Ar tai yra GYVYBIŠKAI SVARBU Aukso Amžiaus atnešimui?

TEMOS: Aukštesnis Kristaus įžvalgumo lygmuo – Esminis tikslas yra Kristiškumas – Neleiskite pasauliui atitraukti jūsų dėmesio – Žinokite, kuriems žmonėms negalite padėti – Atsargiai rinkitės savo tikslus – Motina Teresė ir gamtosauginis judėjimas – Ryžkitės viską atiduoti

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas (7), 2007 liepos 15 d. per Kim Michaels.


Taigi, mano mylimieji, priėjome šių mokymų serijos pabaigą, perduodamų iš mano širdies į širdis tų, kurie yra maniškiai įsikūnijime, į širdis tų, kurie atėjo su Sen Žermenu atnešti Aukso Amžių į įsikūnijimą šiame lūžio taške Žemės istorijoje. Aš čia kalbėjau skirtingiems sąmonės lygmenims. Nes kaip sakiau, išdėsčiau žmones skirtingose vietovėse ir skirtingose visuomenės srityse, idant jie galėtų atlikti savo konkretų darbą toje konkrečioje vietoje laike ir erdvėje. Tad šis paskutinis mokymas yra skirtas tiems, kurie yra dvasiškai sąmoningiausi, kurie yra dvasiškai brandžiausi, ir todėl jie yra tie, kurie turi potencialą įkūnyti pilną Kristiškumą arba aukštą Kristiškumo laipsnį šiame gyvenime.

Aukštesnis Kristaus įžvalgumo lygmuo

Ir dalykas, kurį jums noriu duoti, ir noriu duoti tiems, kurie yra pasiryžę harmonizuotis su šia vizija, yra suvokimas, kad vienas iš esminių Kristiškumo elementų yra ne tik Kristaus įžvalgumas, bet aukštesnio lygmens Kristaus įžvalgumas, kuris leidžia jums ir įgalina jus teisingai susidėlioti savo prioritetus. Matėte pavyzdį Jėzuje, kai jam buvo 12 metų ir kai jis pradingo iš Marijos ir mano akiračio, ir mums jį vėl suradus, jisai mums tarė: „Negi nežinojote, kad turiu būti savo Tėvo reikaluose?“ Ir tai yra šūkis, kurį galite padaryti savu, kontempliuodami savo gyvenimą – kaip jis vystėsi iki šiol, ir kaip jis turi potencialą vystytis ateityje.

Nes kas yra jūsų Tėvo reikalai? Na, tai yra jūsų dangiškasis planas, mano mylimieji. Kuris, žinoma, nebuvo jums primestas kokios nors išorinės valdžios, bet yra jūsų pačių Sąmoningojo AŠ ir jūsų aukštesniosios esybės – jūsų AŠ ESU Esaties pasirinkimai. Tad jūs čia atėjote su meile, norėdami pamatyti šio dangiškojo plano išsipildymą. O tam, kad galėtumėte pasiekti šį tikslą, jums reikia palypėti į tą aukštesnį Kristaus įžvalgumo lygmenį, kuris jums leistų pajusti, koks iš tiesų yra jūsų prioritetas, kurio turėtumėte siekti šiame gyvenime.

Ir aš atėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad bet kuris Vandenio amžiaus judėjimas turi vieną pagrindinį, esminį tikslą, esantį aukščiau už visus kitus tikslus, kuriuos tik galėtumėte įsivaizduoti. Ir šis tikslas tiesiog yra šis: pademonstruoti asmeninio Kristiškumo kelią materialiame pasaulyje tokiu būdu, kad niekas negalėtų to praleisti pro akis arba paneigti šio kelio realybės. Nes būtumėte taip stipriai įsisavinę kelią, kad, jums stovint priešais žmones ir jį demonstruojant, jie iš tiesų matytų Gyvąjį Kristų, kaip matė Gyvąjį Kristų Jėzuje.

Tad, mano mylimieji, užfiksuokite tai savo protuose – jeigu jaučiate, kad tai rezonuoja su jūsų širdimi – kad būtent tai yra tas tikslas, kuris yra dermėje su jūsų individualiu dangiškuoju planu. Nes bendras pakylėtųjų mokytojų tikslas šiame amžiuje – Žuvų amžiaus pabaigoje ir perėjimo į Vandenio amžių pradžioje – mūsų pagrindinis tikslas yra tai, kad kritinė masė žmonių galiausiai nubustų Žuvų amžiaus pamokoms ir jas įkūnytų, idant jie galėtų suformuoti platformą vandenio amžiaus sąmonės nusileidimui.

Ir būtent šios vizijos jus kviečiu laikytis – žinoma, ne puikybėje, o iš praktinio realizmo pozicijų – kad jūs esate vieninteliai, turintys šį potencialą. Ir todėl, jeigu jūs to nedarysite, kas tuomet padarys? Ir jeigu nedarysite to dabar, tai kuomet tai bus padaryta? Tad suvokiate, jog dėl to, kad turite potencialą, tai iš tiesų yra jūsų dangiškojo plano dalis pademonstruoti šį Kristiškumą, tiek individualiai, tiek susirenkant drauge bendruomenėje, pašvenčiant savo gyvenimą šio kelio demonstravimui. Idant pasaulio žmonės pamatytų tai pademonstruotą ne tik viename individe, kurį jie lengvai galėtų paversti stabu. Bet kad pamatytų jį daugelyje žmonių, kilusių iš panašios aplinkos kaip ir jie patys, kuomet staiga pasidarytų žymiai sunkiau juos visus laikyti stabais, išimtimis. Nes kai kurie pradėtų suvokti, kad, jeigu šis žmogus – kilęs iš panašios aplinkos kaip ir aš pats – gali eiti Kristiškumo keliu, tuomet galbūt ir aš galiu tai daryti.

Esminis tikslas yra Kristiškumas

Daviau jums daug tikslų savo ankstesniuose mokymuose, aprašydamas, kas turi įvykti pasaulyje. Ir jeigu stipriai jaučiate, kad vienas arba daugiau šių tikslų yra jūsų dangiškojo plano dalis, tuomet, be abejo, siekite šių tikslų. Tačiau siekdami šių tikslų, nepamirškite, kad esminis tikslas yra pademonstruoti Kristiškumo kelią. Nes egzistuoja būtinybė pademonstruoti Kristiškumo kelią kiekvienoje gyvenimo srityje. Mums reikia tų, kurie būtų pasiryžę viską permąstyti ir kurie pradėtų mąstyti mintis, kurios šioje planetoje nebuvo mąstytos eonus metų: Kaip Kristaus būtybė elgsis politinėje arenoje? Kaip Kristaus būtybė elgsis verslo srityje? Kaip elgsis Kristiškumą pasiekęs mokslininkas? Kaip elgsis Kristiškumą pasiekęs religingas žmogus, religinis šventikas arba dvasininkas?

Ir tai yra didis pašaukimas. Ir iškeliu tai į jūsų išorinę sąmonę, idant galėtumėte suvokti, kad yra nepaprastai svarbu neįstrigti, neprisirišti prie tam tikrų išorinių tikslų. Nes argi ką tik nekalbėjau apie nuosavybę, mano mylimieji. Ir tai iš tiesų yra įmanoma – ir tai nutiko daugeliui nuoširdžių dvasios ieškotojų – tapti prisirišus prie tam tikro konkretaus tikslo šiame pasaulyje pasiekimo, siekiant sulaukti tam tikros reakcijos iš kitų žmonių ar pasaulio.

Tačiau, kai esate teisingai susidėlioję savo prioritetus, suvokiate, kad esminis tikslas yra pademonstruoti Kristiškumo kelią. Ir galite tai daryti visiškai nepriklausomai nuo to, kaip žmonės reaguoja arba nereaguoja. Nes jūs čia esate ne tam, kad sulauktumėte tam tikros reakcijos, jūs čia esate tam, kad suteiktumėte jiems galimybę pasirinkti – kartais pirmą kartą – kaip jie reaguos į Kristaus būtybę. Taigi, mano mylimieji, visada prisiminkite, kad aukštesnis tikslas yra pademonstruoti kelią į Kristiškumą visose veiklose, kuriomis užsiimate visuomenėje.

Neleiskite pasauliui atitraukti jūsų dėmesio

Tačiau aš taip pat noriu, kad suvoktumėte, jog yra žmonių, kuriems yra skirta pakilti virš visų įsipainiojimų į tam tikrus pasaulio aspektus, ir išėjus pademonstruoti tikrąją universalią Gyvenimo Upę, tekančią už bet kokio dvasingumo. Ir tuo būdu jie pademonstruoja, kad yra įmanoma turėti iš tiesų universalų dvasinį judėjimą, su iš tiesų universalia vizija. Kai kurie iš jūsų galite jausti pašaukimą būti šios veiklos dalimi, kuomet jūs tiesiogiai demonstruotumėte Kristiškumo kelią kaip dvasinę veiklą, tuo būdu suformuodami Alfa polių žmonėms, apie kuriuos ką tik kalbėjau, tiems žmonėms, kurie demonstruoja Kristiškumo Omega aspektą, išreikštą skirtingose visuomenės srityse.

Tačiau ko reikės, kad galėtumėte pademonstruoti Kristiškumo kelią? Na, reikės, žinoma, daugelio dalykų, tačiau jūsų dėmesį šiuo metu noriu atkreipti į vieną konkretų elementą. Matote, mano mylimieji, puolusios būtybės, tie, kurie yra puolusioje sąmonėje, labai gerai žino, kad didžiausia grėsmė, su kuria jie susiduria, yra net ir vienas žmogus – bet net ir dar didesnis skaičius žmonių – kuris būtų įkūnijęs Kristiškumą ir demonstruotų jį pasauliui. Tad viena iš pagrindinių jų taktikų yra atitraukti ir nukreipti jūsų dėmesį nuo aukštesnio Kristiškumo pademonstravimo tikslo, idant taptumėte taip susikoncentravę į kažkokio kito tikslo pasiekimą, jog tai jus atitrauktų nuo esminio Kristiškumo kelio. Tuo nenoriu pasakyti, kad negalite padaryti gero, vykdydami tam tikrą veiklą. Tačiau tai nėra didžiausias gėris, kurį turite potencialą atnešti šiame įsikūnijime.

Tad noriu jums duoti koncepciją, su kuria esate pažįstami iš kosmologijos, juodosios skylės koncepciją. Tačiau noriu šią koncepciją išvystyti toliau ir pasakyti jums, kad juodosios skylės egzistuoja ne tik fizinėje karalijoje, kurioje jų varomoji jėga yra gravitacija, bet jos taip pat, žinoma, egzistuoja ir emocinėje, mentalinėje ir žemesnėje eterinėje karalijose. Ir jos dažnai tose karalijose – ypač mentalinėje ir eterinėje karalijose – įgija formą, kurią galėtume pavadinti į aklavietę vedančia veikla, kurios paskirtis yra atitraukti jūsų dėmesį nuo Kristiškumo tikslo. Ir tai jus skatina galvoti, kad egzistuoja kažkas svarbesnio, ar kad kažką kitą turite užbaigti pirmiau, ir tik tada galėsite savo dėmesį sutelkti į Kristiškumo kelią. Ir šitaip atidėliojate kelią neribotam laikui, kol tampa per vėlu jį pademonstruoti šiame gyvenime. Ir egzistuoja miriadai tokių veiklų. Ir galite išsaugoti savo proto kertelėje savo aukščiausią prioritetą, suvokdami, kad jums reikia išlikti budriems ir stebėti, kad nė viena veikla neatitrauktų jūsų nuo šio aukštesnio tikslo.

Žinokite, kuriems žmonėms negalite padėti

Leiskite man jums duoti vieną pavyzdį, mano mylimieji. Vakar kalbėjau apie būtinybę sukurti iš tiesų universalią bendruomenę, kurioje žmonės galėtų jaustis laukiami, kad ir kokioje sąmonės būsenoje jie bebūtų. Tačiau tai, žinoma, nereiškia, jog sakau, kad turėtumėte įsileisti kiekvieną norintį, su visais ego pasireiškimais, kuriuos jie įkūnytų iki tokio taško, kad imtų drumsti organizacijos ramybę ir pusiausvyrą – ar netgi nuvestų organizaciją į šunkelį, atitraukdami ją nuo aukštesnio Kristiškumo pademonstravimo tikslo.

Yra žmonių, kurių psichika yra taip sudėtingai suraizgyta, kad neturite jokių realistiškų galimybių jiems padėti šiame gyvenime. Ir todėl, jeigu tapsite prisirišę prie mėginimų padėti tokiam žmogui, tai jus atitrauks nuo jūsų aukštesnio Kristiškumo tikslo. Galbūt buvote susidūrę su tokiais žmonėmis, kurie jus mėgino įtraukti į nesibaigiantį klausimų arba debatų ciklą apie tą, aną arba sekantį dalyką. Ir visa tai neatvedė prie jokių realių pokyčių žmonėse, kadangi jie neturėjo noro transcenduoti kažkurio savo ego aspekto.

Ir gali būti, kad pasieksite tašką, kuomet tarsite: „Negaliu tau padėti, ir todėl privalau sutelkti savo dėmesį į pagalbą tiems, kuriems iš tiesų galiu padėti. Nes jei ir toliau koncentruosiu savo dėmesį į žmones, kurie yra tarsi juodosios skylės, tai argi šitaip nenuskriausiu kitų žmonių – kuriems turiu realistišką galimybę padėti – nesuteikdamas jiems reikalingos pagalbos?“

Atsargiai rinkitės savo tikslus

Tai taip pat galioja konkretiems tikslams pasaulyje. Nes, nors sakau, kad egzistuoja būtinybė pademonstruoti Kristiškumą visose visuomenės srityse, noriu, kad suvoktumėte, jog tie, kurie turi didžiausius pasiekimus ir potencialą pademonstruoti Kristiškumą, privalo tai daryti universaliu būdu – neįsipainiodami į detales, kurios iš tiesų nėra svarbios visuomenės progresui.

Galite išeiti į visuomenę ir sakyti: „Štai čia yra vertingas tikslas, čia yra problema, kuri turi būti išspręsta.“ Ir aš neginčiju, kad tai yra vertingas tikslas. Tačiau noriu, kad atsitrauktumėte žingsnį atgal ir savo širdyje susiderintumėte su savuoju Kristaus AŠ ir mano Esatimi, ir užduotumėte sau klausimą: „Ar Sen Žermenas laikytų šį tikslą gyvybiškai svarbiu Aukso Amžiaus atnešime? O gal tai tebūtų mažytis žingsnelis į priekį, kuris nėra GYVYBIŠKAI SVARBUS aukštesniam tikslui įkūnyti Aukso Amžių ir pademonstruoti kelią į Kristiškumą?“

Taigi, mano mylimieji, pamąstykite apie tai, kas yra GYVYBIŠKAI SVARBU jūsų dangiškojo plano įvykdymui, kelio į Kristiškumą pademonstravimui ir Aukso Amžiaus įkūnijimui. Ir jeigu suvokiate, kad tam tikra veikla nėra svarbi nė vienam iš šių trijų tikslų – kurie iš tiesų yra vienas ir tas pats tikslas – na tai tuomet, paleiskite ją. Ir tikėkite, kad atsiras kas nors kitas, kas perims šį deglą.

Motina Teresė ir gamtosauginis judėjimas

Ir norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į dalyką, kuris kai kuriuos žmones gali sutrikdyti, ir vis dėlto, tai turi būti pasakyta. Motina Teresė sukūrė nuostabią organizaciją, savo tikslu išsikėlusią vertingą tikslą, kuris iš tiesų yra problema, kuri turi būti išspręsta. Tačiau turiu jums pasakyti, kad ši konkreti veikla nėra gyvybiškai svarbi Aukso Amžiaus materializavimui.

Nesakau, kad ji neprisideda prie žmonijos progreso į priekį ir Aukso Amžiaus priartinimo. Aš tiesiog sakau, kad ji iš esmės nėra GYVYBIŠKAI SVARBI. Ir todėl, turiu jums pasakyti, kad toje organizacijoje yra nuostabių žmonių, kurie iš tiesų atidėjo į šalį savo Kristiškumą ir savo dangiškąjį planą, kadangi įsitraukė į veiklą, atitraukusią jų dėmesį nuo aukštesnio tikslo.

Tą patį galima pasakyti apie daugelį kitų veiklų, ir viena iš pagrindinių šių veiklų yra gamtosauginis judėjimas. Vėlgi, vertingas tikslas, tačiau, mano mylimieji, šiuo metu jis yra taip stipriai suraizgytas su valdžios elitu – kuris iš tiesų rėmė ir finansavo bei programavo šį judėjimą nuo pat pradžių, mėgindamas išplėsti savo monopoliją gamtiniams ištekliams – jog yra beveik neįmanoma – ir tikrai nėra gyvybiškai svarbu Aukso Amžiui – išpainioti subtilių melų tinklą, kuriuo yra apraizgytas šis judėjimas.

Tad, nors gamtos išsaugojimas yra vertingas tikslas, yra daug svarbiau – ir yra iš tiesų GYVYBIŠKAI SVARBU – savo dėmesį sutelkti į Kristiškumo kelią ir į žmonijos sąmonės kėlimą. Nes, kaip paaiškinau šioje mokymų serijoje, tiktai keldami aukštyn žmonijos sąmonę, galėsite iš tiesų atkurti pusiausvyrą gamtoje. Nes visi disbalansai yra kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančių disbalansų pasireiškimas.

Ryžkitės viską atiduoti

Taigi, mano mylimieji, ryžkitės viską permąstyti, net ir tai, ką laikėte svarbiais dalykais, nes buvote išmokyti laikyti tai svarbiais dalykais aplinkoje, kurioje užaugote. Gali būti, kad tai, ką laikote svarbiu dalyku, iš tiesų YRA svarbu. Tačiau to iš tiesų nežinosite tol, kol nesiryšite atsitraukti žingsnį atgal ir tarti: „Aš tai permąstysiu. Esu pasirengęs palikti šią veiklą.“ Šis pasiuntinys papasakojo, kaip jis pats buvo prisirišęs prie savo dangiškojo plano įvykdymo, tačiau galiausiai pasiekė tašką, kuomet visiškai ir galutinai tai paliko – jausdamas, kad, jeigu būtų miręs tą akimirką – taip nieko ir nepadaręs dėl savo dangiškojo plano įvykdymo – būtų galėjęs palikti šią planetą ramybėje. Ir būtent šis atsidavimas – šis absoliutus atsidavimas aukštesnei vizijai – leido jam imti tarnauti pasiuntiniu Jėzui ir mums visiems. Jeigu jis nebūtų palikęs savo ankstesnės vizijos apie tai, ką jis laikė savo dangiškuoju planu, na tai tuomet jis čia nestovėtų ir mes neturėtume pasiuntinio, per kurį galėtume kalbėti, perduodami šį labai aukštą ir sudėtingą mokymą.*

Kiekvienas iš jūsų turite potencialą būti dalimi kažko, kas būtų GYVYBIŠKAI SVARBU Aukso Amžiaus atnešimui. Tad ryžkitės permąstyti savo prioritetus. Ir paleiskite veiklas, kurios, kaip dabar suvokiate, nėra svarbios aukštesniam tikslui, dėl kurio atėjote į šį pasaulį. Daviau jums tai, ką troškau jums perduoti per šią konferenciją. Ir taip, mano mylimieji, jūs užsitarnavote mano dėkingumą, ir išlieju jį jums dabar pagal jūsų pasirengimą šį dėkingumą priimti. Pajauskite Vandenio amžiaus hierarcho širdies dėkingumą, Laisvės mokytojo Žemei, Laisvės Budos Žemei dėkingumą. Ir su šia gaida, aš pasitraukiu, leisdamas Gautamai užsklęsti šią konferenciją.

* Čia neturima omeny, kad Kimas yra vienintelis Sen Žermeno pasiuntinys, turima omenyje tik tai, kad jis buvo vienintelis, galėjęs būti atviromis durimis perduoti šią konkrečią žinią šiuo konkrečiu metu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels