Politika ir švietimas Aukso Amžiuje

TEMOS: Žodis teis elitą – Būtinybė įveikti susiskaldymą visuomenėje – Mokslo ir religijos apjungimas – Universalaus už visų religijų egzistuojančio dvasingumo suradimas – Orakulai Vandenio amžiuje – Naujas supratimas apie elitizmą kaip varomąją jėgą istorijoje – Naujas požiūris į politiką Kalifornijoje – Naujo tipo politikų būtinybė – Švietimas Vandenio amžiuje – Paleiskite absoliučios sistemos svajonę

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas (5), 2007 liepos 15 d. per Kim Michaels.


Maloningieji ponai ir ponios, aš, Sen Žermenas ateinu šiandien su lengvesne gaida nei ankstesnėmis dienomis. Nes iš tiesų, jūs persilaužėte į aukštesnį sąmonės lygmenį ir labai daug kuo prisidėjote prie persilaužimo per tankumą, egzistuojantį šioje Los Andželo vietovėje, o taip pat ir Kalifornijoje, tuo būdu suteikdami šioje vietovėje gyvenantiems žmonėms galimybę pakilti aukščiau, pradėti mąstyti aiškiau, ko jie negalėjo daryti jau labai ilgą laiką.

Nes, mano mylimieji, turiu jums pasakyti, kad šiuo metu nėra didesnės jėgos – kuri būtų prieinama – už Motinos Marijos rožinius ir invokacijas. Šiose invokacijose slypi galia, kuriai neprilygsta jokia kita dvasinė technika – būtent dėl tos priežasties, kad jos įkūnija Dievo Alfą ir Omegą. Kuomet jose turite tiek afirmacijas, tiek ritmiškas dalis, kurios yra kartojamos ir kurios šiuo būdu iškviečia šviesą ir nukreipia ją per afirmacijas į specifines sąlygas.

Žodis teis elitą

Tačiau už šito slypi netgi dar svarbesnis invokacijų aspektas. Nes argi paskutinėje invokacijoje nėra sakoma, kad pats Žodis nuteis valdžios elitą ir tuos, kurie nenori keisti savo sąmonės? Tad matote, yra nepaprastai vertinga, kad kažkas fizinėje oktavoje ryžtųsi kalbėti Žodį fiziškai, kaip jūs tai darote šiose invokacijose. Kai kalbate šį Žodį, Žodis pasklinda aidu per masinę sąmonę, ir jis tampa teismu, ta prasme, kad žmonėms yra suteikiama galimybė – net jeigu jie sąmoningai to nesuvokia – priimti arba atstumti ištartą Žodį.

Ir todėl, galite matyti, kaip jisai sklinda ratilais per kolektyvinės sąmonės vandenis. Ir kai žmones pasieks ištarto Žodžio banga, kai kurie iš jų pabus ir suvoks, jog išaušo nauja diena. Kai tuo tarpu kiti dar giliau nugrims į savo sąmonės sustabarėjimą, atstumdami naują bangą, naujas idėjas, naujas Vandenio energijas.

Būtinybė įveikti susiskaldymą visuomenėje

Mano Mylimieji, šį rytą norėčiau toliau pakalbėti apie potencialą skleisti naują sąmoningumą iš šios Kalifornijos vietovės. Ir viena iš sričių, kurioje turi užgimti naujas sąmoningumas Jungtinėse Valstijose, yra tai, kad Aukso Amžiuje negali būti jokių pasidalijimų visuomenėje.

Tai, žinoma, turi daug įvairių aspektų. Tačiau svarbiausia yra tai, kad žmonės suvoktų, jog valdžios elitas visada naudojosi skaldyk ir valdyk strategija, suskaldydamas žmones į kariaujančias grupes ir sukiršindamas juos tarpusavyje. Ir šis visuomenės susiskaldymas turi daug pavidalų. Tačiau vienas iš pačių svarbiausių, kurį reikėtų apnuoginti ir transcenduoti šiame amžiuje, yra susiskaldymas tarp mokslo ir religijos – tarp dvasios ir materijos.

Ši šalis buvo sukurta, remiantis principu, kad Kūrėjas visus žmones apdovanojo neatimamomis teisėmis. Tai reiškia, kad egzistuoja aukštesnė valdžia už bet kokias valdžias Žemėje, ar tai būtų prezidentas, ar kongresas, ar pasislėpęs elitas, siekiantis valdyti visuomenę, slėpdamasis už išorinių regimybių. Jeigu pagarba aukštesnei valdžiai yra sunaikinama, tuomet Jungtinių Valstijų konstitucijoje įrašytos laisvės taip pat bus sunaikintos ir atimtos iš žmonių. Tai tiesiog neišvengiama. Tai yra vienas iš tų atvejų, kai – nors aš ir nesu juodai baltame mąstyme – privalau jums pasakyti, kad tai yra arba arba. Arba turite pagarbą valdžiai, kuri yra aukščiau už visas žmogiškas valdžias ir institucijas, arba jūsų laisvės bus sunaikintos, pamažu, bet užtikrintai.

Mokslo ir religijos apjungimas

Kaip mes, dabartinėje Jungtinių Valstijų atmosferoje, galėtume išsaugoti, o tiksliau, atnaujinti šią pagarbą kažkokiai aukštesnei valdžiai, kuria negali manipuliuoti valdžios elitas, žmogiškasis ego, dualistinė sąmonė? Na, to nebus įmanoma padaryti tol, kol mokslas ir religija bus susiskaldę ir skleis dvi priešingas pasaulėžiūras į gyvenimą, į gyvybės sukūrimą, į gyvybės egzistavimą. Ir esmė čia nėra atkurti dominuojančią religijos rolę Amerikos visuomenėje. Nes, kaip daugelis žmonių Amerikoje žino, tėvai įkūrėjai labai gerai žinojo, kad religija potencialiai gali tapti kontroliavimo įrankiu – kaip jie tai matė vykstant Europoje ištisus šimtmečius. Tad jie norėjo sukurti konstituciją, kuri neleistų nė vienai religijai dominuoti ir kontroliuoti vyriausybės.

Tačiau tai atvedė prie mokslinio materializmo atsiradimo, kuris neigia viską, kas peržengia materialios visatos ribas. Ir todėl, jau dėl savo pačios prigimties, jis privalo neigti aukštesnės valdžios egzistavimą, galinčios duoti žmonėms teises, kurių negalėtų atimti jokia Žemėje egzistuojanti institucija. Ir todėl, mokslas, savo dabartiniame materializmo pavidale, tiesiogiai priešinasi Jungtinių Valstijų konstitucijoje apibrėžtoms laisvėms.

Ir tai, vėlgi, yra skaldyk ir valdyk strategija, kuria visuomenė yra suskaldoma į tuos, kurie save laiko religingais tradicine prasme, ir į tuos, kurie save laiko išpažįstančiais mokslą, tuo būdu patekdami į materialistų arba ateistų kategoriją. Tai yra iliuzija tikėti, kad galite išsaugoti laisvę ateistinėje arba materialistinėje visuomenėje. Yra tokių, kurie nenori matyti šios tiesos. Jie tiki, kad ateistai gali būti moralūs ir etiški žmonės. Ir nors tai yra tiesa, turiu jums pasakyti, jog yra neįmanoma išsaugoti laisvės ateistinėje visuomenėje. Jeigu norite tam įrodymų, tuomet tiesiog pažvelkite į Sovietų Sąjungą arba Kiniją, ir kiekvienas bent šiek tiek mąstantis žmogus turės pripažinti, kad ateistinėje filosofijoje ir ideologijoje, valstybė TIKRAI atims iš jūsų laisvę. Nes tose visuomenėse nėra aukštesnės valdžios už valstybę.

Taip pat galite pažvelgti į istoriją ir galite matyti, kaip katalikų bažnyčia Europoje laikė šį žemyną tamsos amžiuose ištisus šimtmečius per popiežiaus ir katalikų hierarchijos kontrolę. Ir todėl matote, kad negalite leisti vienai religijai dominuoti visuomenėje, nes ši religija staiga užima valstybės vietą. Ir staiga nebelieka aukštesnės valdžios už katalikų bažnyčią – ir, nors ji ir teigia esanti Kristaus bažnyčia – teigdama, kad popiežius yra Kristaus vikaras – kiekvienas bent šiek tiek mąstantis ir istoriją žinantis žmogus gali aiškiai matyti, kad tai tikrai nebuvo tiesa viduramžiais. Nes juk Kristus tikrai nebūtų galėjęs pateisinti karų, kankinimų, inkvizicijos ir daugelio kitų piktnaudžiavimų valdžia.

Universalaus už visų religijų egzistuojančio dvasingumo suradimas

Tad ką mums reikia daryti šiame amžiuje, kad sukurtume visuomenę, kurios požiūris į gyvenimą, kurios gyvenimo paradigma nebūtų grįsta nei tradicine religija, nei materializmu, bet transcenduotų šias dvi dualistines priešingybes ir pakiltų į aukštesnį gyvenimo kilmės ir gyvenimo tikslo supratimą? Vienintelis sprendimas yra Kristaus įžvalgumas, atvedantis prie suvokimo, kad už išorinių religijų glūdi gilesnis dvasingumo supratimas, gilesnis požiūris, kuris yra universalios prigimties ir kuris vinguriuoja tarsi nuolat tekanti upė. Ir retkarčiais atsiranda žmonių, kurie sugeba įbristi į šią upę ir atnešti mokymą į fizinę plotmę.

Ir nors mokymas buvo atneštas iš upės, ir todėl jis turi tam tikrą teisingumą, pats mokymas, jau nuo pat pradžių, galėjo būti paveiktas žmonių, kuriems jis buvo duotas, kultūros ir mąstymo. Tačiau mokymas taip pat galėjo nueiti tuo keliu, kurį matote praktiškai kiekvienoje religijoje, palaipsniui nugrimzdamas į sustabarėjimą, ir todėl nustodamas tekėti su upe. Ir yra būtina, kad kritinė masė žmonių šiame amžiuje įgytų gebėjimą pažvelgti už išorinių religijų ir pamatytų universalią upę, tekančią už visų išorinių regimybių. Ir tai yra žmonės, kurie jau puikiai suvokia tradicinės religijos trūkumus, tačiau kurie dar nesuvokė, kad, užuot atstūmus bet kokį dvasingumą ir religiją – peršokant į priešingą dualistinį materializmo poliariškumą – egzistuoja alternatyva. Ir ši alternatyva yra transcenduoti dualizmą ir įsilieti į nuolatos tekančią Gyvenimo Upę – tuo būdu atnešant universalų dvasingumą, kuris nepažeistų bažnyčios ir valstybės atskyrimo principo, kurį tėvai įkūrėjai teisingai laikė būtinu dalyku.

Kitaip tariant, kaip paaiškinome anksčiau, bažnyčios ir valstybės atskyrimas nereiškia dvasingumo ir valstybės atskyrimo. Nes vėlgi, privalo egzistuoti aukštesnės valdžios pripažinimas, aukštesnės tiesos pripažinimas, kuri yra Logos, o Logos tiesa gali būti atnešta tik per Gyvąjį Žodį.

Orakulai Vandenio amžiuje

Na ir, mano mylimieji, praėjusiuose amžiuose matėte visuomenes, kuriose egzistavo daug didesnė vienybė tarp dvasingumo ir valdžios, ta prasme, kad net ir žmonių valdovai klausydavo tam tikrų pranašų arba orakulų, arba aiškiaregių, kurie atnešdavo Gyvąjį Žodį iš paties Logos. Tačiau mūsų tikslas Vandenio amžiuje nėra atkurti tokią visuomenę, ta prasme, kad joje būtų tik keli orakulai ar pranašai.

Mūsų tikslas, Vandenio amžiuje, yra sukurti visuomenę, kurioje bent aukščiausi 10 procentų žmonių visi turėtų tokį Kristaus įžvalgumą, kad gebėtų atpažinti Gyvąjį Žodį ir galėtų būti atviromis durimis Gyvojo Žodžio tekėjimui. Ir tai nebūtinai turėtų vykti taip, kaip dabar girdite kalbant diktavime, bet jis dažnai būtų išsakomas įvairiose gyvenimo situacijose, pavyzdžiui Senate arba Kongrese, arba politiniuose debatuose, arba žiniasklaidoje. Kuomet turėtumėte žmones, kurie drįstų kalbėti su Šventosios Dvasios galia ir tiesa. Ir turėtumėte žmones, kurie tai girdėtų ir atpažintų paties Žodžio tiesą ir tikrumą, ir būtų nesvarbu, ar jie supranta, iš kur šis Žodis ateina.

Kitaip tariant, aš, Sen Žermenas, esu Vandenio amžiaus hierarchas, tačiau nesu čia ne tam, kad išaukštinčiau savo ego, mano mylimieji. Man nereikia, kad visi žmonės Žemėje pripažintų Sen Žermeno egzistavimą ir realybę, ir man nereikia, kad mane garbintų kaip kokį Dievą. Man tereikia, kad žmonės susiderintų su universalia realybe, su Gyvojo Žodžio tiesa, kuri rezonuotų su jų širdimi ir vidine esybe. Ir todėl, jie būtų pasirengę atnešti šią tiesą į fizinę plotmę ir leistų jai tapti kiekvieno visuomenės aspekto ir savo asmeninio gyvenimo aspekto vedliu. Idant jų asmeninis gyvenimas būtų atneštas į harmoniją su jų pačių aukštesniąja esybe, ir kad visuomenė susiderintų su aukštesne realybe, kurios nė vienas žmogiškas protas negali pilnai aprėpti.

Ir tuomet tai sukurtų visuomenę, kurioje nė vienas individas ir nė viena institucija negalėtų kontroliuoti šios visuomenės. Valdžios elitas gali užgniaužti Gyvąjį Žodį, jis gali iškraipyti mirusį žodį, kuris buvo sukurtas, užgniaužiant Gyvąjį Žodį, tačiau, kol Gyvasis Žodis tekės per pakankamą skaičių žmonių, jie negalės sunaikinti arba iškraipyti šio Žodžio. Nes Gyvojo Žodžio neįmanoma uždaryti į dėžutę, ir jis visada mes iššūkį status quo – tuo būdu ragindamas visuomenę ir individus pakilti aukščiau savo sąmonėje.

Naujas supratimas apie elitizmą kaip varomąją jėgą istorijoje

Ir būtent dėl to, kaip paaiškinau anksčiau, dėka Kalifornijos valstijoje tiek daug įsikūnijusių žmonių, kurie yra arti šio reikalingo sąmonės lygmens, Kalifornija turi potencialą tapti šio naujo sąmoningumo, naujo mąstymo, naujo būdo žiūrėti į gyvenimą pioniere. Ir tai gali ateiti net ir tiesiog naujai išanalizavus istoriją, kuomet tiesiog pažvelgtumėte į istoriją ir pamatytumėte, jog visada egzistavo valdžios elitas, kuris buvo apakintas ir kontroliuojamas žmogiškojo ego – ir todėl per šį psichologinio mechanizmo veikimą mėgino dominuoti visuomenėje tūkstančius metų.

Ir visuomenei vis labiau įsisąmoninant šį mechanizmą, jau vien tai atneštų naują dieną, kuomet valdžios elitas nebegalėtų valdyti užkulisiuose. Ir sakau jums, valdžios elitas gali valdyti tik tuomet, jeigu sugeba išlikti pasislėpęs nuo žmonių. Nes kai elitas bus apnuogintas, žmonės nebepriims elito, nebepriims melų, kurie leidžia elitui išlikti valdžioje ir manipuliuoti situacija.

Naujas požiūris į politiką Kalifornijoje

Pateiksiu jums pora pavyzdžių, kad visa tai galėtų vystytis, ir pradėti norėčiau nuo politinės situacijos. Šiose Jungtinėse Valstijose yra žmonių, kurie pasidarė taip stipriai prisirišę prie konservatorių programos, jog Kaliforniją laiko grėsme, kadangi laiko ją liberalia valstija. Ir netgi yra žmonių, kurie, tiesiogine to žodžio prasme, norėtų, kad Kalifornija nuslystų į vandenyną. Kadangi jie jaučia tokią didelę grėsmę savo konservatyviems politiniams įsitikinimams, jog, tikrąja to žodžio prasme, būtų pasirengę išvysti milijonų žmonių žūtį, idant galėtų išsaugoti tai, ką jie tiki esant vienintele tikra Jungtinių Valstijų politika – nors iš tiesų tai tėra elito politika, norinčio išsaugoti status quo.

Kita vertus, turi būti pripažinta, kad liberalizmas taip pat nėra atsakymas, nes jis tiesiog yra priešingas dualistinis kraštutinumas. Tad neturiu tikslo pamatyti Kaliforniją atsiskiriant nuo Jungtinių Valstijų. Tačiau aš iš tiesų noriu, kad Kalifornija pakiltų aukščiau, kad ji pakiltų virš dualizmo, atrasdama naują požiūrį į politiką, kuris transcenduotų tradicinę dviejų partijų sistemą ir tuo būdu taptų katalizatoriumi, pasklisiančiu po visą šalį. Nes jeigu Kalifornija pakiltų virš konservatizmo-liberalizmo dualizmo ir atrastų naują pusiausvyrą, na tai tuomet į Kaliforniją nebebūtų žiūrima kaip į liberalią, Naujojo Amžiaus valstiją; į ją būtų žiūrimą kaip į naują požiūrį, naują subalansuotą požiūrį atradusią valstiją.

Ir todėl, tai, kas gali būti pradėta šioje valstijoje, galėtų imti sklisti ir toliau, nes kiekvienoje valstijoje yra žmonių, kurie yra susiderinę su naujomis energijomis ir Vandenio sąmone. Tad viliuosi, kad Kalifornija sugebės transcenduoti dualizmą politikoje ir atras aukščiausią potencialą subalansuotame vidurio kelio požiūryje į politiką. O vidurio kelias nėra vidurio taškas tarp liberalizmo ir konservatizmo; tai yra liberalizmo ir konservatizmo dualizmo transcendavimas ir naujo požiūrio radimas.

Ir tai nereiškia, kad sakau, jog turi atsirasti nauja politinė partija, nors tai iš tiesų yra vienas iš būdų išeiti iš dabartinės aklavietės. Tačiau taip pat egzistuoja galimybė žmonėms susigrąžinti valdžią savo tradicinėms partijoms ir pareikalauti, kad šios partijos liautųsi būti elito partijomis ir vėl taptų tuo, kuo turėjo būti visą laiką – žmonių partijomis.

Naujo tipo politikų būtinybė

Mano Mylimieji, egzistuoja didžiulis potencialas atnešti naujus kūrybiškus sprendimus. Nes įsikūnijime yra žmonių, kurie yra kompetentingi ir intymiai pažįsta politinę sistemą, ekonominę sistemą ir kiekvieną visuomenės sritį. Vėlgi, nes nesitikime, kad tai ateis iš vienos centralizuotos valdžios. Tačiau mes iš tiesų tikimės, kad jūs, kurie esate dvasiškai sąmoningiausi žmonės, laikysite tyrą viziją, kad tie, kurie turi kompetenciją, žengs į priekį ir išdrįs kalbėti, išdrįs peržengti normos ribas ir taps kitokiais politikais – nesilaikančiais normos politikais, kurią jau daugelį dešimtmečių yra įtvirtinęs valdžios elitas, kaip politikas turėtų elgtis, kad galėtų gyvuoti politinėje sistemoje.

Matėte keletą žmonių, kurie turėjo drąsos peržengti normos ribas. Netgi matėte kai kuriuos šiuo metu į prezidento postą kandidatuojančius kandidatus, ir kaip žmonės reaguoja į tuos, kurie yra pasirengę peržengti įtvirtintos politikos ribas ir atnešti šviežio oro gūsį. Tačiau sakau jums, yra kandidatų, kurie šiuo metu netgi nekandidatuoja, kadangi poslinkis sąmonėje dar nepasiekė to taško, kuomet jie galėtų būti pripažinti, ir jie net ir patys dar neturi drąsos išeiti į priekį ir atnešti naują politikos formą.

Matėte Kalifornijos valstijoje, kaip žmonės atstūmė gubernatorių, atstovavusį viską, kas yra ne taip su senuoju politikos darymo būdu – su korupcija ir machinacijomis – ir vietoj jo išrinko gubernatorių, kuris buvo labiau iš žmonių ir nebuvo politinio elito dalimi. Ir nors šis gubernatorius neįkūnija visko, apie ką kalbu – kadangi labiau yra linkęs imituoti, užuot buvęs dermėje ir buvęs atviromis durimis kūrybinėms idėjoms – visgi sakau jums, kad tai yra žingsnis teisinga linkme.

Ir jeigu žmonės nepaliaus mąstyti už tradicinių kraštutinumų ribų, tuomet jau egzistuoja ir kiti kandidatai, kurie gali greitai išnirti į dienos šviesą ir atvesti Kaliforniją į dar aukštesnį lygį, kuriame ji ryžtųsi peržengti tradicinės politikos ribas, ryžtųsi pripažinti, kad tradicinis būdas nebėra veiksmingas. Ir mums reikia naujų sprendimų ir reikia žmonių, kurie drįstų šiuos sprendimus atnešti.

Švietimas Vandenio amžiuje

Ir dar viena sritis, apie kurią norėčiau pakalbėti, yra švietimo sritis. Mano Mylimieji, labai ilgą laiką tarp dvasingų ir religingų žmonių egzistavo tendencija galvoti, kad vienintelis būdas atnaujinti švietimą yra sukurti privačias mokyklas, kurios būtų grįstos religiniais arba dvasiniais principais. Ir netgi matėte tam tikrą iniciatyvą iš Bušo administracijos, didinant privačių mokyklų finansavimą. Tačiau norėčiau mestelėti naują idėją į jūsų protus. Noriu, kad pamąstytumėte, ar privačių mokyklų vystymas iš tiesų yra Vandenio amžiaus kelias?

Nes argi nematote – pažvelgę į istoriją, ypač į Anglijos istoriją – kaip privačios mokyklos labai lengvai gali pavirsti elitizmo vešėjimo terpe? Todėl, kad tie, kurie išgali siųsti savo vaikus į privačias mokyklas, yra linkę turėti elitistinį požiūrį. Ir jie yra linkę norėti, kad jų vaikai užaugtų jausdamiesi esantys aukščiau už plačiąją visuomenę. Valstybinė mokyklų sistema yra vertinga tuo, kad į ją yra sumetami žmonės iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. Ir tuomet klasė tampa miniatiūrine versija to, kuo turėjo būti šios Jungtinės Valstijos – lydomuoju katilu, kuriame sumaišome visus kartu, idant galėtume pakilti virš elitistinių sistemų sustabarėjimo, kurį matėme praeityje. Tad rodau jums alternatyvą, kad neskirtumėte viso savo dėmesio ir kūrybinės energijos privačioms mokykloms kurti.

Turiu jums pasakyti, kad yra švietimo atstovų, kurie yra susipažinę su pakylėtųjų mokytojų mokymais ir kurie turi labai gerų idėjų, kaip būtų galima atnaujinti švietimą. Tačiau, jeigu ir toliau visą savo dėmesį skirsite privačių mokyklų kūrimui, kurios, atvirai kalbant, šiuo metu neturi realistiško potencialo pasklisti po visą šalį, na tai tuomet iš esmės vaikysitės aukso puodo vaivorykštės gale. Kai tuo tarpu aš turiu jums pasakyti, jog jūsų energija ir jūsų dėmesys galėtų būti panaudoti konstruktyvesniu – praktiškesniu, realistiškesniu – būdu, į privačias mokyklas žiūrint kaip į testavimo vietą idėjoms, kurios galėtų būti įgyvendintos valstybinėse mokyklų sistemose.

O tai reiškia, kad turėsite sukurti mokyklas, kurios nebūtų paremtos konkrečia dvasine tikėjimo sistema, net ir pakylėtųjų mokytojų tikėjimo sistema, bet būtų grįstos universalesniu požiūriu į dvasingumą, kuris galiausiai galėtų tapti priimtinas valstybinėje mokyklų sistemoje. Nes, kaip sakiau, jeigu mums yra reikalingas universalesnis dvasingumas vyriausybėje, tuomet mums taip pat jis yra reikalingas ir švietime. Tačiau, kad galėtų būti priimtinas, jis privalo būti universalus ir neturi būti sukoncentruotas į specifinius žmones, į specifines doktrinas ar dogmas, ar netgi į specifinę tikėjimo sistemą.

Paleiskite absoliučios sistemos svajonę

Ir aš, vėlgi, metu jums iššūkį ir kviečiu jus ryžtis viską kvestionuoti. Ir sakau jums, kad net ir dvasingi žmonės turi tendenciją pasidaryti sustabarėję, imdami galvoti, kad dabar mes atradome aukščiausią tiesos išraišką, ir todėl mums nebereikia įbristi į universalią upę, į Gyvenimo Upę, ir atnešti netgi dar aukštesnę išraišką, ar netgi dar aukštesnį jos pritaikymą praktiniuose visuomenės reikaluose.

Kaip paaiškinau, nėra stovėjimo vietoje. Gyvenimo Upė teka pirmyn. Nėra jokios absoliučios valdžios ar švietimo sistemos, kuri galėtų būti atnešta į šią planetą. Nes, mano mylimieji, kaip mėginau paaiškinti vakar, kai tie, kurie yra Aukso Amžiaus visuomenės lyderiai, pradeda tikėti atradę kažkokią absoliučią sistemą – ir kad jie yra elitas, kuris savo užduotimi dabar laiko šios sistemos išsaugojimą – na tai tą akimirką Aukso Amžiaus visuomenė ima stagnuoti ir jos žlugimas tėra tik laiko klausimas.

Tad paleiskite absoliučios švietimo sistemos svajonę, absoliučios ekonominės sistemos svajonę, absoliučios politinės sistemos svajonę! To niekada nebus Žemėje!

Tai yra dualistinė svajonė, kurią tarp žmonių skleidžia tie, kurie yra įstrigę žaltiškoje sąmonėje ir mėgina užimti dangų jėga, mėgindami sukurti rojų Žemėje. Kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad tai negali įvykti statiškoje visuomenėje, nes tai gali įvykti, tiktai sukuriant visuomenę, kuri nuolatos save transcenduotų, keldama Žemę vis aukščiau, kol ji taps dvasinės karalijos dalimi, pakilus visai materialiai sferai, kaip yra aprašoma Maitrėjos knygoje. Ir šis požiūris fundamentaliai skiriasi nuo svaičiojimų apie kažkokią statišką tobulumo būseną šioje karalijoje.

Ir baigdamas šį mokymą metu jums iššūkį suvokti, kad aukso amžiaus visuomenėje niekas nestovi vietoje. Ir todėl prie nieko negalite būti prisirišę. Negalite leisti sau patikėti, kad: „O, jei tik mes pasieksime šią konkrečią švietimo sistemą, arba šią konkrečią religinio judėjimo sistemą, arba šią politinę sistemą, tuomet mums nebereikės būti budriems.“

Mano Mylimieji, realybė yra tokia, kad Kristiškume nėra stovėjimo vietoje. Negalite Kristiškume imti jaustis patogiai įsitaisę. Nes Kristiškumas yra nuolatinis tekėjimo su Gyvenimo Upe procesas. Ir kai tai priimsite, galėsite atrasti ramybę nuolatinėje savitranscendencijoje, užuot siekę susikurti netikrą ramybę, sustabdydami augimą ir išsaugodami status quo – manydami, kad status quo jums gali duoti ramybę, kai realybė yra tokia, kad tiktai būdami vienovėje su Gyvenimo Upe, būdami Gyvenimo Upėje atrasite ramybę. Tad dėkoju jums už jūsų dėmesį ir už tai, kad suteikėte platformą šių mokymų perdavimui, kurie turėjo būti išsakyti fizinėje plotmėje, kad galėtų turėti maksimalų poveikį kolektyvinei sąmonei. Užsklendžiu jus kol kas, iki kol vėl pas jus netrukus sugrįšiu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels