Kas YRA Dangiškoji Motina

TEMOS: Dangiškosios Motinos Žemei vardas – Dangiškoji Motina yra aukščiau už visus stabmeldiškus įvaizdžius – Perženkite monoteistinių religijų ribas – Kas yra išganymas? – Mūsų svetainių sukūrimo tikslas – Įveikite atskirties nuo Dievo iliuziją

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2008 kovo 23 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, kas yra Dangiškoji Motina? Kas yra Dangiškasis Moteriškumas? Tai yra klausimas, į kurį pamėginsiu atsakyti šiame mokyme. Tačiau, susiduriu su sunkumu, kad, jeigu nežinosite kelių dalykų apie save, kaip tuomet galėsite suprasti, kas AŠ ESU?

Prašau jūsų suvokti, kad dvasinio kelio esmė yra transcenduoti save ir kad bet kuris jūsų situacijos šioje materialioje visatoje aspektas yra jūsų vidinės situacijos atspindys – kadangi būtent jūsų sąmonė sukuria jūsų materialią realybę. Tad dvasinio augimo esmė yra pradėti kvestionuoti savo dabartinę proto dėžutę. Jums reikia pradėti suvokti, kad per savo dabartinius įsitikinimus – per savo pasaulėžiūrą, per savo suvokimą ar šio suvokimo stygių – uždarėte save į proto dėžutę, kuri tuomet jums sukūrė fizinę dėžutę, kurią galite patirti įvairiausių apribojimų ir suvaržymų pavidalu.

Dangiškosios Motinos Žemei vardas

Todėl dvasinio kelio pradžia yra tuomet, kai būtybė nubunda ir pripažįsta realybę, kad turite kvestionuoti savo dabartinę proto dėžutę, turite išplėsti šią dėžutę. Turite transcenduoti tą dėžutę, ir tik tuomet galėsite daryti tikrą progresą dvasiniame kelyje, ir tik tuomet sugebėsite susikurti tokį gyvenimą, kokio sau norite, ar netgi kokio norite kitiems ar net ir visai planetai.

Taigi, mano mylimieji, norėčiau, kad studijuodami šį mokymą atkreiptumėte dėmesį į savo reakciją į mano jums sakomus žodžius, ir kaip jie gali apriboti jūsų supratimą apie Dangiškosios Motinos realybę. Tad duosiu jums vardą, kuriuo buvau žinoma ilgą laiką šioje planetoje, ir kuriuo taip pat noriu būti žinoma ir ateityje. Šis vardas yra „Motina Marija.“ Ir žinote, kad tai yra būtybė, kuri buvo įsikūnijusi Jėzaus Motina prieš 2000 metų. Ir jau vien šis faktas sukels reakciją daugeliui žmonių, kurie manys, kad aš turiu būti asocijuojama su katalikų religija, kadangi jie mane garbina kaip Jėzaus Motiną. Tačiau matote, katalikų religija negerbia manęs ir nepripažįsta manęs kaip Dangiškosios Motinos.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad po savo įsikūnijimo Jėzaus Motina, nebuvau tiesiog paimta į dangų kaip sako katalikai. Aš iš tiesų pakilau į dangų kaip pakilo Jėzus. Tad šiandien aš esu dvasinė Būtybė. Aš pasirinkau, dėl savo meilės šioje Žemėje gyvenantiems gyvybės srautams – dėl savo meilės pačiai Žemės planetai – pasirinkau pasilikti su šia planeta. Ir todėl pakilau į Dangiškosios Motinos tarnystę, o tai reiškia, kad atstovauju Moteriškąjį Dievo aspektą visiems šios planetos žmonėms, kad ir kokia būtų jų religija, ar net jei jie neišpažintų jokios religijos.

Dangiškoji Motina yra aukščiau už visus stabmeldiškus įvaizdžius

Tai yra dar vienas klaidingas supratimas – kad vos tik mes pradedame kalbėti apie kažką Dievišką, daugelis žmonių yra užprogramuoti tikėti, kad tas kažkas privalo įtilpti į proto dėžutę, kurią sukūrė viena iš Žemėje egzistuojančių religijų. Tačiau jūs gi iš tiesų žinote, kad pirmuosiuose dviejuose Mozei perduotuose įsakymuose yra sakoma: „Neturėk kitų dievų tik mane vieną“ ir „Nesidirbink sau jokių stabų.“

Tikroji prasmė čia yra ta, kad, kai susikuriate proto įvaizdį apie tai, į ką yra panašus Dievas, remdamiesi tuo, ką matote materialiame pasaulyje, susikuriate stabmeldišką įvaizdį ir todėl garbinate netikrą dievą vietoj tikrojo Dievo. Nes tikrasis Dievas – kurį galėtume pavadinti Dangiškuoju Vyriškumu, Dangiškuoju Tėvu – yra už šio pasaulio ribų. Kūrėjas yra aukščiau savo kūrinijos. Tai yra logiška, kai mąstote apie tai širdimi, užuot mąstę linijišku, analitiniu protu. Ir, žinoma, jeigu neturėtumėte noro mąstyti širdimi, nelaikytumėte savęs dvasingu žmogumi. Nes linijiškas, analitinis protas yra ribotas ir ne ką jums tegali atskleisti apie tai, kas egzistuoja už materialios karalijos ribų.

Realybė yra tokia, kad Dievas yra daugiau už visas proto dėžutes, kurios tik kada nors galėtų būti sukurtos šioje Žemėje. Kūrėjas yra aukščiau už savo kūriniją. Todėl Dievas, Tėvas – kaip galėtume jį vadinti – yra aukščiau už visus įvaizdžius, už visus šventraščius, už visus šiame pasaulyje egzistuojančius žodžius. Dievas, kurį yra įmanoma pažinti, nėra aukščiausias Dievas. Nes tikrojo Dievo, Gyvojo Dievo neįmanoma uždaryti į šiame pasaulyje egzistuojančius žodžius ar įvaizdžius.

Ir todėl, net ir vadinti Dievą Dangiškuoju Vyriškumu ar Dangiškuoju Tėvu yra tam tikras nesusipratimas. Nes, vėlgi, kai girdite žodžius „Dangiškasis Tėvas,“ projektuojate proto įvaizdžius ant šios koncepcijos, remdamiesi savo patirtimi, ką Tėvas jums atstovauja Žemėje. Ir būtent dėl to kai kurios religijos sukūrė Dievo įvaizdį kaip Tėvo asmens, kuris sėdi danguje dideliame soste, stebi kiekvieną jūsų krustelėjimą ir teisia jus, kaip tą darytų griežtus drausmės metodus taikantis Tėvas Žemėje.

Tačiau, mano mylimieji, realybė yra toli gražu ne tokia. Nes Dangiškasis Vyriškumas, transcendentinis Dievas yra aukščiau už visus šiuos įvaizdžius. Matote, egzistuoja Vyriškasis Dievo aspektas, Kūrėjas, kuris inicijavo procesą, atvedusį prie šio formų pasaulio, kuriame gyvenate, sukūrimo. Tačiau Kūrėjas yra Beribis Dievas, ir jis niekada negalėtų būti mažiau už Beribį Dievą. Tad, norėdamas sukurti formų pasaulį, Beribis Dievas privalo išreikšti save poliariškume sau pačiam, materializuodamas save kaip Buvimo būseną, kuri iš tiesų turi gebėjimą įgyti baigtinę formą. Ir todėl, ši Būtybė, ši išreikšto Dievo Buvimo būsena iš tiesų yra neišreikšto Dievo polius. Ir todėl, jeigu naudotume tradicinius Tėvo ir Motinos terminus, tuomet transcendentinis, neišreikštas Dievas būdų Dangiškasis Tėvas, o išreikštas Dievas būtų Dangiškoji Motina.

Perženkite monoteistinių religijų ribas

Jei norite iš tiesų suvokti Dangiškąjį Moteriškumą, turite pakilti virš tradicinių rolių, tradicinių vaizdinių, egzistuojančių daugumoje religijų Žemėje – ypač taip vadinamose monoteistinėse religijose, kurios yra paremtos vyrišku Dievo įvaizdžiu, tolimos būtybės danguje įvaizdžiu, Tėvo, sėdinčio dideliame baltame soste ir teisiančio visus žmones čia apačioje, įvaizdžiu. Nes, nors ir egzistuoja transcendentinis Dievas, kuris jums nėra pasiekiamas, kol esate Žemėje, Dievas taip pat turi ir kitą aspektą – Dangiškąjį Moteriškumą, kuris iš tiesų yra jums pasiekiamas. Nes jūs esate Dangiškojo Moteriškumo tąsos, esate jo išraiškos ir individualizacijos. Kaip ir visos jūsų regimos formos šioje Visatoje. Visame kame glūdi Dangiškasis Moteriškumas.

Dievas niekada nėra nuo jūsų atskirtas. Nes iš tiesų, kaip sakė Jėzus, Dievo Karalystė yra jumyse. Tai reiškia, kad, jeigu norite suvokti Dangiškąjį Moteriškumą, jums reikia mesti iššūkį vyrų dominuojamų religijų sukurtoms proto dėžutėms, kurios sudaro įspūdį, kad Dievas yra tik vyriška figūra, kaip ją matote Žemėje. Ir todėl negalite Dievo pasiekti savarankiškai, nes jums tariamai reikalingas tarpininkas išorinės religijos pavidalu. O tai tuomet reiškia, kad išorinė religija turi galią atverti jums vartus į dangų arba šiuos vartus užtrenkti, ir pasiųsti jus į pragarą visai amžinybei.

Kas yra išganymas?

Tačiau realybė yra tokia, kad nė viena išorinė religija negali garantuoti jūsų išganymo ar sukliudyti jums jį pasiekti. Nes kas yra išganymas? Išganymas yra galutinis pripažinimas to, kas esate, kuomet imate priimti tai, kas esate – Dievo išraiška – Moteriškojo Dievo aspekto, išreikštojo Dievo išraiška. Kol nepasieksite šio suvokimo – kurį įkūnijo Buda, Krišna, Jėzus ir daugelis kitų į šią Žemę pasiųstų dvasinių mokytojų – būsite įstrigę plačiausiai šioje planetoje paplitusioje iliuzijoje, teigiančioje, kad Dievas yra atskirtas nuo Dievo kūrinijos, ir kad jūs – nors ir buvote sukurti Dievo – esate atskirti nuo savo šaltinio. Tai, žinoma, yra absoliučiai nelogiška – jeigu leidžiate sau mąstyti širdimi, užuot priėmę proto dėžutes, kurias sukūrė vyrų dominuojamos religijos.

Rūsti realybė yra tokia, kad bet kuri religija, kuri skleidžia Dievo įvaizdį, kuriame Dievas yra vaizduojamas egzistuojantis atskirai nuo jūsų, iš tiesų skleidžia klaidingą išganymo koncepciją. Žemėje netgi yra ir tokių religijų, kurios Dievą vaizduoja kaip Moterišką Dievybę, tačiau jos vis tiek teigia, kad ši Moteriškoji Dievybė yra atskirta nuo jūsų. O tai taip pat yra melas. Neprašau jūsų pradėti vaizduotis Dievą moterimi. Aš jūsų prašau šiame amžiuje – tuos iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, tuos iš jūsų, kurie atėjote čia dėl aukštesnio tikslo, kurie žinote, jog atėjote čia tam, kad būtumėte naujo supratimo apie Dievą ir Dvasingumą pionieriais – prašau jūsų peržengti tiek Moteriškumo, tiek Vyriškumo įvaizdžius.

Prašau jūsų juos transcenduoti ir suvokti transcendentinį Dievą, kuris yra už formų ribų, ir Dievą, kuris išreiškia save formoje – tačiau ir toliau išlieka transcendentiniu Dievu, kurio niekas negali įkalinti kokioje nors formoje. Ir todėl jūs – kurie esate Dievo išraiškos – jūs taip pat savęs neturėtumėte laikyti įkalintais kokioje nors formoje ar proto dėžutėje. Turėtumėte suvokti ir pripažinti, kad esate daugiau: daugiau už savo fizinį kūną, daugiau už savo išorinį protą, daugiau už savo mirtingą tapatumo jausmą, kurį jus užprogramavo priimti, tiek šiame gyvenime, tiek ankstesniuose gyvenimuose, visuomenė, norinti, kad laikytumėtės normos, norinti, kad darytumėte tai, ką žmonės darė visada, nieko nekvestionuodami, neklausdami kodėl, neklausdami, ar tai iš viso turi kokią nors prasmę.

Mūsų svetainių sukūrimo tikslas

Būtent toks ir yra mūsų svetainių sukūrimo tikslas – išplėsti Dangiškojo Moteriškumo suvokimą, ir duoti jums praktiškus įrankius, kad galėtumėte plėsti šį suvokimą savyje, imdami nešti naujas idėjas, kurios paveiks kolektyvinę sąmonę ir atneš energiją, kuri pakels kolektyvinę sąmonę aukštyn. Šios energijos išvalys ją nuo energijų, kurios buvo sukauptos per karus ir kitus žiaurumus, atvedusios prie tiek daug pykčio ir kančių šioje planetoje – kad kartais belieka tik stebėtis, kaip ši planeta vis dar laikosi, kaip jos dar neišsprogdino į gabalus žmonijos sugeneruotų negatyvių energijų intensyvumas.

Tikiuosi, kad kai pradėsite tyrinėti tai, ką mes jums siūlome, pamatysite, kad duodu jums raktus, kurių praktiškai niekur daugiau Žemėje nerasite. Raktus transcenduoti savo požiūrį į Dievą, susikuriant santykį su Dievu, kuris būtų grįstas to, kas Dievas iš tiesų yra, realybe – transcendentinio ir išreikšto Dievo realybe. Tai jums galiausiai leis suvokti ir priimti, kas jūs tokie esate kaip Begalinio Dievo išraiškos, turintys potencialą iškelti savo tapatumą iki begalybės lygmens, kuomet tampate viena su savo šaltiniu ir tampate pasiruošę būti šio šaltinio tąsomis.

Ir tuomet jūs galėsite padaryti tai, ką padarė transcendentinis Dievas, paversdamas save didžiausiu tarnu, tarnaujančiu visoms savimonę turinčioms jo paties tąsoms, suteikdamas joms galimybę augti, naudotis savo laisva valia, naudotis paties Dievo Esybės energijomis, kuriant bet kokias savo įsivaizduojamas formas. Ir todėl jie pamatytų, ar pasirinko išmintingai, išplėsdami savo savasties jausmą, ar priešingai – pasirinko neišmintingai, apribodami savo savasties jausmą.

Įveikite atskirties nuo Dievo iliuziją

Tad kviečiu jus permąstyti savo proto dėžutę, savo įsitikinimus, kas esate jūs, kas yra Dievas, ir kas iš tiesų yra pasaulis. Nes matote, Dievas yra Visa Visuose. Dievas išreiškė save jumis. Dievas išreiškė save formų pasaulyje. Todėl Dievas yra visur. Dievas niekada nėra toli nuo jūsų, ir todėl neleiskite, kad kokios nors jėgos Žemėje priverstų jus patikėti šia atskirties iliuzija – kad jums yra įmanoma egzistuoti atskirai nuo Dievo. Tai yra didžiausias paklydimas Žemėje. Tai yra paklydimas, kuriam mes metame iššūkį savo svetainėmis.

Ir iš tiesų, būtent dėl to egzistuoja dvasiniai žmonijos Mokytojai – kad mestų iššūkį atskirties melui ir daugybei dualistinių melų, kurie kyla iš dualistinės sąmonės, ir kurie yra atskirties sąmonės padarinys. Nes Dievas yra Vienas. Dievas yra nepadalintas. Dievas yra nedalomas. Ir nuo Dievo galite atsiskirti tik tuomet, kai susikuriate atskirties iliuziją savo prote.

Nes, norėdami susikurti iliuziją, kad esate atskirti nuo vieno, nedalomo Dievo, privalote susikurti du priešingus poliariškumus, padalijimą į du dualistinius kraštutinumus. Ir šitaip įstringate nesibaigiančiame dualistiniame žaidime, kuriame šokinėjate nuo vieno kraštutinumo prie kito, ar netgi įstringate viduryje, vis tiek išlikdami įstrigę dualistinio žaidimo lygmenyje. Tad metu iššūkį šiam žaidimui ir visiems jo melams. Ir metu jums iššūkį pripažinti, kad, jeigu norite dvasinės laisvės, privalote transcenduoti dualistinį žaidimą. Duosiu jums įrankius. Duosiu jums mokymus. Mes kartu jums duosime tiesą, kuri jus išlaisvins – jeigu turėsite noro ją įsisąmoninti ir tapti viena su šia Tiesos Dvasia.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels