Ar gali kokia nors žmonių sukurta sistema atnešti Pažadėtąją Žemę į šią planetą?

TEMOS: Mokykitės iš istorijos – arba ją kartokite – Tėra tik vienas konfliktas Žemėje – Iš Dievo nepasišaipysite – Kristaus būtybių būtinybė – Europos atsakomybė – Universalaus požiūrio į dvasingumą būtinybė – Lanelo yra daugiau nei didžiadvasiškas – Jums yra pavesta viešpatauti Žemėje – Kvestionuokite tradicines doktrinas religijoje, politikoje ir moksle – Esminis klausimas dvasingiems Europos žmonėms – Kūrybiškumo esmė – Pripažinkite, kas esate – Europa yra arti lūžio – Atskaitos taškas

Pakylėtasis Mokytojas Lanelo, 2008 lapkričio 2 d. per Kim Michaels.


Ateinu savo didžiadvasiškos širdies liepsnoje, kaip pakylėtasis mokytojas Lanelo, kuris AŠ ESU. Ir stoviu tvirtai, pastatęs tvirtai kojas ant šios Vokietijos šalies žemės. Nes, kaip kai kurie iš jūsų galite žinoti, mes, pakylėtieji mokytojai, turime eterinius ašramus eterinėje karalijoje, egzistuojančius virš specifinių vietų Žemės rutulyje. Ir aš su savo mylima palydove iš tiesų turime ašramą virš Reino slėnio Vokietijoje, kurio centras yra netoli Lorelei uolos.

Taigi, mano mylimieji, turiu ilgą įsikūnijimų šiame žemyne istoriją. Investavau čionai daug dvasinės šviesos, į tuos, kurie buvo mano mokiniais per tuos daugybę gyvenimų, per kuriuos įvairiais būdais tarnavau mokytoju ir lyderiu. Taip pat turiu daug ir tokių, kurie niekada negirdėjo apie pakylėtuosius mokytojus, ir vis dėlto jie yra mano mokiniai vidiniuose lygmenyse ir todėl yra atviri gauti idėjas bei koncepcijas iš pakylėtosios karalijos per gyvybės srautą, per Liepsną, kuria AŠ ESU. Ir todėl, iš tiesų buvau šio žemyno, jo praeities dalimi. Kovojau savo mūšius, kol dar tebebuvau dualistinėje sąmonėje ir maniau, kaip daugelis mūsų – drįstu sakyti, beveik mes visi – tikėjome praeityje, kad, jei tik mums pavyktų nugalėti šį konkretų blogio pasireiškimą, tuomet viskas būtų gerai Žemės planetoje.

Mokykitės iš istorijos – arba ją kartokite

Jei tik būtume supratę vidinių Kristaus mokymų realybę – kad nėra įmanoma nugalėti blogį su juo kovojant, ir kad privalome atsukti kitą skruostą. Kiek daug kraujo praliejimo, kiek daug karų būtų buvę galima išvengti šiame žemyne, jei tik daugiau iš mūsų būtume tai suvokę praeituose gyvenimuose. Žinoma, būdamas Pakylėtąja Būtybe, neapgailestauju dėl to, kas vyko praeityje, ir vis dėlto, kai stovite tokiame žemyne kaip Europa, yra būtina pripažinti, kad šis žemynas iš tiesų turi praeitį – ilgą ir šiek tiek kruviną praeitį. Tad tam, kad Europos žmonės, kurie šiandien yra čia įsikūnijime, galėtų pakilti virš šios praeities, iš tiesų yra būtina pažvelgti į praeitį, išmokti pamokas iš istorijos. Nes argi nebuvo pasakyta, kad, jeigu šių pamokų neišmoksite, jums bus lemta pakartoti istorijos klaidas.

Kaip tą dažnai ir matėme šiame žemyne, kuomet vienas konfliktas paruošdavo dirvą sekančiam. Ir kuomet vieno valdžios elito atsiradimas sukurdavo konfliktą, kuris, jam tapus įsigalėjusiu valdžios elitu, prisitraukdavo priešingą polių ir gimdavo naujas konfliktas. Ak, kiek kartų tai buvo kartojama, kiek daug kartų tai buvo kartojama, kad tiesiog vimdo vien į tai pažvelgus.

Tėra tik vienas konfliktas Žemėje

Tačiau iš tiesų noriu, kad į tai pažvelgtumėte, vimdytų jus tai ar ne; nes ateina momentas, kai virš to pakylate, pakylate virš to nevilties ir beviltiškumo jausmo. Nes, kai iš tiesų drįstate pažvelgti į tai, kas vyko – kai išdrįstate pažvelgti, kodėl visa tai vyko – matote, kad per visą šią regimai nesibaigiančią konfliktų virtinę šioje planetoje ir šiame žemyne, iš tiesų egzistavo tik vienas konfliktas, kuris tiesiog vėl ir vėl buvo kartojamas skirtingomis fizinėmis aplinkybėmis.

Ir šis konfliktas, žinoma, yra konfliktas tarp mūsų taip vadinamo valdžios elito ir Dievo žmonių. Tai yra konfliktas tarp tų, kurie nupuolė, kaip Maitrėja paaiškina savo novatoriškoje ir nuostabioje knygoje, ir tų, kurie pradėjo pakilti virš dualizmo. Kuomet matote, kad šios puolusios būtybės nupuolė dėl to, kad labai rimtai, nuoširdžiai – o galbūt tiesiog turėčiau sakyti naiviai – tikėjo, jog yra gudresnės už Dievą ir žino geriau už Dievą, kaip reikėtų valdyti visą visatą. Ir šitaip jos nupuolė į dualistinę sąmonę, atsidurdamos Žemėje, kurioje nuo to laiko vėl ir vėl ateina į įsikūnijimą. Ir jos kartoja tą pačią įsisenėjusią tendenciją siekti aukščiausios valdžios žmonėms, stumiamos klaidingo įsitikinimo – absoliučiai naivaus įsitikinimo – kad šitaip jos įrodys Dievą klydus, o save įrodys teisiomis.

Tarsi – kai pamąstote apie tai, ką šiandien žinote šiuolaikiniame pasaulyje apie materialios visatos platybes – tarsi tai, kas vyksta tokioje mažytėje planetoje kaip Žemė iš tiesų galėtų įrodyti Dievą klydus – tą Dievą, kuris suvėrė Plejades, suvėrė galaktikas. Kaip gi tai, kas vyksta šioje mažytėje planetoje, galėtų turėti kokią nors reikšmę grandioziniu mastu? Tačiau toks yra intensyvus žmogiškojo ego aklumas – iš tiesų tikinčio, kad turi galią pakeisti visatos likimą. Kokia kvailystė, kokia kvailystė, aš sakau.

Iš Dievo nepasišaipysite

Ir būtent tai turi pamatyti žmonės – kad yra visiškai, absoliučiai naivu tikėti, kad žmonės galėtų pasišaipyti iš Dievo. Ir tik tuomet, kai turėsite tą realistišką Dievo Įstatymų realybės pajautimą – tikro, absoliutaus Dievo įstatymų nepajudinamumo – tik tuomet pamatysite, kad jums reikia palikti šią iliuziją. Ir jums reikia liautis sekti aklais vadais, tais, kurie yra įstrigę toje iliuzijoje. Nes jeigu nesiliausite jais sekti, tuomet būsite kaip laivas be vairo, nešamas srovės Reino upe ir sudaužomas ant Lorelei uolos, simbolizuojančios Kristaus uolą.

Nes argi nesuvokiate, kad antrajame termodinamikos dėsnyje veikianti jėga būtent ir yra Kristaus Uola, sudaužanti visas uždaras proto dėžutes? Ji sudaužo visas uždaras sistemas ir sutraukia jas iki žemiausio įmanomo energetinio būvio, nes be nuolatinės Kristaus gyvybės tėkmės, niekas negali būti tvaru. Ir todėl, tie, kurie kažkurioje aukštesnėje sferoje pasirinko atkirsti save nuo amžinojo srauto, kuris yra Kristaus gyvenimas, jie turi ribotą laiką. Jų dienos yra suskaičiuotos, nes iš tiesų ateis momentas, kuomet jie turės būti paimti, kadangi bus turėję pakankamai galimybių reikštis.

Kristaus būtybių būtinybė

Tačiau tuomet yra – kaip kalbėjome – ta sąlyga, kad kas nors privalo pakilti iki to Kristiškumo lygmens, kurį kaip iškreipimą įkūnijo tos į save susikoncentravusios, egoistiškos būtybės. Ir kol neatsiras nė vieno, kuris drįstų žengti žingsnį į priekį ir priimti, jog yra Kristus – priimti, kad yra Dievo sūnus arba dukra – kol to neįvyks, jos negalės būti paimtos.

Ir galiu jums pasakyti, kad šiuo metu yra nemažai šių būtybių, išnaudojusių visas joms teisėtai priklausiusias galimybes, ir šioje planetoje jos yra laikomos tik dėl to, kad niekas dar nedrįso pareikšti teisių į savo Kristiškumą. Ir būtent tai, žinoma, buvo visas nuo pat pradžių šių būtybių regztas sąmokslas, kurios rezgė šį sąmokslą net ir Jėzui dar tebevaikštant Žeme. Ir jos pamėgino paruošti dirvą, manydamos, jog galės nužudyti jį fiziškai. O tuomet, žinoma, kai tai nesuveikė, jos perėjo prie plano B, nužudydamos jo mokymus ir pavyzdį – idant niekas nedrįstų išeiti į priekį.

Ir todėl kai kurie iš jūsų iš tiesų suvokėte, kad tai yra tamsus debesis, kabantis ypač virš Europos žemyno. Žinoma, visi kiti žemynai turėjo savas žmonių pavergimo versijas, tačiau čia, šiame Europos Žemyne – dėl to, kad čia buvo katalikų bažnyčia, dėl to, kad krikščionybė čia pasklido pirmiausiai – egzistuoja tam tikra stigma, kad galite daryti arba sakyti beveik ką tiktai norite – išskyrus tai, kad esate Kristus arba Kristaus atstovas Žemėje. Nes tos būtybės, kurios įkūnija antikristo sąmonę, prisiskyrė šį monopolį sau.

Ak, mano mylimieji, iš tiesų atėjo laikas žmonėms visoje Europoje pabusti ir suvokti, kad tai yra absoliutus melas. Tai yra visiškas ir absoliutus pačios Kristaus misijos esmės neigimas, Kristaus misijos išlaisvinti Kristų kiekvieno žmogaus širdyje ir paskatinti kiekvieną žmogų pripažinti savo Kristaus potencialą. Tai visada buvo Kristaus tikslas, ir visada bus Kristaus tikslas, ir atėjo laikas žmonėms šiame žemyne pabusti.

Europos atsakomybė

Nes argi nematote, jog jau vien dėl to, kad katalikų bažnyčia atsirado čionai ir iš čia pradėjo skleisti savo mokymus, šiame žemyne turite atsakomybę prieš likusį pasaulį visa tai ištaisyti; pakeisti šią dinamiką, idant iš tiesų būtų įveiktas dualistinis poliariškumas tarp tradicinių, vyraujančių krikščioniškų bažnyčių vienoje pusėje, ir materialistinio, ateistinio mokslo kitoje. Jūs esate tie, kurie turite potencialią šiame žemyne atnešti naują, universalų dvasinį mokymą, peržengiantį tradicinės religijos ribas ir netgi peržengiantį materialistinio mokslo ribas – išlaisvindami žmones priimti, kad jie yra dvasinės būtybės, ir nemėgindami jų įgrūsti į tradicinės religijos tramdomuosius marškinius. Kad iš tiesų yra priimtina save laikyti dvasine būtybe ir priimti, kad turite potencialą pasiekti – tiesiogiai savo širdyje – tą aukštesnę realybę, peržengiančią žmogiškojo ego ir dualistinės sąmonės ribas.

Iš tiesų, mūsų perduota knyga – Nekaro Menas turi potencialą visame pasaulyje. Tačiau ypatingą potencialą ji turi čia, Europoje; ir didžiąja dalimi ji iš tiesų ji yra skirta Europos žmonėms parodyti pavyzdį, kaip galima perduoti universalų dvasinį mokymą, kuris būtų patrauklus ir protui, ir širdžiai. Kartu pažadindamas kažką daugiau, pažadindamas pačią žmonių esybės esmę, idant šie atsistotų ir suvoktų visada žinoję, kad kažkur turi egzistuoti aukštesnė tiesa, kad negali ji priklausyti nuo to, kuri grupė ar kuri ideologija turi aukščiausią autoritetą. Privalo egzistuoti būdas išspręsti klausimus, žinoti, kas yra tiesa aukštesniu būdu – žinoti, kas yra realybė tuo būdu, kurio žmogiškasis intelektas negalėtų iškreipti savo nesibaigiančiuose, beprasmiškuose ginčuose dėl to ar ano, taip niekada ir nepadarydamas jokios išvados.

Universalaus požiūrio į dvasingumą būtinybė

Ir tai iš tiesų yra jūsų galimybė atnešti šį mokymą į šį žemyną – atnešti jį įvairiausiomis skirtingomis versijomis – kad egzistuoja universali dvasinė realybė, transcenduojanti tradicines religijas, suteikianti gilesnę prasmę, atsakanti į klausimus apie gyvenimą, kuriuos turi dauguma žmonių. Ir iš tiesų, tai gali atrakinti daugybės problemų išsprendimą, kurias matote valdžioje, politikoje ir tarptautinėje arenoje. Nes kol nebus šios aukštesnės tiesos pripažinimo, tol tiesiog negalėsite ištrūkti iš šio dualistinio žaidimo, per kurį viena šalis arba vienas žmogus arba vienas karalius galvoja esantis teisesnis už visus kitus – automatiškai įžengdamas į karą su tais, kurie tą patį galvoja apie save ir savo šalis.

Ar matote, kad Jungtinės Valstijos yra lydymo katilas daugeliui žmonių iš daugybės skirtingų pasaulio vietų, ir kad daugelis jų atėjo iš Europos? Tačiau argi nematote dar giliau, kad ir pati Europa buvo ir tebėra lydymo katilas, į kurią suplaukė žmonės iš daugelio skirtingų pasaulio vietų? Nes į Europos žemyną atsikraustė ir atvyko daug skirtingos kilmės žmonių. Pirminis Sen Žermeno planas buvo sukurti Jungtines Europos Valstijas, kuriose būtumėte turėję pasėtą sėklą didesniam tarpusavio supratimui tarp žmonių, idant jie galėtų susivienyti aukštesniame tapatumo jausme, grįstame universaliu dvasingumu. Ir kai to neįvyko viduramžiais – nepaisant to, kad perdavėme idėjas, atvedusias į švietimo epochą – tuomet Sen Žermenui teko eiti kitur.

Tačiau tai nereiškia, kad Europa visam laikui neteko galimybės išpildyti šios rolės; nes visada egzistuoja potencialas į tai sugrįžti. Ir daugelis jūsų pasisiūlėte įsikūnyti šiame žemyne būtent dėl to, kad norėjote būti šio nubudimo dalimi, turinčio potencialą įvykti šiuo metu. Jūs nubudote patys, ir argi nežinote Didžiosios Baltosios Brolijos šūkio: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali?“ Ir kai įrodote sau, kad yra įmanoma užaugti Europos visuomenėje – ir nuo vaikystės būti programuojamiems anti-dvasingumo žiniomis iš tos ir anos pusės – ir nepaisant visko nubusti universaliai dvasingumo formai – na, jeigu tai yra įmanoma jums, mano mylimieji, tuomet tai iš tiesų yra įmanoma ir kitiems.

Lanelo yra daugiau nei didžiadvasiškas

Ir iš tiesų kartais yra būtina, kad duotumėte žmonėms ne vien išorinį mokymą ar intelektualius samprotavimus, bet kad įlietumėte į šiuos žodžius gilesnį jausmą – kaip girdite mane kalbant per šį diktavimą, kuomet jums duodu ne tik žodžius, bet užpildau šiuos žodžius visa savo Esybės visuma. Kuomet dabar turite to, kas AŠ ESU, Didžiadvasiškos Lanelo širdies, kaip jie tai vadina, išraišką. Tačiau čia iš tiesų yra daugiau nei tik didžiadvasiškumas, nes Dievo Liepsnos neįmanoma sutalpinti vos į vieną žodį Žemėje. Aš turiu daug savo Esybės aspektų, turiu daug briaunų, nežinomų tiems, kurie laikosi įsikibę mano įvaizdžio, susikurto tuomet, kai vaikščiojau Žeme savo paskutiniame įsikūnijime.

Negi rimtai tikite, kad pakylėtąją būtybę yra įmanoma uždaryti į proto dėžutę, pagal tai, koks jis buvo paskutiniame savo įsikūnijime? Nes jeigu tuo tikite, tuomet neturite nė menkiausio supratimo, kas AŠ ESU kaip pakylėtasis mokytojas Lanelo, po savo pakylėjimo sušukęs: „Aš esu visur Dievo sąmonėje.“ Ir iš tiesų AŠ ESU; nes nestovėjau vietoje nuo savo pakylėjimo.

Negi manote, kad laikas ir erdvė funkcionuoja lygiai tuo pačiu būdu dvasinėje karalijoje, kaip jie funkcionuoja materijos karalijoje? Ne, taip nėra. Mes turime visiškai kitokias laiko ir erdvės koncepcijas. Mes esame transcendavę laiką ir erdvę, kuriuos jūs matote, ir todėl galime toli peržengti ribas to, kas yra įmanoma būnant įsikūnijime. Mes galime transcenduoti sąmonės būseną, kurią turėjome, kai pakilome, iki tokio lygmens, kuomet tiesiog nebūtumėte pajėgūs jos suvokti linijišku protu.

Ir todėl, nepadarykite klaidos, primesdami linijišku protu sukurtą įvaizdį ant Pakylėtosios Būtybės; nes kaip Mokytojas MOR praėjusiais metais sakė Havajuose ir Anglijoje, jis yra DAUGIAU. Na, aš taip pat esu DAUGIAU; nes mes visi esame DAUGIAU – ir esame čia tam, kad įkvėptume jus būti DAUGIAU, užliedami jus DAUGIAU Liepsna, su kuria tapome viena, kai pakilome ir nustojome save laikyti vien žmogiškomis būtybėmis.

Jums yra pavesta viešpatauti Žemėje

Ir mes iš tiesų nesame žmogiškos būtybės, ir jūs taip pat nesate žmogiškos būtybės – nebent manytumėte esantys. Nes tuomet, žinoma, privalėsime nusilenkti jūsų laisvai valiai ir leisti jums manyti, kad valdžios elitas turi jums galią – nors realybėje jūs esate bendrakūrėjai. Jūs esate tie, kuriems Dievas suteikė įgaliojimus viešpatauti Žemei. Ar suvokiate tai, mano mylimieji? Puolusieji angelai niekada negavo įgaliojimų iš Dievo viešpatauti Žemei. Jie gali teigti gavę šiuos įgaliojimus – kai kurie iš jų netgi gali tikėti, kad visa materiali visata buvo sukurta vien dėl jų; tačiau tai nėra tiesa. Tai tėra tik dar vieni dualistinės sąmonės samprotavimai. Jiems niekas nesuteikė įgaliojimų šiai planetai. JUMS buvo suteikti įgaliojimai šiai planetai.

Tačiau, kai šių įgaliojimų nepriėmėte, čia buvo leista įsikūnyti puolusioms būtybėms. Ir tai, tuomet, tapo problema, kadangi žmonės dar giliau nugrimzdo į sąmonę, kurioje nenorėjo prisiimti atsakomybės ir įgaliojimų. Vietoj to norėdami, kad akli vadai – teigiantys, jog turi kažkokius aukščiausius įgaliojimus – atvestų juos į pažadėtąją žemę – nesugebėdami suvokti, kad niekada nenusigaus į tą pažadėtąją žemę. Nes, kai vėl sugrįš į įsikūnijimą, bus pamiršę savo nevaisingas pažadėtosios žemės paieškas, vykdytas 30 praėjusių įsikūnijimų ir dar ilgiau.

Kvestionuokite tradicines doktrinas religijoje, politikoje ir moksle

Šiandieniniame amžiuje, iš tiesų yra daug žmonių, kurie pradeda suvokti, kad Pažadėtosios Žemės neįmanoma rasti Žemėje, ir privalo būti kažkas daugiau šiose Pažadėtosios Žemės paieškose, nes tai yra neatsiejama kiekvieno žmogaus prigimties dalis. Ir todėl jie pradeda kvestionuoti, ar tikrai ją įmanoma atrasti krikščionių danguje, kaip jiems buvo žadama jau 2000 metų. O gal jos iš viso neįmanoma rasti, nes ji neegzistuoja, kaip teigia materializmas arba marksizmas.

O gal iš tiesų egzistuoja kažkas daugiau, gal tai įmanoma atrasti visiškai kitoje karalijoje, neapibrėžtoje žmogiškomis ideologijomis, doktrinomis ar dogmomis, kurios iš išorės atrodo gražiai, bet viduje yra tarsi nubaltinti antkapiai, pilni mirusiųjų kaulų? Nes būtent iš to jos ir yra sukurtos: iš mirusiųjų kaulų – tų, kurie yra užpildyti antikristo sąmonės mirtimi, skleidusių savo klaidingus mokymus, savo ideologijas ištisus šimtmečius.

Aa, mano mylimieji, man tai yra toks didelis palengvėjimas, kad tiek daug žmonių Europoje pradėjo transcenduoti visą šį marksistinės filosofijos vylių. Nes turiu jums pasakyti, kad praktiškai nėra klaidingesnio ir labiau atitrūkusio nuo realybės mokymo šioje Žemėje nei marksistinis mokymas. Nors, kaip ir visuose klaidinguose mokymuose, jame galite atrasti tam tikrų teisingų teiginių, kurie buvo iškreipti iki tokio laipsnio, kad belieka tik stebėtis, kaip protui įmanoma sukurti tokį įmantrų iškrypimą. Iškraipant tiesą tokia sunkiai suprantama kalba, kad beveik kiekvienas skaitantis interpretuos tai savaip. Kas, žinoma, buvo padaryta specialiai, idant visi galėtų atrasti pateisinimą savo egoistinių tendencijų išreiškimui, šios ideologijos pateiktą pateisinimą. Kaip matėte tai Lenino ir Stalino atveju, atradusių tobulą pateisinimą.

Esminis klausimas dvasingiems Europos žmonėms

Ir mes dabar turime vis didėjantį skaičių žmonių Europoje, kurie pradeda kvestionuoti šiuos tradicinius požiūrius. Ir jums reikia laikytis vizijos, kad jie kvestionuos tai vis giliau, galiausiai iš tiesų pradėdami kvestionuoti, ar iš viso egzistuoja kokia nors žmonių sukurta sistema, kuri galėtų atnešti Pažadėtąją Žemę į šį žemyną? Ar įmanoma sukurti sistemą, kuri automatiškai atneštų Pažadėtąją Žemę? Tai yra esminis klausimas aukščiausiems 10% žmonių Europos žemyne, apie kurį jiems reikia pamąstyti.

Tai yra esminis klausimas, nes argi nesuvokiate, kad realybė – kaip jau aiškinome daugybę kartų įvairiuose kontekstuose – yra ta, jog nėra jokios absoliučios sistemos? Realybė yra ta, kad jūs esate bendrakūrėjai. Jums yra skirta atnešti kažką savo bendrakūrimu, o kūrybiškumas yra spontaniškas. Kūrybiškumas NĖRA sistema. Kūrybiškumas yra spontaniška Šventosios Dvasios išraiška, pučiančios ten, kur nori, ir todėl jos neįmanoma uždaryti į jokią sistemą. Šventoji Dvasia nėra sistema. Ji yra Gyvenimo Upė, kuri nuolatos – ne tik teka kaip upės Žemėje – bet nuolatos transcenduoja save, tapdama DAUGIAU šiame procese.

Kūrybiškumo esmė

Tai yra raktas į jūsų augimą, į jūsų transcendenciją, ir į būdo, kuriuo galėtumėte padaryti poveikį visuomenei, atradimą. Drįskite kvestionuoti visas sistemas, žadančias jums tą, aną ar sekantį dalyką. Drįskite tai kvestionuoti ir padėkite žmonėms suvokti, kad tikrasis raktas į progresą, tikrasis raktas į Aukso Amžių Europoje, iš tiesų yra kūrybiškumas. O kūrybiškumo esmė yra suvokimas, kad jūs esate daugiau nei žmogiška būtybė. Ir leidžiate savo aukštesniajai esybei reikštis per save, kaip Kristus pademonstravo prieš 2000 metų sakydamas: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, tai Tėvas manyje daro darbus.“ Ir tuomet jis leido Tėvui dirbti darbus ir atlikti stebuklus, kuriuos jis atliko, nors daugelis juos šiandien neigia.

Ir vis dėlto, mes šiandien iš jūsų trokštame pamatyti ne išorinius stebuklus. Mes trokštame, kad neštumėte idėjas, supratimą, kurie pagimdys naują ir aukštesnę visuomenę – naujus požiūrius į senąsias problemas, kurių nebuvo įmanoma išspręsti praeityje, kadangi į jas buvo žiūrima iš lygiai tos pačios sąmonės būsenos, kuri šias problemas ir sukūrė.

Vėlgi, prisiminkite koncepciją apie visatos veidrodį, atspindintį jums tai, ką į jį išsiunčiate. Tai yra koncepcija, kurią žmonės, bent jau daugelis žmonių, šiandieniniame amžiuje gali suvokti, nes yra pasiruošę tai suvokti vidiniuose lygmenyse. Tačiau jiems reikalingas koks nors išorinis kontaktas, kurio dėka šis vidinis pasiruošimas galėtų prasilaužti į jų sąmoningą protą. Kuomet pamatysite, kai, jums pristačius šias idėjas, jie pasakys: „O, aš visada tai žinojau. Kalbėjau apie tai daugybę metų, tačiau iš tiesų nesupratau to didesniame kontekste, nemačiau didesnio paveikslo. Iki galo nesupratau, ką darau.“

Pripažinkite, kas esate

Tai yra pripažinimas, kurį pradėsite turėti, kai pilnai leisite sau, kaip prieš mane kalbėjo Ledi mokytojos, pažvelgti į veidrodį ir pripažinsite, kas esate – ne ribota, ydinga žmogiška būtybė, o nepakartojama dvasinė būtybė, kuria iš tiesų esate. Pripažinsite turintys teisę čia būti, turintys teisę tvirtai atsistoti ant šio žemyno žemės ir pareikalauti pokyčių šiame žemyne. Idant jis taptų tinkamas priimti Karalių Karaliaus gimimą – ne ateinančio iš dangaus, ne nusileidžiančio kokiame nors soste, bet gimstančio Kristaus kūdikiu milijonų žmonių širdyse. Ir tai yra transformacija, kuri turi įvykti.

Ir ji tam tikru laipsniu vyko jau anksčiau, su demokratijos ir daugelio kitų idėjų atnešimu, su visu apšvietos laikotarpiu. Kurį iš tiesų jums būtų verta išstudijuoti, idant pamatytumėte, kaip po šimtus metų trukusio katalikų bažnyčios ir jos doktrinų kalėjimo, staiga Europos žmonių protai buvo išlaisvinti šiam didžiuliam kūrybiškumo sprogimui. Ir tai iš tiesų gali įvykti ir vėl šiame amžiuje. Būtent to mes laukiame. Jūs patys galite būti šio kūrybiškumo sprogimo dalimi, ir praktiškai nėra nė vieno, kuris neturėtų potencialo – nebūtinai pats vienas, bet būdamas grupės dalimi – dalyvauti šių naujų idėjų atnešime įvairiose visuomenės srityse.

Europa yra arti lūžio

Tai yra realybė, su kuria susiduriame. Realybė yra tokia, kad Europa yra labai arti persilaužimo į visiškai naują sąmonės lygmenį. Galite žiūrėti į Europą ir matyti stiklinę pusiau tuščią. Galite matyti daug problemų, net ir rusenančių konfliktų. Ir vis dėlto, tai tuomet yra paralelė visata, kurioje renkatės gyventi, koncentruodamiesi į negatyvumus.

Mes jūsų prašome suvokti, kad ši visata nėra vienintelė visata. Mes jūsų prašome suvokti, kad visų tikrų pesimistų šūkis yra šis: „Aš nesu pesimistas, aš esu realistas.“ Tačiau mes jūsų prašome suvokti, kad, jeigu iš tiesų esate realistai, tuomet esate amžini optimistai. Nes žinote, kad visa tai, kas yra materializuota materijoje, neturi aukščiausios tikrovės. Ir žinote, kad Materijos Šviesa akimirksniu gali atspindėti geresnę materializaciją nei toji, kurią matote šiuo metu. Žinote, kad Dievo galia nugali viską.

Realizmas yra suvokimas, kad, nors žmonės yra įstrigę žemesnėje sąmonės būsenoje, egzistuoja aukštesnė sąmonės būsena, egzistuoja alternatyva. Ir kai pasirinksite gyventi toje aukštesnėje visatoje, patrauksite ir tuos, kurie yra žemesnėje sąmonėje. Nes, kaip paaiškino Jėzus, kai pakeliate kartelę, kai aukščiausi 10% pakelia kartelę, tuomet ji taip pat bus pakelta ir žemesniame gale – ir būtent taip pakeliate aukštyn visą žemyną. Aš naudodavau palyginimą, kad, jeigu pakelsite vieną nosinės kraštą, galiausiai pakelsite visą nosinę, nes viskas yra tarpusavyje susiję.

Žmonės šiame žemyne yra susiję sąmonėje, ir tereikia kelių žmonių, kurie pakiltų aukštyn, suformuodami tą ieties smaigalį, šitaip patraukdami aukštyn su savimi ir kitus. Ne prieš jų laisvą valią, bet pademonstruodami, kad egzistuoja aukštesnis kelias – egzistuoja aukštesnė paralelė visata, nei toji, kurioje žmonės tiki gyvenantys – jūs jiems suteikiate galimybę pasirinkti. Ir didžioji žmonių dalis iš tiesų darys geriau, jeigu žinos geriau. Ir jiems tereikia pamatyti arba išgirsti jus kalbant, kad galėtų geriau žinoti ir pripažintų, kad jie žino geriau ir kad egzistuoja aukštesnė realybė.

Atskaitos taškas

Taigi, mano mylimieji, išliejau didžiadvasiškąjį savo Esybės aspektą, idant galėtumėte pajausti, ką tai reiškia, kuomet žmogus, kuris kartą, ne taip seniai, vaikščiojo Žeme, ir kurį daugelis žmonių laikė niekuo labai neišsiskiriančiu tipu, neturėjusiu daug atperkančių savybių – pradedant dideliu žandikauliu ir baigiant kitomis charakterio savybėmis, kurias žmonės laikė ydingomis.

Ir vis dėlto, noriu jums pasakyti, kad mes visi apsirengiame įvairiomis formomis ateidami į įsikūnijimą, kaip tą padarė ir kai kurie iš jūsų – prisiimdami įvairius bruožus, kuriuos kai kurie gali laikyti ydomis ar trūkumais. Ir vis dėlto, realybė yra ta, kad jūs esate nemirtingos dvasinės būtybės. Jūs esate Dievuje laisvos dvasinės būtybės ir kai kurie iš jūsų iš tiesų esate gimę iš tos pačios didesnės Esybės, iš kurios AŠ ESU atėjęs – iš didžiadvasiškos Dievo Liepsnos, kuria mes esame – kurios individualizacijomis mes esame. Ir jūs iš tiesų galite atkurti ryšį su šia Dievo Liepsna, išreikšdami šias didžiadvasiškumo savybes kaip tą kai kurie iš jūsų jau padarėte, nors kai kuriais atvejais bijojote tai iš tiesų pripažinti.

Na, mano mylimieji, laikas užbaigti šiuos žaidimus ir nustoti neigti tai, kas esate. Laikas išdrįsti pripažinti, kas esate. Laikas pripažinti, kad turite dangiškąjį planą, ir jūs visi turite potencialą įkūnyti to, kas esate, realybę; pasirinkdami pakelti savo sąmonę aukštyn, idant gyventumėte aukščiausioje įmanomoje paralelėje visatoje, kurioje sugebate gyventi – užuot gyvenę paralelėje visatoje, į kurią gimėte, ir kurioje jūsų šeima ir jūsų draugai gali norėti, kad amžinai pasiliktumėte.

Tad aš jums sakau, kaip sakė Kristus: „Kas yra mano broliai, ir seserys ir motina? Tie, kurie kalba Dievo žodį ir jį daro, tie yra mano broliai, ir seserys ir motina.“ Tuo nenoriu pasakyti, kad turėtumėte išsižadėti savo šeimos, tiesiog sakau, kad jums reikia nuspręsti, jog kad ir kur jūsų šeima ar draugai būtų sąmonėje, jūs turite teisę kelti savo sąmonę aukštyn.

O jeigu jie neseka jums iš paskos, jums nereikia nutraukti su jais visų ryšių; jums reikia gerbti jų pasirinkimą. Tačiau jums taip pat reikia gerbti ir savo pasirinkimą ir savo teisę pakilti virš to sąmonės lygmens ir išreikšti ją, net jeigu jie regimai atrodo nenorintys to girdėti. Nes sakau jums, kažkuri jų esybės dalis iš tiesų nori tai išgirsti, nes kitaip jie nebūtų kartu su jumis įsikūniję. Nes jie nesugeba patys savęs pakelti aukštyn, tačiau žinojo, kad jūs norite juos patraukti aukštyn, ir būtent dėl to nusprendė įsikūnyti kartu su jumis. Tačiau lieka klausimas: ar išpildysite savo vaidmenį, patraukdami juos aukščiau, ar priešingai – leisite jiems nusitempti jus žemyn? Štai jums klausimas pamąstymui.

Vėlgi, jokiu būdu nemėginu sukurti konflikto tarp jūsų ir jūsų šeimos. Tiesiog siekiu duoti jums realistišką požiūrį į teises, kurias turite, fiziškai su kažkuo gyvendami, netgi gyvendami fiziniuose santykiuose su savo antrąja puse, bet tuo pat metu gyvendami visiškai kitoje paralelėje visatoje savo prote. Ir jūs turite teisę būti toje visatoje ir tai išreikšti. Ar suvokiate tai: tai yra jūsų teisė?

Tuomet sakau, nepamirškite to, ką patyrėte čia, šioje konferencijoje. Nepamirškite, kad tai, kas jums buvo parodyta per mūsų mokymus, ir ką akies krašteliu pamatėte dėka savo pasiryžimo dauginti talentus, kalbant mūsų invokacijas ir studijuojant mokymus, iš tiesų yra aukštesnė paralelė visata, kuri yra tikresnė už tą visatą, kurioje dauguma žmonių mano gyvenantys. Tad nuspręskite siekti realybės ir nuspręskite būti magnetu, aukštyn keliančiu visus kitus, kad galėtume pakelti kartelę ir iškeldinti tam tikrus gyvybės srautus ir tam tikrus pasireiškimus iš šio žemyno, idant Europa galėtų suvaidinti savo vaidmenį šios planetos ateityje.

Pasiūlysiu dovaną tiems, kurie norėtų naktį studijuoti mūsų ašrame virš Reino slėnio. Medituokite į Lorelei Uolą kaip į fizinį Kristaus uolos simbolį – pakildami virš tos pasakos, kurią sukūrė girtas jūreivis, sudaužęs savo laivą ir nesugebėjęs prisiimti už tai atsakomybės. Ir todėl jis suprojektavo įvaizdį, esą kažkokia mitologinė undinė – vėlgi, žinoma, kaltindamas moteris – padainavo jam ir išvedė iš kelio. Pakilkite virš šio įvaizdžio ir pamatykite Kristaus Uolą. Ir su tuo, mano mylimieji, užsklendžiu jus savo didžiadvasiškoje širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels