DABAR atėjo laikas priimti Aukso Amžiaus sąmonę!

TEMOS: Esate ištikimi Kristui ar žemiškai institucijai? – Sen Žermeno Aukso Amžius bus statomas ant Kristaus mokymų pamato – Beprotiškas vienintelio Dievo Sūnaus melas – Atėjo laikas susitelkti į pozityvią Vandenio viziją – Klaidingas išganymo kaip mechaniško proceso įvaizdis – Kristiškumo kelias ar asmeninio augimo kelias – Tarp Kristiškumo ir laisvės egzistuojantis ryšys – Koks yra Sen Žermeno planas Aukso Amžiui – Išvyskite unikalią galimybę, kurios laukėte

Pakylėtieji Mokytojai Jėzus ir Sen Žermenas, 2008 birželio 28 d. per Kim Michaels.


Aš Jėzus, ateinu pasveikinti jūsų mums pasiekus svarbų lūžio tašką – sakydamas „mums“, turiu omenyje jus čia apačioje ir mus, pakylėtuosius mokytojus, Viršuje. Tačiau mes iš tiesų trokštame, kad jūs save laikytumėte pakylėtųjų mokytojų dalimi. Nebežiūrėdami į mus kaip į esančius viršum jūsų, bet matydami mus savyje, matydami mus esant vienovėje su jumis. Pradėdami suvokti, kad iš tiesų nėra jokio atotrūkio – nėra jokio atstumo, jokios atskirties. Nes mes esame Viena su Dievu. Ir kai esate Viena su Dievu, tampate „Mumis“ – pakylėtųjų mokytojų dalimi, tampate Šventosios Dvasios dalimi, visų tų, kurie pakilo prieš jus, kurie prieš jus ėjo Kristiškumo keliu, dalimi.

Jaučiu didelį džiaugsmą galėdamas jums pranešti, kad mes – kaip judėjimas Viršuje ir apačioje – pasiekėme lūžio tašką, kuriame galime, iš tiesų galime pradėti judėti link Žuvų ciklo užbaigimo, atverdami duris į Vandenio amžių. Tačiau ne šiaip į bet kokį Vandenio amžių, bet Sen Žermeno, mano, Motinos Marijos, Mokytojo MOR ir visų pakylėtųjų mokytojų Aukso Amžių. Nes, nors Sen Žermenas iš tiesų yra Vandenio amžiaus hierarchas, jis, žinoma, nėra čia tam, kad mėgintų išaukštinti savo ego. Jis dirba Vienovėje su mumis visais, mano mylimieji. Tad iš tiesų mes visi dalyvaujame Aukso Amžiaus atnešime.

Tad dabar per šį diktavimą, Sen Žermenas ir aš, pademonstruosime didesnę vienovę, idant žmonės, kurie yra pasirengę pakilti aukščiau, galėtų pradėti matyti, jog aš, Jėzus, taip pat nebuvau ego maniakas. Neatėjau į šią planetą tam, kad būčiau laikomas vieninteliu Dievo Sūnumi, vieninteliu išganytoju, amžinai būsiančiu žmonijos išganytoju. Atėjau kaip pakylėtųjų mokytojų dalis, Gyvenimo Upės dalis, ir atėjau pademonstruoti galimybę visiems žmonėms įžengti į tą Gyvenimo Tėkmės Vienovę.

Esate ištikimi Kristui ar žemiškai institucijai?

Ir todėl, trokštu, kad tie, kurie yra man ištikimi, peržengtų ištikimybę išorinei religijai, išorinei tikėjimo sistemai, net ir išoriniam Kristaus įvaizdžiui, ir imtų suvokti, kad aš esu pakylėtųjų mokytojų dalis, esu Gyvenimo Upės dalis. Ir todėl iš tiesų atėjau būti vieno ciklo hierarchu nuolatiniame Dievo karalystės Žemėje skleidimesi. Ir todėl mano atnešti dalykai – mano mokymai, mano pavyzdys, net ir visas 2000 metus trukęs Žuvų amžiaus ciklas – tėra tik vienas aspektas šiame skleidimesi, atskleidžiančiame švytintį Dievo deimantą. Ir todėl krikščionybei niekada nebuvo skirta tapti pačiai sau tikslu, svarbiausiu ir galutiniu tikslu. Jai iš tiesų buvo skirta, kaip jau sakėme ankstesniuose diktavimuose šioje konferencijoje, paruošti dirvą sekančiam žingsniui.

Ir todėl matote, jeigu žmonės iš tiesų būtų ištikimi man kaip gyvajam, pakylėtajam Jėzui Kristui – o ne mirusiam, žmonių sukurtam įvaizdžiui, sukurtam sau tarnaujančios institucijos, sukurtam žmonių, kurie patys iš tiesų yra įstrigę antikristo sąmonėje – na tai tuomet, jeigu turėtumėte šią tikrą ištikimybę man, tuomet sugebėtumėte pažvelgti už šių stabmeldiškų Kristaus įvaizdžių ir suvoktumėte tikrąjį tikslą, dėl kurio atėjau. Ir šis tikslas yra padėti pamatus žmonijos pakėlimui į tą sąmonės lygį, kuris yra reikalingas, kad žmonės galėtų įžengti į Vandenio Amžių, į Vandenio sąmonę. Kuris turi potencialą įkūnyti tokį Aukso Amžių, kokio ši planeta dar nebuvo regėjusi.

Net ir ankstesni Aukso Amžiai nublanks, jeigu Vandenio Aukso Amžiaus potencialui bus leista įsikūnyti per tuos, kurie pavers save atviromis durimis, eidami keliu, kurį aš pademonstravau ir nubrėžiau. Ir todėl, laikinai, užleisiu sceną savo mylimam broliui, savo mylimam bendradarbiui dvasioje, Sen Žermenui, idant galėtumėte pamatyti, jog mes esame individai, tačiau esame Viena savo individualume.

Sen Žermenas:

Sen Žermeno Aukso Amžius bus statomas ant Kristaus mokymų pamato

Mano Mylimi ponai ir ponios, iš tiesų, nors buvau vadinamas Sen Žermeno vardu – ir įgijau tam tikrą pasekėjų būrį įvairiuose Naujojo Amžiaus ir naujesniuose judėjimuose – jokiu būdu nesu neištikimas Kristaus tikslui. Tiesą sakant, esu absoliučiai ištikimas Gyvajam Kristui – Jėzuje, Maitrėjoje, savyje ir visuose jumyse čia apačioje.

Nėra nė menkiausios abejonės, kad į Sen Žermeno Aukso Amžių negali būti žiūrima kaip į kažką, kas egzistuotų atskirai nuo Žuvų Aukso Amžiaus – kuris būtų galėjęs būti Aukso Amžiumi, jeigu pakankamas skaičius žmonių iš tiesų būtų įkūniję Jėzaus mokymus ir jo taip nuostabiai prieš 2000 metų pademonstruotą pavyzdį. Ir todėl mums net nebūtų reikėję kalbėti apie Vandenio Aukso Amžių, jeigu Jėzaus pavyzdžiu būtų pasekę pakankamas skaičius žmonių. Tačiau vietoj to nutiko tai, ką matėte: krikščioniška bažnyčia buvo paversta įrankiu žmonėms kontroliuoti ir laikyti juos įstrigusius antikristo sąmonėje ir Kristaus savyje neigime – išaukštinant stabmeldišką įvaizdį, kad Kristus galėjo būti įkūnytas tik viename žmoguje, tik Jėzuje, kaip vieninteliame Dievo Sūnuje.

Aš, Sen Žermenas, esu Pakylėtoji Būtybė. Ir todėl negarbinu Kristaus per atstumą – kaip tą teigia darantys tokia daugybė krikščionių Žemėje. Nes aš iš tiesų ryžausi įžengti į vienovę su Kristumi, į vienovę su Jėzumi. Nes iš tiesų, kaip galėtų egzistuoti atskirtis tiems, kurie eina Vienovės keliu, ir kurie atėjo į šią Žemę pademonstruoti šio kelio, šitaip padėdami ir kitiems įveikti atskirtį? Nėra nė menkiausios minties mano prote, kad galėčiau įkūnyti Vandenio Aukso Amžių, nestatydamas ant nuostabaus Jėzaus padėto pamato. Tačiau privalau jums pasakyti – tiesiai ir atvirai pasakyti – kad negaliu Vandenio Aukso Amžiaus statyti ant dabartinės krikščionybės pamato – kadangi ji negyvena pagal Jėzaus parodytą pavyzdį.

Yra būtina, kad tie, kurie save vadina krikščioniais – arba tie, kurie galvoja mylintys Jėzų – iš tiesų pažvelgtų už išorinių bažnyčių ir suvoktų, kad tai nėra tikroji vidinė Kristaus žinia. Ir tai niekada neišves jų ir žmonijos virš sąmonės, virš kurios jie turėjo pakilti Žuvų amžiuje ir virš kurios jie privalo pakilti, kad galėtų priimti Vandenio amžiaus laisvę. Ir todėl kol kas pasakiau viską, ką norėjau, ir grąžinu sceną savo mylimam Jėzui, idant iš tiesų galėtumėte išvysti vienovę. Galbūt netgi pamatydami, kad, nors ir išreiškiame save šiek tiek skirtingai, skirtinga vibracija, skirtingu balso tonu, skirtingais žodžiais, tarp mūsų nėra esminio skirtumo. Tarsi vos truputį pasuktumėte derintuvą tarp vieno ir kito.

Jėzus:

Beprotiškas vienintelio Dievo Sūnaus melas

Tad tebūna Kristus išaukštintas visuose, nes būtent dėl to atėjau į šią Žemę. Ar matote, mano mylimieji, absoliučią beprotybę – ir aš tyčia sakau „beprotybę“ – galvojant, kad gali būti tik vienas Dievo Sūnus, tik viena Kristaus Būtybė Žemėje. Tai yra melas, kuris privalo būti apnuogintas. Privalo būti apnuogintas jo tikrasis veidas, kad ir kaip skausminga tai būtų tiems, kurie pavertė save aklais aklų vadų pasekėjais, ir norėtų toliau gyventi iliuzijoje, kad, jei tik jie liks ištikimais išorinės krikščioniškos bažnyčios nariais, paskelbdami mane savo Viešpačiu ir išganytoju, automatiškai bus išganyti – kai tuo tarpu visi kiti nueis į pragarą.

Jeigu suvokiate realybę, dėl kurios atėjau į šią Žemę, matote, kad atėjau duoti GYVENIMĄ, gausingą gyvenimą VISIEMS žmonėms – o ne išrinktajai, nedidelei grupei. Ar suvokiate, kad nusileidau į Vidurio Rytus būtent dėl to, kad praktiškai nėra kitos tokios vietos Žemėje, kurioje galėtumėte atrasti didesnę koncentraciją sąmonės, kuri yra pati Kristiškumo antitezė, tai yra, kad kai kurie žmonės priklauso ypatingai grupei, išrinktiesiems žmonėms, kurie yra fundamentaliai aukščiau virš visų kitų?

Atėjau mesti iššūkį žydams įveikti šią sąmonę – kurią jie kūrėsi tūkstančius metų – tikėjimą, kad šią jų nedidelę gentelę Dievas labiausiai myli. Ir todėl Dievui labiausiai rūpi išgelbėti žydus ir jis yra pasiruošęs visus kitus pasmerkti amžinoms kančioms pragare. Tai yra puolusių būtybių sąmonė, kurios, neigdamos Dievą savyje, taip pat privalo neigti Dievą ir visuose kituose. Ir todėl, kai vienas žmogus yra išaukštinamas – ir pademonstruoja nepaprastą sąmonę – ir jos negali nužudyti to žmogaus, ir negali nužudyti jo pradėto judėjimo, na tai tuomet jos nužudo jo pavyzdį, išaukštindamos šį žmogų iki kažkokio unikalaus statuso, kuriuo niekas negalėtų sekti.

Tai yra šiandieninės krikščionybės paklydimas. Jis privalo būti apnuogintas, mano mylimieji. Ir kas gi jį apnuogins, jeigu ne tie, kurie turi ryšį su Dangiškuoju Moteriškumu? Nes matote, būtent vyrų ir moterų moteriškasis aspektas turi gebėjimą jausti vienovę su visa gyvybe čia apačioje. Ir tik per šį vienovės jausmą galite įveikti iliuziją, kad tik kai kuriems žmonėms yra skirta būti išgelbėtiems, idant galėtumėte susiderinti su realybe, jog Dievas nori pakylėti aukštyn ir išgelbėti visus.

Tai yra Motina – Motinos Liepsna, Motinos aspektas – kuri nori aukštyn iškelti visus savo vaikus, o ne tik kelis iš jų, ir kuri tuomet gali pradėti matyti visus žmones Motinos vaikais. Todėl suvokiate, kad klaidingas vyriško teisiančio Dievo įvaizdis – išrankaus Dievo, monoteistinio Dievo aukštai danguje – iš tiesų yra įvaizdis, kuris yra visiškai atitrūkęs nuo Tėvo-Motinos Dievo realybės. Nes iš tiesų, kai Dievo Tėvo aspektas, neišreikštas Dievas, išreiškė save savimonę turinčiomis būtybėmis, tuomet kaip galima sakyti, kad Dievas nenorėtų iškelti aukštyn kiekvieno savo aspekto, kiekvienos savo paties išraiškos? Ir vietoj to norėtų pasmerkti kai kuriuos žmones pragarui, remdamasis kažkokios religijos nustatytais kriterijais, nedidelės, mažytės gentelės religijos, šioje nedidelėje, mažytėje planetoje, vadinamoje Žeme – kuri yra tarsi dulkelė visatos platybėse.

Ar suvokiate, kad galvojimas, jog priklausote išrinktiesiems žmonėms, yra didžiausia ego išraiška, didžiausias dvasinis aklumas? Tai yra absoliuti beprotybė galvoti, kad iš visos visatos platybių, tik šie keli žmonės, priklausantys tai konkrečiai genčiai – arba tai konkrečiai krikščionių fundamentalistų bažnyčiai – bus išganyti, kai tuo tarpu visi kiti bus numesti į šalį kaip sausa žolė, kurią sumetate į ugnį, nes ji yra bevertė. Kaip Dievas galėtų galvoti, kad jo paties tąsa yra bevertė? Tiktai ego gali skirstyti žmones pagal vertę, sakydamas, kad kai kurie žmonės turi didesnę vertę, o kai kurie žmonės yra visiškai beverčiai. Tad, vėlgi, užleidžiu sceną Sen Žermenui.

Sen Žermenas:

Atėjo laikas susitelkti į pozityvią Vandenio viziją

Taigi, kai jau būsime pasirūpinę krikščionybės iliuzijomis, mano mylimieji, galėsime pradėti žiūrėti pirmyn į Vandenio Amžių. Nes iš tiesų – nors turime įveikti Žuvų amžiaus problemas ir žmonijos iliuzijas – mes, pakylėtieji mokytojai, visiškai netrokštame praleisti daugybę laiko, įveikinėdami problemas Žemėje, visą laiką koncentruodamiesi į tai, kas negatyvu, koncentruodamiesi į tai, kas turi būti įveikta. Nes mes, žinoma, esame Dievuje laisvos būtybės. Ir ką reiškia būti Dievuje laisva būtybe? Tai reiškia, kad mes mėgstame išreikšti savo Dieviškas savybes, savo Dievo liepsnas, savo individualumą – tą individualumą, kurį Dievas mums davė kaip didžiausią dovaną. Todėl visiškai netrokštu amžinai perdavinėti diktavimus apie tai, kas yra ne taip Žemės planetoje, ir kas turi būti ištaisyta – nors aš iš tiesų ir toliau atkreipsiu jūsų dėmesį į tam tikras problemas.

Ir vis dėlto, aš trokštu kibti į darbą, atnešdamas Vandenio viziją ir Aukso Amžiaus, kuriuo jis gali tapti, viziją. Ir todėl aš taip pat noriu jus pasveikinti su tuo, kad – kolektyviškai – dvasingi Žemės žmonės iš tiesų pakėlė savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame mums dabar tapo įmanoma peržengti Žuvų amžiaus sąmonės apribojimus ir pradėti perdavinėti Vandenio viziją – ką aš iš tiesų imsiu daryti mokymuose, kuriuos perduosiu ateityje.

Nes to iš tiesų neįmanoma perduoti tik per vieną diktavimą, kadangi mano vizija yra labai plati, sudėtinga ir reikalaujanti laipsniško vystymo, kad žmonės galėtų iš tiesų su ja susiderinti ir suvokti Vandenio viziją. Tačiau dabar jums perduosiu jausmą, ką iš tiesų reiškia laisvė. Nes, jeigu pažvelgsite į savo turimą supratimą apie tikruosius vidinius Kristaus mokymus, pamatysite, kad Kristus yra labai stipriai susijęs su laisve – su jūsų išlaisvinimu nuo ego, nuo dualistinės sąmonės, nuo antikristo sąmonės. Tai yra kryžius, ant kurio jus visus nukryžiavo jūsų ego ir šio ego momentumai – mirtingasis tapatumas.

Ir todėl tikrasis Kristaus tikslas yra išlaisvinti žmones, kad jų energijos nebūtų įkinkytos į ego žaidimus, ir kad atsirastų erdvės kūrybiškumui. Ir tai iš tiesų yra Kristaus džiaugsmas: matyti žmones pakylant ir išreiškiant jiems Dievo duotąjį kūrybiškumą. Nes argi nematote, kad krikščioniškomis bažnyčiomis buvo naudojamasi ne tik kaip būdu kontroliuoti visuomenę išorine prasme – priverčiant ją priimti tam tikrus išorinius elgesio standartus – bet jomis taip pat buvo naudojamasi kontroliuoti žmones vidine prasme, priverčiant juos užblokuoti jiems Dievo duotąjį kūrybiškumą, nedrįstant išreikšti šio kūrybiškumo. Ir tai iš tiesų yra tikriausia netikros krikščionybės parodija – kad ji neleido žmonijai pakilti į tą lygmenį, kuriame žmonės taptų pasirengę priimti Vandenio laisvę ir išreikšti savo kūrybiškumą, atnešdami Vandenio amžiaus potencialo įkūnijimą. O apie tai, žinoma, plačiau leisiu pakalbėti pačiam Jėzui.

Jėzus:

Klaidingas išganymo kaip mechaniško proceso įvaizdis

Tai yra nuolatinė našta mano širdžiai, mano mylimieji, matyti kaip krikščionybės religija – vėl ir vėl – priverčia nuostabius individus nugrimzti į baimės ir kaltės vibracijas, ar netgi į jausmą, kad jiems nėra leidžiama save išreikšti, kuomet jie savanoriškai sustabdo kūrybinę tėkmę. Tai yra didelė našta mano širdžiai, kad krikščionybė religija išganymą pristato kaip mechanišką, nekūrybišką procesą, pateikdama netgi visiškai supaprastintą jo įvaizdį, esą raktas į išganymą yra nuodėmių atleidimas, ir kad vieno prie kryžiaus prieš 2000 metų prikalto žmogaus auka galėjo atpirkti žmonijos skolas visai amžinybei – visas ateities nuodėmes, kurias padarys dualistinėje sąmonėje pasiklydę žmonės. Tai yra mechaniškas išganymo įvaizdis, kuomet žmonės yra užprogramuojami tikėti, kad užtenka įvykdyti išorinius reikalavimus ir jiems bus atverti dangaus vartai.

Tačiau argi nesakiau savo palyginime apie vestuvių puotą, kad be vestuvinio drabužio įėjęs žmogus buvo išmestas į tamsą – simbolizuojančią įstrigimą savo paties ego kūrinijoje? Aš jums pasakysiu: „Pamąstykite apie tą faktą, kad ego ir netikri mokytojai padarys viską, kas įmanoma, kad neleistų jums iš tiesų pakilti iki Kristaus sąmonės.“ Ir jie tai padarys, sukurdami platų kelią, netikrą kelią, kuriame tikite, jog jums įvykdžius tam tikrus išorinius reikalavimus – pavyzdžiui, pasikrikštijus, pasimeldus, sukalbėjus šaukinius, pameditavus, padarius jogą ar kitus pratimus, ir įtikėjus tam tikra paprasta tikėjimo sistema – automatiškai užsitarnausite savo išganymą.

Tačiau privalau jums pasakyti, kad praktiškai nėra nė vieno dvasinio judėjimo šioje planetoje, kuris būtų suvokęs kelio į Kristiškumą realybę, tą realybę, kad kelias į Kristiškumą nėra mechaniškas procesas. Tai iš tiesų yra kūrybiškas procesas, mano mylimieji. Ir būtent dėl to negalite duoti standartinio apibrėžimo, kaip visi žmonės turėtų eiti šiuo keliu. Nes tai iš tiesų yra individualus kelias, kadangi jūs – kiekvienas individualiai – priėmėte tam tikras iliuzijas, privertusias jus užblokuoti savo kūrybiškumą, užblokuoti Dievo šviesos ir meilės tekėjimą per jūsų esybę. Ir todėl, jūs individualiai privalote pamatyti, kad tai yra iliuzijos – ir tuomet paleisti jas, palikti jas, nuspręsti pakeisti jas Kristaus tiesa.

Kristiškumo kelias ar asmeninio augimo kelias

Egzistuoja esminis skirtumas tarp kelio į Kristiškumą ir to, ką norėčiau pavadinti asmeninio augimo keliu. Yra laikas, kai šie du keliai iš tiesų eina lygiagrečiai, nes jums iš tiesų reikia augti asmeniškai iki tam tikro lygmens, kol įgysite pakankamai sąmoningumo, kad iš tiesų galėtumėte priimti kelią į Kristiškumą. Tačiau ateis toks momentas – esminis lūžio taškas – nuo kurio nebegalėsite toliau augti, kol nepradėsite palikti asmeninio augimo kelio. Tai sakydamas turiu omenyje, palikti koncentravimąsi į save, net ir į savo sąmonės augimą, ir pradėti žvelgti už savo ribų, už savo atskirojo aš ribų bei imti kelti aukštyn Visumą – kuomet, užuot koncentravęsi tik į save kaip į atskirąjį aš, išplėsite savo savasties jausmą, kad jis apimtų visą gyvybę.

Nes tai ir yra Kristaus sąmonė – kad matote save kaip visą gyvybę. Matote savo aukštesnįjį AŠ, ir todėl esate pasirengę leisti Dievo kūrybiškumui tekėti per save, turėdami tikslą kelti aukštyn Visumą, užuot aukštinę atskirąjį aš. Tam tikra prasme, galėtume netgi sakyti, kad yra neįmanoma perduoti kurso į Kristiškumą, kuris galiotų visiems žmonėms. Ir vis dėlto, jeigu nebūčiau linkęs imtis neįmanomų dalykų, nebūčiau pasisiūlęs nusileisti į įsikūnijimą Jėzumi ir būti Žuvų amžiaus hierarchu. Ir todėl aš iš tiesų pasistengiau padaryti neįmanoma, paprašęs šio pasiuntinio užrašyti mokymus, kurie buvo sudėti į knygą Kursas į Kristiškumą.

Tačiau noriu jums čia duoti supratimą, kad šis kursas, žinoma, nėra pats sau tikslas. Jis yra pirmas žingsnis tiems, kurie eidami asmeninio augimo keliu pasiekė tašką, kuriame pradėjo suvokti, jog kažko trūksta. Ir netgi visomis jėgomis mėgindami pakelti savo sąmonę arba supratimą apie dvasinę gyvenimo pusę, jie jaučia, kad vis tiek kažko dar trūksta, ir todėl jie vis dar nejaučia pilnatvės. O priežastis čia yra ta, kad jūs dabar jau esate pasirengę nustoti koncentruotis į atskirąjį aš ir išplėsti savo savasties jausmą, imdami eiti keliu, kuriame keliate aukštyn ne save, bet keliate aukštyn savo aukštesnįjį AŠ – Visumą.

Nes esate pasirengę paimti savo įžvalgas, paimti savo patirtį, paimti savo momentumą ir nukreipti juos darbui su kitais žmonėmis, padėdami jiems eiti keliu, užuot išskirtinai koncentravęsi vien į save. Ir į šį kursą sudėjau visų 2000 metų ciklo kulminaciją. Ir galiu jums pasakyti, jog kad ir kokius lūkesčius turėtumėte apie šį kursą, jie yra nerealistiški. Ir pasiruoškite pamatyti juos pažyrant šipuliais, ėmę studijuoti šį kursą.

Kelias į Kristiškumą nėra tai, ką dauguma žmonių įsivaizduoja, net ir ką dauguma jūsų – kurie žinote daugiau apie mano vidinius mokymus nei dauguma žmonių šioje planetoje – įsivaizduojate, nes jūs vis dar tebeturite grandiozines iliuzijas, ką tai reiškia eiti Kristiškumo keliu. Kadangi jūsų ego sugebėjo jus suklaidinti ir įtikinti, jog tai reiškia, kad būsite išaukštinti į kažkokį pranašesnį statusą, kai tuo tarpu realybėje tai reiškia visai ką kita, apie ką čia nekalbėsiu. Tačiau pasakysiu jums: „Ruoškitės, studijuodami šį kursą, savo iliuzijų sudaužymui.“ Ir dabar leisiu Sen Žermenui perimti šią mintį ir toliau ją vystyti.

Sen Žermenas:

Tarp Kristiškumo ir laisvės egzistuojantis ryšys

Mums visiems iš tiesų yra didelis džiaugsmas, kad šis kursas buvo perduotas į fizinę plotmę. Žinoma, tai nėra absoliučiai viskas, ką būtų galima pasakyti apie kelią į Kristiškumą, nes kaip Jėzus ką tik pasakė, nėra nieko absoliutaus. Nes Kristiškumas yra atviras procesas, kuris niekada nesibaigs. Ir kaip tai yra susiję su laisve? Matote, laisvė taip pat yra atviras procesas. Laisvė negali būti pastovi būsena – nes tuomet ji nebebūtų laisvė. Kai tik kažkas tampa pastovu, tai pavirsta kalėjimu ir nustoja būti laisve. Ar suvokiate, mano mylimieji?

Yra labai svarbu, kad pamąstytumėte apie laisvės realybę ir kaip ji yra susijusi su Kristiškumu. Nes jūs – jūs visi – turite tam tikras iliuzijas, ką reiškia būti Kristaus būtybe. Galvojate, kad yra įmanoma nustatyti kažkokį standartą, kokia turėtų būti Kristaus būtybė – galbūt remdamiesi Jėzumi, galbūt remdamiesi savo susikurtu pakylėtųjų mokytojų įvaizdžiu ir tuo, kokie mes esame ir kokius mokymus esame perdavę. Tačiau sakau jums, visi šie jūsų turimi įvaizdžiai yra stabmeldiški įvaizdžiai, ir jie tik ir toliau laikys jus įkalintus ego ir netikrų mokytojų sukurtoje proto dėžutėje. Ir tik tuomet, kai išdrįsite palikti šią dėžutę – priimdami visišką, absoliučią laisvę – tik tuomet galėsite pradėti tikėtis įkūnyti Kristiškumą.

Nes sakau jums, kaip Jėzus sako savo kurse, nėra visiškai jokio standarto, ką reiškia būti Kristaus būtybe. Nes būti Kristaus būtybe reiškia būti didžiausią kūrybiškumą turinčia būtybe. O kūrybiškume negali būti jokio standarto. Ir kaip galėtų egzistuoti toks standartas, jeigu kūrybiškumas negali būti nuspėjamas, negali būti suplanuotas? Nes jeigu veikimas yra suplanuotas, tai nėra kūrybiškas veikimas, tai yra mechaniškas veikimas.

Ir todėl, ar suvokiate, kad šis kursas padeda pamatus, kurių pagalba žmonės galės greitai įveikti atotrūkį, kurį turėjo įveikti per praėjusius 2000 metų, priimdami vidinius Kristaus mokymus. Tačiau daugelis nesugebėjo įveikti šio atotrūkio būtent dėl to, kad tikrieji mokymai buvo paimti iš jų. Ir todėl, tie, kurie priims šį kursą, galės greitai pasiekti tašką, kuriame galės pradėti priimti Vandenio amžiaus sąmonę. Ir jeigu šis kursas nebūtų buvęs atneštas į fizinę plotmę, tuomet man nebūtų buvę jokios prasmės perdavinėti Vandenio amžiaus vizijos, kadangi niekas nesugebėtų su ja susiderinti.

Nes vėlgi, dauguma jūsų turite nerealistiškus lūkesčius apie Aukso Amžių, kaip minėjau vakar. Galvojate, kad jį galima apibrėžti kažkokiu galutiniu, absoliučiu planu ir kad aš, Sen Žermenas, turiu čia aukštai tvirtą ir nepajudinamą planą. Galvojate, jog tikiuosi, kad jūs ten ir ten užpildysite savo vietas, tarsi būtumėte robotai, kurie tiesiog atidavė savo laisvą valią man – kaip Vandenio amžiaus hierarchui – tarsi būtumėte bitės darbininkės, ieškančios savo vietos dėlionėje ir palaipsniui surenkančios dėlionės detales. Bet matote, mano mylimieji, mano vizija yra visiškai ne tokia. Mano vizija yra bendra vizija, koks galėtų būti Aukso Amžius, tačiau tai nėra fiksuota vizija. Toje vizijoje egzistuoja begalinė erdvė individualiam kūrybiškumui. Nėra jokio galutinio plano! Tai yra gyvas, kvėpuojantis planas.

Koks yra Sen Žermeno planas Aukso Amžiui

Kai sakau „Aukso Amžius,“ galbūt įsivaizduojate visuomenę su nuostabiais pastatais, tobula valdžia, gausingu gyvenimu visiems žmonėms, auksinėmis gatvėmis ar kad ir kokiomis grandiozinėmis iliuzijomis galite būti patikėję. Ir galbūt galvojate, kad tai yra Aukso Amžius – koks nors išorinis tam tikrų turtų pasireiškimas. Bet matote, aš, Sen Žermenas, nesu atitrūkęs nuo Didžiosios Baltosios Brolijos tikslo, ir nesu atitrūkęs nuo Kristaus tikslo. Nes koks buvo tikrasis Kristaus tikslas? Ar tai buvo išganyti žmones ir priversti juos kaip nors patekti į Dievo Karalystę, nors jie nepašalino rąsto iš savo akies ir neįveikė sąmonės, dėl kurios jie iš šios Karalystės ir buvo išmesti? Ne! Kristaus tikslas buvo pakylėti visus aukštyn į Kristiškumą, kad jie galėtų išreikšti savo kūrybiškumą. Ir aš esu absoliučioje vienovėje su šiuo tikslu.

Tai nėra mano planas Aukso Amžiuje pirmiausia atnešti kažkokias materialias sąlygas šiame pasaulyje, kurios atitiktų kažkokį turtingumo ir tobulumo standartą. Pagrindinis ir svarbiausias mano tikslas yra pakylėti kuo daugiau žmonių aukštyn, kad jie sugebėtų išreikšti Dievo jiems duotąjį kūrybiškumą, tuo būdu leisdami Dievui savyje reikštis, ir per šį reiškimąsi tuomet atnešti kažkokį fizinį dalyką, pagal savo kūrybiškumą. Tai yra mano tikslas, pagrindinis mano tikslas, mano mylimieji.

Man visiškai nerūpi sukurti nuostabius miestus auksinėmis gatvėmis. Man rūpi iškelti aukštyn nuostabius individus auksine sąmone, kuri šviestų ir jos niekas negalėtų sutepti Žemėje, nes ji išsaugotų savo švytėjimą, kad ir ką bepatirtų. Ir todėl visada transcenduotų esamas sąlygas, padaugintų talentus ir kiltų aukščiau. Ir tai, mano mylimieji, yra Aukso Amžius.

Nėra taip, kad ateis toks momentas – po dešimties, šimto ar tūkstančio metų – kuomet sakysite: „Aa, štai dabar jau Aukso Amžiaus matrica pagaliau yra įkūnyta. Ir dabar tiesiog galime amžinai tuo mėgautis.“ Aukso Amžius nėra baigtinė vizija, tai yra kūrybiškumo proceso vystymasis, kuris gali tęstis amžinai – ar bent jau iki tol, kol Žemė bus pakylėta į aukštesnę sąmonę, ir visa materiali visata bus pakelta aukštyn ir taps amžina sfera dvasinėje karalijoje, kuomet galėsime pereiti prie sekančios sferos ir toliau tęsti kūrybinį procesą.

Tai yra mano vizija Aukso Amžiui, ir noriu, kad suprastumėte – mes visi norime, kad tai suprastumėte – jog žmonija pasiekė lūžio tašką. Egzistuoja precendento neturintis potencialas susiderinti su šia Jėzaus inicijuota kūrybine tėkme ir įkūnyti Kristiškumo pilnatvę, kuris buvo Žuvų amžiaus tikslas. Bet tuomet ne tik įkūnyti jį individualiai, bet pradėti leisti tam kūrybiškumui reikštis per jus, atnešant naujus sprendimus, kurie pakels visą gyvybę aukštyn į gausingą gyvenimą.

Išvyskite unikalią galimybę, kurios laukėte

Dar niekada anksčiau nebuvo tokios galimybės susiderinti su šia vizija, su šia kūrybine tėkme – kuri yra Dievas, kuri yra nuolatos save transcenduojantis Dievas. Ar suvokiate, mano mylimieji? Tai yra unikali galimybė žinomoje Žemės istorijoje. Sakau tai ne tam, kad priversčiau jus jausti naštą ar pamesti galvą. Sakau tai, kad paskatinčiau jus pažvelgti į save ir tarti: „Kas mano psichikoje neleidžia Dievo kūrybiškumui, Dievo šviesai, Dievo išminčiai, Dievo vizijai tekėti per mane? Kas laiko mane atskirtą nuo tos Gyvenimo Upės?“

Ir jeigu tai padarysite, atrasite, kad dar niekada nebuvo didesnės galimybės įgyti aiškumą – ir jeigu to norite, TIKRAI įgysite aiškumą. Mes iš tiesų jums padėsime, duodami išorinius mokymus ir išorinius įrankius, bet pirmiausia dirbdami su jumis individualiai, kad galėtumėte pamatyti tą paskutinį bloką, apie kurį kalbėjome. Nes tiek daug iš jūsų yra pasirengę pasinerti į tą kūrybinę tėkmę, kuri yra Kristiškumas, bet yra tas vienas paskutinis dalykas, ta viena paskutinė iliuzija, kuri jus stabdo ir neleidžia jums paleisti ir pasinerti į tėkmę.

Tai yra jūsų galimybė, tai yra jūsų akimirka, akimirka, kurios laukėte, kai kurie iš jūsų 2000 metų. Nes jūs pasisiūlėte ateiti į įsikūnijimą su Jėzumi ir būti Žuvų amžiaus ciklo dalimi. Ir visgi buvote išvesti iš kelio, praradote tą viziją, tapote tradicinės krikščionybės dalimi, priimdami įvairias jos formas, kol galiausiai praregėjote iš viso to ir dabar esate pasirengę priimti šią labai netradicinę krikščionybės viziją, kurią Jėzus pristato šioje svetainėje. Ar suvokiate, mano mylimieji? Daugelis jūsų atėjote padėti žmonijai priimti Žuvų amžiaus galimybę, priimti Kristiškumo įkūnijimo potencialą. Parodydami tą pavyzdį, kuomet Kristumi yra ne vienas žmogus, bet daug žmonių drįsta išreikšti savo Kristiškumą savo individualiais būdais, kuomet nebėra įmanoma neigti Kristų arba paversti jį stabu.

Tai yra laikas, kurio jūs laukėte. Ir kažkas jus vis dar stabdė, dėl to, kad nebuvote pasirengę individualiai, arba dėl to, kad kolektyvinė sąmonė iki šiol dar nebuvo pasirengusi pamatyti žmones, kurie išėję į priekį išreikštų savo Kristiškumą. Nes žmonės net nebūtų sugebėję to pakelti, mano mylimieji. Tai jiems būtų buvę taip svetima, juose būtų sukilusi tokia stipri reakcija, kaip matėte juose sukilusią reakciją prieš Jėzų.

Tačiau sakau jums, laikai ir ciklai pasikeitė, ir dabar atėjo metas, dabar yra įmanoma išreikšti šį Kristiškumą, būnant Gyvuoju Kristumi veikime – atėjo laikas leisti savo šviesai šviesti. Atėjo laikas įsisąmoninti tiesą, kurią jums perdavėme ir šaukti ją nuo stogų, net ir nuo interneto stogų ar bet kokiomis kitomis komunikacijos priemonėmis, kurias rėmiau būtent šiam tikslui. Ir galėsite greitai pamatyti, kaip ne tik vidinis suvokimas, bet ir išorinis suvokimas pasklis po planetą ir pergalingai iškels kritinę masę žmonių iki taško, kuriame jie pripažins asmeninio Kristiškumo realybę. Ir tuomet jie pamatys, kaip tuo galima pasinaudoti atnešant naują viziją, naują visuomenę, neturinčią visų tų problemų, kurių, kaip visi žino – arba beveik visi žino – neturėtų čia būti.

Ir jūs žinosite tai savyje – kaip nesugebėjote suprasti, kaip visa tai gali tęstis ir niekas nesugeba to matyti. Na, tam dar nebuvo ciklų, mes dar nebuvome pakėlę kolektyvinės sąmonės iki kritinio lygmens. Tačiau sakau jums, dabar atėjo laikas, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių pradės suprasti – taps pasiruošę būti pažadinti. Tačiau jiems reikia pavyzdžių, jiems reikia tiesos.

Jiems reikia tų, kurie drįstų išeiti į priekį, nesvarbu, kokios besulauktų reakcijos. Nes jūs, mano mylimieji, nė iš vieno nelaukiate pritarimo. Nelaukiate pripažinimo. Jūs esate saulė, šviečianti savo šviesą, ir jums visiškai nerūpi, ką žmonės daro ar nedaro su jūsų atnešama tiesa. Tai yra pavaldu jų laisvai valiai. Tačiau jūs pasirinkote naudotis savo laisva valia, kad būtumėte saule ir išreikštumėte šią šviesą. Tad aš sakau, vienovėje su Kristumi, leiskite savo šviesai šviesti žmonėms, kad jie žinotų, jog tai Dievo šviesa šviečia per jus, ir kad ši šviesa būtų tokia stipri, jog jie pamatytų, kad šis Dievas taip pat yra ir juose. Tai yra visų pakylėtųjų mokytojų troškimas. Tai yra tikslas, dėl kurio mes visi dirbame. Rinkitės būti šios Gyvenimo Upės dalimi!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels