Tikroji tarnystė reiškia akceleraciją į vienybę

TEMOS: Pakilkite į aukštesnę tarnystės viziją – Kas yra tarnystės Alfa ir Omega – Mes norime, kad Žemė pakiltų virš konfliktų ir kataklizmų – Tarnystė yra Aukso Amžiaus pamatas – Tarnystė ir skurdo pašalinimas – Aukso Amžius reikalauja akceleracijos – Esminis tikrosios tarnystės reikalavimas

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gruodžio 25 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir atėjau su jumis pakalbėti apie skurdo sąmonę ir tai, kaip ji yra susijusi su šeštuoju spinduliu. Ir ateinu su ugnimi ir ryžtu, nes, mano mylimieji, ankstesniuose savo mokymuose mėginau jums duoti supratimą, tačiau yra būtina jums duoti daugiau nei supratimą. Yra būtina jums duoti pagreitinimą, akceleraciją, kuri pranoktų intelektualaus supratimo ribas. Nes, jeigu intelektas turėtų gebėjimą pakylėti pasaulį iki Dievo karalystės, tuomet tai iš tiesų jau būtų įvykę – atsižvelgiant į tai, kokia daugybė intelektualių žmonių vaikščiojo šia Žeme ir buvo užėmę įvairius postus visuomenėje.

Jums, kurie esate dvasingi žmonės Žemėje, buvo pasakyta, kad šeštasis spindulys yra tarnystės spindulys – tarnavimo gyvenimui, tarnystės gyvenimui spindulys. Ir nors tai yra tiesa, ateinu jums duoti aukštesnį supratimą. Nes privalau jums pasakyti, kad nė vienas iš jūsų nėra iki galo supratęs šeštojo spindulio realybės, ir ką tai reiškia tarnauti gyvenimui. Jūs visi priėmėte – per subtilų iš jūsų kultūros ateinantį programavimą – požiūrį į šeštąjį spindulį, kuris yra tarnystės antitezė – kuris netgi yra Kristaus antitezė. O tai kyla iš mechanizacijos sąmonės, apie kurią kalbėjau vakar.

Pakilkite į aukštesnę tarnystės viziją

Mano Mylimieji, ką reiškia tarnauti gyvenimui? Jūs visi esate patikėję, kad, kai kam nors tarnaujate, esate šiek tiek pasyvūs, padedate jiems pagal jų poreikius, tuos poreikius, kuriuos matote išreikštus fiziškai. Tačiau tikrasis žmonių poreikis nėra sulaukti žmogiškų, kūniškų ar pasaulietiškų poreikių patenkinimo. Tikrasis žmonių poreikis yra patirti akceleraciją, idant jie galėtų būti pažadinti iš savo vizijos stygiaus, ir kad galėtų praregėti iš atskirojo aš – iš to atskirojo aš, kuris turi visus tuos pasaulietinius poreikius.

Todėl jums reikia pakilti iki suvokimo, kad yra tarnystė ir yra TARNYSTĖ. Yra pasaulietiška tarnystė, mechaniška tarnystė, ir yra dvasinė tarnystė, kūrybiška tarnystė. Ir nepasitarnausite gyvenimui aukščiausiu laipsniu, pildydami žmonių išorinius poreikius mechaniškomis priemonėmis. Aukščiausią tarnystę suteiksite tik tuomet – TIKTAI TUOMET – jeigu pakylėsite savo tarnystės viziją ir suvoksite, kad jums reikia akceleruoti žmones už jų dabartinių poreikių – užuot tiesiog siekus išpildyti šiuos poreikius.

Kai siekiate išpildyti žmonių poreikius, net ir skurstančiųjų, negaluojančių ir sergančiųjų poreikius, jūs įgalinate juos pasilikti sąmonėje, sukėlusioje jų išorinę fizinę būklę. Tai yra labai svarbus suvokimas, ir aš, Sen Žermenas, atėjau šią dieną, tikrąja to žodžio prasme, nubrėžti liniją smėlyje ir tarti: „Tie, kurie nenori akceleruoti savo tarnystės vizijos, nebeturėtų savęs laikyti pakylėtųjų mokytojų mokiniais!“

Tad nuo šios dienos, noriu, kad jūs visi – kurie save vadinate pakylėtųjų mokytojų mokiniais – pakiltumėte į aukštesnę tarnystės viziją, į aukštesnę meilę, į aukštesnę galią, ir suvoktumėte, kad, norint suteikti tikrąją tarnystę, privalote turėti tą meilės ir galios pusiausvyrą, idant neitumėte ir netarnautumėte su meilės, žmogiškos meilės pasyvumu. Bet eitumėte su Dievo galia ir tartumėte: „Kokia čia yra situacija, kokia yra jos dvasinė, psichologinė priežastis, ir ką reikia padaryti, kad akceleruotume šiuos žmones iš jų dabartinių apribojimų, iš jų dabartinės sąmonės būsenos. Idant jie galėtų pradėti bendrakurti geresnę situaciją per Kristaus protą, vietoj tos dabartinės situacijos, kurią jie bendrakūrė per antikristo protą, per dualizmo protą, per mechanizacijos sąmonę.“

Kas yra tarnystės Alfa ir Omega

Mano Mylimieji, jeigu pažvelgsite į pasaulį, pamatysite, kad šiame pasaulyje yra daug organizacijų, kurios yra susitelkusios į tarnavimą tiems, kurie jaučia kažkokį stygių. Paimkime, pavyzdžiui, Raudonąjį Kryžių, kuris vyksta į kataklizmų arba karų ištiktus regionus ir teikia medicininę pagalbą tiems, kuriems ji yra reikalinga. Na ir dabar aš nesakau, kad čia kažkas yra blogai, nes kai egzistuoja poreikis, kažkas privalo patenkinti šį poreikį, ir tai iš tiesų yra tarnystės Omega išraiška. Tačiau dalykas, į kurį čia noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra tai, kad, jeigu tarnystė koncentruojasi vien į Omegą – vien į meilę, kuri tampa pasyvia, visada adaptuodamasi prie situacijų pasaulyje – tuomet ši tarnystė nėra aukščiausia tarnystė. Nes ji nepakeis pasaulyje egzistuojančių sąlygų.

Žinoma, tai yra vertingas tikslas teikti humanitarinę pagalbą, kai yra karas, tačiau, jeigu nieko nedarysite kolektyvinei sąmonei pakeisti ir ateities karams išvengti, tuomet tai tebus tik pusė tarnystės. Ir galiu jums pasakyti, kas tiksliai nutiks dėka tokios tarnystės. Raudonasis Kryžius gali būti pasaulinė organizacija, turinti didelius resursus, tačiau galiu jus užtikrinti, kad, jeigu žmonija nedės rimtų pastangų per ateinantį dešimtmetį įveikti karo sąmonės, tuomet išvysite tiek daug konfliktų ir tiek daug karų, kad jokia organizacija – įskaitant ir Raudonąjį Kryžių, įskaitant visas turtingas šalis pasaulyje – nesugebės suteikti humanitarinės pagalbos įvairiausioms krizėms, kylančioms pasaulyje.

Nes matote, mano mylimieji, tarnystė, kuri yra sutelkta į Omega aspektą – ir kuri pasyviai prisitaiko prie pasaulyje egzistuojančių sąlygų – tampa uždara sistema, ir ji tampa pavaldi antrajam termodinamikos dėsniui, kuris privers šią sistemą sugriūti. Šitaip iššaukdamas tiek daug situacijų, laukiančių pagalbos, kad tiesiog nebus užtektinai resursų padaryti visą šį darbą. Ir kodėl taip yra? Taip yra būtent dėl to, kad tie žmonės, kurie yra įsitraukę į humanitarinės pagalbos teikimą, pavyzdžiui, dirbdami Raudonajame Kryžiuje, užliūliavo save į miego būseną – į galvojimą, kad, teikdami šią humanitarinę pagalbą, jie daro pakankamai, jie daro savo darbo dalį dėl žmonijos ir todėl jiems nereikia daryti daugiau. Tačiau aš ateinu jums pasakyti, kad visi žmonės šioje planetoje, kurie dirba bet kokį labdaringą darbą – aš ateinu jiems atnešti Didžiosios Centrinės Saulės šviesą, mesdamas jums iššūkį pakylėti aukštyn savo požiūrį į tarnystę, kuomet suvoktumėte, kad ši jūsų teikiama tarnystė paprasčiausiai nėra pakankama.

Mes norime, kad Žemė pakiltų virš konfliktų ir kataklizmų

Nes, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai, nenorime, kad ši planeta toliau eitų savo dabartiniu keliu, kuriame matote vis daugiau ir daugiau konfliktų, vis daugiau ir daugiau gamtos kataklizmų. Mes norime, kad ši planeta akceleruotų virš šių kataklizmų ir šių konfliktų. Tačiau tai galės įvykti tik tuomet, kai įvyks akceleracija sąmonėje, ir kaip sakėme vėl ir vėl, ši akceleracija sąmonėje privalo prasidėti nuo aukščiausių 10 procentų dvasiškai sąmoningiausių žmonių.

Aukščiausi 10 procentų dažnai yra tie žmonės, kurie dalyvauja kokioje nors humanitarinėje tarnystėje, kadangi turi aukštesnį sąmoningumą, yra akceleravę savo viziją, kaip kalbėjau paskutiniame savo mokyme, ir jie žvelgia už savo atskirojo aš ribų, jie mato būtinybę kažką daryti dėl kitų, mato būtinybę kažką daryti dėl pasaulio. Tačiau jie dar nepakilo iki aukščiausio požiūrio į tarnystę, ir todėl galvoja, jog pakanka tiesiog išpildyti poreikius ir išspręsti problemas, kurias matote pasaulyje – nieko nedarant šioms problemoms pakeisti, keičiant sąmonę, iššaukiančią šias problemas vėl ir vėl.

Jeigu šie žmonės nenori klausyti dangiškojo vedimo – ateinančio iš dvasinių mokymų ir iš jų pačių aukštesniojo aš – tuomet jie tiesiog privalės įžengti į skaudžių smūgių mokyklą. Jie privalės pamatyti, kad problemos, kurias jie bando spręsti, išdidės iki tokio taško, kuomet jie nebeturės resursų – ir todėl galiausiai palūš ir tars: „Privalo būti kitoks būdas, turime daryti kažką daugiau, privalome pakeisti savo požiūrį.“ Ir tai, vėlgi, yra skaudžių smūgių mokykla, o ne dangiškojo vedimo mokykla. Ir norėčiau, kad visi tie, kurie yra aukščiausiuose 10 procentų – visi tie žmonės, kurie yra mylintys, kurie yra labai mielaširdingi, kurie turi gerą supratimą apie būtinybę tarnauti kitiems – tiesiog akceleruotų, tiesiog pakiltų aukščiau ir suvoktų, kad reikia DAUGIAU.

Yra būtina – yra absoliučiai būtina – Aukso Amžiaus atnešimui, kad aukščiausi 10 procentų pradėtų suprasti, jog tarnavimas gyvenimui nereiškia, kad tarnystę atliekate pagal esamą poreikį. Nes, jeigu tai darysite, galėsite skirti visą savo gyvybinę energiją visą šį likusį gyvenimą – ir nesuskaičiuojamą skaičių gyvenimų ateityje, kad ir kiek jums būtų likę, kol baigsis jūsų laikas – tarnaudami kitiems, bet nieko nepakeisdami, nė trupučio nepriartindami Aukso Amžiaus atėjimo.

Tarnystė yra Aukso Amžiaus pamatas

Tam, kad Aukso Amžius galėtų būti atneštas į įsikūnijimą, kritinė masė žmonijos privalo pakilti aukščiau ir suvokti būtinybę tarnauti gyvenimui, tarnauti aukštesniam tikslui nei jų pačių patogumas ar tikslai – ar poreikis būti pripažintiems, gauti pinigų, šlovės, turtų ar kad ir kas tai bebūtų. Tačiau, jeigu jie nepripažins šios aukštesnės būtinybės, tuomet Aukso Amžius nebus įkūnytas, kad ir kiek jie betarnaus, mano mylimieji.

Tad aš čia tiesiog mėginu jums pasakyti, kad tarnystė turi du aspektus, ir šie aspektai yra atvaizduoti kryžiuje, turinčiame vertikalų skersinį ir horizontalų skersinį. Tarnystė, kuri eina į žmones ir rūpinasi žmonių poreikiais, yra horizontalus arba Omega tarnystės aspektas. Yra būtina turėti šią tarnystę. Nesakau, kad ši tarnystė turi būti sustabdyta. Nes turiu jums pasakyti, kad yra daug žmonių, kuriems reikia užsiimti tokia tarnyste, idant jie galėtų subalansuoti karmą, kurią turi su kitais. Nes net ir duodami horizontalią tarnystę, jie balansuoja karmą.

Tačiau jūs, kurie esate dvasingi žmonės, turėtumėte suprasti, kad esate čia ne tam, kad susikurtumėte karmą, o tuomet ją subalansuotumėte. Jūs čia esate tam, kad atneštumėte Dievo karalystę į Žemę ir atneštumėte Aukso Amžių į įsikūnijimą. O kad galėtumėte tai padaryti, jums reikia pakilti savo tarnystėje aukščiau, paversti savo tarnavimą vertikalia tarnyste, kuomet suvoktumėte, jog esate čia tam, kad akceleruotumėte šią planetą už dabartinių joje egzistuojančių sąlygų, atnešdami Dievo šviesą, atnešdami galią, išmintį ir meilę, tyrumą, viziją, tarnystę ir, galiausiai, Dievo laisvę.

Dauguma žmonių šiame pasaulyje, kurie tarnauja, daro tai mechanišku būdu, kadangi jų tarnystės koncepcija, jų požiūris į tarnystę yra grįstas mechanizacijos sąmone. Kuri sako, kad šis pasaulis yra ribota vieta, šis pasaulis turi tam tikrų problemų – mes niekada neįveiksime karo arba bado, arba skurdo, tad turime daryti tai, ką galime, idant padėtume tiems, kurie yra vargšai, kuriuos nusiaubė karas, gamtos kataklizmai ar dar kažkas.

Tai yra mechaninis požiūris, kuris, kaip sakiau vakar, buvo primestas dvasingiems žmonėms, kaip ir mechaniškas požiūris į išganymą ir dvasingumą buvo jiems primestas išorinio kelio pavidalu. Žmonės, kurie yra dvasingi ir norintys gero, ir mylintys žmonės, buvo įvilioti į tikėjimą, kad ši išorinė, horizontali tarnystė yra pakankama. Ir šitaip jie padarys viską, ko Dievas iš jų reikalauja, galbūt užsitarnaudami savo asmeninį pakylėjimą, o galbūt netgi prisidėdami – kada nors tolimoje ateityje – prie karo, bado ar skurdo įveikimo.

Bet sakau jums, mano mylimieji, to neįvyks. Tai įvyks tik tuomet, kai jūs susiderinsite su vertikalios tarnystės, kūrybiškos tarnystės realybe, peržengiančios horizontalų, mechanišką požiūrį. Kuomet suvokiate, kad vienintelis būdas pakeisti sąlygas šioje planetoje yra pakelti aukštyn žmonijos sąmonę, ir tai reikia daryti per supratimą, jums pasisakant prieš tai, kas nėra teisinga, ir tuo būdu atkreipiant dėmesį į sąlygas, kurios kuria krizę po krizės. O kitas aspektas yra tai, kad jūs siekiate Dievo šviesos, atnešate šią šviesą – atnešate tą galią, atnešate tą meilę, išmintį ir taip toliau – atnešate juos į įsikūnijimą, idant, kaip Motina Marija paaiškina savo knygoje, padidintumėte gausos kiekį, kuris yra įkūnytas fiziškai šioje planetoje, ir šitaip įveiktumėte skurdą.

Tarnystė ir skurdo pašalinimas

Negalite įveikti skurdo, mano mylimieji, perskirstydami tą turto kiekį, kuris jau yra pasaulyje, kaip tiki socialistai. Skurdą galėsite įveikti, tiktai padidindami šiame pasaulyje prieinamo turto kiekį! Idant visiems būtų užtektinai ir kad valdžios elitas negalėtų toliau šio turto monopolizuoti, nes jo tiesiog būtų pernelyg daug, kad jie galėtų jį sukontroliuoti. O taip pat ir dėl to, kad jūs imsite kalbėti ir pažadinsite žmones valdžios elito egzistavimui, idant jie nebeleistų šiam elitui toliau tęsti turto monopolizavimo, nebeleistų jiems kurti karų ir palaikyti sąmonės, iššaukiančios gamtos kataklizmus.

Kūrybiška tarnystė yra šios valandos būtinybė, jeigu norime įkūnyti Aukso Amžių šioje planetoje artimiausioje ateityje. Ir būtent dėl to aš, Sen Žermenas, naudojuosi šia galimybe – padėjęs pamatus ankstesniuose penkiuose savo mokymuose – išsiųsti kvietimą į masinę sąmonę, visiems tiems, kurie priklauso aukščiausiems 10 procentų, visiems tiems, kurie viena ar kita forma tarnauja kitiems. Aš jums dabar sakau: „Aš, Sen Žermenas, jūsų rėmėjas, kviečiu jus pakylėti savo viziją, savo metodus, savo požiūrį į tarnystę, ir suvokti, kad tarnystė yra daugiau!“

Koks yra gyvenimo tikslas? Tikslas yra akceleruoti šią planetą, kol ji ims atvaizduoti Dievo karalystę, o tai įmanoma padaryti tik tuomet, kai žmonės ryžtasi tapti Daugiau. Tad jūs netarnaujate gyvenimui, tenkindami kokį nors žemišką poreikį, bet iš esmės palikdami žmones toje pačioje sąmonės būsenoje, kurioje juos atradote. Tarnaujate gyvenimui tik tuomet, kai pademonstruojate – akivaizdžiai ir nedviprasmiškai – kad gyvenimas yra daugiau. Ir darote viską, kas būtina, idant taptumėte atviromis durimis Dievo šviesai akceleruoti tuos žmones, kad jie būtų išpurtyti – arba įkvėpti – pakilti virš savo senosios ribotos sąmonės ir suvoktų, jog gyvenimas yra didesnis, egzistuoja kažkas, ko galima siekti, egzistuoja aukštesnis tikslas.

Žinote, kad Jėzus dirba šeštajame spindulyje ir anksčiau buvo pagrindiniu šeštojo spindulio mokytoju, mūsų taip vadinamu Čohanu. Taigi, mano mylimieji, pažvelkite į Jėzaus gyvenimą prieš 2000 metų. Ar jis pasyviai tarnavo gyvenimui? Ne! Nes, nors jis gydė sergančius ir prikėlinėjo mirusius, jis tai darė – kaip jau paaiškinome – tam, kad šiais stebuklais išpurtytų žmones iš mechanizacijos sąmonės, kurioje galvojate, jog egzistuoja tam tikri dalykai, kurių neįmanoma atnešti į Žemę pagal gamtos dėsnius. Ir tuo būdu jis iš tiesų nepalikdavo žmonių toje pačioje sąmonės būsenoje, kurioje juos rado, kadangi darė viską, ką buvo galima padaryti – pagal Laisvos Valios Įstatymą – akceleruodamas juos iš jų ribotos sąmonės būsenos.

Aukso Amžius reikalauja akceleracijos

Ir todėl, jeigu norite pavyzdžio, kaip galėtumėte tarnauti gyvenimui, tuomet pažvelkite į Jėzų, pažvelkite į mano praeities gyvenimą. Ar aš pasyviai sėdėjau, būdamas Frenku Beikonu, ir stebėjau, kaip mano dabartinis amžius bėga pro šalį? Ne, aš susiderinau su valandos būtinybe ir tariau: „Žmonės yra taip giliai įstrigę prietaruose, religiniuose prietaruose, kad jiems reikia kokio nors būdo iš jų ištrūkti.“ Tad aš sukūriau pamatą moksliniam metodui, per kurį palyginame savo įsitikinimą su atlikto eksperimento rezultatais, ir tuo būdu galime ištrūkti iš prietarų, pagimdytų proto, kuris yra tapęs uždara sistema.

Kitaip tariant, mokslinių eksperimentų metodas buvo būdas išeiti iš viduramžių proto uždaros sistemos, kuris toks uždaras buvo dėl savo tikėjimo katalikiškų doktrinų neklystamumu. Tuo nenoriu pasakyti, kad mokslinis metodas yra aukščiausias būdas ištrūkti iš žmogaus proto uždaros sistemos. Nes jūs puikiai žinote, kad materializmas pavertė mokslinį procesą uždara sistema, sakydamas: „Mums nereikia naudotis moksliniu metodu, kad ištirtume, ar kas nors egzistuoja už materialaus pasaulio ribų, ar netgi, kad ištirtume žmogaus protą ir pagilintume žinias apie protą ir apie tai, ką protas iš tiesų gali padaryti.“

Taigi, mano mylimieji, matote – aukščiausia tarnystė gyvenimui nėra kokios nors magiškos formulės atnešimas, visam laikui atnešiančios Dievo karalystę į Žemę. Esmė čia yra suvokti, kad Dievo karalystė arba Aukso Amžius nėra statiška visuomenė, ji yra tokia visuomenė, kuri nuolatos akceleruoja ir auga greičiau nei bet kuri dabartinė visuomenė šiuo metu egzistuojanti Žemėje. Ir Aukso Amžius tvarus bus tik tol, kol ši akceleracija nesiliaus – nes žmonės nenugrims į apatiją, nenugrims į komfortą, nepasiduos pagundoms sąmonės, kuri sako: „Ta tarnystė, kurią davei gyvenimui – ji yra pakankama.“

Kai kurie dvasingi žmonės tiki, kad jie yra labiausiai pažengę dvasingi žmonės planetoje, kadangi turi tam tikrą mokymą arba guru. Ir jie yra patikėję, kad tai yra aukščiausias mokymas planetoje ir netgi aukščiausias mokymas, koks tik kada nors galėtų būti duotas. Ir kas gi nutiko su visais šitais žmonėmis? Jie pasidavė mechanizacijos sąmonės pagundai ir patikėjo, kad tai, ką jie darė šiuos praėjusius 10, 20, 30 metų, yra gana, kad jie išpildytų tarnystės reikalavimus, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais ir tuo būdu užsitarnaudami savo pakylėjimą.

Tačiau tai yra visiškas melas, kylantis iš antikristo sąmonės. Jis neturi visiškai jokios realybės, ir tie žmonės, kurie toliau tuo tiki, NEUŽSITARNAUS savo pakylėjimo šio gyvenimo pabaigoje, net jeigu bus subalansavę 51% savo karmos, kurią jie turi su kitais. Nes jie nebus subalansavę 49% karmos, kurią turi su savimi. Ir kas tai yra per karma, kurią turite su savimi, mylimieji? Tai yra ne tik ta karma, kuomet jūs save žeminate ir save ribojate – tai iš tiesų yra karma, kurią jūs susikuriate, neakceleruodami savo tarnystės, nebūdami visu tuo, kuo galite būti. Tuo būdu neišpildydami aukščiausio savo dangiškojo plano potencialo – kurį jūs suplanavote kartu su mumis, prieš nusileisdami į įsikūnijimą. Jūs neišpildote savo pilno potencialo ir nededate visų pastangų atnešti Sen Žermeno Aukso Amžių šiame amžiuje.

Matote, mano mylimieji, jeigu turite realistišką potencialą, ir įvykdote tiktai 10, 20, 30 arba 50, ar netgi 80 procentų šio potencialo, tuomet tai reiškia, kad jūsų tarnystė gyvenimui nebuvo pilna. Ir šitaip jūs ribojate save, kuriatės karmą su savimi – kuri privalės būti subalansuota prieš jūsų pakylėjimą. Viskas iš tiesų yra taip paprasta. Nes galite apgauti save, galite apgauti visus kitus žmones šioje planetoje, tačiau negalite apgauti Dievo, negalite apgauti pakylėtųjų mokytojų. Mes matome su Kristaus proto aiškumu, o tai reiškia, kad mes jūsų nesmerkiame, jūsų neteisiame, tačiau kita vertus, mes jums taip pat neieškome ir pateisinimų. Mes matome realybę, kur jūs esate savo sąmonėje ir kiek esate išpildę savo aukščiausio potencialo.

Mes ateiname ne tik su galia, mes ateiname su meile, ateiname su išmintimi, ateiname su tyrumu, su vizija, tarnyste ir laisve. Esame pasirengę dirbti su jumis, duodami jums viską, ko reikia, duodami jums visą reikalingą pagalbą, kad galėtumėte pakylėti savo tarnystę į aukštesnį lygmenį. Tačiau mes visada esame saistomi Laisvos Valios Įstatymo ir jūsų noro pažvelgti į save ir tarti: „Galbūt aš dariau visus tuos išorinius dalykus, galbūt tarnavau šioje išorinėje tarnystėje 30 metų, galbūt studijavau tam tikrus mokymus, galbūt tauškiau apie šių mokymų svarbą dideliam skaičiui žmonių. Tačiau esu pasirengęs pripažinti, kad galėčiau padaryti daugiau, galėčiau BŪTI daugiau, galėčiau akceleruoti savo tarnystę ir pakylėti ją į aukštesnį lygmenį.“

Ir todėl, esu pasiruošęs kreiptis į savo asmeninį mokytoją ir į savo paties Aukštesnįjį AŠ ir sakyti: „Nuplėšk nuo manęs tą apatiją, nuplėšk nuo manęs aklumą! Panaudok tiesos kardą ir perskrosk mano aklumą, padėk man pamatyti, kur yra mano ego dalis, kuris slepiasi už kažkokio melo, net ir to melo, kad mano dabartinis tarnystės lygmuo yra pakankamas.“ Jeigu nuoširdžiai tai padarysite, galiu jus užtikrinti, kad pagalba bus pakeliui. Ir jeigu naudositės diktavimais, kuriuos čia daviau, jeigu juos studijuosite, jeigu jų klausysite, įsiklausysite į pačią už žodžių slypinčią vibraciją ir sugersite šiuos diktavimus, sugersite mano vibraciją, tuomet, galiu jus užtikrinti, kad galėsite – per labai trumpą laiką – pakilti į aukštesnį tarnystės lygmenį. Ir norėdami jums su tuo padėti, mes perduosime seriją rožinių, kurie specialiai bus sukurti mesti iššūkį ir apnuoginti mechanizacijos sąmonę visuose septyniuose spinduliuose, ir padėti jums virš jos pakilti, idant galėtumėte išpildyti reikalavimus būti daugiau visuose septyniuose spinduliuose.

Esminis tikrosios tarnystės reikalavimas

Ir todėl, šiuo mokymu – tikiuosi – pademonstravau jums esminį tarnystės reikalavimą – kad nepasitinkate žmonių ten, kur jie yra ir nepaliekate jų ten, kur juos radote. Nes tarnystę duodate, aukščiausią tarnystę, tik tuomet, kai perduodate tam tikrą šviesos ir supratimo elementą, akceleruodami žmones virš jų dabartinės sąmonės būsenos, pagal jų pasiryžimą tai daryti savo laisva valia. Nes, žinoma, tarnystė gyvenimui taip pat nebus ir tuomet, jeigu nueisite į priešingą kraštutinumą, siekdami priversti žmones pasikeisti. Nes mes, pakylėtieji mokytojai, siekiame visiškai ne to.

Mes siekiame akceleruoti žmones virš dualistinės sąmonės, kad jie galėtų pamatyti, jog egzistuoja alternatyva jų dabartinėms kančioms, ir kad jie gali patys kažką dėl to padaryti. Nelaukdami, kol jūs jiems duosite išmaldą, o akceleruodami savo supratimą, savo tapatumo jausmą, kuomet jie suvoktų esantys bendrakūrėjai su Dievu. Ir galėtų naudotis savo prigimtiniais kūrybiniais gebėjimais, keisdami savo situaciją arba savo visuomenę, net ir visą planetą.

Ir tai, mano mylimieji, yra tarnystė: kad akceleruotumėte žmones, nepalikdami jų ten, kur jie yra. Nesakau, kad visada turėtumėte tai daryti su ugnimi ir ryžtu, kuriuos šiuo metu girdite mano balse, tačiau tai turi būti daroma su aiškiu požiūriu, kad esate pasiruošę būti kitų žmonių akceleracijos instrumentais, akceleruodami net ir visą visuomenę, darydami viską, kas būtina pagal savo vidinį vedimą. Akceleruodami esamas sąlygas ir padėdami joms tapti daugiau, padėdami visiems žmonėms tapti daugiau.

Tai yra tikroji tarnystė! Paklausykite mano žodžių! Įsiklausykite į mano vibraciją! Sugerkite žodžius, sugerkite vibraciją, sugerkite tarnystę, kuria aš esu, mano mylimieji. Nes esu pasiryžęs atnešti aukščiausią tarnystę žmonijai, įkūnydamas Laisvės Liepsną Žemės planetai, Laisvės Liepsną, kuri visada – visada, visada – sieks akceleruoti žmones, idant jie galėtų išsilaisvinti nuo visų apribojimų, kuriuose šiuo metu yra įstrigę. Galiausiai akceleruodami iki tokio taško, kuomet bus pasiekę pilną Kristaus sąmonę, pilną Dievo sąmonę, kuomet Dievo karalystė ir Sen Žermeno Aukso Amžius – kurie yra vienas ir tas pats – bus įkūnyti šioje planetoje pilnai fizišku būdu.

Dėkoju jums už jūsų pasiryžimą tarnauti. Užsklendžiu jus toje akceleruotos tarnystės liepsnoje. Nes nuo šiol noriu, kad į šeštąjį spindulį žiūrėtumėte ne kaip į tarnystės ir tarnavimo spindulį, bet kaip į akceleracijos į vienybę spindulį. Kuomet jūsų pastangos, jūsų tarnystė yra nukreipta akceleruoti žmones iš mechanizacijos sąmonės, iš to jausmo, kad jie yra atskirti vienas nuo kito ir atskirti nuo Dievo, kuomet jie galėtų suvokti, jog gali įžengti į vienybę su Dievu ir į vienybę vienas su kitu. Ir būtent taip bus įkūnytas Aukso Amžius Žemėje.

Taigi, mano mylimieji, palieku jus su šia koncepcija, kad šeštasis spindulys iš tiesų yra akceleracijos į vienybę spindulys, kaip matėte Jėzuje, kuomet jis sakė: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Ir: „Tai, ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ Tai yra tikroji tarnystė – tas vienybės jausmas, kuomet siekiate kelti visą gyvybę būti daugiau, būti viskuo, kuo ji gali būti, būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Viršuje. Tad užsklendžiu šį diktavimą, užsklendžiu jūsų širdis akceleruotos tarnystės liepsnoje, mano mylimieji. Ir dėkoju jums!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com