Galia ir meilė vyrų ir moterų rolėse

TEMOS: Meilė yra viskas, ko jums reikia – besąlyginė meilė – Kodėl meilė yra jėga – Vyriškų ir moteriškų vaidmenų permąstymas – Piktnaudžiavimas galia kyla iš meilės trūkumo – Piktnaudžiavimas galia, stengiantis nuslėpti nevertumo jausmą – Tie, kurie piktnaudžiauja galia, yra valdomi baimės – Naudokitės meilės galia visuomenei transformuoti – Ar galite save priimti ir priimti Dievo meilę?

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2007 spalio 27 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, ateinu pas jus kaip Dangiškojo Moteriškumo atstovė. Ir kodėl aš ateinu? Ateinu, nes raktas Britanijai pakeisti ir visoms kitoms visuomenėms Žemėje pakeisti iš tiesų yra meilė – besąlyginė meilė, kuri iš tikrųjų yra Dangiškojo Moteriškumo išreiškiama savybė.

Ateinu dabar su didžiausiu džiaugsmu, kad galiu jus pasveikinti, pasiekus lūžį šioje konferencijoje. Nes, nors galėjote to nepastebėti, ši paskutinė jūsų kalbėta invokacija buvo proceso, kurį jūs perėjote nuo šios konferencijos pradžios, kulminacija, įžengimo į vienovę kulminacija. Ir galėjote pastebėti, kad, kai konferencijos dalyviai turi noro įžengti į vienovę, atsiranda sinchroniškumas, kuomet nebereikia, kad kas nors vestų invokaciją arba nustatytų tempą, nes visi yra taip gerai susiderinę su tėkme, kad invokacija teka savaime. Ir visi yra sinchronijoje. Ir būtent šio dalyko mes visada laukiame konferencijos metu – pasiryžimo transcenduoti išorinius skirtumus ir įžengti į vienovę.

Ir kaip jau iš tiesų paaiškinome, visos problemos kyla iš atskirties sąmonės, dualizmo sąmonės. Ir kaip galėsime įveikti dualistines problemas, kurias matote Žemėje, jeigu neatsiras žmonių, kurie ryžtųsi pakilti virš šios susiskaldymų sąmonės, ir ryžtųsi įžengti į vienovę čia Žemėje? Kodėl, jūsų manymu, Jėzus sakė: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų?“ Jis taip sakė dėl to, kad egzistuoja visuotinis įstatymas, dėl kurio mes, pakylėtieji mokytojai nieko negalime duoti žmonijai, jeigu nėra platformos Žemėje, jeigu neatsiranda iškeltos taurės Žemėje, į kurią galėtume išlieti dvasines energijas. O kas yra ši taurė? Tai yra vienovės taurė.

Galite tai pasiekti individualiai, ir iš tiesų daugelis žmonių tą pasiekė, įžengdami į vienovę, įveikdami susiskaldymą savo pačių esybėje. Tačiau egzistuoja daug didesnė galia, kai didesnis jūsų skaičius susirenka drauge fizinėje vietoje ir tuomet siekia vienovės tarpusavyje. Nes, kai pasiekiate šią vienovę, čia, materijos karalijoje, tuomet atveriate duris, per kurias mes, kurie esame dvasinėje karalijoje, galime išlieti daug didesnį šviesos, tiesos ir meilės kiekį.

Meilė yra viskas, ko jums reikia – besąlyginė meilė

Labai gerai žinote, kad, kai įžengiate į tamsų kambarį, nieko nematote. Kai atsiranda truputis šviesos, pradedate kažką matyti, tačiau taip pat matote tamsius šešėlius ir nematote, kas už jų slepiasi. Tad truputis šviesos gali būti beveik baisiau nei visiškai tamsus kambarys. Tačiau taip pat žinote, kad, jums didinant šviesos intensyvumą, šešėliai išnyksta. Ir tam tikra prasme, galėtumėte sakyti, kad šviesa pašalins visą tamsą iš Žemės. Tačiau kaip ši šviesa turi ateiti, žinant, kad egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas? Na, ji tegali ateiti tuomet, kai kas nors drįsta būti atviromis durimis, per kurias ši šviesa gali tekėti. Ir kai daug žmonių susirenka drauge vienovėje, na tai tuomet durys pasidaro daug platesnės už bendrą žmonių skaičių, kadangi tai yra padauginama eksponentiškai.

Toks iš tiesų yra mūsų tikslas – perduoti tiek šviesos, kiek tik galime, per tuos, kurie yra pasiryžę būti atviromis durimis šiai šviesai. Nes tai iš tiesų atvers duris naujam sąmoningumui, kuris pažadins žmones, ir jie pamirš niūrastį ir tamsą, ir ims suvokti amžinąją tiesą, kad Materijos šviesa su džiaugsmu įkūnys jų Aukso Amžiaus viziją. Ir pačiai šviesai daug labiau patiktų įkūnyti šią viziją, užuot tęsus tolesnį dabartinės ribotos vizijos atvaizdavimą.

Tačiau yra šviesa ir yra skirtingų savybių šviesa. Tačiau taip pat egzistuoja kažkas daugiau negu tai, ką jūs paprastai vadinate šviesa, nes esate linkę šviesą laikyti tuo, kas yra matoma fiziniam žvilgsniui. Už šios šviesos, egzistuoja visos šviesos šaltinis, ir šis šaltinis yra besąlyginė Dievo meilė. Taigi, mano mylimieji, raktas jūsų asmeniniam gyvenimui transformuoti, ir raktas jūsų šaliai bei jūsų planetai transformuoti yra meilė – tačiau ne ta sąlyginė, kontroliuojanti, savininkiška, žmogiška meilė, o besąlyginė Dievo meilė.

Turite seną dainą, sukurtą šioje šalyje, kurioje skamba žodžiai: „Meilė yra viskas, ko jums reikia.“ Tačiau matote, nors, žvelgiant iš tam tikro požiūrio taško, šis teiginys yra teisingas, kontekstas, kuriame šie žodžiai skamba, pavertė tai žmogiška meile, grįsta į ego sukoncentruotais poreikiais, kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad meilė nėra viskas, ko jums reikia. Nes, jeigu turėsite vien žmogišką meilę, galėsite būti labiausiai mylinčia žmogiška būtybe kada nors vaikščiojusia šia Žeme, tačiau ši jūsų meilė netransformuos visuomenės.

Visuomenę transformuos tik besąlyginė Dievo meilė, tačiau, kad galėtumėte būti atviromis durimis šiai meilei, privalote turėti Kristaus įžvalgumą, idant nesiektumėte išreikšti šios meilės savanaudiškais tikslais, norėdami kažką gauti arba norėdami kontroliuoti kitus. Bet jūs tiesiog leistumėte jai per jus tekėti, kaip El Morija paaiškino vakar, kuomet jis aprašė YRA tekėjimą, kuris yra DAUGIAU galios šaltinis, transcendencijos šaltinis. Susivienijęs su tuo, jis tapo šios DAUGIAU galios atstovu, ir būtent dėl to pakeitė savo vardą – norėdamas duoti žmonės viziją apie DAUGIAU.

Jūs visi turite potencialą būti atviromis durimis šiam meilės tekėjimui – meilės tėkmei, kuri yra besąlyginė, nes niekada nepriima status quo. Ji nepriima jokių sąlygų Žemėje, kurios laiko žmones įkalintus žemesniame būvyje. Ir būtent dėl to besąlyginė meilė skatina žmones tapti DAUGIAU, skatina transcenduoti savo dabartinius apribojimus ir kilti aukščiau, kol iš tiesų jie turės gausingą gyvenimą, ir tai nebus gausa pagal dabartinį jų įsivaizdavimą, kuomet gausą jie įsivaizduoja piniginiu, fiziniu, materialiu pavidalu.

Kodėl meilė yra jėga

Suprantate dinamiką, kad meilė – besąlyginė meilė – nėra žmogiška, užjaučianti meilė, kuri siekia, kad žmonės gerai jaustųsi ribotoje situacijoje. Tai yra gyva, dinamiška meilė, raginanti žmones pakilti virš savo apribojimų ir tapti DAUGIAU. Būtent šią meilę noriu, kad suprastumėte, kad su ja susiderintumėte. Nes tik tuomet, kai suprasite besąlyginės meilės prigimtį, suvoksite, kodėl sakome, kad meilė yra jėga. Žmogiška meilė nėra jėga. Ji iš tiesų yra tokia, kaip ją mato daugelis žmonių, minkšta ir švelni, ir todėl ji nesiūbuoja valties. Ji neragina žmonių savęs transcenduoti; ji neragina visuomenės savęs transcenduoti.

Argi tai iš tiesų yra meilė laikyti žmoniją ribotoje sąmonės būsenoje ir ribotoje gausos būsenoje? Ne, tai nėra tikra meilė. Tikroji meilė yra pažadinti žmones jų aukščiausiam potencialui ir padėti jiems šį potencialą įkūnyti. Štai tai yra meilė, ir ši meilė yra jėga.

Vyriškų ir moteriškų vaidmenų permąstymas

Tradicinė galios koncepcija šioje Žemėje yra iškraipyta taip pat stipriai kaip ir tradicinė meilės koncepcija. Nes yra laikoma, kad galia yra susijusi su jėga, ir kad turite trankyti sieną, kol ši nugrius. Tačiau, mano mylimieji, tikroji galia yra besąlyginė galia, kuri transformuoja sieną į aukštesnių vibracijų būseną, kuomet ji nebeblokuoja šviesos progreso.

Paimkime tradicinę vyrų rolę, kurioje vyrus laikote galingais, o moteris laikote švelnesnėmis, labiau mylinčiomis. Ar suvokiate, kad tai yra labai tampriai susiję su tuo, apie ką šiandien kalbėjo Mokytojas MOR, kalbėdamas apie pavyzdį, kurį jis mėgino įtvirtinti savo ankstesniuose gyvenimuose šioje šalyje, apie pavyzdį vyro, netikėjusio, kad galia yra tiesa, nes jis buvo pasišventęs aukštesniems principams? Iš kur ateina pasišventimas principams? Jis tegali ateiti iš meilės, meilės kažkam aukštesniam už ego, meilės kažkam, kas yra aukščiau už šioje Žemėje egzistuojančias sąlygas. Mylite Dievą, mylite Dievo principus, ir todėl esate pasiryžę susiderinti su šiais principais, kad ir kas benutiktų fizinėje plotmėje.

Tai yra matrica, kurią mes, pakylėtieji mokytojai, norėtume įtvirtinti – kad egzistuoja aukštesnis įvaizdis, ką reiškia būti vyru, ir yra visiškai įmanoma ir priderama vyrui išreikšti galią mylinčiu būdu, būti mylinčiu, tačiau mylėti besąlygišku būdu, nepriimant netikrovės arba apribojimų, bet siekiant pokyčių ir transcendencijos. Ir kai turėsite vyrus, kurie sugebės išreikšti tokią meilę, tuomet ar bebus kokių nors skirtumų tarp vyrų rolės ir moterų rolės?

Argi tai nėra moterys, kurios gana dažnai sugeba išreikšti šią meile grįstą galią? Ir argi nematote kaip, per keletą pastarųjų dešimtmečių, moterims pasiekus didesnį išsilaisvinimą, matote daugelį moterų, kurios įžengė į darbo rinką arba įžengė į politiką, ir sugebėjo išreikšti didesnę meilę, nedarydamos kompromisų su galia. Žinoma, taip pat matėte ir tokių moterų, kurios, siekdamos valdžios pozicijų, mėgino įveikti vyrus jų pačių žaidime, būdamos valdingesnės, labiau kontroliuojančios arba manipuliuojančios. Ir vis dėlto, bendrai paėmus matote, kad moterys yra labiau susiderinusios su savo jausmais ir geriau sugeba išreikšti šiuos jausmus.

Jeigu galėtumėte pasiekti nubudimą, kuomet vyrai suvoktų, jog tai nėra silpnumo požymis būti mylinčiu ir mylėti aukštesnius principus, o moterys suvoktų, kad jų meilė taip pat yra meilė aukštesniems principams, o ne tik žmogiška užjaučianti meilė, na tai tuomet galėtumėte pamatyti visuomenę, kurioje tradicinės lyčių rolės tiesiog būtų ištrintos, ir kova tarp lyčių baigtųsi. Nes vyrai ir moterys vienas kitą matytų kaip papildančius Dievo visumos aspektus. Ir pirmiausia jie save laikytų dvasinėmis būtybėmis, esančiomis už lytiškumo ribų, kaip jūs tai suprantate Žemėje. Ir todėl jie suvoktų, kad tik laikinai yra vyriškame arba moteriškame kūne, ir jie yra daugiau nei kūno lytis. Ir todėl jiems nereikia būti įstrigusiais tose tradicinėse lyčių rolėse.

Tačiau tuomet jie taip pat suvoktų, kad, jeigu esate vyriškame kūne, jums yra skirta išreikšti meilę galingesniu būdu, kai tuo tarpu, jeigu esate moteriškame kūne, jums yra skirta išreikšti meilę labiau puoselėjančiu būdu. Nes puoselėjimas nėra tiesiog mėginimas išsaugoti status quo, tai yra tikrojo vyno davimas žmonėms, kaip Jėzus tai vadino, kuomet duodate jiems mokymą ir meilę, kad padėtumėte jiems kilti aukščiau, idant gyvenimas materialioje karalijoje galėtų atspindėti dvasinės karalijos realybę.

Piktnaudžiavimas galia kyla iš meilės trūkumo

Kai turėsite šiuos vienas kitą papildančius tarpusavio mainus, kai turėsite šį vienas kitą papildantį sąveikavimą tarp transcenduojančios meilės ir puoselėjančios meilės, na tai tuomet visuomenė bus pakylėta virš senųjų meilės ir galios koncepcijų. Nes Mokytojas MOR kalbėjo apie žmones, kurie sudaro valdžios elitą, ir kurie iškreipė galią, ir piktnaudžiauja valdžia. Bet ar suvokiate, kad tie, kurie piktnaudžiauja valdžia, šitai daro tik dėl vienos priežasties – dėl to, kad neturi meilės.

Jie neturi tikrosios galios, Dievo galios, ir todėl privalo užgrobti galią jėga čia Žemėje, siekdami priversti kitus žmones jiems paklusti – o jeigu šie paklusti nenori, tuomet yra nužudomi. Tai yra absoliutus piktnaudžiavimas valdžia, ir kad žmonės tai darytų kitiems žmonėms tampa įmanoma tik tuomet, kai jie neturi meilės tiems kitiems žmonėms. Dėl ko taip yra, kad žmogus gali nejausti meilės kitiems žmonėms? Na, kaip sakė Jėzus, darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų, ir šį teiginį sukeitus vietomis, galima atrasti gilesnę jo prasmę: tai, ką darote kitiems, yra jūsų sąmonės būsenos atspindys. Ir todėl tai, ką darote kitiems, jau esate padarę sau savo pačių prote. Tad, jeigu nejaučiate meilės kitiems žmonėms, taip tegali būti tik dėl vienos priežasties, dėl to, kad nejaučiate meilės sau – nes nemylite savęs, netikite, kad esate mylintis žmogus, kad esate verti meilės.

Ir vis dėlto, kaip žmonės gali tuo patikėti? Patikėti jie tuo gali tik dėl to, kad visiškai nugrimzdo ir buvo apakinti atskirties nuo Dievo sąmonės – tos sąmonės, kuriai pradžią davė būtybės, kurios, aukštesnėje karalijoje – aukštesnėje sferoje, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje – nusprendė sukelti maištą prieš Dievą, tuo būdu atsiskirdamos nuo Dievo. Šie gyvybės srautai atsiskyrė nuo Dievo ir todėl nesugeba patirti Dievo meilės.

Kūrėjas jaučia tokią pačią begalinę meilę visiems gyvybės srautams, kad ir kokia būtų jų dabartinė sąmonės būsena. Nes argi Jėzus nesakė, kad lietus lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų? Tad matote, Dievo meilė yra besąlygiška, tai reiškia, kad ji yra siūloma kiekvienam gyvybės srautui, kiekvienai būtybei. Tačiau tie, kurie atsiskyrė nuo Dievo, negali patirti šios meilės, nes tėra tik vienas būdas iš tiesų patirti Dievo meilę – ir tai yra įžengti į vienovę su meile, tapti atviromis durimis, per kurias ši meilės tėkmė, YRA tėkmė, Gyvenimo Upė, galėtų tekėti per jus ir jūs būtumėte viena su ja.

Būtent taip patiriate besąlyginės meilės pilnatvę, tad natūralu, kad, kai įsitraukiate į atskirties sąmonę ir save laikote atskirtu nuo Dievo, negalite patirti Dievo meilės. Tad toks gyvybės srautas turi samprotauti, kad Dievas šio gyvybės srauto nemyli, ir tai neišvengiamai paskatina jį padaryti išvadą, kad „nesu vertas meilės.“ Ir nors daugelis šių gyvybės srautų sąmoningai to nesuvokia – ir tai neigtų, jeigu perskaitytų šiuos žodžius – galiu jus užtikrinti, kad pasąmonės lygmenyse jie visi tiki nesantys verti meilės.

Piktnaudžiavimas galia, stengiantis nuslėpti nevertumo jausmą

Tačiau gyvybės srautui yra labai sunku gyventi su savimi, jeigu jis jaučiasi nesąs vertas meilės. Tai kaip gyvybės srautai sprendžia šią situaciją? Na, jiems reikia atrasti būdą nuslėpti išvadą, kad nėra verti meilės. Ir kaip jie tą daro? Daugeliu atveju, jie tą daro siekdami kokio nors posto Žemėje, kuriame galėtų jaustis pranašesni už kitus žmones.

Nes, galėdami jaustis geresniais už kitus, jie gali ignoruoti arba pamiršti jausmą, kad nėra verti meilės. Ir tam tikra prasme, jie daro – dažnai nesąmoningai – tą patį dalyką, kaip toje senoje pasakoje apie lapę, kuri negalėjo pasiekti vynuogių ir todėl nusprendė, kad jos yra niekam tikusios ir todėl ji jų nenori. Jie negali pasiekti Dievo meilės ir todėl sako: „Mes nenorime Dievo meilės. Meilė yra silpna. Galia yra geriau.“

Kai jie neturi meilės, tuomet jų galia tegali būti iškreipta ir naudojama savanaudiškiems tikslams. Šie žmonės valdo kitus jėga, nes neturi meilės, ir todėl nėra nieko, kas galėtų pažaboti jų galią. Ir būtent dėl to matote, kad kai kurie iš šių gyvybės srautų yra pasiruošę naudotis praktiškai bet kokiomis priemonėmis, kad sunaikintų tuos, kurie jiems priešinasi. Tačiau, dalykas, kurio nematote, yra tai, kad jie tą patį dalyką iš tiesų padarė ir sau. Nes, siekdami jėga priversti kitus jiems paklusti, jie jau yra jėga užgniaužę savo pačių vidinę esybę. Jie visa jėga išsigynė savęs, savo kaip dvasinių būtybių kilmės, savo vertumo vėl pakilti ir susivienyti su Dievo meile.

Duodu jums šiuos mokymus dėl kelių priežasčių. Pirmoji yra ta, kad neturėtumėte leisti sau įkliūti į senuosius spąstus, kuriuose įsiveltumėte į dualistinę kovą. Žinoma, jums reikia žinoti, kad Žemėje egzistuoja valdžios elitas. Jums reikia žinoti apie jų metodus ir kaip jie daro įtaką visuomenei ir masinei sąmonei. Jums reikia žinoti jų subtilius melus. Kai kuriais atvejais, jums reikia žinoti, kas jie tokie yra, kad galėtumėte išeiti į priekį ir tarti: „Mums reikia kvestionuoti tuos žmones, kurie reprezentuoja šią sąmonės būseną.“

Tačiau neįpulkite į spąstus, kuriuose imtumėte save laikyti valdžios elito ar tam tikrų individų priešais. Nebijokite jų ir nejauskite jiems pykčio. Nes, kai besąlygiškai mylite save, kitus žmones taip pat galite mylėti tik besąlygiškai, o besąlyginė meilė yra, kaip Biblija sako, ta tobula meilė, kuri išgins visas baimes.

Tie, kurie piktnaudžiauja galia, yra valdomi baimės

Kai turite besąlyginę meilę, nebijote valdžios elito. Nejaučiate iš jų grėsmės. Tiesą sakant, suvokiate tiesą, kad tie, kurie yra galingiausi žmonės, turi didžiausią baimę. Nes, jeigu jie nebijotų, kam jiems būtų reikalinga valdžia? Kai atsiskiriate nuo Dievo, gyvybės srautas susiduria su galimybe, kad gali liautis egzistuoti, kad gali patirti galutinę dvasinę mirtį, kurią mes kartais vadiname „antrąja mirtimi,“ kadangi tai yra paties gyvybės srauto mirtis, o ne vien laikina fizinio kūno mirtis. Tad neišvengiamas atskirties jausmo palydovas yra sunaikinimo baimė, baimė patirti savasties užgesinimą.

Ir tiems, kurie yra dualistinėje sąmonėje, tai yra realus potencialas, tačiau taip yra tik dėl to, kad jie toliau pasilieka dualistinėje sąmonėje, užuot ją palikę, ką galėtų padaryti bet kurią akimirką. Ir vėlgi, kaip žmonėms yra sunku gyventi su jausmu, kad jie nėra mylimi, jiems lygiai taip pat sunku yra gyventi ir su baimės jausmu. Tad kuo daugiau baimių jie turi, tuo didesnį jaučia poreikį kompensuoti. Ir kaip jie kompensuoja? Jie kompensuoja, imdami valdžią Žemėje, užgrobdami valdžią jėga. Nes, jeigu jiems pavyktų milijonus žmonių šalyje priversti patikėti, kad jie yra galingi, na tai tuomet jie galėtų ignoruoti arba nuslėpti savo vidinę baimę, iki tokio lygmens, kuomet beveik jos nebejaustų.

Kodėl taip yra, kad kai kuriems iš šių galingų žmonių reikia milijonų žmonių, kad šie patvirtintų iliuziją, jog jie turi galią, ar kad jie yra bebaimiai? Nes, jeigu jie iš tiesų žinotų savo esybėje, kad turi galią ir kad nieko nebijo, kam tuomet jiems reikėtų, kad kiti žmonės patvirtintų jų galią? Tad matote, šie gyvybės srautai taip pat yra tie, kurie turi didžiausias abejones, ir būtent dėl to, tik tuomet, kai milijonai žmonių jais seka, garbina juos kaip galios įsikūnijimą, tik tuomet jie gali tuo patys patikėti, nustumdami į šalį savo abejones, savo baimes, jausmą, kad nėra mylimi.

Tai, žinoma, taip pat galioja ir vyrams, kurie prisiima įvaizdį, jog yra kieti vyrai. Jų varomoji jėga taip pat yra baimė, ir jie tai kompensuoja smurtu, kadangi smurtas visada yra būdas priversti kitus žmones jūsų bijoti. Tačiau tai iš tiesų negali ilgalaikėje perspektyvoje padėti jiems įveikti savo baimės, nes ji visada ir vėl išnirs į paviršių.

Šie žmonės bando pasiekti neįmanoma, ir dažnai taip į tai įsisuka, kad praranda savo gyvenimo kontrolę ir galiausiai save susinaikina. Ir tą taip pat matote taip vadinamuose paprastuose žmonėse, kurie patenka į negatyvų pykčio ir smurto sūkurį, kol prisišaukia mirtį arba atsiduria kalėjime. Ir būtent tai matėte tuose berniukuose, kurie šaudė mokyklose. Nes tai, vėlgi, buvo jų baimė, meilės sau trūkumas. Tačiau tą patį matėte ir kai kuriuose „didžiuosiuose istorijos lyderiuose,“ tokiuose kaip Hitleris, Napoleonas ir kituose, kurių nepasotinamas troškimas siekti vis didesnės ir didesnės valdžios, siekiant numalšinti savo baimę, galiausiai atvedė prie jų pačių susinaikinimo.

Naudokitės meilės galia visuomenei transformuoti

Tikrasis raktas visuomenei transformuoti nėra tai, kad žmonės panaudotų jėgą prieš elitą, kuris piktnaudžiauja valdžia ir laiko žmones priespaudoje. Tikrasis raktas yra tai, kad nubustų kritinė masė žmonių ir suvoktų, kad tikroji galia yra meilė. Ir jie užmegztų ryšį su meile, kurią turi savo esybėje – meile aukštesniems principams, aukštesnei tiesai – ir tuomet tai išreikštų, tiesiog išsakydami tiesą, kad visuomenei reikia pasikeisti, kad senieji metodai nebėra veiksmingi ir laikas pakilti aukščiau.

Kai tebesate baimėje, žmonės gali pradėti judėjimą, ir tam tikru laipsniu šio judėjimo varomoji jėga gali būti tikras troškimas patobulinti visuomenę. Tačiau, kadangi žmonės tebeturi baimę, visa tai baigsis atpirkimo ožių ieškojimu, kuomet žmonės suranda kokį nors atpirkimo ožį, tariamai atsakingą už viską, kas yra blogai visuomenėje. Būtent tai matėte Prancūzijos revoliucijoje, kuomet atpirkimo ožiu buvo pavadinta aristokratija. Tačiau realybėje jie tebuvo tik vienas iš žmonių nenoro prisiimti atsakomybės už save pasireiškimų. Ir kai iš aristokratijos buvo atimta valdžia, jos vietoje atsirado kitas valdžios elitas, ir todėl žmonės tapo ne ką laisvesni nei anksčiau.

Norint nutraukti šią tendenciją, kuomet vienas valdžios elitas atima valdžią iš egzistuojančio valdžios elito, žmonėms reikia nubusti savo meilei, kad jiems nereikia ieškoti atpirkimo ožio. Jiems nereikia stengtis pavaizduoti, kad karalienė yra blogio įsikūnijimas, ir būtent dėl to mums reikia atsikratyti monarchijos. Vietoj to, jie tiesiog išsako tiesą, kad atėjo laikas pakeisti dabartinėje formoje egzistuojančią monarchiją, užduoti klausimus, kurie turi būti užduoti.

Nes esmė čia yra pripažinti, kad egzistuoja progresyvus judėjimas pasaulyje, kaip kalbėjo Mokytojas MOR, kalbėdamas apie Gyvenimo Upę. Ir kai visuomenė pasiekia tam tikrą tašką, na tai tuomet senieji drabužiai nebetinka ir laikas juos išmesti bei įsigyti naują garderobą. Ateis momentas, kai monarchija dabartinėje formoje bus atgyvenusi savo tikslą. Ir mums nereikia sakyti, kad ji yra neteisinga, kad ji yra bloga, kad ją reikėtų sunaikinti. Mums reikia ją transformuoti. Galbūt tai reikš, kad mums ši konkreti institucija nebėra reikalinga, bet galbūt mums reikėtų surasti kokį nors kitą simbolį savo šaliai.

Taip pat ir su bažnyčia. Nėra būtina eiti ir sakyti, kad bažnyčia yra blogio institucija. Tačiau yra būtina sakyti, kad Anglijos Bažnyčia nebetenkina daugumos Britanijos žmonių dvasinių poreikių, ir būtent dėl to jie nebevaikšto į bažnyčią ir nebejaučia, kad gautų iš jos reikalingus atsakymus. Tad yra būtina ieškoti naujo požiūrio į dvasingumą, kuris galėtų patenkinti šio amžiaus žmonių poreikius.

Ir taip pat jums nereikia išskirti ir aukštuomenės. Jums nereikia laikyti negatyvių jausmų tiems, kurie turi daugiau pinigų už vidutinį žmogų. Tačiau jums iš tiesų reikia mesti iššūkį sąmonei, kad kai kurie žmonės iš prigimties yra geresni už kitus, ir iššūkį tam galite mesti tik tuomet, kai susiderinate su besąlygine Dievo meile. Nes, kai suvokiate besąlyginės meilės prigimtį, matote, kad besąlyginė meilė negalėtų mylėti kai kurių žmonių labiau už kitus. Nes juk tai tuomet būtų sąlygiška meilė, argi ne taip?

Ar galite save priimti ir priimti Dievo meilę?

Norėčiau, kad visų šalių dvasingi žmonės susiderintų su šia meile, ir kad jie tai padarytų, sekdami Jėzaus nesenstančiu patarimu ieškoti rąsto savo akyje. Pažvelkite į save, mano mylimieji. Ar galite priimti, kad esate verti meilės? Ar galite suprasti ir priimti, kad, jeigu Dievo meilė iš tiesų yra besąlygiška, tuomet nėra svarbu, ar esate verti ar neverti gauti šią meilę? Esate verti jau vien dėl to, kad egzistuojate, kad Dievas jus sukūrė, kad Dievas jums suteikė savo paties Esybės kibirkštį.

Ir jeigu jums sunku priimti šias koncepcijas, tuomet ryžkitės dirbti su tuo. Nes aš labiausiai trokštu, jog pradėtumėte jausti, kad esate verti, kad esate priimtini Dievui, ir kad Dievas jus myli besąlygiškai. Nes kai tai padarysite, staiga taps visiškai nesunku paleisti jus stabdančius apribojimus. Jie tiesiog nukris nuo jūsų, ir jums nebereikės kovoti, kad įveiktumėte tam tikrą įprotį. Jūs spontaniškai nuspręsite, kad tai nebėra būtina mano gyvenime. Ir tuomet tai akimirksniu pradings.

Mano Mylimieji, raktas visuomenei transformuoti yra besąlyginė meilė. Tačiau ši meilė tegali ateiti per tuos žmones, kurie yra pasiekę didžiausią dvasinį sąmoningumą. Tačiau šie žmonės – kad taptų atviromis durimis meilei – turi pasiryžti įveikti visus atskirties sąmonės elementus, visas abejones, kad jie iš tiesų gali būti mylimi, ir turi pasiekti tašką, kuriame priimtų save. Jūs turite pasiekti tašką, kuriame priimtumėte savo tikrąjį dvasinį tapatumą, savo pačių vertumą ir nebebijotumėte stovėti prieš žmogų ar prieš milijoną žmonių, ir nebebijotumėte išreikšti tai, kas esate, nebebijotumėte išreikšti aukštesnę tiesą, kurią matote – ne kaip kokį nors įsitikinimą, bet tiesą, kurią žinote esant teisinga, kadangi esate ją patyrę, esate ją įsisąmoninę, esate tapę viena su ja.

Ir galite priartėti prie šios sąmonės būsenos, kuomet – kai Jėzus Poncijaus Piloto buvo paklaustas: „Kas yra tiesa?“ – Jėzus žinojo, kad yra viena su tiesa, ir būtent dėl to jis jau buvo pasakęs: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“ Jūs, mano mylimieji, turite Sąmoningąjį AŠ, kuris, kaip buvo taip giliai paaiškinta vakar, yra paties Dievo Esybės kibirkštis, ir todėl jis yra be galo vertas Dievo meilės. Ir jis, tiesą sakant, yra begalybės dalis, ir todėl jis yra Absoliuto išraiška, nedalomos Dievo meilės išraiška. Nes kaip gi meilė galėtų būti sąlygiška, jeigu ji negali būti padalinama ir todėl negali tapti pavaldi sąlygoms?

Mąstykite apie šias idėjas, bet pirmiausia labai įdėmiai pažvelkite į save. Ryžkitės pripažinti, kad jūs visi užaugote kultūroje, kurioje nuo ankstyvosios vaikystės, net ir daugelį gyvenimų, buvote programuojami. Masinė sąmonė, dualizmo sąmonė buvo vėl ir vėl kalama jums į galvą, siekiant priversti jus jaustis nevertais, nepriimtinais. Ir jūs neišvengiamai dalį to prisiėmėte ant savęs. Tiesą sakant, daugelis jūsų pasisiūlėte prisiimti tai ant savęs, kad galėtumėte tai transformuoti ir parodyti pavyzdį kitiems žmonėms. Ir todėl aš tiesiog jums primenu, kad tai prisiėmėte, norėdami transformuoti. Tad ir transformuokite tai, neatidėliokite iki rytojaus to, ką galite atlikti tik DABAR, Amžinajame DABAR.

Ateina momentas dvasiniame kelyje, kuomet esate pasiekę tam tikrą dvasinę brandą, tačiau jeigu neišdrįsite to pripažinti ir jeigu nenuspręsite savęs priimti, tuomet tai nebus pilnai įkūnyta. Nes tai gali būti jūsų eteriniame, jūsų mentaliniame ir jūsų emociniame kūnuose, tačiau jūs nedrįstate leisti tam prasiveržti į savo išorinį protą, kuriame sąmoningai priimtumėte, kad esate dvasinė būtybė, esate Gyvasis Kristus.

Tad tiesiog suvokite, kad čia esate ne tam, kad neštumėte šią naštą visą savo likusį gyvenimą, kad kentėtumėte šią naštą. Jūs čia esate tam, kad ją transcenduotumėte, tuo būdu pademonstruodami kitiems žmonėms, kad ir jie gali transcenduoti šią naštą – kad jie gali transcenduoti sąlyginę, savininkišką meilę, ir gali atkurti ryšį su besąlygine meile savyje, kuomet galės išreikšti šią besąlyginę meilę savo visuomenėje, tuo būdu paversdami institucijas ir individus, kurie atstovauja anti-meilės sąmonę ir piktnaudžiauja valdžia, atgyvenusiais. Jums nereikia kovoti su tais, kurie piktnaudžiauja galia, kaip jau buvo pasakyta. Pakilkite virš jų ir paverskite juos atgyvenusiais. Tai yra vizija, kurią mes dėl jūsų laikome.

Vėlgi, sveikiname jus už jūsų ryžtą įžengti į vienovę, ir prašau jūsų paleisti groti muziką, kuri buvo grojama prieš šį diktavimą. Ir kol ši muzika gros, noriu, kad atvertumėte savo širdis ir visą esybę besąlyginės Dievo meilės patyrimui. Pajuskite, kaip ši meilė lyja ant jūsų, nuplaudama visą anti-meilę jūsų esybėje, pagal jūsų norą ją paleisti.

Ir jeigu šiuo metu negalite pilnai jos paleisti, na tai tuomet negraužkite savęs dėl to, bet ryžkitės pripažinti, kad tai yra dalykas, su kuriuo turite dirbti. Ir tuomet dirbkite su tuo, naudodamiesi visais įrankiais, kuriuos mes jums davėme, netgi naudodamiesi pasaulyje prieinamais įrankiais, psichologijos ir saviugdos srityse. Ir todėl, vėlgi, mūsų dėkingumas už jūsų buvimą čia ir jūsų pasiryžimą įžengti į vienovę vienas su kitu, kuomet jūs šitaip iš tiesų įžengiate ir į vienovę su mumis. [Paleidžiama groti meditacinė muzika.]

Versta iš www.ascendedmasterlight.com