Būkite DAUGIAU nei normalūs!

TEMOS: Didžiausia grėsmė jūsų laisvei – Drįskite peržengti savo visuomenės normų ribas – Meskite iššūkį „normalaus žmogaus“ koncepcijai – Jūsų iššūkis sukurti kultūrą be normų – Nesinaudokite dvasiniais pasiekimais kaip standartu kitiems teisti – Neleiskite normai sukliudyti jums šviesti savo šviesą

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas (4), 2007 liepos 14 d. per Kim Michaels.


Sen Žermenas AŠ ESU, ir AŠ ESU tikras. Jūs taip pat esate tikri, ir didžiausia dovana, kurią galite padovanoti žmonijai yra šio skirtumo suvokimas, tarp to, kas tikra, ir kas netikra. Nes iš tiesų, daugelis žmonių Žemėje nesuvokia šio skirtumo. Ir jo nesuvokia ne tik tie, kurie turi akivaizdžius sutrikimus prote ir turi problemų atskirdami tikrovę nuo netikrovės įprastine prasme – iš normalios perspektyvos. Tačiau, mano mylimieji, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad yra daug žmonių, kurie atrodo normalūs, tačiau neturi nė menkiausio supratimo, kas yra tikra, o kas netikra.

Ir tam tikra prasme, geriau yra būti sumišus ir nežinoti, kas yra tikra, o kas netikra, negu būti būsenoje, kurioje esate absoliučiai įsitikinę, kad kažkas yra tikra, kai iš tiesų tai yra absoliučiai netikra. Ir todėl jumyse nėra nė menkiausio atvirumo, su kuriuo būtų galima dirbti – nes šie žmonės nemano, jog yra dvasinėje krizėje. Jie nemano, kad jiems reikia keistis, kad jiems reikia ko nors išmokti, kad jiems reikia pakeisti savo perspektyvą, kad jiems reikia būti išgydytiems, kad jiems reikia permąstyti tai, ką jie tiki esant tikra. Ir todėl jie yra nepasiekiami dvasiniam mokytojui, nes netikriems mokytojams pavyko juos įtikinti, kad tai, kuo jie tiki, yra tikra. Tad aš paruošiau jus – su šia mokymų serija – leistis su manimi į tūkstantmečio kelionę, kurioje kilsime aukštyn savo sąmonėje, ryždamiesi viską permąstyti.

Didžiausia grėsmė jūsų laisvei

Ir mes dabar pasiekėme tašką, kuomet galiu jūsų paprašyti pamąstyti, kas kelia didžiausią grėsmę jūsų laisvei ir žmonijos laisvei, kokia yra didžiausia kliūtis Vandenio Aukso Amžiaus atnešimui. Ir tai, mano mylimieji, yra faktorius, kuris visada buvo didžiausia kliūtis žmonijos dvasiniam augimui, žmonių nubudimui. Tai kas yra šis faktorius, apie kurį kalbu?

Tai yra labai subtilus, labai klastingas programavimas, kuris jums buvo imtas diegti nuo pat tos akimirkos, kai pirmą kartą įsikūnijote šioje planetoje, ir, žinoma, jis taip pat buvo diegiamas visą šį jūsų gyvenimą. Tai yra programavimas, kad esą privalote būti normalūs, privalote būti normaliais žmonėmis. Tačiau ką gi reiškia būti normaliu? Argi tai nėra tamsos jėgų ir valdžios elito mėginimas įgrūsti jus į dėžutę, kurioje būtumėte taip stipriai susitelkę į visų jūsų visuomenės apibrėžtų normų laikymąsi, kad nedrįstumėte mesti iššūkio šioms normoms – ir todėl nedrįstumėte mesti iššūkio status quo, kuris leidžia elitui išsaugoti kontrolę? Nes, kol nebūsite išėję iš normalaus žmogaus šablono, nedrįsite išpildyti savo dangiškojo plano, ir jau kuo tikriausiai nedrįsite išreikšti savo Kristiškumo. Nes dar nebuvo tokios visuomenės šioje planetoje – bent jau nesenoje istorijoje – kurioje buvimą veikiančiuoju Kristumi valdžią turinčios jėgos būtų laikiusios normaliu elgesiu.

Tie, kurie yra maniškiai – kurie atėjo į įsikūnijimą šiuo metu padėti atnešti Vandenio Aukso Amžių į įsikūnijimą – na, dalis jūsų dangiškojo plano yra kalbėti apie jūsų visuomenėje egzistuojančias sąlygas ir mesti iššūkį melams bei iliuzijoms. Tačiau giliausias dalykas, kuriame man yra reikalinga jūsų pagalba, yra jūsų pasiryžimas mesti iššūkį pačiai didžiausiai iliuzijai – normalumo iliuzijai. Nes, jeigu pažvelgsite į Kristaus gyvenimą, pamatysite, kad jis taip pat buvo raginamas būti normaliu, ir jį tai daryti ragino net ir jo paties motina, jo broliai ir seserys, kurie atėjo pas jį jam pamokslaujant, nes juos trikdė faktas, kad jis sudaužė į šipulius jų supratimą, ką reiškia būti normaliu.

Yra labai lengva žvelgti į tuos, kurie nesilaiko savo visuomenės normų ir užklijuoti jiems kokį nors įmantrų medicininį terminą, ar tai būtų bipolinis sutrikimas, išprotėjimas, šizofrenija, depresija, savo ribų nežinojimas, tas ar anas. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad šios šalies psichiatrinėse yra žmonių, kurie iš tiesų yra labiau susiderinę su realybe nei vidutinis žmogus. Žinoma, psichiatrinėse taip pat galite atrasti žmonių, kurie yra atitrūkę nuo realybės ir nesuvokia, kas yra tikra, o kas ne. Tačiau dalykas, kurį noriu, kad čia suvoktumėte, yra faktas, jog vidutinis žmogus šioje planetoje - „normalus“ žmogus – iš tiesų neturi nė menkiausio supratimo, kas yra tikra, o kas netikra – ir iš tiesų buvo užprogramuotas manyti, kad šis materialus pasaulis ir jūsų šiuo metu jame matomos sąlygos yra tikros ir normalios, ir todėl jas reikėtų išsaugoti.

Drįskite peržengti savo visuomenės normų ribas

Ir tai, žinoma, yra valdžios elito programavimas, kuris nori, kad žmonės palaikytų status quo, kurio dėka jie gali išsaugoti savo privilegijas ir valdžią. Nes, kai jie yra įgiję šias privilegijos ir valdžios pozicijas, didžiausias jų rūpestis yra šių pozicijų neprarasti. Ir būtent dėl to jie siekia sustabdyti progresą, siekia sustabdyti naujus išradimus, naujas idėjas, naujas filosofijas, naujas koncepcijas. Ir kai jie nesugeba sustabdyti naujų idėjų atsiradimo, pavyzdžiui, naujų idėjų dvasingume ir religijoje, jie tuomet siekia sukliudyti visuomenei priimti šias idėjas, naudodamiesi ginklu, kad turite būti normalūs – o ši nauja idėja nėra normali. Tai yra kultas, tai yra blogis, tai yra pavojinga.

Ir žinia, kurią jums noriu čia perduoti, yra ta, kad, jeigu norite išpildyti savo dangiškąjį planą, jeigu norite įkūnyti savo Kristiškumą ir padaryti tai, ko atėjote čia padaryti – padėti Sen Žermenui atnešti Vandenio Aukso Amžių – na tai tuomet jums reikia labai atsidėjus giliai pažvelgti į veidrodį ir tarti: „Kur esu prisirišęs prie buvimo normaliu, kur noriu laikytis savo visuomenės, savo šeimos ar netgi savo išorinio proto ir ego nustatytų normų?“ Turite įvertinti, ar jums labiau rūpi, kad visuomenė jus laikytų normaliais, ar priešingai – jums labiau rūpi išpildyti savo dangiškąjį planą. Aš čia, žinoma, nekalbu apie kokių nors dalykų darymą, kurie yra akivaizdžiai beprotiški, nes buvimas Kristumi jokiu būdu nereiškia, kad esate bepročiai. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad esate pasiryžę peržengti normos ribas, netgi darydami dalykus, kurie „normaliems“ žmonėms gali atrodyti truputį „kuku“, kaip populiariai yra sakoma.

Tačiau aš jūsų neprašau, kad būtumėte „kuku,“ aš jūsų prašau, kad būtumėte savyje, savo širdyje, kurioje žinote, kas jums ir jūsų misijai yra tikra – idant neleistumėte jokioms išorinėms jėgoms priversti jus nutraukti šią misiją, ypač jeigu tai yra normalumo jėga. Kaip anksčiau šiandien paaiškinau, negalite Šventosios Dvasios uždaryti į dėžę. Nėra lengva sugalvoti standartą, kaip Šventoji Dvasia turėtų reikštis šiame pasaulyje. Ir dabar matote net ir dar gilesnį supratimą, nes, kai Šventoji Dvasia teka, ji siekia išlaisvinti žmones nuo jų proto dėžučių, ir todėl ji privalo mesti iššūkį jų normalumo standartui.

Mes jau daug kartų paaiškinome, kad jūs esate tuo, kuo save laikote, kadangi į kosminį veidrodį projektuojate įvaizdį, grįstą dabartiniu savo tapatumo jausmu, ir Materijos Šviesa prisiima fizinį pavidalą, kuris atitinka šį įvaizdį. Kai kritinė masė žmonių visuomenėje, net ir visoje planetoje, yra patikėję tam tikru standartu, apibrėžiančiu tai, kas yra laikoma normaliu žmogišku elgesiu, na tai tuomet jiems gali būti labai sunku peržengti šį standartą – nebent jie pamatytų ką nors, kas būtų pasiryžęs nepaklusti normalumo standartui. Ne išprotėjusiu, pamišusiu būdu, bet sudaužydamas į šipulius ribas, apribojimus, kuriuos yra nustačiusi norma.

Meskite iššūkį „normalaus žmogaus“ koncepcijai

Ir ką gi tai iš tiesų reiškia būti normaliu? Na, tai reiškia, kad priimate ribas tam, kas jūs esate, kuo galite būti ir kaip galite save išreikšti, jeigu norite būti priimtinu visuomenės nariu. Įsikūnijime esančio Gyvojo Kristaus darbas yra mesti iššūkį žmonių normalumo jausmui, ir būtent tai matėte darant Jėzų savo stebuklais ir žodžiais. Pažvelkite, kaip net ir evangelijose yra rašoma, kad žmonės norėjo, jog jis būtų normalus, kad laikytųsi jų standarto, kad neperžengtų limito, kad neperžengtų ribų. Ir būtent tuo valdžios elitas naudojosi, mėgindamas išsaugoti status quo. Jis įtikino žmones melu, kad egzistuoja tam tikros problemos, kurių neįmanoma išspręsti, ar netgi, kad egzistuoja tam tikros sąlygos – kaip paaiškinau savo ankstesniuose mokymuose – kurias esate pradėję laikyti natūraliomis, normaliomis, nes gamta tiesiog yra tokia, kokia yra, ir jūs nieko negalite padaryti, kad ją pakeistumėte.

Tačiau realybė yra tokia, kad nėra jokių normų, nėra jokio standarto. Kodėl taip yra? Todėl, kad Kūrėjas sukūrė milijardus savo paties išraiškų, ir kiekviena iš šių išraiškų yra unikali Dievuje. Jeigu visi yra unikalūs individai su unikaliu Dievo jiems suteiktu individualumu ir tapatumu, tai kaip tuomet gali egzistuoti standartas? Kaip gali egzistuoti normos? Kaip gali egzistuoti normos individualume? Kaip gali egzistuoti standartas unikalume?

Jūsų iššūkis sukurti kultūrą be normų

Ir net ir religijos sfera buvo paveikta šio mąstymo, iki tokio lygmens, kuomet dauguma religinių ir dvasinių judėjimų, net ir dauguma Naujojo Amžiaus judėjimų, apibrėžia standartą, kaip jūs tariamai turite elgtis, kad būtumėte išganyti – kad ir kaip jie šį išganymą apibrėžtų. Tad tai yra dar vienas dalykas, kurį jums reikia permąstyti, nes turite mokymą, kurio pagalba galite sukurti visiškai kitokią aplinką, kurioje, pas jus kam nors atėjus pirmą kartą, jie nesijaustų privalantys įtilpti į jūsų dėžutę, kad jiems būtų leista įeiti. Tiesą sakant, priešingai – jie jaustųsi esantys laukiami ir priimami tokie, kokie yra šiuo metu. Nes jūs nebeturite standarto, kas yra normalu, ką galima mylėti. Nes esate transcendavę sąlyginę meilę ir esate pasiekę tašką, kuriame besąlygiškai mylite visą gyvybę.

Ir, žinoma, vienintelis būdas turėti besąlyginę meilę yra neturėti jokių sąlygų. Tai reiškia, kad neturite jokių lūkesčių, kaip žmonės turėtų ar neturėtų elgtis. Neturite standarto tam, kas yra normalus, priimtinas elgesys.

Kiekvienas žmogus – šiuo metu – yra tam tikroje sąmonės būsenoje. Ir jūs nežinote, kodėl tam tikras žmogus yra toje sąmonės būsenoje. Gali būti, kad šis žmogus padarė tam tikrus pasirinkimus, kurie buvo grįsti dualizmu, tačiau taip pat gali būti, kad žmogus, kuris atrodo labai prislėgtas, iš tiesų ant savęs prisiėmė kažką iš masinės sąmonės, ir neša šią naštą už daugelį kitų žmonių, tuo būdu palengvindamas jų progresą. Ir todėl jums nereikia teisti išoriniu protu. Jūs pažvelgiate į žmogų ir priimate jį tokį, koks jis šiuo metu yra. Ir todėl pasveikinate žmones savo širdimi. Duodate jiems besąlyginę meilę ir priimate juos plačiai išskėstomis rankomis tokius, kokie jie yra.

Ir tuomet, žinoma, jūs tai pat laikote tyrą viziją, kad jie gali transcenduoti visus apribojimus ir naštas, kurie šiuo metu juos slegia. Tačiau šią tyrą viziją savo prote laikote ne standarto pavidalu, kuris sako: „A, tai yra normalu dvasios ieškotojui, o štai šitas žmogus yra žemiau normos, tad privalau šiam žmogui padėti palypėti iki normos.“ Nes vėlgi, gali būti žmonių, prisiėmusių sąlygas, kurias jiems yra skirta nešti visą savo likusį gyvenimą – ir tam tikrai sąlygai gali būti neskirta būti išgydytai. Tad klausimas tuomet yra toks, ar sugebėsite ir toliau besąlygiškai mylėti šį žmogų, neturėdami normos, kas turėtų, ir kas neturėtų įvykti?

Praktiškai visos religijos šioje planetoje tapo dualistinės sąmonės aukomis, kuomet jos susikuria normą, ką reiškia būti tos religijos nariu. Ir būtent dėl to tiek daug žmonių jautėsi nesantys laukiami arba priimami tam tikrose religijose. Ir jeigu pažvelgtumėte į šiandieninę visuomenę, pamatytumėte, kad yra daug, daug žmonių, kurie atstūmė religiją – ar tai būtų kažkokia konkreti religija, ar visa religija bendrai – būtent dėl to, kad nesijautė priimami. Ir tai yra nebūtinai dėl to, kad kažkas būtų buvę ne taip su šių žmonių proto būsena. Tiesą sakant, daugelyje atvejų, šie žmonės turi vidinį susiderinimą, dėka kurio žino, kad Vandenio Amžiuje religija taip pat turi save transcenduoti, turi transcenduoti senąjį teisiantį mąstymą.

Nesinaudokite dvasiniais pasiekimais kaip standartu kitiems teisti

Ir štai jums dar viena koncepcija pamąstymui. Kalbėjau apie būtinybę turėti Kristaus įžvalgumą, ir kai turite šį įžvalgumą, galite atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Tačiau privalau jums pasakyti, kad yra įmanoma žmonėms, net ir tiems žmonėms, kurie yra pasiekę tam tikrą Kristaus įžvalgumą, pasiduoti labai subtilioms žaltiško proto pagundoms, kuomet jie ima naudotis Kristaus įžvalgumu, nusistatydami standartą, pagal kurį teisia kitus žmones. Tačiau argi Kristus nesakė: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami,“ mano mylimieji? Ir priežastis, kaip paaiškinome anksčiau, yra ta, kad mes jūsų neteisiame, jūs teisiate save. O tai, kaip teisiate kitus žmones, yra jūsų sąmonės būsenos atspindys – ir tai yra ta sąmonės būsena, kuria jūs taip pat naudojatės teisdami save, net jeigu sąmoningai to nesuvokiate.

Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad žemesniuose Kristiškumo lygmenyse – kuomet pradedate turėti tam tikrą Kristaus įžvalgumą, tačiau dar neturite pilnai atvertos širdies, dar nesate pasiekę visiškai besąlyginės meilės – yra įmanoma, kad jūsų Kristaus įžvalgumas gali būti suteptas polinkiu teisti, remiantis standartu pagal tai, kas yra normalu ar priimtina. Ir būtent dėl to jums duodu šį mokymą, kad gautumėte galimybę kvestionuoti normą. Ir kad nesinešiotumėte savo visuomenės normų su savimi jų nekvestionuodami, kuomet nesąmoningai nuspalvinate savo Kristaus įžvalgumą visuomenės normomis.

Žinojimas, kas yra netikra, o kas yra tikra kitame žmoguje – kai iš tiesų žinote, kas yra tikra, o kas netikra – išves jus iš žmogiško teisimo – ir štai kodėl. Kai iš tiesų pamatysite skirtumą tarp to, kas yra tikra, o kas yra netikra, imsite aiškiai matyti tai, kas yra netikra kitame žmoguje, tačiau taip pat imsite matyti už šio netikrumo ir imsite matyti gilesnę realybę, kuri gali būti paslėpta už išorinės asmenybės arba už išorinio elgesio. Kai matote tai, kas tikra, kitame žmoguje, tai kaip tuomet galite teisti šį žmogų? Nes žinote, kad šis žmogus gimė iš to paties šaltinio, iš kurio gimėte ir jūs. Ir todėl, šis žmogus yra to paties Dievo Kūno dalis, kurio dalimi esate ir jūs, ir todėl šis žmogus yra JŪS.

Kai matote tai, kas tikra, o kas netikra, imate matyti už išorinių regimybių, kurios kuria skirtumus ir konfliktus, ir matote pamatinę visos gyvybės vienovę. Ir patvirtinate šią vienovę. Ir tuomet galite sukurti tai, apie ką kalbėjo Maitrėja – Vienovės bendruomenę, Vienovės Sferą, kurioje patvirtintumėte savo vienovę su kitais žmonėmis Kristuje ir niekada nė vieno neatstumtumėte. Nes tiesiog leistumėte jiems pasirinkti, ar jie įžengs į vienovę su jumis Kristuje, ar tiesiog pasišalins iš šios vienovės, nes dar nesugebės pakelti šios vienovės. Nes jie vis dar tebeturės poreikį dar šiek tiek ilgiau patirti atskirtį ir dualizmą, kol galiausiai jiems bus to gana.

Tačiau jūs jau bent jau būsite jiems davę tikrą pasirinkimą, būdami Vienovėje ir pasveikindami juos atvykus į jūsų Vienovę, idant jie galėtų matyti, jog egzistuoja alternatyva atskirčiai, primestai jiems visuomenės standartų, visuomenės normų. Nes argi nematote, jog tai, kas yra normalus elgesys – kas yra laikoma normaliu elgesiu jūsų dabartinėje visuomenėje – yra standartas, kuris visas yra grįstas dualizmu – ir todėl patvirtina melą, kad visi žmonės yra atskiros būtybės ir todėl negali susivienyti vienovėje?

Neleiskite normai sukliudyti jums šviesti savo šviesą

Ir todėl, vėlgi, kvestionuokite normą, kvestionuokite nekvestionuojamus dalykus, mąstykite apie tai, apie ką yra draudžiama mąstyti, priimkite nepriimtinus dalykus. Būkite tuo, kuo jums tariamai negalima būti – drįskite būti čia apačioje visu tuo, kuo jau esate Viršuje. Priimkite naują normą, kuri yra tai, kad esate dvasinė būtybė, ir kad jums tai yra normalu ir teisinga išreikšti savo dvasinę realybę bet kokiu jums iš vidaus atėjusiu pavidalu. Ir priimkite, kad nėra šiame pasaulyje tokių normų, kurios galėtų jums neleisti išreikšti savo dvasinės realybės, net jeigu tai reikštų svetainės sukūrimą ar knygų rašymą, dėl ko kai kurie žmonės galvotų, kad esate pamišę arba kuoktelėję.

Net, jeigu tai reikštų kalbėjimą tokiu būdu, kuris mestų iššūkį kitiems žmonėms ir todėl priverstų juos pereiti į standartinę ego reakciją – sakant, kad su jumis kažkas yra ne taip. Nes tai tuomet jiems suteikia pretekstą jus ignoruoti ir manyti, kad jiems nereikia keistis. Ir tuo būdu jie gali ignoruoti faktą, kad, jeigu jūs galite būti kitokie, tuomet jie taip pat gali būti kitokie, todėl jie tiesiog toliau renkasi būti savo komforto zonoje, kurioje jiems nereikia prisiimti atsakomybės už save.

Nes argi nematote, kad, jums būnant normaliu savo visuomenėje, nuo jūsų atkrenta būtinybė prisiimti atsakomybę už save, atrasti, kas esate, ir drįsti išreikšti tai, kas esate? Nes gi jums tiesiog reikia būti normaliu ir plaukti pasroviui su masine sąmone. Ir tai yra labai lengvas ir patogus būdas gyventi, nes jums tuomet nereikia mąstyti – norma visą mąstymą padarė už jus.

Sveikinu jus už jūsų pasiryžimą apie tai mąstyti ir būti besąlygiškais. Ir galite toliau statyti ant šio momentumo ir nueiti netgi dar toliau, kuomet būtumėte pasiekę netgi dar aukštesnį besąlygiškumo laipsnį. Nes juk iš tiesų, nors tai gali atrodyti prieštaringa, egzistuoja besąlygiškumo laipsniai, ta prasme, kad, nors besąlygiška meilė yra besąlygiška, žmonėms yra įmanoma būti pasiekus dalinį besąlygiškumą, o kitose srityse tebeturėti sąlygas.

Tad ryžkitės į save pažvelgti ir pamąstyti: „Kur aš turiu sąlygų savo meilėje?“ Nes galiu jus užtikrinti, kad, jeigu pamatysite, kur turite sąlygas, kurios neleidžia jums išreikšti savo meilės kitiems, na tai tuomet už viso to atrasite sąlygą, kuri taip pat neleidžia jums priimti Dievo meilę jums – ir todėl verčia jus teisti save pagal normą, pagal standartą. O tai neleidžia jums būti tuo, kuo esate, ir pasiekti tą pergalę, kuomet būtumėte čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje.

Mano Mylimieji, nešiokite šią NEbuvimo normaliu etiketę kaip garbės ženklą, nes iš tiesų, kai ieškosite Dievo Karalystės savyje – ir kai šios Karalystės sieksite labiau už viską šiame pasaulyje – na tai tuomet sieksite aukštesnės normos, tos normos, kurioje esate unikali būtybė Dievuje, net ir šiame pasaulyje – kuriame viskas yra nukreipta prieš jūsų unikalumo išreiškimą, kaip matėte visas tas jėgas, kurios buvo nukreiptos prieš Jėzų ir jo Kristiškumo išraišką. Tačiau jis turėjo drąsos būti, ir žinau, kad jūs taip pat turite šią drąsą, ir todėl laukiu iš jūsų BUVIMO. Ir todėl tėvo širdies dėkingume, užsklendžiu jus savo meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels