo sukurta kaip įrankis žmonėms kontroliuoti.

Tad žmonės privalo tai suvokti. Kas nors turi sušukti, kad popiežius nuogas, ir kad jo atstovaujama institucija buvo ydinga nuo pat pradžių, ji nuo pat pradžių buvo nuklydusi nuo tikrosios Kristaus misijos. Kur gi šiandien yra tie, kurie išdrįstų tai sušukti? Jūs, žinoma, turite potencialą būti tarp jų, mano mylimieji. Ir kai kurie iš jūsų iš tiesų jau tai padarėte, bent jau savo pačių protuose ir tarp draugų. Bet sakau jums, reikia toliau skleisti šį suvokimą, metant iššūkį ne tik katalikų bažnyčiai – bet metant iššūkį pačiai institucionalizuotai krikščionybės prigimčiai – ar tai būtų protestantų, katalikų ar fundamentalistų bažnyčia, ar dar kokia nors kita bažnyčia.

Tik pažvelkite į šią idėją, kad gimėte nuodėmėje, ir todėl nuo pat pradžių buvote ydingi, fundamentaliai skirdamiesi nuo Jėzaus, kuris gimė iš nekalto prasidėjimo. Sakau jums: jūs visi gimėte iš nekalto prasidėjimo savo dvasinių tėvų prote, kuomet jūsų gyvybės srautas pirmą kartą nusileido į šią Žemę. Todėl galite susigrąžinti šią savo prigimtinę teisę ir tarti: „Ne, aš negimiau nuodėmėje. Nepriimu, kad fundamentaliai skirčiausi nuo Kristaus.“ Nes argi nesuvokiate, kad lygybės principo nebus įmanoma galutinai suprasti ir įgyvendinti, kol žmonių sąmonėje egzistuos koncepcija, kad vienas žmogus, nors jis vaikščiojo Žeme fiziniame kūne, galėjo fundamentaliai skirtis nuo visų kitų?

Ir štai čia, krikščionybės religijoje, turite koncepciją, kuri iš pamatų griauna Kristaus misijos realybę, tikrojo lygybės principo realybę, tai yra, kad visi žmonės, visos savimonę turinčios būtybės, visi bendrakūrėjai buvo sukurti lygūs Dievo prote. Ne ta prasme, kad jie buvo sukurti identiški, nes kiekvienas yra unikalus individas, bet ta prasme, kad jie visi yra lygios vertės Dievo prote. O tiksliau, turėtume iš viso peržengti vertės ir lyginimų koncepcijas, tiesiog pripažindami, kad kiekvienas gyvybės srautas buvo sukurtas iš besąlyginės meilės, iš besąlyginio Dievo proto.

Mąstykite apie besąlygiškumo misteriją

Nes jūs esate labai stipriai įpratę mąstyti sąlygų kategorijomis, ir todėl noriu paraginti jus išplėsti savo protą ir pamąstyti apie besąlygiškumo prigimtį. Nes negalėsite iki galo susiderinti su savo aukštesniąja esybe, kol nepradėsite praregėti iš sąlygų ir suvoksite, kad gimėte iš besąlygiškumo. Jūsų dvasiniai tėvai jus besąlygiškai myli – besąlygiškai! Ir tai yra raktas į jūsų laisvę. Nes tai yra esminis raktas ištrūkti iš pagrindinio melo, kuris laiko žmones įkalintus žemesniame tapatumo jausme. Ir tai yra melas, kad jūs, dabartiniame momente, esate ribojami praeityje padarytų pasirinkimų.

Ir kai žmonės tuo tiki – šalia to dar turėdami įsitikinimą, kad gimė nuodėmėje, ar bet kokius kitus įsitikinimus, dėl kurių gali atrodyti, kad egzistuoja barjeras, stabdantis jūsų kilimą aukštyn – na tai kai jie tuo tiki, negali transcenduoti savo dabartinio tapatumo jausmo. Jie negali grįžti į savo tikrąjį dvasinį tapatumą, nes negali leisti mirtingam tapatumui mirti. Ir todėl jiems yra lemta toliau kaboti ant kryžiaus, ant kurio jie patys save prikalė ir leido savo artimiesiems, savo visuomenei ir masinei žmonijos sąmonei juos nukryžiuoti, kurie juos prikalė prie jų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose – simbolizuojančiuose keturis kryžiaus taškus – egzistuojančių apribojimų iškreipto įvaizdžio. O pats kryžius, būdamas tvirtai įkaltas į Žemę, simbolizuoja jūsų negalėjimą pakilti.

Tačiau kaip Kristus pademonstravo ant kryžiaus, galite transcenduoti visą kryžiaus sąmonę – visą dualizmo sąmonę – atiduodami šmėklą, leisdami mirtingajam aš mirti. Ir tuomet žinodami, kad atgimsite dvasine būtybe, kuria esate. Štai kokia yra tikroji Velykų žinia: ne tai, kad Kristus buvo nukryžiuotas ir kentėjo ant kryžiaus, o kad jis pakilo nuo kryžiaus, atiduodamas dvasią. Kur – aš sakau – krikščioniškame pasaulyje galite išgirsti skleidžiamą šią žinią šį Velykų sekmadienį? Kur? Kur yra tie pamokslininkai, kurie tai suprastų ir drįstų skelbti tai iš savo sakyklų?

Kristus atnešė išlaisvinimo žinią

Tad aš sakau, mums reikia iškelti aukštyn tuos, kurie skelbtų tikrąją Kristaus žinią: išlaisvinimo žinią, laisvės žinią. Nes kol nesuvoksite tikrosios Kristaus žinios ir jos universalumo, nebūsite laisvi – ir todėl negalėsite įkūnyti Aukso Amžiaus. Kristaus žinia iš tiesų yra universali. Ir taip ilgai ji buvo tapatinama su tam tikra religija, kuri laikė save kitų religijų prieše, laikė save vienintele tikra religija, demonstruodama savo pranašumą prieš kitus, ir šitaip susikurdama neišvengiamą konfliktą su kitomis religijomis. Kurios, žinoma, turi atmesti šias pretenzijas į išskirtinumą, kad išsaugotų savo tapatumą ir savo pasekėjus.

Bet Kristus neatėjo kurti tokios religijos. Jis atėjo pademonstruoti universalaus kelio, kuriuo eidami transcenduojate tai, kas sena. Nusivilkdami senąjį žmogų ir apsivilkdami naująjį žmogų ir atgimdami Kristuje, tampdami nauja būtybe Kristuje. Ne žmogiška būtybe, bet dvasine būtybe – peržengiančia kūno ribas, materialaus pasaulio ribas, ir vis dėlto, išreiškiančia čia savo dieviškas savybes ir per jas įkūnijančia Dievo Karalystę čia, materialiame dažnių spektre. O tiksliau, keliančia aukštyn materialaus dažnio spektro vibracijas, kol jis pradės rezonuoti su Dievo Karalyste ir Aukso Amžiumi, kurie jau yra įkūnyti eterinėje karalijoje.

Aa, mano mylimieji, gali atrodyti, kad kartais laiko ratai sukasi lėtai. Tačiau, cituojant Budą: „Laiko nėra.“ Tačiau ciklai yra tikri, ir jūs gyvenate senojo ir naujojo ciklo susidūrimo taške, kuomet senasis ciklas miršta ir žmonės tampa pasirengę priimti naująjį ciklą. Tad retkarčiais turėtumėte sustoti ir pamąstyti, kokia didelė jums teko laimė būti įsikūnijime šioje neįtikėtinoje žmonijos ciklų sandūroje.

Būtent dėl to jūs pasisiūlėte ateiti į įsikūnijimą šiuo metu. Ir nors galėjote patirti sunkumų savo gyvenime – privertusių jus tai pamiršti – retkarčiais, atkurkite ryšį su tuo džiaugsmu, tuo tikslo pajautimu, tuo neįtikėtinos galimybės jausmu, regint, ką reiškia būti įsikūnijime šiuo metu, pajaučiant tą iš pačių jūsų esybės gelmių išsiveržiantį degimą: „Taip, aš noriu būti šių pokyčių dalimi!“ Ir tuomet priimkite tai. Priimkite galimybę čia būti ir būti skirtumo dalimi, būti sprendimo dalimi, pokyčių dalimi, Dangiškosios Motinos atgimimo ir prisikėlimo dalimi.

Idant galėtume palikti tą „Žemės Motiną“ kaip atskirą vienetą, vietoj to atkurdami Dangiškąją Motiną, kuri yra vienovėje su Dangiškuoju Tėvu. Idant galėtumėte save laikyti Dangiškosios Motinos pasireiškimu, nes žinotumėte turintys priėjimą prie Dangiškojo Tėvo savo viduje, savo aukštesnės esybės pavidalu. Ir todėl jūs nesate atskira būtybė, pasiklydusi ar gimusi nuodėmėje, ar kitais būdais apribota materialios visatos, nes esate daugiau ir galite transcenduoti. O tam, kad galėtumėte sužinoti viso to realybę, jums tereikia nusileisti vidun ir atkurti ryšį su savo aukštesnės esybės vibracija, ir žinoti, kad tai yra tikra. O viskas čia žemai, kas su šia vibracija nerezonuoja, neturi aukščiausios tikrovės, mano mylimieji.

Tad, drįstu sakyti, dabar gavote tokį pamokslą, koks turėtų būti skelbiamas visose institucijose, kurios teigia atstovaujančios Kristų. Nesakau, kad jums reikia eiti ir pamokslauti žmonėms, bet iš tiesų noriu jus visus paraginti dalintis tuo, kuo esate. Dalinimasis skiriasi nuo pamokslavimo, nes jūs neturite jokių intencijų sulaukti iš žmonių vienokios ar kitokios reakcijos. Jūs tiesiog būnate saule, mano mylimieji. Leiskite savo šviesai šviesti, neslėpkite jos po indu. Leiskite savo šviesai šviesti, nes esate pasiruošę šviesti ir pasaulis yra pasiruošęs būti apšviestas.

Tad mano dėkingumas ir mūsų visų dėkingumas už sukurtą platformą, kurios dėka galėjome materializuoti savo Esybes nauju būdu, intensyvesniu būdu per jus visus. Nes mūsų Esybės yra vienovėje su jūsų aukštesnėmis esybėmis. Jūs esate mūsų pačių tąsos. Mes nesame nuo jūsų atskirti, mano mylimieji. Mes visi esame viena. Mes visi esame VIENA.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels