Prisiminkite tylos tašką viduje

TEMOS: Gilesnis Budos tarnystės supratimas – Pažvelkite į visatą Budos akimis – Net ir pakylėtieji mokytojai tampa DAUGIAU – Didžiausia galimybė Kristiškumui – Kristus yra Omega, Buda yra Alfa – Paklydusi vakarietiška budizmo versija – Neprisirišimas prie kitų žmonių reakcijų – Nepamirškite tylos taško

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2008 lapkričio 2 d. per Kim Michaels.


Kodėl prisitraukėte prie savęs Budos Esatį? Todėl, kad Buda reprezentuoja aukščiausią įmanoma paralelę visatą sąmonėje, kurią įmanoma pasiekti Žemėje. Ir ją gali pasiekti tiktai tie, kurie ryžtasi pakilti virš ego – virš priešingybių dualizmo. Tad jie ryžtasi pakilti virš Majos šydo, sukurto iš priešingybių sąveikos, verčiančio žmones tikėti, kad jie tariamai privalo stoti į vienos iš priešingybių gretas ir kovoti su kita priešingybe, ir kad šitaip jie užsitikrins įžengimą į kažkokį tolimą dangų. Kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad neįžengsite į tikrąjį dangų, kol neišvysite jo savyje.

Kuomet pripažinsite amžinąją tiesą, kad viskas yra Budos Prigimties. Ir todėl jūs taip pat esate Budos Prigimties. Ir jūs esate daugiau nei tiesiog Budos Prigimtis, nes esate savimonę turinti būtybė. Ir kai nubundate šiai realybei, matote, kad negalite sąmoningai savęs suvokti ir tiesiog būti Budos Prigimtimi – jūsų vienintelė galimybė yra būti Buda.

Gilesnis Budos tarnystės supratimas

Ir vis dėlto, žinau, kad daugelis tarp jūsų siekia pirma pakilti į paralelę Kristaus sąmonės visatą, ir todėl tai peržengia jūsų dabartinio lygmens ribas laikyti save Buda. Ir neprašau jūsų peržengti šio sąmonės lygmens. Nes jūs iš dalies čia esate tam, kad įkūnytumėte, kad pademonstruotumėte tą Kristaus sąmonės lygį daugeliui Žemės žmonių, kurie pirma privalo suvokti Kristaus sąmonę, prieš įgydami gebėjimą iš tiesų suvokti Budos Sąmonę.

Tačiau aš jums ateinu pasiūlyti gilesnį supratimą ir suvokimą apie savo kaip „Pasaulio Viešpaties“ tarnystę. Nes matote, nors kai kurie tradiciniai budistai į mane žiūri kaip egzistuojantį kažkokiame tolimame danguje su moteriška antrąja puse; realybė yra tokia, kad, kai prisiėmiau savo kaip „Pasaulio Viešpaties“ vaidmenį Žemės planetai, atsižadėjau savo moteriškos antrosios pusės, išlaisvindamas ją kilti į aukštesnę karaliją. Tad kas tuomet yra Budos moteriškoji pusė? Kas yra moteriškasis polius Budos vyriškajam poliui? Na, visa Žemės planeta ir visi joje gyvenantys turi potencialą tapti moteriškąja puse – o tiksliau, gali pradėti save laikyti tuo, kuo jie jau yra, tai yra, moteriškąja Budos puse.

Nes, būdamas „Pasaulio Viešpačiu,“ laikau vyrišką polių Žemės planetai; tai reiškia, kad visi, kurie yra šios Žemės planetos sąmonės dalimi, visi kartu jie sudaro moteriškąjį polių, kuriam laikau pusiausvyrą – netgi būdamas atviromis durimis pačiai gyvybę teikiančiai jėgai, palaikančiai visą gyvybę šioje Žemėje. Ir galite pamąstyti apie tai, kad, prieš man įžengiant į Nirvaną, turėjau būti gundomas ir testuojamas – ne tik Maros demonų, kaip yra sakoma tradicinėje budistų mitologijoje – bet turėjau būti testuojamas ir išmėginamas visais tuo metu Žemės planetoje egzistavusiais sąmonės lygmenimis, idant pademonstruočiau, jog virš visų jų pakilau ir išsiugdžiau neprisirišimą prie jų.

Galite pamąstyti apie tai, kad, jums kylant aukštyn dvasiniame kelyje, sekantį žingsnį žengiate tapdami tarsi Buda tam sąmonės lygiui. Nes tik tuomet kai pasieksite pabaigą, aukščiausią kopėčių pakopą, privalėsite su visais šiais lygmenimis susidurti iš karto. O šiuo metu jums reikia susidurti su tuo sąmonės lygiu, kurį šiuo metu transcenduojate. O transcenduosite jį, tik išsiugdydami neprisirišimą, idant ši sąmonė – idant šio pasaulio princas – atėjęs pas jus nieko jumyse nerastų, kaip Kristus taip nuostabiai išsireiškė.

Pažvelkite į visatą Budos akimis

Ir nors kalbame apie puolusias būtybes ir tamsos jėgas, žinome – ir trokštame, kad tai žinotumėte ir jūs – jog jos neturi aukščiausios tikrovės. Žinau, kad tai kai kuriems iš jūsų gali būti sunku suvokti. Nes paralelėje visatoje, kurioje šiuo metu yra sukoncentruotas jūsų protas, jos gali atrodyti labai tikros ir netgi turinčios jums tam tikrą galią. Tačiau štai čia galiu jums pasiūlyti savo pagalbą, jei tik paskirsite šiek tiek laiko ir dėmesio susiderinti su mano Esatimi.

Nemėginkite to paversti įmantriu ritualu. Tiesiog susikurkite labai paprastą vizualizaciją savo prote ir įsivaizduokite, kad sėdite po Bo medžiu, su virš jūsų plevenančia Gautamos Esatimi. Ir tuomet paprašykite manęs parodyti jums, kaip paralelė visata atrodo iš mano sąmonės būsenos, ar bent jau iš tos sąmonės būsenos, kuri yra tiesiai virš jūsų, idant galėtumėte tai suvokti ir išsilaisvinti nuo iliuzijos, kad ši Mara yra tikra ir turi jums realią galią. Tam jums reikės – kaip sakė Jėzus – įsiklausyti į tylą, į tylą viduje.

Mano Mylimieji, kiek iš jūsų būdami vaikais žaidėte su vilkeliu, besisukančiu vilkeliu? Tikriausiai visi tai darėte, ar bent jau žinote, kaip jis veikia. Tad jis sukasi aplink savo ašį, ir kai žiūrite į šio žaislo periferiją, galite sukoncentruoti savo žvilgsnį į tam tikrą tos periferijos tašką, ir jis visą laiką sukasi dideliu greičiu, niekada nestovėdamas vietoje. Tačiau, mano mylimieji, kad ir kaip greitai besisuktų periferijoje esantis taškas, taškas, kuris yra centre, visada stovi vietoje, argi ne taip?

Žvelgiant iš paviršutiniškos perspektyvos, situacija šioje planetoje gali atrodyti esanti didelėje sumaištyje ir chaose. Tačiau taip yra dėl to, kad jūsų dėmesys yra sutelktas į Žemės paviršių, kuris iš tiesų sukasi tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Tad nukreipkite savo dėmesį į ašį, į centrą, ir suvokite, jog kad ir kokia didelė sumaištis bebūtų paviršiuje, egzistuoja taškas, kuris visada stovi rimtyje. Ir šioje rimtyje galite atrasti savo pačių centrą, ir jame atrasite mane – nes aš esu viso gyvenimo Žemėje centras. Tai yra mano kaip „Pasaulio Viešpaties“ tarnystė.

Tad aš sėdžiu visiškoje ramybėje ir Vienovėje, ir nors matau išorines regimybes – nors matau Maros demonus jų iškreiptoje formoje – permatau juos kiaurai ir matau, kad viskas yra sukurta iš Materijos Šviesos. O Materijos Šviesa yra Budos Prigimtis. Ji yra visiškoje vienovėje su šia Budos Prigimtimi, trokštančia įkūnyti tobulus įvaizdžius, saugomus toje Budos Prigimtyje, kaip beribį potencialą išreikšti kūrybiškumą visą gyvybę aukštyn keliančiu būdu, užuot siekus aukštinti atskirąjį aš.

Net ir pakylėtieji mokytojai tampa DAUGIAU

Tad mes jus pasiėmėme į kelionę, kulminaciją pasiekusią galingame Lanelo diktavime, idant parodytume jums, kad net ir neseniai pakilusi Būtybė gali greitai taip stipriai susivienyti su aukštesne Esybe, iš kurios gimė, jog gali išreikšti daug didesnę tos aukštesnės Esybės galią, nei gebėjo tai padaryti būdama Žemėje. Nes tie, kurie yra pasiryžę būti sąžiningi, galės susiderinti su faktu, kad Lanelo, kurį girdėjote šiandien, yra DAUGIAU – tuo pat metu būdamas ta pačia Būtybe – jis yra DAUGIAU nei Būtybė, kalbėjusi praeityje. Ir jis iš tiesų yra daugiau nei būtybė, vaikščiojusi Žeme fiziniame kūne, kaip daugiau esame ir mes visi, mano mylimieji.

Nes, nors Buda yra visos gyvybės Žemėje rimties centras, aš nestoviu vietoje, kaip daugelis save budistais laikančių žmonių įsivaizduoja – kaip būtybę, kuriai nebereikia augti, plėstis ir save transcenduoti. Bet matote, jeigu ši stabmeldiška vizija būtų teisinga, tai kaip tuomet Žemė galėtų pakilti aukščiau, jeigu Pasaulio Viešpats netranscenduotų savęs? Matote, kad viskas egzistuoja hierarchijoje, ir tie, kurie yra žemiau hierarchijoje, negali pakilti, kol aukščiau nepakyla tie, kurie yra aukščiau už juos hierarchijoje.

Ir būtent dėl to Europos žemynas negali pakilti, jeigu tie, kurie turi potencialą būti aukščiausiais dešimt procentų nekyla aukštyn. Nes kaip tuomet kiti galės pakilti virš tam tikro sąmonės lygmens? Kaip jie galės transcenduoti tą paralelę visatą, kurioje tebeegzistuoja kovos, kančios ir karo potencialas šiame žemyne? Kaip jie galės pakilti į aukštesnę karaliją, į aukštesnę visatą, kurioje karas būtų transcenduotas kartą ir visiems laikams, ir kurioje karo sąmonė būtų ištremta iš šio žemyno?

Žmonėms yra labai lengva kurtis šiuos stabmeldiškus įvaizdžius, į ką yra panaši dvasinė būtybė; tačiau negalite pažinti dvasinės būtybės per jokius atskirties iliuzija grįstus įvaizdžius. Dvasinę būtybę galite pažinti tik per gnozę, per įžengimą į vienovę su ta liepsna. Kaip sakė Sen Žermenas: „Kaip galėsite būti laisvi, neįžengdami į vienovę su Laisvės Liepsna?“ Tad kaip galėsite būti Buda, neįžengdami į vienovę su Budos Esatimi? Kaip galėsite būti Kristumi, netapdami viena su Kristumi, nesugerdami jo kūno ir kraujo dvasine prasme, nesugerdami jo kiekviena savo esybės ląstele?

Didžiausia galimybė Kristiškumui

Noriu jums duoti realistišką įvertinimą – peržengiantį puikybės ir jautimosi geresniais už kitus dualizmo ribas – noriu jums duoti realistišką įvertinimą, kad knyga apie Kelią į Kristiškumą yra didžiausia galimybė kokia tik kada nors buvo prieinama šioje planetoje rašytinės istorijos laikais iš tiesų įkūnyti Kristiškumą, greitai pakylant iki Kristiškumo. Šiuo metu tai yra greičiausias ir lengviausias būdas pakilti virš tos žemesnės sąmonės būsenos ir pradėti įkūnyti Kristiškumą. Tai nėra, kaip Jėzus puikiai žino, aukščiausias mokymas, koks tik kada nors galėtų būti duotas – nes Jėzus iš tiesų galės perduoti dar daugiau mokymų, kai jūs, kurie studijuosite šį kursą, padauginsite savo talentus ir nutiesite kelią dar didesnei mokymų gausai.

O tuomet, peržengiant net ir to, ką galima perduoti apie Kristiškumą, ribas, egzistuoja mokymai apie Budiškumą, kuriuos trokštu perduoti. Nes puikiai žinau, kad daugelis žmonių vakarų pasaulyje yra nusivylę tradicine krikščionybe. Tačiau jie nenorėjo pereiti į priešingą materializmo polių. Ir todėl leidosi ieškoti universalios dvasingumo formos, žvalgydamiesi į Rytų mokymus, ypač į budizmo mokymus.

Tačiau mokymai, kuriuos perdaviau prieš tuos daugybę metų Rytuose, buvo ne tik kad pritaikyti prie tų laikų sąmonės, bet jie taip pat įvairiais būdais buvo pritaikyti prie rytietiško mąstymo. Ir aš iš tiesų trokštu perduoti mokymus apie Budiškumą vakarietiškam protui: vakarų protui, vakarų Budai, mano mylimieji. Ir tai taps įmanoma, kai pakankamas skaičius žmonių priims Kristaus dovaną.

Kristus yra Omega, Buda yra Alfa

Nes kokia prasmė būtų perduoti mokymą apie Budiškumą, kol nėra pakankamo skaičiaus žmonių, suvokusių Kristiškumo esmę? Nes iš tiesų negalite pilnai suvokti Budos, kol nesate pasiekę bent kažkokio Vienovės su Kristumi laipsnio. Nes iš tiesų nėra jokio varžymosi, jokio priešiškumo – ir išties, nėra net ir jokios atskirties tarp Kristaus ir Budos, kaip jau anksčiau sakėme, jog Kristus yra Budos sąmonės Omega pasireiškimas.

Aš laikau Alfa pusiausvyrą planetai, viską matydamas kaip Budos Prigimtį. Jėzus laiko Omega pusiausvyrą mano Alfai, būdamas planetiniu Kristumi, pasiruošiu eiti ir stoti į mūšį su netobulais pasireiškimais, tiesiai apie juos kalbėdamas ir mesdamas iššūkį žmonėms pakilti aukščiau savo sąmonėje.

Tai nėra Budos vaidmuo; tai yra Kristaus vaidmuo. Ir tai yra vaidmuo tų, kurie trokšta pakilti į Kristaus lygmenį, o tuomet kilti dar aukščiau iki Budos lygmens. Nes netapsite Buda – NEBŪSITE Buda – kol pirma nepereisite Kristiškumo pakopos, eidami ir tiesdami ranką tiems, kurie yra įstrigę žemesnėje sąmonėje. Privalote drįsti šaukti savo žinią nuo stogų. Privalote drįsti daryti didesnius darbus, leisdami Dievui jumyse daryti didesnius darbus, nei Dievas darė juos per Jėzų. O tuomet galėsite siekti Budiškumo.

Ir būtent dėl to iš tiesų matote, kad Rytų budizmo religija buvo paversta stabmeldiška religija. Nors joje ir yra duodami mokymai, kad viskas yra Budos Prigimties, yra manoma, kad labai mažai žmonių gali pasiekti šią sąmonės būseną. O priežastis buvo ta, kad žmonės tais laikais nesugebėjo atlikti šuolio sąmonėje, ir būtent dėl to buvo perduoti Kristaus mokymai kaip tarpinis žingsnis. Ypač žmonėms vakarų pasaulyje, kurie yra labiau aktyvūs ir kuriems nėra skirta praleisti daugybę valandų tylioje meditacijoje, kai tiek daug žmonių pasaulyje aplink juos kenčia.

Paklydusi vakarietiška budizmo versija

Todėl, tai yra šiek tiek tragiška, kad tiek daug žmonių Vakaruose, tiek daug žmonių tarp aukščiausių dešimties procentų įstrigo šioje suvakarietintoje budizmo versijoje, galvodami, kad turėtų sėdėti tylioje meditacijoje ir ignoruoti pasaulio kančias. Žmonėms Vakaruose būtų labai naudinga išstudijuoti Kuan Jin pavyzdį, kuri išgirdo pasaulio aimanas ir tapo Bodhisatva, suvokusi, jog negali įžengti į Nirvaną, kol tiek daug žmonių tebėra įstrigę kančiose. Ir todėl turėtumėte suvokti, kad negalite praleisti tiek daug laiko budistinėje meditacijoje, kol tebėra tiek daug problemų, kurias reikia spręsti, ir naujų idėjų, kurios galėtų būti atneštos. Ir todėl, transcenduokite tradicines Kristaus ir krikščionybės koncepcijas, ir suvokite, kad Kristus yra Budos Omega polius, aktyvusis, einantis palengvinti pasaulio kančias, šitaip įkūnydamas bodhisatva idealą, kaip jis buvo žinomas Rytuose.

Suvokite, kad jums, kurie esate gimę Vakaruose, yra skirta vaidinti šį vaidmenį, šį Omega polių. Ir nors jūs vis dar galite parodyti man pagarbą kaip Alfa poliui, jūs iš tiesų neparodysite man pagarbos, pasitraukdami iš pasaulio į meditaciją – kuri jus tik dar labiau skatina koncentruotis į save, kaip egzistuojantį atskirtyje nuo pasaulio. Ir todėl ji tik dar labiau sustiprina atskirojo aš iliuziją, užuot padėjusi jums ją įveikti.

Todėl kalbu tai į sąmonę tų, kurie turi potencialą pakilti ir išreikšti savo Kristiškumą, tačiau nesugeba išpainioti savo kojų iš lotoso pozos, kad galėtų atsistoti ant dviejų kojų ir eiti gyvenimo keliais, tiesdami ranką tiems, kurie alksta Šviesos. Tos šviesos, kurią su džiaugsmu per juos pasiųsčiau, jei tik jie ryžtųsi būti atviromis durimis – užuot buvę uždaromis durimis, laikydami save įkalintus ir neleisdami savo šviesai šviesti pasauliui.

Drįskite vykdyti Kristaus priesaką: „Leiskite savo Šviesai šviesti žmonėms, kad jie galėtų matyti, jog jūsų darbai tegali ateiti iš aukštesnio šaltinio.“ Ar jie tai vadintų Kristumi, Buda ar Dievu, nėra svarbu. Svarbu yra tai, kad jie pamatytų kažką išdrįstant būti atviromis durimis tam aukštesniam šaltiniui, idant jie galėtų žinoti, kad jūs gyvenate aukštesnėje paralelėje visatoje už jų pačių, ir kad jie galėtų suvokti, jog nori būti ten, kur esate jūs savo sąmonėje. Idant jie galėtų įgyti paskatinimą siekti pakilti aukščiau, ir tuomet jūs galėtumėte mokyti juos savo pačių pavyzdžiu.

Kai kurie dvasingi žmonės nuodugniai studijavo vakarietišką budizmo tradiciją. Ir aš jums pavedu atsakomybę įkūnyti šiuos mokymus ir tuomet eiti ir skelbti juos tiems, kurie vis dar tebetiki, kad jų gyvenimo pašaukimas yra sėdėti tylioje kontempliacijoje, kai pasaulis šaukiasi Šviesos, kurią jie turi potencialą atnešti.

Neprisirišimas prie kitų žmonių reakcijų

Noriu pagirti tuos, kurie drįso žengti žingsnį pirmyn, palikdami pasyvumo būseną, ir tuos, kurie yra ant šio žingsnio žengimo slenksčio, tačiau nesugeba kol kas iki galo priimti savo potencialo žengti žingsnį į priekį ir leisti Šviesai šviesti. Tad duodu jums raktą. Neprisirišimas yra raktas, neprisirišimas prie kitų žmonių reakcijų, kaip buvo pasakyta prieš tai. Siekite atrasti ramybę, idant neverstumėte savęs išoriniu protu kalbėti kitiems, bet leistumėte savo Šviesai šviesti. Suvokite, kad nesate darytojas. Jūsų vaidmuo yra BŪTI, ir kai BŪSITE, Šviesa spontaniškai švies per jus ir atras būdų save išreikšti, ir pamatysite sakantys dalykus, kurių niekada nebuvote suvokę sąmoningai. Ir galvosite sau: „Iš kur visa tai atėjo?“

Ir štai tuomet galėsite žinoti, kad tai neateina iš žemesniojo aš. Štai tuomet galėsite žinoti, kad kitų žmonių reakcijos nėra svarbios jūsų reiškimuisi, kai atrandate pilnatvę, džiaugsmą ir išbaigtumą, išreikšdami savo aukštesniąją esybę. Ir jums nėra svarbu, ką pasaulis su tuo daro, priima tai ar ne, nes esmė yra tai išreikšti. Nes tuomet ratas yra išbaigtas, ir žmonėms yra suteikiama galimybė rinktis, kadangi jie dabar galėjo akies krašteliu pamatyti, kad egzistuoja kažkas aukštesnio, ir tas kažkas gali šviesti per kiekvieną žmogų Žemėje.

Ir todėl jūs tampate dalimi proceso, kurio dalimi buvo Jėzus, Buda, Krišna ir visi kiti dvasiniai mokytojai. Tačiau, nepaisant visų stabmeldiškų įvaizdžių, kuriais mus buvo bandoma iškelti virš žmogiškų būtybių, virš paprastų žmonių karalijos ribų, realybė yra tokia, kad mes visi atėjome parodyti, jog kiekvienas žmogus turi potencialą būti atviromis durimis aukštesnei energijai už tą, kuri šiuo metu yra išreiškiama Žemėje. Mes atėjome ne tam, kad būtume laikomi išskirtiniais, o tam, kad būtume laikomi žmonijos dalimi, tiesiog pasirinkusiais atsiverti aukštesnei realybei, peržengiančiai regimybių Žemėje ribas.

Nepamirškite tylos taško

Tad tuomet būkite visi užsklęsti Budos ramybėje. Prisiminkite tylos tašką, kuris niekada nejuda, kad ir kokios chaotiškos būtų jus supančios aplinkybės. Net ir jūsų pačių energetinėje sistemoje gali egzistuoti trikdžiai. Tačiau jeigu susimąstysite ir pažvelgsite už jų, galėsite atrasti tą tylos tašką – amžiną, besąlyginę tylą, kurios sudrumsti negali jokios sąlygos Žemėje.

Ir kai stovite tame centre, galite tiesiog stebėti, kaip rato perimetras sukasi aplinkui. Ir tuomet galite matyti, kur jums reikia įsikišti, kad sustabdytumėte sukimąsi arba jį sulėtintumėte. Nes, kai esate ramybėje, turite galią sustabdyti visus Žemėje besisukančius dalykus – nes jūsų galia pranoksta visas Žemėje egzistuojančias galias. Būtent tai neigia netikri Žemės mokytojai, norintys jus įtikinti, kad nėra jokios aukštesnės galios, arba kad ši galia galėjo būti išreiškiama tik per vieną žmogų, kurio, deja, jau nebėra Žemėje. Netikėkite tuo, bet įrodykite mano žodžius, prisimindami savo tylos centrą.

Ir todėl užsklendžiu jus, užsklendžiu šią konferenciją. Nes galite galvoti, kad pagrindinis jūsų tarnystės aspektas buvo invokacijų kalbėjimas su didele galia, tačiau tai yra tik vienas jūsų tarnystės aspektas – Omega aspektas – tačiau Alfa aspektas buvo tai, kad susirinkote drauge ir, suvokiate tai ar ne, atradote tam tikrą tylą savyje individualiai. Ir netgi atradote kolektyvinę tylą, apie kurią galite pamąstyti ir suvokti, kad tai yra bendruomenės pamatas, tylos taškas, kuris suvienija jus širdyje ir kurio niekas negali sudrumsti, kad ir su kokiomis aplinkybėmis jums tektų susidurti.

Būtent to trūko daugeliui dvasinių judėjimų, organizacijų ir bendruomenių. Pasimokykite iš to. Nesmerkite. Nežiūrėkite iš aukšto nė į vieną. Tačiau drįskite pripažinti, realistišku būdu, pamoką iš ankstesnių judėjimų ir bendruomenių. Ir tuomet pakilkite aukščiau. Pakilkite virš viso to, eidami vidun ir atrasdami tylą, kuri AŠ ESU.

Nes laukiu, kol ir jūs įžengsite į šią tylą, tapsiančią jūsų pamatu, idant galėtumėte išeiti iš Sanghos į pasaulio šurmulį, išsaugodami savo ryšį su gyvybės centru. Ir todėl jūsų nepajudintų besisukantis pasaulis ir besisukančios žmonių galvos, kurie vis dar tebėra taip stipriai slegiami dualizmo iliuzijų, jog nežino, kas yra tikra, o kas netikra. Tačiau jūs galite žinoti, kas yra tikra ir netikra, nusileisdami į tą tylos tašką, padėdami vienas kitam tame tylos taške, kuris yra Buda jumyse.

Tad su dideliu džiaugsmu, sveikinu jus už jūsų buvimą šioje konferencijoje. Užsklendžiu jus Budos tyloje, nes jūs esate brandūs Šviesos mokiniai. Jums nereikalingi fejerverkai, jums nereikalingas patapšnojimas per petį; tačiau jūs iš tiesų nusipelnėte tylaus Budos pripažinimo. Tad aš esu čia, tačiau kur yra čia? Čia yra tylos taškas, esantis visur. Tad, kad ir kur bebūtumėte – ten AŠ ESU. Prisiminkite mane tyloje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels