Skurdas yra neapykanta Motinai

TEMOS: Ką reiškia ketvirtasis spindulys – Supratimas apie ketvirtajame spindulyje įvykusį nuopolį – Netyri motyvai – Prisiimkite pilną atsakomybę ketvirtajame spindulyje – Nuo ko prasideda neapykanta Motinai – Kaip nupuolė Liuciferis – Kaip skurdas yra susijęs su Dievo Tyrumu – Skurdo spiralės sustabdymas – Valdžios elitas yra patys skurdžiausi žmonės – Žemyn traukiančio sūkurio sustabdymas – Naudokitės invokacijomis įveikti neapykantą Motinai – Nėra jokių materialių priemonių skurdui įveikti – Nėra laisvės be tyrumo

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gruodžio 20 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir aš ateinu didžioje Laisvės liepsnoje. Tai yra Didžiojo YRA liepsna, visos gyvybės YRA, Gyvenimo Upės, tekančios iš Dvasios į materiją ir atgal į Dvasią, keliančios aukštyn visą kūriniją savo tekėjimu. Septintasis spindulys yra pirmųjų šešių spindulių integracija. Tačiau, kad galėtumėte integruoti pirmuosius šešis spindulius ir pereiti prie septintojo spindulio iniciacijų, pirmiausia privalote integruoti pirmuosius tris spindulius ir laimėti savo laisvę ketvirtajame – Dievo Tyrumo – spindulyje.

Pirmuose trijuose mokymuose šia tema, kalbėjau apie savo laisvės laimėjimą pirmajame Dievo Galios spindulyje, antrajame Dievo Išminties spindulyje ir trečiajame Dievo Meilės spindulyje. Kalbėjau apie būtinybę įveikti skurdą tuose spinduliuose, o skurdas, žinoma, yra tai, kas jus laiko įkalintą tam tikrame lygmenyje ir neleidžia laimėti laisvės, kuri leistų jums – įgalintų jus – pakilti virš to lygmens.

Ką reiškia ketvirtasis spindulys

Mes dabar pasiekėme ketvirtąjį tyrumo spindulį, ir jį reprezentuoja balta šviesa. Ir žinote, kas nutinka, kai pasiunčiate baltos šviesos spindulį į stiklo prizmę: išskaidote jį vaivorykštės spalvomis. Ketvirtasis spindulys yra viduryje, su trimis spinduliais prieš jį, ir trimis spinduliais po jo. Ir dalykas, kuris nutinka naujam gyvybės srautui, kuris nusileidžia į materijos sferą, yra tai, kad pirmiausia jis turi būti išbandomas pirmajame spindulyje, ir turi išmokti išreikšti Dievo Galią. Kai įgyja tam tikrą gebėjimą išreikšti Dievo Galią, jis tuomet yra pervedamas prie antrojo spindulio testų, kuomet turi išreikšti Išmintį. O tuomet mokinys pereina prie Meilės. Tačiau pirmieji trys spinduliai yra, taip sakant, iniciacijų kelio pradžia. Ir mes gerai žinome, kad, gyvybės srautui pradėjus savo kelionę pirmuose trijuose spinduliuose, jis dar nėra pasiekęs Kristiškumo, ir netgi nėra pasiekęs tam tikro meistriškumo lygmens. Ir todėl – idealioje situacijoje – šiam gyvybės srautui yra suteikiamas didelis vedimas.

Jeigu gyvybės srautas pasinaudos šiuo vedimu, jis integruos pirmųjų trijų spindulių pamokas ir bus gerai pasirengęs ketvirtojo spindulio iniciacijoms, per kurias turės pradėti vystyti didesnį savarankiškumą. Ir todėl ketvirtajame Tyrumo spindulyje, gyvybės srautas negali būti mokomas kiekvienos menkiausios detalės, nes jis privalo pademonstruoti, kad įsisavino tai, ką išmoko pirmuose trijuose spinduliuose. Pirmuose trijuose spinduliuose – kai gyvybės srautas eksperimentuoja su Galia, Išmintimi ir Meile – jam yra daug kas atleidžiama. Tad, kai gyvybės srautas padaro klaidą, mokytojas iš karto jam atleidžia ir padeda pamatyti šią klaidą, idant mokinys galėtų virš jos pakilti. Tačiau, žinoma, mokytojas, tikras dvasinis mokytojas, gyvybės srautui gali padėti tik tuomet, kai mokinys savo laisva valia nusprendžia priimti šią pagalbą ir rodo norą mokytis iš mokytojo.

Supratimas apie ketvirtajame spindulyje įvykusį nuopolį

Tad mintis, kurią jums noriu čia pasakyti, yra ta, kad, gyvybės srautui eksperimentuojant ir mokantis pirmuose trijuose spinduliuose, mes leidžiame jam daryti klaidas ir esame ganėtinai tolerantiški šioms klaidoms. Nesame panašūs į jums Žemėje pažįstamus mokytojus, kurie su didžiausiu griežtumu baudžia jus už kiekvieną mažiausią klaidelę, mano mylimieji. Nes mes neturime tikslo paversti jūsų robotais, sugebančiais stovėti ramiai arba žygiuoti pagal įsakymą, lyg neturėtumėte jokio individualumo. Mūsų tikslas yra iškelti jus aukštyn, kad – jums išlaikius septintojo spindulio iniciacijas – laisvai galėtumėte išreikšti savo dieviškąjį individualumą šiame pasaulyje. O tai nėra mechaniškas procesas, kurį būtų galima forsuoti jėga, ir būtent dėl to laisva valia yra aukščiausias įstatymas.

Dėl to gyvybės srautui yra įmanoma – savo eksperimentuose su pirmaisiais trimis spinduliais – išvystyti tam tikrą momentumą ir įprotį piktnaudžiauti šiais trimis spinduliais – kitaip tariant, išreikšti Galią, Išmintį ir Meilę nesubalansuotu būdu. Gyvybės srautas gali pradėti jausti tam tikrą baimę, skatinančią jį išreikšti galią su tikslu kontroliuoti kitus žmones arba savo išorinę situaciją. Šis piktnaudžiavimas galia – ši baime paremta galios išraiška – yra skurdo pradžia. Nes, jums siekiant jėga užgrobti materialų pasaulį, – kuo didesnę jėgą išreikšite, tuo labiau ši jėga apribos jus ir jūsų dvasinę laisvę.

Pradėję išreikšti galią nesubalansuotu būdu, atkirsite save nuo Dievo Galios. Dievo Galia nebetekės per jus ir nebeįkūnys materialioje visatoje visko, ko trokštate. Ir, žinoma, kai patirsite, jog negalite materializuoti to, ko trokštate, pradėsite jausti skurdą – ir todėl sieksite panaudoti dar didesnę jėgą, mėgindami kontroliuoti savo išorinę situaciją. Daugelis gyvybės srautų tuomet pasiekia tašką, kuomet pereina į sekantį lygmenį ir ima piktnaudžiauti Išmintimi, kuri tuomet jiems leidžia, pasinaudojant antikristo protu, prisikurti įmantrių argumentų, kodėl jiems nereikalinga Dievo Galia, arba kodėl jie jos nenori; jie tiesiog nori valdžios materialioje visatoje. Ir jie gali įgyti šią valdžią, bent jau tam tikru laipsniu, piktnaudžiaudami pirmojo spindulio galia per nesubalansuotą antikristo proto išmintį, Dievo Išminties iškraipymą.

Šis Išminties iškraipymas gali atvesti prie sekančio žingsnio, kuomet gyvybės srautas ima jausti, jog nemyli Dievo, o Dievas nemyli jo. Nes jis tuomet pradeda tikėti, kad, jeigu Dievas iš tiesų mane mylėtų, Jis man turėtų duoti viską, ko noriu, ir neturėtų manęs versti patirti pasekmes, kurias sukėlė mano paties pasirinkimai ir mano netinkamas naudojimasis galia ir išmintimi. Tad dabar matote piktnaudžiavimo trikampį – nesubalansuoto naudojimo trikampį – galios, išminties ir meilės nesubalansuoto naudojimo, dėl kurio gyvybės srautas nugrimzta į dvasinio skurdo būseną, kuomet jaučiasi atkirstas nuo Dievo Galios, Išminties ir Meilės – ir tai yra būsena, kuri paruošia dirvą gyvybės srautui neišlaikyti ketvirtojo spindulio – tyrumo spindulio iniciacijų.

Netyri motyvai

Tad dabar jau matote, kad piktnaudžiavimas galia, išmintimi ir meile paskatina gyvybės srautą susikurti netyrumo momentumą, ir išreikšti savo bendrakūrybinius gebėjimus netyru būdu, koncentruojantis į savęs iškėlimą – į savo atskiros savasties, į ego iškėlimą – užuot kėlus aukštyn Visumą. Ir tai, mano mylimieji, yra labai svarbu suprasti. Nes, kai pasiekiate ketvirtojo spindulio iniciacijas, susiduriate būtent su šiuo testu, kuomet turite nuspręsti, ar apsivalysite nuo bet kokio nesubalansuoto galios, išminties ir meilės naudojimo, tuo būdu pradėdami išreikšti savo kūrybinius gebėjimus tyresniu būdu.

Ką, mano mylimieji, turiu omenyje sakydamas, tyresniu būdu? Na, turiu omenyje, kad egzistuoja skirtumas tarp to, kai išreiškiate savo kūrybinius gebėjimus tam, kad gautumėte naudą savo atskirajam aš, ir to, kai pakylate į aukštesnį lygmenį, kuriame naudojatės savo kūrybiniais gebėjimais kelti aukštyn Visumą, siekdami, kad viskas materialioje visatoje taptų DAUGIAU. Ar matote esminį skirtumą? Kai naudojatės savo kūrybiniais gebėjimais netyru būdu, siekiate kuo daugiau visko susigrobti atskirajam aš, siekiate pasistatyti neperžengiamą sieną, kuri izoliuotų atskirąjį aš nuo jo grįžtančios karmos, nuo jo paties pasirinkimų pasekmių, siekiate naudotis materialios karalijos energijomis, mėgindami izoliuoti save nuo dvasinio kelio ir jo iniciacijų.

Kodėl tai darote? Nes atskirasis aš, žinoma, nesugeba matyti tikrojo dvasinio kelio tikslo ir todėl tiki, kad iniciacijos – jūsų grįžtanti karma, kosminis veidrodis, siunčiantis jums atgal tai, ką patys išsiuntėte – yra pikto Dievo danguje bausmė. Kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad jums sugrąžinamos jūsų pasirinkimų pasekmės būtent ir padeda jums mokytis, ir todėl tai yra galimybė, mano mylimieji.

Kai gaunate grįžtamąjį ryšį iš kosminio veidrodžio, kuris nėra tyras pagal jūsų aukščiausią viziją, tuomet tai yra jūsų galimybė suvokti, kad jūsų į kosminį veidrodį išsiųstas impulsas nebuvo tyras – ir būtent dėl to veidrodis jį atspindi netyru materialiu pavidalu. Ir todėl dabar turite galimybę pakilti aukščiau ir nuskaistinti savo bendrakūrybines pastangas. Tačiau tik tuomet, žinoma, jeigu esate pasiruošę leisti tam, kas grįžta iš kosminio veidrodžio, pažadinti jus būtinybei pažvelgti į savo asmeninį veidrodį ir daryti, ką Jėzus sakė: pažvelgti į rąstą savo akyje – arba ten, kur leidote netyrumams susikaupti savo akyje – savo regėjime, savo prote – kuomet šie netyrumai suformuoja nudažytą kino juostą, kuri neišvengiamai paveikia jūsų protą. Ir todėl tai nudažo viską, ką siunčiate į kosminį veidrodį, kuomet veidrodis neišvengiamai privalės atspindėti jums netyrus pasireiškimus.

Prisiimkite pilną atsakomybę ketvirtajame spindulyje

Ketvirtasis spindulys yra Dievo Tyrumo spindulys ir baltos Motinos šviesos spindulys. Kas nutinka, kai gyvybės srautas susikuria piktnaudžiavimo galia, išmintimi ir meile momentumą, ir kai šis gyvybės srautas – susidūręs su ketvirtojo spindulio iniciacijomis – atsisako pažvelgti į savo asmeninį veidrodį, kai gyvybės srautas atsisako save nuskaistinti? Na, jeigu gyvybės srautas nenori savęs nuskaistinti, tam tegali būti tik viena priežastis. Ir ši priežastis yra ta, kad gyvybės srautas nenori prisiimti pilnos atsakomybės už save ir už savo naudojimąsi kūrybine galia.

Jeigu nenorite prisiimti pilnos atsakomybės už save ir pripažinti gyvenimo fakto – kad tai, kas jums sugrįžta materialioje visatoje, materijos pasaulyje, Motinos pasaulyje, yra atspindys to, ką jūs patys išsiuntėte – na tai tuomet, jeigu nenorite prisiimti atsakomybės, kas jums lieka? Labai paprasta, nes, jeigu tai, kas jums sugrįžta atgal iš kosminio veidrodžio nėra jūsų kaltė – kadangi nenorite pripažinti galėję išsiųsti netyrą impulsą – na tai tuomet tai turi būti kažkieno kito kaltė, argi ne taip?

Tai yra viena iš esminių ego savybių. Jeigu kažkas neatitinka ego lūkesčių apie tai, koks turėtų būti materialus pasaulis, tuomet kažkas yra ne taip ir todėl kažkas privalo būti dėl to kaltas. Ir jeigu nenorite įsileisti minties, kad kaltas galite būti jūs pats – nes naudojotės savo bendrakūrybiniais gebėjimais nesubalansuotu būdu – na tai tuomet kaltę turite suversti kam nors išorėje – kam nors kitam.

Ir, mano mylimieji, kas yra tas kas nors kitas? Na, tai yra visai paprasta. Nes matote, būtent Motinos balta šviesa jus verčia, taip sakant, susidurti su ketvirtojo spindulio iniciacijomis. Su iniciacija, ar pakylėsite savo bendrakūrybinius gebėjimus į aukštesnį lygmenį ir naudositės jais, keldami aukštyn Visumą, keldami aukštyn visą gyvybę, ar priešingai – naudositės jais, kad susigrobtumėte visko daugiau atskirajam aš. O gal iš tiesų pakilsite į tą aukštesnį lygmenį, kuriame siektumėte viską šiame pasaulyje paversti DAUGIAU – Daugiau Dievo Šviesa, daugiau Dievo gausa – šitaip keldami aukštyn visą gyvybę, netgi pakylėdami visą materijos sferą iki Dievo Karalystės tobulumo, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje.

Būtent balta šviesa verčia jus susidurti su būtinybe pažvelgti į tai, kaip naudojotės savo bendrakūrybiniais gebėjimais, išreikšdami Galią, Išmintį ir Meilę. Ir būtent balta šviesa suteikia jums atskaitos tašką. Nes argi nėra taip, kad dauguma kultūrų šioje planetoje baltą spalvą asocijuoja su tyrumu? Kai skalbiate savo skalbinius, argi nenorite, kad jie būtų balti, užuot buvę pilkos spalvos arba ištepti kitomis spalvomis?

Nuo ko prasideda neapykanta Motinai

Kai pakylate į ketvirtojo spindulio iniciacijas, jūsų dvasiniai mokytojai ir jūsų AŠ ESU Esatis įlieja didelį kiekį baltos tyrumo šviesos į jūsų energetinį lauką. Ir tai labai panašu į tai, lyg ryškia šviesa apšviestumėte tamsų kambarį. Kai kambarys – kai jūsų energetinis laukas – vis dar tebebuvo šešėliuose – kai jis nebuvo ryškiai apšviestas – buvo sunkiau matyti, kas yra tyra, o kas yra netyra jūsų energetiniame lauke. Buvo sunkiau matyti, kada išreiškėte galią, išmintį ir meilę netyru būdu, o kada išreiškėte juos tyrai. Tai leido jūsų ego slėptis šešėliuose, surandant pretekstą sakyti, kad ta nesubalansuota išraiška nebuvo jau tokia bloga, ir todėl jums nereikia į tai žiūrėti ir pakeisti to čia ir dabar.

Tačiau kai nusileidžia ta balta tyrumo šviesa, nebegalite toliau slėptis šešėliuose. Esate priversti įvertinti save ir pamatyti, kas yra tyra, o kas nėra tyra. Nes dabar turite baltą šviesą kaip atskaitos tašką, leidžiančią jums suprasti, ką reiškia tikrasis tyrumas, net ir tai, ką reiškia tikroji galia, tikroji išmintis, tikroji meilė. Nes baltai šviesai ėmus šviesti į jūsų energetinį lauką, ji natūraliai išryškins jame egzistuojančias spalvas. Nes puikiai žinote, kad, kai saulė ima kilti ryte, viskas iš pradžių atrodo pilka, tačiau šviesai intensyvėjant, taip pat imate matyti ir visas kitas gėlių ir dangaus spalvas. Žinoma, dėka baltos šviesos, jums taps lengviau matyti, kur turite netyrą Dievo Galios mėlynos šviesos pasireiškimą, netyrą Dievo Išminties geltonos spalvos pasireiškimą ir netyrą Dievo Meilės rausvos spalvos pasireiškimą. Ir todėl jūsų ego nebegalės taip lengvai neigti būtinybės keistis.

Tačiau, žinoma, jeigu nenorėsite pažvelgti į veidrodį, tuomet ego visada sugebės jums surasti lengvą išeitį. Ir ši lengva išeitis yra pradėti kaltinti pačią baltą šviesą, baltą Motinos šviesą. Ir todėl antikristo proto samprotavimai, kuriais tiki ego ir siekia taip pat ir jus įtikinti, yra tai, kad tai ne JŪS primetėte netyrą vaizdinį Materijos šviesai. Tai pati šviesa įkūnijo netobulą pasireiškimą, kuris dabar jus slegia, arba neduoda jums to, ko norite. Tai pati Motina yra nusiteikusi prieš jus ir atsisako jums duoti tai, ko norite.

Ir dabar ego samprotauja, kad Motina yra bloga, kad su Motina yra kažkas ne taip, ir jūs turėtumėte naudotis savo kūrybiniais gebėjimais Motinai kontroliuoti, o gal netgi turėtumėte ją nubausti. Užuot pasinėrę į tyrą baltą Motinos šviesą, kad galėtumėte nuskaistinti savo energetinį lauką, kuomet pirmųjų trijų spindulių skaisčios spalvos galėtų šviesti per ketvirtojo spindulio ryškumą, ir šitaip galėtumėte išreikšti savo bendrakūrybinius gebėjimus su aukštesniu nesavanaudiškumo laipsniu.

Kai nenorite pažvelgti į veidrodį ir nenorite išlaikyti ketvirtojo spindulio iniciacijų, na tai tuomet neišvengiama pasekmė yra neapykanta Motinai. Kuomet patikite melu, kad Motina ne šiaip tiesiog atspindi jums tai, ką jūs patys išsiunčiate – bet kad Motina tyčia jus verčia susidurti su netobulais pasireiškimais – ir kai esate patikėję šiuo melu, neišvengiamai paverčiate savo baimę neapykanta Motinai.

Kaip nupuolė Liuciferis

Nes nekęsdami Motinos, galite išvengti pažvelgimo į veidrodį – pamatydami savo pačių netyrumą. Užuot pripažinę, kad netyrumas yra jūsų pačių prote ir energetiniame lauke, darote tai, ką ego sugeba daryti geriausiai – projektuojate netyrumą už savęs, projektuojate jį ant Motinos šviesos, sakydami: „Ak, ši Žemės planeta yra tokia žema vieta. Čia yra toks didelis išteklių stygius. Yra toks didelis disbalansas gamtoje. Mūsų kūnai yra tokie riboti ir taip lengvai pasiduoda ligoms. Visiems nėra pakankamai pinigų. Nėra pakankamai išteklių. Nėra pakankamai naftos. Viskas yra taip ribota ir suvaržyta. Ir tai yra Motinos kaltė, tai yra Motinos Žemės kaltė, nes ji nenori mums duoti gausingo gyvenimo.“

Turite ištisą klasę gyvybės srautų, kurie nupuolė per ketvirtojo spindulio iniciacijas. Ir todėl, kai kurie iš jūsų galbūt žinote, kad pats Liuciferis nupuolė ketvirtajame spindulyje, ir jis nupuolė iš puikybės, kadangi nenorėjo pažvelgti į savo netyrumus ir todėl projektavo tuos netyrumus ant Motinos šviesos, šitaip ugdydamasis neapykantą Motinai. Ir čia jums reikia suprasti, kaip genialiai yra sukurta Dievo visata, ir kaip genialiai iš tiesų veikia Laisvos Valios Įstatymas. Kai gyvybės srautas atsisako savanoriškai pažvelgti į savo akyje esantį rastą, na tai tuomet šis gyvybės srautas sukuria sieną tarp savęs ir tikrųjų dvasinių žmonijos mokytojų.

Mes negalime pasiekti šio gyvybės srauto, kadangi dirbame, neperžengdami Laisvos Valios Įstatymo ribų. Ir tuomet šiam gyvybės srautui nebėra jokios prasmės toliau likti misterijų mokykloje, ir būtent dėl to gyvybės srautas tuomet nupuola arba nusileidžia į žemesnę sferą už misterijų mokyklos ribų. Ir su gyvybės srautu nutinka taip, kad jis nusileidžia būtent į tą sferą, kuri atitinka jo sąmonės lygį. Jeigu gyvybės srautas jaučia neapykantą Motinai, jis nusileis į patį tankiausią formų pasaulio lygmenį, kuris šiuo metu yra materiali visata, ir jis čia susidurs su žemiausiomis Motinos šviesos vibracijomis – ir todėl turės galimybę mokytis, susidurdamas būtent su tuo, ką jisai laiko visų savo problemų kaltininku. Ir būdamas priverstas, taip sakant, susidurti su tuo, į ką nenorėjo pažvelgti misterijų mokykloje, gyvybės srautas turės vienintelę jam likusią galimybę išlaikyti savo iniciacijas – ir įveikti klaidingus įsitikinimus, kurie būtent ir sukėlė jo nuopolį.

Ir klausimas čia, žinoma, yra toks, ar gyvybės srautas pasinaudos šia galimybe, ar priešingai – ir toliau stiprins savo neigimo momentumą, šitaip dar labiau sustiprindamas savo neapykantą Motinai – kol jo laikas baigsis ir gyvybės srautas bus netekęs visų galimybių tapti DAUGIAU, ir kuomet bus būtina, kad šis gyvybės srautas – atskiras gyvybės srautas – būtų ištrintas galutiniame sunaikinimo akte Šventosios Ugnies Teisme. Kuomet baltos tyrumo šviesos intensyvumas išdegins visus netyrumus, kurie buvo sukurti per laiko tarpą, atitinkantį milijonus gyvenimų Žemėje.

Kaip skurdas yra susijęs su Dievo Tyrumu

Ar dabar jau matote, kaip skurdas yra susijęs su ketvirtojo Dievo Tyrumo spindulio iniciacijomis? Skurdą sukelia jūsų ant Materijos šviesos projektuojamas netyras vaizdinys. Tai darydami, nužeminate baltą Motinos šviesą iki žemesnių vibracijų, kurios nėra harmonijoje, nėra dermėje su gausingu gyvenimu.

Kai balta šviesa – baltos šviesos spindulys – susiduria su stiklo prizme ir yra išskaidomas vaivorykštės spalvomis, jūsų matomos vaivorykštės spalvos nėra tyros spalvos, kurias randate aukštesnėse karalijose. Jos simbolizuoja žmonijos sąmonėje egzistuojančius netyrumus – dėl kurių netobuli įvaizdžiai yra projektuojami ant Materijos šviesos. Ir kai vis daugiau tokių įvaizdžių yra projektuojama ant Materijos šviesos, vis daugiau ir daugiau ribotumų yra sukuriama fizinėje Žemėje. Ir būtent dėl to žmonės jaučia, kad Žemė yra ribota vieta.

Tačiau Žemė ribota bus tik tol, kol ant jos bus projektuojami netobuli įvaizdžiai. Nes Žemė visiškai netrokšta jūsų riboti ar varžyti. Žemė su didžiausiu džiaugsmu akimirksniu atvaizduotų gausingą Dievo gyvenimą. Tačiau Žemė yra prisiekusi vykdyti pakaitinio mokytojo rolę tiems gyvybės srautams, kurie save atskyrė nuo dvasinių mokytojų – ir todėl negali mokytis Dangiškojo Vadovavimo mokykloje. Ir todėl jie privalo mokytis skaudžių smūgių mokykloje, patirdami atspindį to, ką patys išsiunčia – nes tam jie leido susikaupti savo sąmonėje – netyrumams ir disbalansams.

Kai žvelgiate į žmones šioje Žemėje, kurie yra paskendę didžiausio laipsnio skurde, matote, kad daugelis jų dažnai įsitraukia į visokias labai netyras veiklas, mėgindami kaip nors kompensuoti faktą, jog savo kasdieniniame gyvenime jaučiasi gniuždomi iš visų pusių. Ir todėl jie siekia pabėgti nuo realybės per alkoholį, per narkotikus, per azartinius lošimus, per netobulą muziką, per iškrypusias seksualines praktikas ir per įvairiausius kitus dalykus, kuriais galima užsiiminėti, neturint daug pinigų. Kuo skurdesni žmonės tampa materialia prasme, tuo nejautresni jie dažnai tampa savo pačių gyvenimui, tame tarpe ir savo aplinkai. Matote tai pasireiškiant asmeninės higienos trūkumu, nenoru švariai rengtis, net jeigu tai leidžia jų finansinės galimybės. Matote tai pasireiškiant neatidumu savo aplinkai, apšnerkštais namais, namuose ir namų aplinkoje tvyrančia betvarke.

Skurdo spiralės sustabdymas

Labai gerai suprantu, kad yra daug žmonių šioje Žemėje, kurie užaugo skurde ir todėl sakys: „Bet, Sen Žermenai, aš neturiu pinigų namui pasistatyti, neturiu pinigų gyventi gražiame name.“ Bet aš jums sakau: „Nėra nė vieno žmogaus šioje Žemėje, kuris būtų toks vargšas, kad negalėtų pasinaudoti tuo, ką turi, idant paverstų savo gyvenimą DAUGIAU, idant pagerintų savo gyvenimą!“

Jeigu pažvelgsite į Jėzaus palyginimą apie talentus, pamatysite, kad viešpats davė dešimt talentų vienam tarnui, penkis kitam ir du trečiam. Tačiau visi turėjo kažką, ką galėjo padauginti. Tačiau dažnai matote, kaip tie, kurie jaučia turintys per mažai, sako: „Mes turime tiek nedaug, nieko negalime padaryti.“ Ir todėl jie netgi nesistengia panaudoti tai, ką turi, geriausiai kaip sugeba, šitaip užkasdami savo talentus žemėje. Ir tuomet tai, ką jie turi, yra atimama iš jų – ne dėl to, kad piktas Dievas taip padaro, o dėl to, kad jie patys iš savęs atima tai, ką turi. Nes atsisako naudotis tuo, ką turi, padaugindami tai, ką turi, kad galėtų įsilieti į Gyvenimo Upę.

Gyvenimo Upė yra tapimo DAUGIAU procesas. Ir ar matote, kad net ir tuomet, kai turite labai nedaug, jeigu pasinaudosite tuo, ką turite, geriausiai kaip sugebate, atkursite ryšį su Gyvenimo Upe? Būti įsiliejusiu į Gyvenimo Upę nereiškia tam tikro pinigų ar materialių daiktų kiekio turėjimo. Tai tereiškia vieną dalyką: jūsų pasiryžimą naudotis tuo, ką turite, ir paversti tai DAUGIAU. Šis savo talentų padauginimo veiksmas, kad ir kiek mažai šių talentų beturėtumėte – ir net jeigu neturite beveik nieko, visada galite kažką nuveikti su tuo, ką turite, galite parodyti kažkokį mielaširdingumą, galite atsisakyti dalyvauti netyrose veiklose – ir šitaip atkurti ryšį su Gyvenimo Upe. Ir tuomet tą, ką turite, neišvengiamai padaugins Dievo įstatymas, kurio veikimas yra nepriekaištingas.

Tie, kurie jaučiasi esantys skurdžiai, yra tarsi žmogus, sėdintis priešais veidrodį, atsisakantis nusišypsoti veidrodžiui ir sakantis: „Kol veidrodis man nenusišypsos, kol mano atvaizdas veidrodyje man nenusišypsos, tol aš nesišypsosiu veidrodžiui.“ Tačiau ar suvokiate, kad tai niekada neįvyks, nes veidrodis visada atspindės jums tai, ką JŪS projektuojate į veidrodį? Tad jūs turite nusišypsoti veidrodžiui, jūs turite nusišypsoti pasauliui, ir tik tuomet pasaulis galės jums sugrąžinti šypseną ir duoti daugiau. Tačiau kai IŠ TIESŲ nusišypsosite, pasaulis IŠ TIESŲ nusišypsos jums atgal, nors, kaip Motina Marija paaiškina savo knygoje, tai gali užtrukti šiek tiek laiko. Kadangi impulsas pirmiausia turi pereiti tris aukštesnius lygmenis, prieš pasiekdamas materialią visatą. Tad priklausomai nuo to, kiek netyrumų esate susikūrę tuose aukštesniuose lygmenyse, jie nulems, kada ir kokio tyrumo impulsą jums galės atspindėti veidrodis.

Visada yra kažkas, ką galite padaryti situacijai pagerinti. Ir būtent dėl to matote, kad tokioje daugybėje pasaulio šalių, dauguma žmonių šiandien gyvena mažesniame skurde nei gyveno prieš šimtą, prieš penkis šimtus ar prieš tūkstantį metų. Taip yra dėl to, kad kritinė masė žmonių, jūsų taip vadinamose turtingose šalyse, turėjo ryžto padaryti daugiau su tuo, ką turėjo, kad ir kiek mažai jie būtų turėję. O tai, mano mylimieji, yra Meilė. Tai yra trečiojo spindulio kulminacija, kuomet jūs integruojate šią meilę ir sakote: „Esame pasiryžę išmokti išreikšti savo kūrybinius gebėjimus tyresniu būdu, idant atneštume daugiau, nei turime dabar, šitaip pakylėdami aukštyn visą gyvybę, net ir aplinką, kurioje gyvename, ją išgražindami ir nuskaistindami.“

Valdžios elitas yra patys skurdžiausi žmonės

Kad ir kiek mažai turėtumėte, visada galite padaryti daugiau. Tačiau atvirkščioji pusė čia, žinoma, yra tokia, jog kad ir kiek daug beturėtumėte, vis tiek galite atsisakyti daryti daugiau su tuo, ką turite. Ir todėl galite matyti, kaip kai kurie iš pačių turtingiausių žmonių pasaulyje – pinigų ir materialių turtų prasme – iš tiesų yra tokie patys vargšai dvasiškai, protiškai ir emociškai kaip ir tie, kurie yra vargšai fiziškai. Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu pažvelgtumėte į turtingiausius žmones, į valdžios elito narius, pamatytumėte, jog, jeigu jie nesidalina savo turtais, jeigu nesiekia kelti visos gyvybės aukštyn, o naudojasi šiais turtais gyvybei kontroliuoti, – na tai tuomet galiu jus užtikrinti, kad šiuos turtus jie susigrobė jėga. Ir nors gyvybės srautas gali būti susikūręs momentumą, leidžiantį jam susigrobti materialius turtus jėga, galiu jus užtikrinti, kad tai darydamas gyvybės srautas mažina savo dvasinius turtus.

Ir būtent dėl materialioje visatoje įdiegto laiko uždelsimo, kaip paaiškina Motina Marija, gyvybės srautui yra įmanoma piktnaudžiauti savo bendrakūrybiniais gebėjimais, atimant materialią gausą iš kitų žmonių per šių žmonių išnaudojimą. Gyvybės srautas gali išsisukti su tuo ir daryti tai keletą gyvenimų iš eilės. Ir būtent dėl to daugelis žmonių yra patikėję, kad visatoje egzistuoja kažkoks neteisingumas, leidžiantis tam tikriems žmonėms būti labai turtingais arba paveldėti didelius turtus, net jeigu jie nėra nieko padarę, kad padėtų kitoms gyvybės dalims. Dievo įstatymas veikia nepriekaištingai, ir jis veikia dviem būdais. Jeigu turite mažai, tačiau darote daugiau su tuo, ką turite, įstatymo nepriekaištingas veikimas ateityje jums duos daugiau. Tačiau, žinoma, taip pat egzistuoja ir atvirkščias variantas, kuomet, jeigu turite daug ir atsisakote kažką padaryti dėl kitų su tuo, ką turite, tuomet laiku bėgant – persisukus ciklams – tai, ką turite, neišvengiamai bus iš jūsų atimta.

Jeigu pažvelgsite į pasaulio istoriją, pamatysite, kad egzistavo visuomenės, kuriose valdžios elitas atrodė nepaliečiamas. Nes jie buvo taip aukštai virš paprastų žmonių, kad atrodė, jog niekas negalės iš jų atimti valdžios ir privilegijų. Tačiau staiga toje visuomenėje įvyko pokyčiai. Ir dėka kažkokio natūralaus įvykio, arba revoliucijos, ar dar kažkokių atsitikimų visuomenėje, staiga kai kurie iš šių turtingiausių žmonių prarado viską, ką turėjo, ir dabar stovėjo prieš visus basi. Tačiau jie buvo netgi dar blogesnėje situacijoje negu žmonės, nes jiems niekada nereikėjo dirbti dėl savo turtų. Ir todėl jie nesugebėjo pakelti šios situacijos psichologiškai – dažnai tiesiog pažirdami į šipulius, kaip yra sakoma, užuot surinkę šiuos šipulius ir pradėję kelionę iniciacijų keliu, kuriame darote daugiau su tuo, ką turite, kad ir kiek mažai ar kad ir kiek daug turėtumėte.

Žemyn traukiančio sūkurio sustabdymas

Ar dabar jau matote – vėlgi – apie ką kalbėjau savo ankstesniuose mokymuose, apie tai, kaip skurdas tampa save pastiprinančiu žemyn traukiančiu sūkuriu? Nes, kai žmonės pradeda jausti, jog turi per mažai – ir kad per mažai jie turi dėl kažkokios neteisybės, nes Motinos šviesa nenori jiems duoti daugiau gausos – na tai tuomet, per šį neapykantos Motinai pasireiškimą, jie atsisako rūpintis Motina. O Motina yra jų fizinė aplinka, jų fiziniai kūnai, kiti žmonės, jų pačių vaikai. Tad jie pradeda nesirūpinti Motina ir Motinos pasireiškimais. Ir tuomet, ką jie daro? Na, tuomet jie projektuoja šią neapykantą, šį netyrumą ant Materijos šviesos. Ir todėl neišvengiamai privalo gauti grąžą.

Už viso to taip pat slypi labai stipriai išreikštas fizinis nesirūpinimas savo aplinka, kuomet jų aplinka darosi vis labiau ir labiau netyra, vis labiau ir labiau purvina, vis labiau ir labiau netvarkinga, vis labiau ir labiau nefunkcionali. Ir šitaip, jiems gyvenant aplinkoje, kuri yra purvina ir netvarkinga, jų sąmonė taip pat yra paveikiama iki tokio lygmens, kuomet jų regėjimas yra pažeidžiamas. Jie negali įsivaizduoti, kaip iš to galėtų ištrūkti, negali įsivaizduoti kažko geresnio, negali įsivaizduoti realybės, kad balta šviesa tiesiog atspindi jiems atgal tai, ką jie išsiunčia. Ir todėl, jeigu jie ryžtųsi pakeisti savo protą, jie taip pat pakeistų ir savo gyvenimą, savo išorinę situaciją. O tai, žinoma, paruošia dirvą, kuomet jie dar labiau sustiprina žemyn traukiantį sūkurį savo neišlaikytomis ketvirtojo spindulio iniciacijomis, paruošdami dirvą sekančiam lygmeniui, kuriame jie neišlaiko penktojo spindulio – Dievo Vizijos spindulio – iniciacijų.

Tai, žinoma, bus mano sekančio mokymo tema. O kol kas paliksiu jus pamąstyti apie tai, kaip yra svarbu įveikti neapykantą Motinai, žvelgiant į viską materialioje visatoje kaip į Motinos pasireiškimą, ir suvokiant, jog viskas, ką padarote bet kuriai gyvenimo dalelei, padarote tai Dievui-Motinai, Dangiškajai Motinai. Jeigu norite įveikti visus neapykantos Motinai momentumus, tuomet štai jums paprasta technika. Jeigu jaučiate bent kažkokią meilę kuriai nors iš Dangiškosios Motinos atstovių, tuomet naudokitės šia meile. Pavyzdžiui, žinau, kad daugelis jūsų labai mylite Motiną Mariją, kuri yra aukščiausia Dangiškosios Motinos atstovė šios planetos evoliucijoms. Tad matykite Motiną Mariją už kiekvieno išorinio pasireiškimo. Ir leiskite sau suvokti, kad viskas, ką bedarytumėte bet kuriai gyvybės daliai, jog kad ir ką bedarytumėte savo fizinei aplinkai, kad ir ką bedarytumėte net ir akmeniui, ar netgi numesdami šiukšlę ant žemės, darote tai Motinai Marijai. Ir tuomet paklauskite savęs: „Ar myliu Motiną Mariją labiau nei šią veiklą?“ Ir jeigu mylite ją labiau, mano mylimieji, tuomet, žinoma, žinosite, kad jums atėjo laikas sustabdyti šią veiklą.

Naudokitės invokacijomis įveikti neapykantą Motinai

Ir jeigu dar nesugebate pasiekti šio suvokimo, tuomet paprašykite Motinos Marijos – su visu savo širdies įkarščiu, su visu savo širdies tyrumu – padėti jums pamatyti ir įveikti visus neapykantos Motinai momentumus, kuriuos turite savo esybėje. Ir naudokitės jos invokacijomis šiam tikslui, mano mylimieji. Turite tiek daug rožinių ir invokacijų, ir turite suprasti, kad kiekvienas rožinis iš tiesų yra sukurtas padėti jums įveikti tam tikrą neapykantos Motinai aspektą. Nes, tikiuosi, jau pradedate suprasti, kad visi jūsų materialiame pasaulyje sutinkami netobulumai yra neapykantos Motinai išraiška, neapykantos Motinai variacija. Ir todėl naudokitės tomis invokacijomis, melskitės Motinai Marijai, kuri yra čia su manimi ir nori ištiesti jums savo meilę ir dėkingumą, tiems iš jūsų, kurie jau naudojotės jos rožiniais ir invokacijomis.

Ir ji jūsų maldauja naudotis jais sąmoningiau ateityje, naudotis jais ir susikurti iš jų vigilę, kuomet ji galėtų apšviesti jus ir išvalyti jus nuo visų iliuzijų ir neapykantos Motinai momentumų. Tai yra neapykanta Motinai, kurią beveik neišvengiamai jūs visi įsileidžiate į savo esybę, būdami įsikūnijime šioje planetoje, kuri šiuo metu yra taip stipriai slegiama ir užteršta neapykantos Motinai visose visuomenės srityse, individualiuose gyvenimuose ir net pačioje gamtoje, kaip kalbėjau apie tai prieš kurį laiką Kalifornijoje, kalbėdamas apie disbalansus gamtoje.

Nėra jokių materialių priemonių skurdui įveikti

Tikiuosi, kad jau suvokėte, jog vienintelis būdas įveikti skurdą yra pasiryžti prisiimti atsakomybę, pripažįstant, kad jūsų materialios aplinkybės yra jūsų sąmonės būsenos atspindys. Ir todėl vienintelis tikras būdas įveikti skurdą yra pažvelgti į veidrodį, pažvelgti į rąstą savo akyje ir pakylėti savo sąmonę. Būtent dėl to nėra jokių materialių priemonių skurdui įveikti. Negalite sukurti vyriausybinės programos, kuri automatiškai panaikintų skurdą tam tikroje šalyje. Jokia vyriausybinė programa negalėtų priversti žmonių pakeisti savo sąmonės. Tačiau yra įmanoma sukurti vyriausybinę programą, kuri staiga šiek tiek išpurtytų žmones iš jų beviltiškumo būsenos ir vizijos nebuvimo, pakeisdama jų sąmonę ir tuo pačiu pakeisdama jų viziją. Tad noriu padėti jums suprasti, kad iš tiesų ne išorinė programa išnaikina skurdą, o tai, kad išorinė programa paskatina žmonių vizijos pokytį.

Įsivaizduokite, kad suderintumėte iki šiol šioje planetoje matytas programas su edukacine programa, kuri mokytų žmones tapti savo psichikos ir proto šeimininkais, idant turėtumėte tiek Alfa, tiek Omega poveikį. Kuomet Alfa yra tai, kad mokote žmones apie proto galią, o Omega yra fizinių programų sukūrimas, kurios jiems duotų geresnius darbus ir geresnį fizinių pajamų šaltinį arba geresnę fizinę aplinką.

Tai, kas šioje planetoje buvo daroma iki šiol, buvo tik Omega aspektas skurdo naikinime. Ir būtent dėl to tai turėjo ribotą poveikį daugelyje šalių. Ir daugelis geranoriškų žmonių, kaip kalbėjau ankstesniame savo mokyme, kurie iš tiesų labai gerai supranta, kad situacija privalo keistis, pasidavė pagundai palaikyti tokias vyriausybines programas. Ir nors šios programos gali turėti ribotą pasisekimą, jos negalės pasiekti aukščiausio tikslo ir išnaikinti skurdo – nes skurdas galės būti išnaikintas, tik esant Alfai ir Omegai.

Ir todėl privalote kilti aukščiau. Žmonės, kurie iš tiesų nori padėti išnaikinti skurdą, privalo kilti aukščiau ir suvokti, kad yra būtina atnešti Alfa aspektą – žmonių švietimą. Tai nereiškia, kad visiems žmonėms reikia priimti tam tikrus religinius arba dvasinius įsitikinimus, arba pripažinti tam tikrą religiją, ar netgi pripažinti pakylėtuosius mokytojus. Tačiau visiems žmonėms reikia suprasti paprastą faktą, kad žmogaus psichika veikia viską, ką jie daro asmeniškai, ir viską, kas vyksta visuomenėje, net ir tai, kas vyksta gamtoje.

Ir todėl negalėsite iš tiesų pakeisti fizinių sąlygų šioje Žemėje, jeigu neimsite dirbti su žmogiška psichika ir nesiimsite šviesti žmonių, kad jie galėtų išmokti naudotis savo proto galia tyrai būsenai sukurti, tiek materialiai, tiek ir dvasiškai, užuot toliau kūrę netyrumą, tiek dvasinėje, tiek materialioje plotmėje. Tik tuomet, kai suderinsite Alfą ir Omegą, tik tuomet, kai apšviesite žmones jų proto galiai, jūsų vyriausybinės programos ir netgi visos planetos mastu vykdomos pastangos išnaikinti skurdą ir atnešti gausingą gyvenimą bus sėkmingos, tą gausingą gyvenimą, kurį dauguma sąmoningiausių žmonių, esančių aukščiausiuose 10 procentų, žino turint būti įkūnytu šioje planetoje.

Nėra laisvės be tyrumo

Pasakiau viską, ką norėjau pasakyti Laisvės tema, nes dabar matote, kad Laisvė neįmanoma be Tyrumo, to tyrumo, kurį įgyjate, įveikę neapykantą Motinai ir išsiugdę tą besąlyginę Motinos meilę. Kadangi suvokiate, jog Motina jums jaučia besąlyginę meilę, ir atspindės jums visas sąlygas, kurias projektuosite ant Materijos šviesos. Nes sąlygos ir apribojimai, kuriuos patiriate materijos sferoje, tiesiog yra jūsų pačių prote laikomų sąlygų atspindžiai. Tai nėra Motinos sąlygos – kuri myli jus besąlygiškai ir su didžiausiu džiaugsmu bei meile jums duotų gausingą gyvenimą materialiai, kai esate pasiryžę siekti gausingo gyvenimo dvasiškai.

Tai nėra Motinos pareiga jums duoti gausingą gyvenimą dvasiškai. Motinos pareiga tėra duoti jums gausingą gyvenimą materialiai. Tačiau ji tai gali daryti, tiktai atspindėdama jums tai, ką jūs išsiunčiate. Ir todėl tai yra jūsų pareiga nuskaistinti savo protą, kad galėtumėte projektuoti tyrus vaizdinius ant Materijos šviesos – kuriuos Motina tuomet atspindės jums materialių aplinkybių pavidalu.

Kai įveikiate neapykantą Motinai, matote, kad Motina jums jaučia besąlyginę meilę, ir duos jums viską, ko trokštate materialiame pasaulyje – pagal gamtos dėsnius, apibrėžiančius tai, kas gali būti sukurta šioje planetoje. Ir, žinoma, ne tik pagal jūsų pačių sąmonės būseną, bet ir visos žmonijos kolektyvinės sąmonės būseną, kaip ji šiuo metu yra įkūnyta.

Tačiau žmonėms iš tiesų yra įmanoma pakilti daug aukščiau kolektyvinės sąmonės ir įkūnyti žymiai didesnę materialią gausą, nei matote tai didžiojoje visuomenės dalyje. Deja, kol kas matėte, kad tie, kurie yra materializavę didesnius materialius turtus, tai padarė, susigrobdami šiuos turtus jėga. Ir būtent dėl to daugelis dvasingų žmonių nenori materialių turtų, nes galvoja, kad juos įmanoma įgyti tik jėga. Tačiau, jeigu išstudijuosite Motinos Marijos knygą, pamatysite, kad visas jos tikslas yra parodyti jums, kad iš tiesų yra įmanoma turėti gausingą gyvenimą materialiai, ir galite jį turėti, ne per jėgą, o per meilę – besąlyginę Dievo Tėvo-Motinos meilę. Ir tai yra tobula meilė, kuri jus išlaisvins per ketvirtojo spindulio tyrumą.

Ir todėl užsklendžiu jus, mano mylimieji, šiame tyrume. Ir dėkoju jums už jūsų dėmesį, už jūsų pasiryžimą būti atviromis durimis, kurių dėka galėjau įtvirtinti didžiulį Laisvės liepsnos kiekį, išreikštos per ketvirtąjį Tyrumo spindulį, kuris spinduliuos iš šios fizinės vietos, tačiau iš karto, akies mirksniu, padengs visą planetą. Ir tuo būdu akceleruos žmonių išlaisvinimo procesą, suteikdamas jiems galią įveikti neapykantą Motinai ir jausmą, kad Motina niekada jiems neduos gausingo gyvenimo. Kuomet bus pasiektas suvokimas, kad Motinos šviesa gali materializuoti gausą – kad Tėvui malonu jums dovanoti gausą, kai esate pasiryžę būti Viena su savo aukštesniąja esybe.

Tad būkite užsklęsti ketvirtajame Tyrumo Spindulyje, sustiprintame septintuoju Laisvės spinduliu! Eikite ir daugiau nebenusidėkite! Įveikite savo neapykantą Motinai! Ryžkitės ją pamatyti ir paleiskite ją į tą ketvirtąjį intensyviai baltos šviesos spindulį, kuris sudegins visą neapykantą Motinai, nes jis degina viską, kas nepanašu į jį. Būkite užsklęsti! BŪKITE LAISVI!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels