Rinkitės šią dieną paralelę visatą, kurioje norite gyventi

TEMOS: Kristus yra aukščiau už visus autoritetus Žemėje – Vienovėje, nė vienas nekaraliauja ir neviešpatauja kitiems – Atraskite Gyvąjį Kristų vidinėje karalystėje – Bet koks šventraštis pasensta dar nespėjus jo užrašyti – Kvantinė fizika: sąmonės ir Kosminio Veidrodžio žaismas – Protas yra radijo imtuvas – Jūsų patiriamos aplinkybės yra jūsų sąmonės būsenos atspindys – Jūs esate viena Būtybė, egzistuojanti keliose dimensijose tuo pačiu metu – Sąmonė aukštesnių ir žemesnių dažnių skalėje – Sąmonė kaip gravitacinė jėga – Aukščiausi 10% privalo atnešti pozityvius pokyčius – Paralelės visatos sąmonėje – Kristiškumas pakeičia visą sąmonės spektrą – Pergalė yra suvienytų širdžių vienovė – Išgirskite Jėzų savyje

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2008 lapkričio 2 d. per Kim Michaels. (Prieš šį diktavimą klausytojai klausėsi Aleliuja Choro iš kompozitoriaus G.F Hendelio kūrinio „Mesijas“)


„Viešpats Aukštybių Dievas, visagalis valdo“ – tokie yra žodžiai giesmės, kurią ką tik girdėjote, paimti iš Biblijos. Tačiau aš, Jėzus, neatėjau pažadinti žmonijos Viešpačiui Aukštybių Dievui, kuris yra visagalis. Atėjau pažadinti žmonių Dievui viduje – gerbiančiam savo sukurtą Laisvos Valios Įstatymą ir todėl nesiekiančiam jūsų kontroliuoti. Bet siekiančiam padėti jums tapti visu tuo, kuo jūs esate, kuo buvote sukurti būti – netgi tampant daugiau nei buvote sukurti būti. Nes jūsų Dievas mėgsta būti nustebintas savo tąsų kūrybiškumo, mano mylimieji.

Jis nėra tironas danguje, norintis, kad paklustumėte tam tikrai tikėjimo sistemai, tam tikram išorinio elgesio ritualui ar ritualistininiam garbinimo ar maldos susirinkimui. Viešpats Aukštybių Dievas – tai reiškia, Viešpats Dievas, egzistuojantis aukštesnėse vibracijose nei materiali visata – šis Viešpats, šis Dievas, nori išreikšti save per jus spontaniška, kūrybiška tėkme, atrandančia vis naujus būdus įkūnyti gausingą gyvenimą Žemėje.

Kristus yra aukščiau už visus autoritetus Žemėje

Tai ne Dievas nori kontroliuoti jūsų mintis ir jūsų elgesį. Tą nori daryti tie, kurie pamėgino apsiskelbti dievais Žemėje – ar vieninteliais Dievo Žemėje atstovais. Apsiskelbdami Aukštaisiais Dvasininkais šventykloje – valdžios elito alfa iškreipimu – ir pinigų keitėjais šventykloje – ego iškrypimu, moteriškojo, omega poliaus iškreipimu.

Visada egzistavo dvi pagrindinės valdžios elito grupės, netikri mokytojai: tie, kurie iškreipia Tėvo plėtimosi jėgą, ir tie, kurie iškreipia Motinos sutraukiančią jėgą. Ir, daugeliu atvejų, jie sudarydavo bedievišką sąjungą, kaip tą galėjote matyti čia Europoje, tęsiantis ištisus šimtmečius. Nes grįžkime prie giesmės, kurią ką tik girdėjote: „Karalių Karalius, Viešpačių Viešpats.“ Na, pirminė šio teiginio prasmė buvo parodyti, kad Kristus yra aukščiau už visas idėjas ir stabmeldiškus įvaizdžius, sukurtus antikristo sąmonės. Ir todėl Kristus yra aukščiau už visus autoritetus Žemėje – ar tai būtų kilmingieji, karaliai, imperatoriai, popiežiai, dvasininkai, kardinolai ar vyskupai. Tai nesvarbu, nes Kristus yra aukščiau už juos visus. Nes dualistinė sąmonė Kristaus negali papirkti, Kristaus neįmanoma uždaryti į proto dėžutę, sukurtą antikristo sąmonės, kuri – kaip jau daug kartų sakėme – yra grįsta atskirties iliuzija, kai tuo tarpu Kristus yra grįstas vienovės realybe, visos gyvybės vienovės realybe.

Vienovėje, nė vienas nekaraliauja ir neviešpatauja kitiems

Tad matote, kai gyvybė yra viena, niekas jos nekontroliuoja. Niekas neviešpatauja kitiems; nė vienas nėra karalius. Kai senovės izraelitai pareikalavo karaliaus, jie tik dar labiau sustiprino atskirties iliuziją – ir tai ne žmonės iš tiesų reikalavo karaliaus. Jo reikalavo tų laikų valdžios siekiantis elitas; tie, kurie geidė aukštųjų dvasininkų turimos valdžios, ir patys norėjo atsiriekti šios valdžios – dėl savo omega aspekto iškraipymo, dėl noro kontroliuoti žmonių kasdienį gyvenimą, kai tuo tarpu aukštieji dvasininkai norėjo kontroliuoti žmonių protus. Čia, Europoje, koncepcija, kad Kristus yra Karalių Karalius buvo iškreipta iki tokio lygmens, kad karaliai pradėjo teigti, jog jie yra Kristaus atstovai – kad jie stovi tarp žmonių ir Kristaus, ir kad yra gavę patepimą iš paties Kristaus savo karaliavimui, ir dar dėl to, kad buvusiojo karaliaus sūnus, vyriausias sūnus visada turėdavo tapti sekančiu karaliumi.

Na, jeigu grįžtumėte į daug senesnius laikus, žmonės iš tiesų turėjo karalius, tačiau šių karalių valdžia nebuvo paveldima. Jie buvo paskiriami per dvasinės karalijos tarpininką, ar tai būtų buvęs orakulas, ar kažkokiu kitu būdu, kuomet Dvasia paskirdavo karalių. Dažnai sekančiu karaliumi ji paskirdavo paprastu žmogumi gimusį asmenį, kad šis karalius žinotų, ką reiškia gyventi tarp žmonių, nebūdamas gimęs karališkoje pilyje, toli atitrūkęs nuo paprastų žmonių, augdamas šioje uždaroje aplinkoje, ir todėl natūraliai užaugdamas puspročiu, taip sakant, užaugdamas bepročiu ta prasme, kad buvo visiškai nejautrus žmonių vargams. Ir tai iš tiesų yra viena didžiausių problemų; galbūt netgi galėtume sakyti, jog tai yra pati didžiausia problema Žemėje, ypač čia, Europoje.

Atraskite Gyvąjį Kristų vidinėje karalystėje

Europai daugeliu atžvilgiu buvo skirta būti tuo, kuo ji tam tikru laipsniu ir buvo – naujų idėjų, naujų išradimų, naujų filosofijų ir ideologijų lopšiu, galinčių atnešti progresą ir laisvę žmonėms. Ir būtent dėl tos dangiškos intencijos šiam kraštui, tie, kurie priklauso valdžios elitams – šie du valdžios elitai – susirinko čionai ir pamėgino suskaldyti žmones tarpusavyje, atskirdami žmones nuo jų Dievo viduje.

Tai yra tendencija, kurią matėte vykstant šiame žemyne vėl ir vėl, ir šią tendenciją sėkmingai užbaigė katalikų bažnyčia, pasinaudojusi mano mokymais apie vidinę karalystę, kad apsiskelbtų dvasiniu Kristaus atstovu Žemėje. Imdama teigti, kad išganyti galėsite būti ir Kristų galėsite pasiekti tik per bažnytinę hierarchiją.

Na ir dabar, mano mylimieji, tai yra tiesa, kad Kristų galite pasiekti tik per tam tikrą hierarchiją – galite matyti, kad mes dažnai kalbame apie būtinybę jums pradėti save laikyti Šviesos Hierarchijos dalimi. Tačiau aš atėjau prieš 2000 metų pademonstruoti, kad jums nereikalinga hierarchija Žemėje, idant galėtumėte įžengti į vienovę su Šviesos Hierarchija. Nes Dievo karalystė yra viduje, ir jūs turite pažinimo raktą, turite gebėjimą žinoti tiesą savo širdyje. Ir todėl jums nereikalingas išorinis autoritetas, apibrėžiantis doktrinas ir dogmas, kuriomis turėtumėte tikėti ir kurios yra grįstos šventraščių, pasenusių dar nespėjus jų užrašyti, pažodine interpretacija.

Bet koks šventraštis pasensta dar nespėjus jo užrašyti

Mokytojas MOR pasakė, kad, jeigu norėtumėte nutapyti jo portretą, jis save transcenduotų dažams dar nespėjus išdžiūti. Na, galiu jus užtikrinti, kad aš, Jėzus, transcendavau save daugybę kartų, prieš ankstyviesiems evangelijų rašytojams nusprendžiant plunksna paliesti popierių ir užrašyti mano gyvenimo istoriją. Nuo pat pradžių, katalikų bažnyčia buvo paremta šia suklastota koncepcija, kad galite priversti Kristų paklusti pasaulietinėms idėjoms, įsitikinimams, proto dėžutėms, stabmeldiškiems įvaizdžiams. Jie pamėgino paversti gyvąjį Kristų stabmeldišku įvaizdžiu, ir jiems sėkmingai pavyko suvilioti daugybę žmonių garbinti šį įvaizdį. Daug sielų garbino šį įvaizdį vėl ir vėl per praėjusius 2000 metų, pereidamos iš vieno įsikūnijimo į sekantį, vėl ir vėl gimdamos krikščioniškoje kultūroje, vėl ir vėl susidurdamos su šiuo stabmeldišku, sustabarėjusiu Kristaus įvaizdžiu.

Kiek gyvenimų sielai reikia praleisti sėdint krikščioniškoje bažnyčioje – žvelgiant į nukryžiuotą Kristų bažnyčios gale – kol ši siela pradės jausti, kad privalo būti kažkas daugiau vidinėje Kristaus žinioje? Ak, mano mylimieji, tai yra klausimas, į kurį norėčiau turėti atsakymą. Tačiau žvelgiu į žmoniją, kasausi galvą ir klausiu savęs: „Kaip gali būti, kad jiems dar nebuvo gana? Kaip jie gali sėdėti tenai kiekvieną sekmadienį, giedodami tuos pačius senus himnus, klausydamiesi tų pačių senų pamokslų, kuriuos skaito tas pats nusenęs dvasininkas – įsivaizduojantis, jog tai yra jo gyvenimo pašaukimas kartoti tą patį pamokslą kiekvieną sekmadienį?“ Jis gali galvoti, kad šie pamokslai skiriasi, tačiau tai yra tas pats pamokslas, nes jis stiprina stabmeldišką išorinio Kristaus įvaizdį, kuris vieną dieną sugrįš ir jus išgelbės. Kai tuo tarpu aš norėjau būti laikomas vidiniu Kristumi, padedančiu jums save transcenduoti, idant iš tiesų galėtumėte patirti, kad Dievo karalystė yra ten, kur esate jūs.

Kvantinė fizika: sąmonės ir Kosminio Veidrodžio žaismas

Kokia yra mano prieš 2000 metų skelbtos žinios esmė? Na, leiskite man atlikti šuolį sąmonėje į dabartinį amžių ir paaiškinti jums, kaip Kristaus žinią galima suprasti iš kvantinės mechanikos, kvantinės fizikos perspektyvos.

Kvantinė fizika atrado ir įrodė, kad, kai sąveikaujate su materialia visata, šį sąveika nėra fizinė – nėra kūniška, nes visata yra sukurta iš mažyčių subatominių dalelių, kurios iš tiesų yra paprasčiausios energijos bangos. Ir jūsų sąmonė gali su jomis sąveikauti, tai reiškia, kad jūsų sąmonė gali sąveikauti su fundamentaliausiu materijos lygmeniu. Tad kaip tik čia ir matote įrodymą to, ką mėginau prieš 2000 metų paaiškinti savo teiginiu: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų.“

Nes argi nesuvokiate, kad tai, ką darote kitiems, yra jūsų sąmonės išraiška? O jūsų sąmonė sąveikauja su pačiu pamatiniu materijos lygmeniu, kurį mes pavadinome Kosminiu Veidrodžiu. Tad kvantinė fizika atrado, jog, prieš mokslininkui atliekant stebėjimą, nėra jokios materijos dalelės, nėra materializuoto elektrono. Negalite nustatyti tikslios elektrono vietos ir pagreičio, nes jis neegzistuoja kaip tiksli kiekybė prieš atliekant stebėjimą; jis egzistuoja tik kaip potencialas. Ir egzistuoja netgi ne vienas potencialas, ir mokslininkai atrado, kad į visatą yra įdiegtas tam tikras fundamentalus neužtikrintumas, kas labai ryškiai skiriasi tiek nuo materialistinio mokslo, tiek nuo tradicinės krikščionybės skleidžiamos pasaulėžiūros, ir netgi nuo dar ankstesnių tradicinių religijų, tokių kaip žydų religija, kurios atnaujinti atėjau.

O taip pat skiriasi ir nuo požiūrio, kad neturite jokios galios materijos karalijai, kad Dievas sukūrė pasaulį tokį, koks jis šiuo metu yra, ir todėl daugelis žmonių susiviliojo tikėti iliuzija, kurioje jie į pasaulyje egzistuojančias sąlygas žvelgia kaip į nepakeičiamas. Viduramžiais, jie žvelgė į kančias, ir jų sielos šaukė: „Kodėl Dievas sukūrė pasaulį, kuriame tiek daug kančių?“ Tačiau vienintelis atsakymas, kurį jie gaudavo iš bažnyčios, buvo šis: „Tai mistika, mes negalime žinoti. Tokia yra Dievo valia, kad kentėtume, tad turėtume būti patenkinti savo kančiomis ir neturėtume mėginti daryti tai, ką pademonstravo Kristus – paversdamas vandenį vynu, prikeldamas mirusius, išgydydamas sergančius, vaikščiodamas ant žmogiškos sąmonės vandens, ir transformuodamas sąmonę į Kristaus Sąmonės vyną.“

Ar suvokiate, kokia tai yra beprotybė? Ir tuomet pažvelkite, kaip mokslas būtent ir įrodė šį faktą, kad Dievas suteikė žmonėms teisę viešpatauti Žemėje, jis jiems davė laisvą valią ir davė jiems protą, sugebantį sąveikauti su pačiu Kosminiu Veidrodžiu. Kuomet tai, ką jie projektuoja ant paties fundamentaliausio materijos lygmens, yra atspindima jiems fizinėmis aplinkybėmis, kuriose jie gyvena.

Protas yra radijo imtuvas

Ir fizikai atrado, kad, prieš jiems atliekant elektrono stebėjimą, elektronas neegzistuoja kaip reali dalelė, jis egzistuoja tik kaip potenciali galimybė materializuotis tam tikroje vietoje. Jie gali apskaičiuoti elektrono materializacijos tam tikroje vietoje tikimybę, tačiau negali būti šimtu procentu tikri, kol neatlieka stebėjimo. O kodėl taip yra, mano mylimieji? Taip yra dėl to, kad tik tuomet, kai jūsų sąmonė sąveikauja su gilesniu Dievo sukurtu realybės lygmeniu, tik tuomet visi dalykai gali materializuotis tame vibracijų lygmenyje, su kuriuo jūsų sąmonė šiuo metu yra susitapatinusi.

Kaip jau anksčiau sakėme, jūsų protas yra tarsi radijo imtuvas, turintis gebėjimą susiderinti su skirtingomis stotimis. Tačiau dauguma žmonių Žemėje buvo užprogramuoti suderinti savo protą su materialios visatos vibraciniu spektru – su materialios visatos radijo stotimi – manydami, kad tai yra vienintelis realybės lygmuo, kurį jie sugeba patirti, ir kad už jo nieko daugiau nėra. Arba jie galvoja, kad už jo yra kažkas daugiau, tačiau patys jie negali su tuo užmegzti ryšio, savo širdyje, nes tiktai dvasininkas arba popiežius turi didesnį radiją, gebantį pagauti dangaus bangas. Bet sakau jums, mano mylimieji – nėra jokios super radijo stoties Vatikane ar kur nors kitur. Nes tėra tik vienas radijas – vienos rūšies radijas – ir tai yra tai, ką kiekvienas iš jūsų turite savo širdyje.

Tai, mano mylimieji, yra vienintelis būdas susiderinti su dangumi. O tie, kurie teigia priešingai, tiesiog yra valdžios elito atstovai, kurie, savo atskirtyje nuo Dievo, mėgina kontroliuoti žmoniją. Ir jie žino, kad didžiausią kontrolę gali pasiekti per protą, įtikindami jus, kad už kalėjimo, kuriame šiuo metu esate įkalinti, ribų nieko daugiau nėra.

Jūsų patiriamos aplinkybės yra jūsų sąmonės būsenos atspindys

Tačiau grįžkime prie kvantinės fizikos. Kvantinėje fizikoje egzistuoja teorija, kad, kai yra atliekamas stebėjimas, vienas konkretus įvykis arba dalelė tampa fiziškai materializuoti šioje visatoje. Ir tuomet iškilo klausimas: „O kaip dėl visų kitų galėjusių įvykti potencialų, kas nutiko su jais? Ar jie tiesiog išnyksta, subliuškus banginei formai, o gal tiesiog kiekviena iš jų yra materializuojama paralelėje visatoje?“

Tai yra taip vadinama „Daugybės pasaulių interpretacija,“ teigianti, kad egzistuoja begalinis skaičius visatų. Ir kiekvieną kartą, kai kažką pasirenkate, egzistuoja tiksli jūsų kopija, kuri padaro kitokį pasirinkimą, nei padarėte jūs. Jeigu jūs pasirenkate A, jūsų antrininkas pasirinks B ir gyvens paralelėje visatoje, patirdamas šio pasirinkimo pasekmes. Na, mano mylimieji, tai nėra realybė, nes jūs esate viena Būtybė. Ir galiu jus užtikrinti, kad net ir Dievas matė, jog būtų šiek tiek per daug tikėtis, jog galėtumėte egzistuoti daugybėje savo kopijų, tuo pat metu išsaugodami bent kažkokį vientisumą. Tad jūs esate viena Esybė, tačiau, žinoma, jūsų Esybėje egzistuoja daug lygmenų.

Tad čia egzistuoja tam tikra realybė, kad, jeigu padarote tam tikrą pasirinkimą čia, fizinėje karalijoje, tuomet šio pasirinkimo pasekmes patiriate ne tik savo sąmoningu protu – nes jūsų didesnis protas apima emocinę, mentalinę ir eterinę Žemės planetos karalijas. Ir jūs patirsite savo pasirinkimų pasekmes tuose lygmenyse, priklausomai nuo savo sąmonės būsenos ir to, kur pagal ją esate. Nes kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, tėra tik vienas materialios visatos lygmuo, tačiau yra daug lygmenų emocinėje karalijoje, ir ypač mentalinėje karalijoje, ir netgi egzistuoja tam tikri padalijimai eterinėje karalijoje.

Jūs esate viena Būtybė, egzistuojanti keliose dimensijose tuo pačiu metu

Tad iš tiesų yra įmanoma gyventi čia Žemėje fiziniame kūne, būnant žemoje sąmonės būsenoje, kurioje jūsų emocinis kūnas būtų suderintas su vienu iš žemesnių emocinės karalijos lygmenų. Ir todėl yra visiškai įmanoma patirti tam tikrą fizinį įvykį, tačiau jūsų prote ši patirtis nusidažys labai negatyviomis spalvomis, ir dominuojanti emocija bus baimė. Kai tuo tarpu kitas žmogus gali turėti aukštesnę sąmonės būseną, kuri bus suderinta su aukštesniais emocinės karalijos lygmenimis, ir todėl jis gali patirti lygiai tokią pačią fizinę situaciją, tačiau jo patirtis kardinaliai skirsis – joje bus daug mažiau baimės.

Tad aš čia noriu jums perduoti koncepciją, kad esate viena Būtybė, tačiau egzistuojate keliose dimensijose. Ir materialios visatos fizinį, emocinį, mentalinį ir eterinį lygmenis iš tiesų būtų galima laikyti paralelėmis visatomis, paraleliais pasauliais. Čia, fiziniame lygmenyje, jūsų kūnas gali padaryti tam tikrą veiksmą, tačiau jūsų patyrimą lemia ne išorinis veiksmas, o kaip jūs suvokiate patį veiksmą ir jo pasekmes, kaip suvokiate savo aplinkybes.

Tad tuo mėginu jums paaiškinti, kad čia iš tiesų esama tam tikros realybės, ir jeigu pažvelgsite į žmoniją, pamatysite, kad egzistuoja daug žmonių grupių, ir jas visas galima išdėstyti skalėje pagal jų sąmonės lygį. Ir kiekvienas iš šių lygmenų, taip sakant, gyvena paralelėje visatoje. Nes, nors visi šie žmonės turi fizinį kūną, savo sąmonėje jie yra susiderinę su skirtingais emocinės ir mentalinės karalijos lygmenimis. Ir tas lygmuo, su kuriuo jie yra susiderinę, lemia jų požiūrį į materialų pasaulį ir tai, kaip jie patiria gyvenimą – lemia jų gyvenimo patyrimą.

Sąmonė aukštesnių ir žemesnių dažnių skalėje

Tai labai tampriai siejasi su mokymu, kurį jums dėstau jau kurį laiką, tai yra, kad galite suskirstyti visuomenę į aukščiausius 10% – į dvasiškai sąmoningiausius žmones – į žemiausius 10%, kurie yra labiausiai į save susikoncentravę, egoistiškiausi žmonės, ir į 80% plačiosios visuomenės, kurie yra kažkur per vidurį. Tad noriu, kad suprastumėte, jog būtent sąmonės lygmuo lemia, kuriame skalės lygmenyje yra žmonės – o ne jų išorinė galia.

Akivaizdu, kad patys galingiausi žmonės Žemėje nebūtinai – ir tiesą sakant labai retai – priklauso aukščiausiems 10%. Aukščiausi 10% nėra kažkokiu būdu pranašesni už kitus, nes tam, kad patektumėte į aukščiausius 10% privalote įveikti dualizmą ir poreikį jaustis geresniais už kitus. Taip pat neturite įžengti į netikrą nuolankumą, kuris yra priešingybė, ir tiesiog turite priimti realizmą, apie kurį kalbėjome ankstesniuose šios konferencijos diktavimuose, tiesiog suvokdami, kas tokie esate, būdami bendrakūrėjais su Dievu. Būtent tai lemia jūsų įžengimą į aukščiausius 10%, tad mes čia neduodame mokymo, kurį ego galėtų paversti pranašumo jausmą skatinančiu mokymu, vedančiu į puikybę, nes tai reikštų, jog nesupratote mokymo.

Tai iš tiesų yra realybė, kad yra žmonių, suderinusių savo sąmonę su aukštesniais dažniais, su aukštesnėmis radijo stotimis, transliuojančiomis tiesą iš pakylėtųjų mokytojų oktavos. Ir šie žmonės yra pakėlę savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame jie gali susiderinti su kitokia radijo stotimi nei plačioji visuomenė ir žemiausi 10%, dažnai susiderinantys su radijo stotimi, kuri tradiciškai būdavo vadinama pragaru.

Nes matote, pragaras iš tiesų egzistuoja emocinėje karalijoje, ir į jį yra patekusios būtybės, kurios yra nugrimzdusios į visišką egocentrizmą – ir jas taip stipriai graužia jų pačių pyktis prieš Dievą ir jų pyktis prieš save – kad jos sukūrė karaliją, kurioje jų pyktis yra pasidaręs toks intensyvus, toks karštas, kad tai iš tiesų atrodo tarsi liepsnojantis pragaras, deginantis jas amžinose kančiose. Nes tenai įstrigusios būtybės yra amžinose kančiose, nors ne visada sugeba tai matyti, kadangi yra taip stipriai susitelkusios į savo pyktį prieš Dievą, kad šis pyktis jų sąmonę yra apėmęs taip stipriai, jog jos net nebesugeba suvokti, kad situacija, kurioje jos yra, yra labai nemaloni ir jos norėtų iš jos ištrūkti.

Sąmonė kaip gravitacinė jėga

Kai žvelgiate į žemiausių 10%, aukščiausių 10% ir 80% viduryje žmonių skalę, matote, kad egzistuoja daug skirtingų lygmenų šioje skalėje. Ir tuomet galite pažvelgti į žmones, kurie yra įsikūnijime ir kurie priklauso žemiausiems 10%, ir galėsite pamatyti, kad yra žmonių pačiame žemiausiame lygmenyje, kurie įkūnija tam tikrą sąmonės būseną. Ir jie sudaro gravitacinę jėgą, siekiančią nutempti visų žmonių protus iki savo sąmonės lygmens.

Jie tai daro ne tik savo protu, jie tai daro savo veiksmais, mėgindami įtraukti žmones į karus, kuomet, kai žmonės patenka į karą, patenką į mūšį, kai kurie žmonės pakyla garbėje, kai tuo tarpu kiti nusirita į gyvuliškas tendencijas, žudydami visus, kurie pasipainioja jiems po kojomis, įsiverždami į kaimą ir prievartaudami moteris, arba kitaip demonstruodami visišką nepagarbą gyvybei. Šitaip jie nusirita iki gyvūno lygmens ir nutempia žemyn tuos, kurie, pamatę šiuos žiaurumus, įpyksta ir ima siekti keršto. Tad šitaip jie sukuria šį žemyn traukiantį sūkurį, į kurį žmonės yra traukiami vis giliau ir giliau.

Tad tarp žemiausių 10% yra žmonių, gyvenančių tokioje paralelėje visatoje, kurią jums, dvasingiems žmonėms, būtų sunku net įsivaizduoti. Ir, tiesą sakant, nenoriu jūsų skatinti mėginti įsivaizduoti, kaip šie žmonės patiria gyvenimą. Nes aš pats nusileidau į pragarą – tai reiškia, nusileidau į jų sąmonės lygį, mėgindamas iškelti juos aukštyn – tačiau nedariau to, kol nebuvau prikeltas, ir kol nebuvau nusimetęs kūno ir žmogiškos sąmonės. Ir iš tiesų, nė vieno iš jūsų neskatinu nusileisti į tą lygmenį, kol tebesate fiziniame kūne. Tai bus rezervuota tik labai nedideliam skaičiui žmonių, tad siekite kelti savo sąmonę aukštyn, užuot ją žeminę. Nebent, žinoma, jums reikėtų nusileisti žemyn ir pažvelgti į kažką savo psichikoje iš ankstesnių gyvenimų, panaikinant sprendimą, kurį priėmėte būdami žemesniame sąmonės lygmenyje. Tačiau jums nereikia suderinti savo sąmonės su kitais, jums nereikia panaikinti kitų žmonių priimtų sprendimų – nes tik jie patys gali tai padaryti.

Aukščiausi 10% privalo atnešti pozityvius pokyčius

Ir žinutė, kurią jums čia noriu perduoti, yra ta, kad Dievas suteikė žmonėms teisę viešpatauti Žemėje. Turite žmones žemiausiuose 10%, kurie yra akli, ir jie yra akli vadai, vedantys paskui save aklą plačiąją visuomenę. Jie yra agresyviausi, labiausiai susikoncentravę į save, didžiausi egoistai, tad negalite tikėtis, kad šie žmonės staiga nubus ir pradės kelti savo sąmonę ir 80% žmonių sąmonę.

Nesakau, kad žemiausiems 10% priklausantys žmonės nebūdavo kartais pažadinami; tai iš tiesų kartais nutinka, tačiau nutinka tai tik labai nedideliam procentui. Tad tuo noriu pasakyti, kad negalite tikėtis, kad pozityvius pokyčius šioje planetoje atneš žemiausi 10%. Tai iš kur tuomet privalo ateiti pozityvūs pokyčiai? Na, jeigu pažvelgtumėte į 80%, jie yra linkę būti pasekėjais; jie neturi pakankamai stipraus savasties jausmo eiti prieš srovę, nesugeba atsisakyti lipti į visuomenės apibrėžtą šabloną. Ir todėl, kas tuomet privalo atnešti pozityvius pokyčius? Na, tai tegali būti aukščiausi 10%, mano mylimieji, ir būtent tą jums reikia suvokti.

Ir kaip pavyzdį čia galime paimti Europą Antrojo Pasaulinio karo metais. Tai buvo milijonus žmonių šiame žemyne nužudęs konfliktas. Milijonai žmonių prarado jiems brangiausius žmones, milijonų žmonių namai buvo sunaikinti, buvo sunaikinti jų miestai – net ir šalys. Tačiau, jeigu pereitumėte į kitas Europos žemyno dalis, galėtumėte atrasti žmonių, gyvenusių beveik įprastinį gyvenimą per visus tuos penkerius Antrojo Pasaulinio Karo metus. Ir kodėl taip buvo, mano mylimieji? Todėl, kad jie buvo kitame sąmonės lygmenyje, nei kare tiesiogiai dalyvavę žmonės!

Netikėkite, kad viskas tiesiog įvyksta tam tikru būdu. Viskas yra sąmonės pasireiškimas. Egzistuoja priežastis, dėl kurios tam tikri žmonės susiburia ir įsikūnija tose pačiose vietose, tose pačiose geografinėse vietovėse, kuriose jie yra įtraukiami į tiesioginį karą. Egzistuoja priežastis, kodėl kiti žmonės buvo įsikūniję kitose Europos dalyse, kur karas jų taip tiesiogiai nepalietė. Visam tam egzistuoja priežastis, ir ši priežastis yra jų sąmonės lygmuo. Tad mėginu jums paaiškinti, kad net ir tokiame drastiškame konflikte, koks buvo Antrasis Pasaulinis Karas, matėte, kad skirtinguose sąmonės lygmenyse esantys žmonės išgyveno visiškai skirtingus fizinių įvykių patyrimus.

Paralelės visatos sąmonėje

Šiandien – būdami dvasingais žmonėmis – jūs, taip sakant, gyvenate paralelėje visatoje, lyginant su plačiąja visuomene ir tais, kurie yra žemiausiuose 10%. Pamąstykite apie faktą, kad sėdite čia kambaryje, krikščioniško ordino vienuolyne, kuris egzistuoja jau labai ilgą laiką ir turi susikūręs labai griežtai nustatytą, sustabarėjusią, organizuotą tradiciją. Pamąstykite apie tai, kad jūs sėdite čionai, klausydamiesi žmogaus, kuris teigia suteikiantis balsą tikrajam Jėzui Kristui, kai tuo tarpu po jumis šio ordino vienuoliai laiko savo sekmadienines mišias, teigdami, jog garbina tikrąjį Jėzų Kristų ir būtų šokiruoti, jeigu iš tiesų suprastų, kas čionai vyksta. Ar matote, kad nors esate taip arti fiziškai vienas kito, iš tiesų gyvenate paralelėse visatose savo protuose?

Tad kvantinės fizikos idėja apie paraleles visatas nėra klaidinga; tik šios visatos nėra fiziškai paralelės visatos – jos nėra paralelės visatos materialiame vibracijų spektre – jos yra paralelės visatos sąmonėje. Ir būtent tai yra Žemės planetos materialioje karalijoje magija – kad ji leidžia žmonėms egzistuoti – kaip Maitrėja išsamiau paaiškina savo knygoje – toje pačioje fizinėje vietoje, tuo pat metu egzistuojant paralelėse visatose savo sąmonėje.

Kristiškumas pakeičia visą sąmonės spektrą

Na ir dabar tai reiškia, kad egzistuoja tam tikras ryšys tarp paralelės visatos, kurioje gyvenate jūs, kaip dvasingi žmonės, ir paralelės visatos, kurioje gyvena žemiausi 10%. Tai yra Dievo įstatymas, jog norint, kad tam tikras dualizmo pasireiškimas – tam tikras tamsos, blogio pasireiškimas galėtų būti pašalintas iš Žemės, kad tai galėtų įvykti, tarp aukščiausių 10% turi atsirasti savo sąmonę iki tam tikro lygmens pakėlusių žmonių, kuriame jie būtų išsilaisvinę nuo tų ego aspektų, kurie yra įkūnijami kaip tamsos pasireiškimas.

Jie privalo patys nuo to išsilaisvinti, tačiau tuomet taip pat privalo atsistoti ir tarti: „Šis blogio pasireiškimas nebėra priimtinas mano pasaulyje!“ Ir tik tuomet, kai stovėsite ant Kristaus Uolos – dėka savo pasiryžimo pašalinti tą rastą iš savo akies, tą ego aspektą, kuris yra įkūnijamas tuo pasireiškimu – tik tuomet, kai stovėsite ant tos Kristaus Uolos, turėsite įgaliojimus – o tiksliau reikėtų sakyti, suteiksite Dievui įgaliojimus – pašalinti šį blogio pasireiškimą iš šios planetos ir pašalinti tuos, kurie nenori savanoriškai pakelti virš jo savo sąmonės.

Ar suvokiate, kad būtent taip vyksta progresas šioje planetoje? Tarp aukščiausių 10% privalo atsirasti tokių, kurie būtų pasiekę tą Kristiškumo lygmenį, kuris atitiktų iškrypimo lygmenį, kuriame yra žemiausi 10%. Ir tiktai tuomet, kai turėsime tuos – kritinę masę žmonių tame Kristiškumo lygmenyje – to lygmens iškrypimas galės būti pašalintas. Ir šitaip visas sąmonės spektras galės pasislinkti aukštyn. Jeigu pažvelgtumėte į žmonių sąmonės spektrą, kurį randate šioje Žemėje, matote, kad progresas vyksta, kai visas spektras yra paslenkamas aukštyn. Ir aukščiausiuose 10% esantiems žmonėms tampa įmanomam pakilti vienu laipteliu aukščiau, tačiau tie, kurie yra žemiausiuose 10% negali nusileisti žemiau tam tikro lygmens, nes kitaip bus pašalinti iš Žemės.

Tai yra vienintelis būdas, kuriuo gali vykti progresas; jis negali vykti jokiu kitu būdu. Jis negali vykti per jėgą. Jis negali vykti, vienai totalitarinei šaliai užkariavus pasaulį ir sukūrus Dievo karalystę jėga. Jis negali įvykti, vienai religijai užkariavus pasaulį. Jis negali vykti jokiu kitu būdu kaip tik per pokytį sąmonėje, kuomet tie, kurie turi potencialą pakilti, pareiškia teises į savo Kristiškumą, išvalydami savo protą nuo tam tikro dualistinės sąmonės pasireiškimo; ir tuomet paskelbdami vienu balsu, vienu protu, viena širdimi, kad tai privalo liautis, nes viskas – gana!

Pergalė yra suvienytų širdžių vienovė

Būtent tą jūs padarėte, studijuodami mūsų mokymus, kalbėdami rožinius ir invokacijas – darėte tai žingsnis po žingsnio. Tačiau priežastis, dėl kurios mes pasiekėme šią pergalę, kaip Sen Žermenas paaiškino vakar vakarą, yra ta, kad įžengėte į vienovę. Galbūt jūs visi to nesuvokiate, tačiau įžengėte į proto ir širdies vienovę, norėdami pakelti Europą virš praeities, virš įstrigimo praeityje. Ir jūs ryžotės transcenduoti išorinius skirstymus, kurie tokį ilgą laiką buvo naudojami žmonėms skaldyti ir valdyti. Ir tai iš tiesų yra esminis raktas, kurį jums reikia labiau įsisąmoninti, ir kurį jums reikia toliau taikyti savo gyvenime, ir kurį jums reikia toliau taikyti, susirenkant drauge. Nes mums teikia didelę viltį jūsų pasiryžimas susirinkti drauge kaip bendruomenei.

Jums reikia suvokti, kad mes trokštame čia sukurti aštuoniukės tėkmę tarp Europos ir Jungtinių Valstijų, idant turėtume poliariškumą tarp mokinių Jungtinėse Valstijose ir mokinių Europoje – ir Europos dalimi taip pat laikau visą Rusiją – idant jie susirinktų drauge, suformuodami tą vienovę, tą aštuoniukės tėkmę, kuri tuomet susitiks. Ir kurios susikirtimo taškas bus Atlanto Vandenyno vidurys, kuriame kažkada buvo ištisas žemynas, ir kuriame aš tarnavau žmonių dvasinės evoliucijos lyderiu. Ir visgi ši civilizacija negalėjo būti išlaikyta tame lygmenyje ir galiausiai nugrimzdo į žemesnį sąmonės lygį.

Tačiau ji gali vėl pakilti, ir tame žemyne atneštų mokslo ir idėjų momentumai gali būti dar kartą įkūnyti. Tačiau tai galės įvykti tik tuomet, kai atsiras dvasinę pusiausvyrą tam laikančių žmonių, kurie tai darys keldami savo sąmonę. Tad mes labai norime paraginti jus suformuoti šį ryšį, suformuoti šią aštuoniukės tėkmę – ir pažiūrėti, kaip galėtumėte sukurti tą bendruomenės jausmą, kuri iš tiesų jus visus suvienytų.

Išgirskite Jėzų savyje

[Jėzus kelioms akimirkoms nutyla]. Nutilau, nes norėjau leisti jums patirti, kad mano kalbėjimo omega polius iš tiesų yra tyla. Neįkliūkite į spąstus galvodami, kad visada privalote klausyti išorinio mokymo, išorinio balso. Nes, jeigu manysite, kad aš, Jėzus Kristus, galiu jums kalbėti tik per išorinį pasiuntinį, tuomet praleisite pro akis mano tarnystės Omega aspektą. Nes aš iš tiesų kiekvienam iš jūsų galiu kalbėti jūsų širdyje. Tačiau, kad galėtumėte mane išgirsti, privalote susikurti tylos erdvę savo prote. Nes nekalbu taip garsiai ir triukšmingai, kaip galėjote pagalvoti iš muzikos, kuri buvo paleista groti, prieš man pradedant kalbėti.

Tačiau, vėlgi, būtent taip jie nori žiūrėti į Kristų, kaip į triumfuojantį karalių, kuris ateis ir nuvers visus šio pasaulio galinguosius. Bet matote, aš nebuvau garsiai skalambijantis karalius, žygiavęs Izraelio miestais. Argi nebuvau nuolankus žmogus, jojęs ant asilo? Ir argi tai nesimbolizuoja fakto, kad neateinu pas jus individualiai garsiu, triukšmingu balsu, mėgindamas priversti jus kažką daryti. Ateinu kaip tylus balselis, mėginantis paskatinti jus siekti aukštesnio supratimo, idant galėtumėte daryti geresnius pasirinkimus, užuot laukę, kol kas nors jums pasakys, ką turėtumėte daryti.

Visiškai netrokštu nė vienam žmogui šioje planetoje sakyti, ką jis turėtų daryti, nes net ir man reikalingos tylos akimirkos. Kodėl turėčiau prisiimti šį darbą, manydamas, jog turėčiau žinoti, kaip turėtų elgtis kiekvienas žmogus Žemėje, tačiau negalėdamas – dėl Laisvos Valios Įstatymo – paveikti jų gyvenimo patirties. Taip dažnai dvasiniai guru pasakinėdavo žmonėms, ką daryti – pavyzdžiui, pasakydami, su kuo jie turėtų tuoktis – ir tuomet, kai pasirodo, kad ne viskas šioje santuokoje yra rožėmis klota – kadangi žmonės naiviai tikėjosi, jog, jeigu guru jiems tai pasakė, tuomet tai reiškia, kad viskas turėtų būti kaip toje pasakoje, kurioje jie „ilgai ir laimingai gyveno“ – o tuomet, kai jiems prireikia spręsti savo problemas, jie tampa nepatenkinti guru, manydami, jog gavo blogą patarimą, ir nugrimzta į negatyvią sąmonės būseną.

Tai yra tendencija, kurią matote kartojantis vėl ir vėl, tuose, kurie sau leido sekti kokiais nors išoriniais autoritetais. Ir iš tiesų, matėte tai ir čia, Vokietijoje, kuomet Vokietijos žmonės XX-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje norėjo sekti išoriniu autoritetu, ir todėl atsirado žmogus, sugebėjęs vaidinti šį vaidmenį Vokietijos šalyje. Ir tuomet, žinoma, Vokietijos žmonės vėliau gailėjosi sekę tuo lyderiu, ir dabar jie pradėjo kaltinti lyderį, užuot suvokę, kad lyderis buvo jų pačių sąmonės pasireiškimas, jų nenoro prisiimti atsakomybę pasireiškimas.

Tad dar kartą matote, kad, jeigu jūsų sąmonė bus tam tikrame lygmenyje, jūs prisitrauksite prie savęs tam tikrą paralelę visatą, kurioje viskas, kas egzistuoja jūsų sąmonėje, taps aplink jus įkūnyta realybe. Tad jus, kurie esate dvasingi žmonės, norėčiau paraginti suderinti savo sąmonę su mano mylimo brolio Sen Žermeno vibracijomis ir jo vizija Aukso Amžiui Europoje. Ir tuomet priimkite, kad šis Aukso Amžius yra įkūnyta realybė jūsų pasaulyje.

Kad tai galėtų sėkmingai įvykti, jums reikia, kaip sakiau, pakelti savo sąmonę virš visų ego pasireiškimų, kurie negalės egzistuoti Aukso Amžiuje. Ir būtent čia siūlau jums savo pagalba – kaip tylus balselis viduje – jei tik retkarčiais paskirsite man šiek tiek laiko, nutildydami protą ir tiesiog sėdėdami tyloje. Išjunkite iPod’o grotuvą, mano mylimieji! Nes nenoriu varžytis su šiuo technologiniu stebuklu. Duokite man tylą ir parodysiu jums kryptį. Sutarta? Tuomet užsklendžiu jus savo širdies ramybėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels