Tapkite savo proto būsenos šeimininkais

Motinos Marijos diktavimas:

 

Mano mylimos širdys,

žinau, kad jus slegia našta. Žinau, kad jaučiatės taip, tarsi būtumėte praradę savo gyvenimo kontrolę, tarsi būtumėte susidūrę su jėgomis, energijomis arba išorine situacija, kurių atrodote nepajėgiantys kontroliuoti. Todėl jaučiatės bejėgiai, jaučiatės įstrigę, jaučiatės suparalyžiuoti. Netgi jaučiate tam tikrą apmaudą ir pyktį materialiam pasauliui, kuris atrodo statantis visas šias neįveikiamas kliūtis jūsų kelyje ir uždedantis visus tuos daugybę apribojimų tam, ką galite ir ko negalite daryti.

Mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, kad jaučiu jūsų skausmą, ir žinau, ką patiriate. Kaip galiu tai sakyti? Galiu tai sakyti, mano mylimieji, nes aš taip pat buvau įsikūnijime Žemės planetoje. Tad praktiškai nėra tokio skausmo ar nusivylimo, kurių nebūčiau asmeniškai patyrusi, būdama įsikūnijime.

Paskutiniame savo įsikūnijime, kuris įvyko prieš 2000 metų, buvau žinoma Marijos, Jėzaus motinos vardu. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad AŠ ESU daugiau nei ta šventosios statula, kurią garbina katalikai. Aš iš tiesų pakilau į dangų. O pakylėtoje karalijoje kilau dvasinėmis pakopomis, kol užėmiau dvasinę tarnystę, kurioje atstovauju Dievo Motinos Liepsną Žemės planetai.

Galite prisiminti, mano mylimieji, kad pačioje Biblijoje yra sakoma, jog „Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga“, – sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.“ Taigi, mano mylimieji, matote, kad Dievas turi tiek vyrišką, tiek ir moterišką pusę, Alfą ir Omegą, pradžią ir pabaigą. Tad aš ateinu per šį diktavimą, būti Arkangelo Mykolo duotos pradžios pabaiga, kurią jis sukūrė savo galingu perdavimu, verčiančiu demonus ir tamsos jėgas sprukti iš jūsų esybės, kadangi jie negali ištverti buvimo arkangelo akivaizdoje.

Na ir, mano mylimieji, nors renkuosi nekalbėti su tokia pačia vyriškos jėgos galia kaip Arkangelas Mykolas, galiu jus užtikrinti, kad esu ne ką mažiau galinga. Ir todėl jokia tamsos jėga negali ištverti mano Buvimo. Tačiau pagrindinis mano atėjimo tikslas yra suteikti jums naują paguodos jausmą, naują viltį, naują savivertės jausmą, pasitikėjimo savo jėgomis jausmą. Nes, mano mylimieji, argi tai nėra tiesa, kad, kai patiriate krizę savo gyvenime, vienas iš dalykų, kurio netenkate pirmiausia, yra jūsų savivertė, jūsų pasitikėjimas savo jėgomis? Tiesą sakant, mano mylimieji, argi negalėtume sakyti, kad būtent šis savivertės praradimas yra visų krizių esmė, ar bent jau tas faktorius, kuris neleidžia jums pakilti iš krizės? Nes, mano mylimieji, argi būtent ne šis savivertės trūkumas verčia jus patikėti subtiliomis mintimis, kad jums gali būti neįmanoma įveikti savo dabartinės situacijos? Argi ne savivertės trūkumas daro jus pažeidžiamą labai subtiliam įsitikinimui, jog – kadangi padarėte tą ar aną klaidą – niekada nebegalėsite nuo jos išsilaisvinti, niekada negalėsite būti tyri, jums niekada negalės būti atleista.

Argi ne šis savivertės trūkumas, mano mylimieji, skatina jus tikėti subtiliu melu, kad jūsų praeityje padaryti veiksmai įrodo, jog esate niekam tikę? Ir todėl niekada negalėtumėte susikurti geresnės ateities, niekada negalėtumėte įveikti savo dabartinės situacijos, savo dabartinių problemų. Nes tiesiog neturite reikalingų savybių įveikti šias problemas, kaip tą įrodo, sako jūsų balsas, jūsų praeityje padarytos klaidos.

Na, mano mylimieji, aš iš tiesų esu Dievo Motinos Žemės planetai atstovė. Ir būdama šia Dievo Motinos Liepsnos atstove, galiu jus užtikrinti, kad nėra visiškai jokių dalykų fizinėje, materialioje visatoje, apie kuriuos aš nežinočiau. Mano mylimieji, žinau kiekvieną šio pasaulio aspektą. Todėl, mano mylimieji, žinau visas įmanomas problemas, su kuriomis Žemėje esantis žmogus kada nors galėtų susidurti. Ir todėl, su šiomis žiniomis, galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad nėra nė vienos vienintelės problemos Žemėje, kuri neturėtų sprendimo.

Mano mylimieji, nesvarbu, kokia neįveikiama gali atrodyti jūsų situacija šią akimirką. Išeitis yra, o tiksliau, mano mylimieji, yra kelias aukštyn. Nesvarbu, kokią didelę klaidą būtumėte padarę praeityje, kokie netobuli ar netyri galite jaustis. Nėra absoliučiai jokių sąlygų Žemėje, virš kurių negalėtumėte pakilti, kurių negalėtumėte nuskaistinti. Mano mylimieji, kaip galiu tai sakyti? Galiu tai sakyti, nes žinau kai ką apie materialų pasaulį, ko jūsų nemokė mokykloje, ko jūsų nemokė net ir bažnyčioje.

Nes, mano mylimieji, šiame pasaulyje yra jėgų, kurios nenori, kad žinotumėte tiesą, kurią jums dabar pasakysiu. Matote, mano mylimieji, galite nusileisti į savo vietinį nuotėkų valymo įrenginį ir stebėti purviniausią, kokį tik galite įsivaizduoti vandenį, atitekantį į šį įrenginį. Jis gali būti užterštas chemikalais, žmonių išmatomis ir visokiausiais dvokiančiais dalykais. Tačiau, mano mylimieji, jeigu pasemtumėte puodą šio vandens, užstatytumėte jį ant viryklės ir jį užvirtumėte, kas tuomet nutiktų? Na, mano mylimieji, vanduo pavirstų garais, argi ne taip? Ir vanduo tuomet pakiltų virš puodo ir vanduo paliktų visus netyrumus už savęs. Ir jis tuomet įgytų visiškai naują formą, tyroms vandenilio ir deguonies molekulėms suformuojant garus, kurie yra nematomi žmonių akims – ir vis dėlto, jie gali būti sukondensuoti atgal į vandens lašus, kurie dabar tapo tyri. Tiesą sakant, jie tapo tokie tyri, kad ankstesnė užterštumo būsena paprasčiausiai nebeegzistuoja. Tarsi puode buvęs vanduo nebeegzistuotų. Ir jis iš tiesų nebeegzistuoja, kadangi buvo perkeistas į tyrą būseną, į tyrą vandens būseną, kurioje buvo, prieš prasidedant teršimui.

Taigi, mano mylimieji, tiesa, kurią noriu, kad suprastumėte, yra ta, jog viskas materialiame pasaulyje yra sukurta iš vienos bazinės substancijos, iš to, ką vadinu Materijos Šviesa, Motinos šviesa. Tai nėra sunku suprasti, mano mylimieji, kai suvokiate, ką jums sako mokslas, tai yra, kad visa materija, kurią aplink save matote, yra sudaryta iš mažesnių statybinių blokų, vadinamų molekulėmis. O šios yra sudarytos iš dar mažesnių blokų, vadinamų atomais. Tačiau net ir atomai yra sukurti iš dar mažesnių dalelių, vadinamų subatominėmis dalelėmis. Tačiau, mano mylimieji, net ir dalelės yra sukurtos iš dar subtilesnės substancijos, iš energijos, kuri yra vadinama „šviesa.“

Tad matote, mano mylimieji, net ir šiuolaikinis mokslas atrado realybę, jog gyvenate visatoje, kurioje viskas yra šviesa. Ir todėl, kai susiejate tai su Jono evangelijoje pateiktu teiginiu, kad „be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta,“ matote, kad viskas šiame pasaulyje yra sukurta iš Dievo šviesos, Materijos šviesos, kuri prisiėmė formą. Tačiau, mano mylimieji, forma, kurią prisiima Materijos šviesa, tėra tik laikinas pasireiškimas, kuris nepakeičia fundamentalių šviesos savybių. Tai iš tiesų, mano mylimieji, yra panašu į baltą šviesą, kuri šviečia per kino projektorių – ir kurią nudažo kino juostoje esantys vaizdai. Tačiau šviesa ir toliau išlieka šviesa. Ir jeigu pašalintumėte kino juostą, vėl matytumėte ekraną apšviečiančią tyrą baltą šviesą.

Ir todėl matote, mano mylimieji, be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Be Dievo šviesos nieko nėra sukurta, kas yra sukurta. Ir galiu jus užtikrinti, kad jūs buvote sukurti, ir todėl esate sukurti iš šviesos. O tai reiškia, kad esate šviesos būtybė, dvasinė būtybė. Nesate mirtinga žmogiška būtybė. Nebuvote sukurti mirtingais nusidėjėliais, kurie nieko daugiau nesugeba kaip tik nusidėti. Ir jūs taip pat nesate aukštus protavimo gebėjimus įgijusi beždžionė. Ir jūsų mintys nėra vien jūsų fizinėse smegenyse vykstančių procesų pasekmė.

Mano mylimieji, jūs esate daugiau nei kūnas, jūs esate daugiau nei ši Žemė, jūs esate daugiau nei visa materiali visata. Jūs turite dvasinę realybę, dvasinį tapatumą, kuris išeina už šio pasaulio ribų. Ir, mano mylimieji, būtent dėl to, kad jis išeina už šio pasaulio ribų, jo niekas negali paveikti, ką būtumėte patyrę ar padarę šiame pasaulyje. Ar suvokiate, mano mylimieji, kad egzistuoja jūsų esybės šerdis, kuri amžinai gyvena dvasinėje karalijoje. Šioje šerdyje yra saugoma jūsų tapatumo matrica, jūsų individualumo Dievuje matrica. Ir jos nesunaikino, ir nepakeitė, ir netgi neuždengė niekas, ką patyrėte materialiame pasaulyje.

Taigi, mano mylimieji, nors jūs galite jautis prislėgti arba galite jaustis įstrigę savo dabartinėje situacijoje, galiu jus užtikrinti, kad egzistuoja aukštesnė jūsų esybės dalis, kurios jūsų dabartinė situacija nė kiek nėra paveikusi. Mano mylimieji, žinau, kad nesugebate to matyti, būdami dabartinėje savo sąmonės būsenoje. Ir būtent dėl to aš atėjau, kaip jūsų dvasinė motina, kad papasakočiau jums šią realybę, išeinančią už jūsų dabartinio matymo ribų. Nes, mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, kad pažįstu jus labai artimai. Pažįstu jus asmeniškai. Žinau, kas jūs esate. Žinau aukštesnę jūsų esybės realybę. Ir nuo pat jūsų pirmojo nusileidimo į tankias materialios karalijos energijas, laikiau tyrą viziją dėl jūsų. Nes aš matau jūsų tikrąją realybę. Matau jūsų tikrąjį tapatumą. Ir matau jūsų aukščiausią potencialą, ką galite įkūnyti šiame pasaulyje.

Tad matote, mano mylimieji, už jūsų dabartinės situacijos egzistuoja gilesnė realybė. Ir jeigu galėtumėte – bent akimirkai – susijungti su šia realybe, įgytumėte visiškai naują perspektyvą į savo dabartinę situaciją. Nes, mano mylimieji, argi nėra taip, kaip sakiau, kad priežastis, dėl kurios jaučiatės prislėgti savo dabartinėje situacijoje, yra ta, kad nematote išeities. Nematote sprendimo savo problemoms. Nematote, kaip galėtumėte tapti tyri ir atsikratyti savo praeities klaidų.

Tačiau, mano mylimieji, priežastis, dėl kurios nematote išeities, yra ta, kad nematote to, kas esate. Nes, jeigu galėtumėte matyti, kas tokie iš tiesų esate, tuomet žinotumėte, jog esate daug daugiau nei jūsų dabartinė situacija. Ir todėl, išeitis iš tiesų egzistuoja, ir išeitis yra atkurti ryšį tikrąja dvasine esybe, kuria jūs esate. Ir, mano mylimieji, kas tai yra, kas gali atkurti ryšį su jūsų dvasine esybe, kurią mes vadiname jūsų AŠ ESU Esatimi? Na, mano mylimieji, mūsų esybės šerdis yra tai, kas sąmoningai suvokia mūsų pačių egzistavimą čia, šioje materialioje visatoje. Šią jūsų esybės dalį mėgstu vadinti Sąmoninguoju AŠ. Ir daviau daug išsamesnius mokymus apie tai knygoje, kurią paruošiau jūsų naudojimui ir jūsų laisvei.

Tačiau, mano mylimieji, suvoksite, kad turite Sąmoningąjį AŠ, jei tiesiog pamąstysite apie faktą, kad esate sąmoningi. Tai neturėtų būti sunku. Nes, mano mylimieji, jeigu nebūtumėte sąmoningi – jeigu sąmoningai savęs nesuvoktumėte, jeigu neturėtumėte savimonės – tai kaip tuomet jums būtų įmanoma kentėti dėl savo dabartinės situacijos? Matote, mano mylimieji, logika yra labai paprasta. Jus slegia našta, jūs kenčiate, ir visiškai sąmoningai suvokiate faktą, kad kenčiate. Na, mano mylimieji, jau pats faktas, kad sąmoningai suvokiate savo kančias, reiškia, jog egzistuoja jūsų dalis, kuri suvokia save. Ir būtent šią jūsų dalį aš vadinu Sąmoninguoju AŠ. Ir dalykas, kurį jums reikia suprasti, mano mylimieji, yra tai, kad jūsų Sąmoningasis AŠ yra daugiau nei jūsų dabartinė situacija, yra daugiau nei jūsų išorinis protas, yra daugiau nei jūsų dabartinis tapatumo jausmas.

Matote, mano mylimieji, jūsų Sąmoningasis AŠ yra jūsų dvasinės Esybės tąsa. O jūsų dvasinė Esybė, jūsų AŠ ESU Esatis, yra paties Kūrėjo, paties Dievo Esybės tąsa. Ir todėl, jūsų Sąmoningasis AŠ taip pat yra už šio pasaulio ribų. Tačiau matote, mano mylimieji, jūsų Sąmoningasis AŠ buvo sukurtas nusileisti į materialų pasaulį ir patirti šį pasaulį, ir padėti bendrakurti šį pasaulį, galiausiai įkūnijant Dievo karalystę Žemėje. Žinau, kad pamiršote šį tikslą. Žinau, kad pamiršote šį tikrąjį tapatumą. Ir būtent dėl to ateinu jums to priminti. Nes, mano mylimieji, vienintelis tikras savivertės šaltinis yra savęs pažinimas, suvokimas, kas tokie iš tiesų esate.

Nes, mano mylimieji, ar dabar jau suvokiate paprastą, tačiau didžiai logišką realybę, kad, jeigu norite susikurti tikrą savivertės jausmą, tokios savivertės, kurios negalėtų pažeisti šiame pasaulyje egzistuojančios sąlygos, tuomet jums reikia susikurti savivertę, kuri išeitų už šio pasaulio ribų. Ir kaip galite susikurti šį savivertės jausmą? Na, mano mylimieji, tai galite padaryti, tik atkurdami ryšį su aukštesniąja esybe, kuria esate, su realybe, kad esate dvasinė būtybė, išgyvenanti materialius patyrimus. Jūs nesate, kaip yra sakoma, materiali būtybė, mėginanti išgyventi dvasinį patyrimą. Jūs jau esate dvasinė būtybė. Tad jums nereikia tapti kažkuo, kuo nesate. Jums tereikia suvokti, kas tokie jūs jau esate. Ak, mano mylimieji, tačiau tam, kad galėtumėte suvokti tai, kas esate, pirmiausia jums reikia suvokti, kad dabartinis jūsų tapatumo jausmas – mirtingos žmogiškos būtybės tapatumas – iš tiesų yra netikras, yra ne kas kita kaip iliuzija.

Taigi, mano mylimieji, jūsų dabartinis tapatumo jausmas iš tiesų yra tarsi užterštas vanduo, tekantis į nuotėkų valymo įrenginį. Per šį gyvenimą, ir ne tik per jį, bet ir per daugelį gyvenimų, tyras jūsų sąmonės vanduo buvo užterštas įvairiausiais dvokiančiais ir nešvariais dalykais, kurie įkrito į jūsų sąmonės srautą. Todėl jūsų proto vandenys pasidarė tokie drumzlini, kad nebesugebate per juos pažvelgti į gilesnes savo esybės dalis. Todėl jūs tematote paviršių, kuriame sūkuriais sukasi purvas ir drumzlės. Tačiau, mano mylimieji, jūsų sąmonės vanduo vis dar tebėra tyras vanduo. Ir išvalę jį nuo visų jame susikaupusių netyrumų, galėsite aiškiai pamatyti, kas iš tiesų esate.

Taigi, mano mylimieji, jums tereikia laikytis Arkangelo Mykolo priesako – žingsniuoti mažais įtikinamais žingsneliais į priekį, ir tuomet jūs iš tiesų pakilsite virš savo dabartinės būsenos, savo dabartinių aplinkybių, savo dabartinės sąmonės būsenos. Nes matote, mano mylimieji, štai kokia yra dar viena realybė, kurios jūsų nemokė šio pasaulio jėgos. Realybė yra tokia, kad viskas jūsų išorinėje situacijoje yra sukurta iš Materijos šviesos, prisiėmusios tam tikrą formą. Tačiau, mano mylimieji, ši forma nebuvo sukurta jūsų išorėje esančių sąlygų, jos nesukūrė nei blogas likimas, nei nesėkmės ir netgi ne bloga karma. Ją nulėmė jūsų prote saugomi įvaizdžiai ir įsitikinimai.

Kaip sakiau anksčiau, tyras jūsų sąmonės srautas yra tarsi balta šviesa kino projektoriuje. O jūsų prote saugomi įsitikinimai ir įvaizdžiai, ir iliuzijos, net ir pasąmonės lygmenyse, yra tarsi kino juosta kino projektoriuje. Tad tai, kas yra projektuojama ant jūsų sąmoningo proto ekrano ir jūsų išorinės materialios situacijos ekrano tiesiog yra jūsų prote saugomos kino juostos paveikslėlių atvaizdai. Ir todėl, mano mylimieji, priežastis, dėl kurios jaučiatės suparalyžiuoti, priežastis, dėl kurios jaučiatės tarsi niekada nebegalėsite būti išgydyti ar nebegalėsite susigrąžinti savo savivertės – tarsi niekada nebegalėsite susigrąžinti savo nekaltumo – yra ta, kad buvote užprogramuoti šio pasaulio netikrų mokytojų, net ir jūsų dabartinės visuomenės institucijų, tikėti, jog pasaulis veikia priešingu būdu nei jis iš tiesų veikia.

Matote, mano mylimieji, tai tiesiog nėra tiesa, kad jūsų proto būsena yra jūsų išorinių aplinkybių padarinys. Realybė yra tokia, kad jūsų išorinės aplinkybės yra jūsų proto būsenos padarinys. Todėl, mano mylimieji, viena iš pačių klastingiausių žmonijai primestų iliuzijų yra iliuzija, kad, tik pasikeitus jūsų išorinėms aplinkybėms, galės pasikeisti jūsų sąmonės būsena. Ar nematote, mano mylimieji, kad nuo pat ankstyviausios vaikystės buvote programuojami tikėti šiuo labai subtiliu melu, ir tai darė jums gero linkintys žmonės – jūsų tėvai, jūsų mokytojai, jūsų visuomenės autoritetai? Šis subtilus melas sako, jog, norėdami būti laimingi, privalote turėti išpildytas tam tikras išorines sąlygas. Kai kurios iš šių sąlygų gali būti tai, kad jums yra reikalingi tam tikri materialūs dalykai. Ir, žinoma, galite matyti, mano mylimieji, kad taip yra dėlto, kad kažkas nori jums kažką parduoti. Kitos sąlygos gali būti tai, kad turite gyventi tam tikroje visuomenėje. Ir vėlgi, kažkas nori jums parduoti politinę tikėjimo sistemą. Galbūt netgi buvote programuojami tikėti, kad privalote būti tam tikros religijos nariais ir išpildyti tam tikrus išorinius tos religijos apibrėžtus reikalavimus. Tačiau vėlgi, mano mylimieji, privalau jums pasakyti tiesą, kad – vėlgi – kažkas mėgina jums kažką parduoti, mėgina jums parduoti religinę tikėjimo sistemą.

Tad matote, mano mylimieji, šiame pasaulyje egzistuoja jėgos, kurios nori jus kontroliuoti, ir jos tai daro, užprogramuodamos jus patikėti subtiliu melu, kad negalėsite būti savo proto valdovu, kol nekontroliuosite savo išorinių aplinkybių. Ir, mano mylimieji, būtent šis labai subtilus įsitikinimas atvedė jus į jūsų dabartinę krizę – įstumdamas jus į šį regimai užburtą ratą, į situaciją, iš kurios jums atrodo neįmanoma ištrūkti.

Nes matote, mano mylimieji, jūs mėginate statyti vežimą priešais arklį – mėginate išspręsti problemą tokiu būdu, kuris niekada negalės atvesti prie tikro sprendimo. Nes, mano mylimieji, jūsų išorinės aplinkybės niekada nepadarys jūsų laimingais. Kodėl taip yra, mano mylimieji? Taip yra dėl to, kad laimė, proto ramybė, savivertė yra vidinės sąlygos. Tai yra jausmai, tai yra proto būsena, argi ne taip?

Tad matote, mano mylimieji, nėra visiškai jokios logikos sakyti, kad jūsų vidinė būsena yra jūsų išorinių aplinkybių padarinys. Tai yra labai subtilus melas, mano mylimieji, skleidžiamas tų, kurie nori jus kontroliuoti iš išorės. Nes jie žino, kad, jei tik jiems pavyktų jus įtikinti šiuo melu, jie tuomet galėtų kontroliuoti jūsų vidines aplinkybes, kontroliuodami jūsų išorines aplinkybes. Ir, žinoma, šiame pasaulyje yra daug jėgų, kurios tam tikru laipsniu kontroliuoja jūsų išorines aplinkybes. Tad, jeigu tikėsite, kad jūsų išorinės aplinkybės kontroliuoja jūsų vidines aplinkybes, na tai tuomet, mano mylimieji, šio pasaulio jėgos, šio pasaulio princas galės jus kontroliuoti. Nes šio pasaulio princas ateis ir atras jumyse kažką, kuo naudodamasis galės jus kontroliuoti. Ir tas kažkas būtent ir yra šis pamatinis tikėjimas, kad jūsų vidinės sąlygos yra išorinių sąlygų padarinys.

Tad matote, mano mylimieji, rūsti realybė – kaip taip pat paaiškino arkangelas Mykolas – yra tokia, kad viskas materialiame pasaulyje yra tam tikrų proto įvaizdžių padarinys, kurie yra projektuojami ant Materijos šviesos ir tuo būdu priverčia Materijos šviesą prisiimti tam tikrą formą. Ir todėl visos jūsų išorinės aplinkybės yra gimusios iš jūsų asmeniniame prote ir kolektyvinėje žmonijos sąmonėje saugomų įvaizdžių – tiek, kiek esate leidę savo asmeniniam protui tapti atviru kolektyviniam protui.

Matote, mano mylimieji, į jūsų auros lauką iš išorės įsiveržusios jėgos ir energijos iš dalies ateina iš masinės sąmonės, kolektyvinės žmonijos sąmonės. Tačiau kartu su šiomis jėgomis ir energijomis ateina įvaizdžiai ir įsitikinimai, ant kurių jie yra paremti, įvaizdžiai, iš kurių jie yra gimę. Tad matote, kai esate atviri masinei sąmonei, kolektyviniam protui, jūs tuomet priimate šiuos įvaizdžius ir esate taip stipriai užgulami tamsos jėgų ir jūsų pačių ego skleidžiamų energijų, subtilių melų ir argumentų, kad patikite šiais įvaizdžiais ir priimate juos kaip tikrus, kaip nekintančius, kaip neišvengiamus.

Tad prisiimate juos į savo protą ir tuomet – kai šviesa šviečia per jūsų proto kino juostą – ji yra nuspalvinama būtent šių įvaizdžių. Tad projektuojate ant šviesos ekrano, ant Materijos šviesos įvaizdžius, kurie yra iliuzijos, įvaizdžius, kurie tegali kelti jums kančias. Taigi, mano mylimieji, yra neišvengiama, kad, praėjus kuriam laikui, šie įvaizdžiai materializuosis materialiomis, fizinėmis, išorinėmis aplinkybėmis, kurių negalėsite ignoruoti ir iš kurių regimai negalėsite ištrūkti.

Tačiau, mano mylimieji, atėjau jums pasakyti absoliučią tiesą, kad, jeigu pasistengsite, jeigu dėsite sąmoningas ir ryžtingas pastangas išvalyti savo energetinį lauką, išvalyti savo protą – net ir savo proto pasąmonės lygmenis – nuo visos netikrovės, na tai tuomet, mano mylimieji, jūs iš tiesų pakeisite savo išorinę situaciją. Įveiksite savo dabartinę krizę ir pradėsite aiškiai matyti per savo sąmonės srautą. Kol išvysite pačias giliausias savo esybės gelmes ir iš tiesų patirsite – ne kaip teorines intelektualias žinias, bet patirsite tikrą, intuityvią, mistinę patirtį – kad esate daugiau nei jūsų išorinis tapatumas, daugiau nei išorinis aš, daugiau negu ego, daugiau nei šis pasaulis. Jūs esate dvasinė būtybė. Jūs turite realybę Dievuje. Ir todėl, mano mylimieji, turite aukščiausią įmanomą vertę – absoliutų žinojimą, kad esate Dievo tąsa. Jūs esate Dievo individualizacija. Ir, mano mylimieji, argi nėra taip, kad Dievas yra be galo vertingas, kad jis turi begalinę vertę?

Taigi, mano mylimieji, kai suvoksite, kad esate Dievo begalinės Esybės tąsa, ir todėl iš tiesų esate Dievo begalinė Esybė, materializuota specifiniame tapatume – tuomet, mano mylimieji, žinosite – suvoksite, patirsite – savo begalinį vertingumą, paremtą žinojimu to, ką žinojo Jėzus, ką Jėzus patyrė sakydamas: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Ak, mano mylimieji, nėra aukštesnio jausmo, nėra didesnės patirties Žemėje nei suvokti, kas jūs iš tiesų tokie esate Dievuje.

Mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, jog kad ir kokius malonumus arba patirtis būtumėte patyrę šioje Žemėje, niekas negali prilygti vienovės su jūsų Aukštesniąja Esybe jausmui, vienovės su jūsų Kūrėjo realybe jausmui. Tai yra jausmas, kurio išorinis protas nepajėgia įsivaizduoti. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad, jeigu nepaliausite judėti tolyn nuo tamsos, kiekvieną dieną žengdami po mažą žingsnelį į priekį, tuomet galiausiai patirsite persilaužimą ir pagausite šios aukščiausios savivertės patyrimo akimirką. Ir tuomet žinosite, jog kad ir kokias klaidas būtumėte padarę, ar kad ir kokias patirtis būtumėte išgyvenę – kad ir kokios degraduojančios, nežmoniškos arba žeminančios jos būtų buvusios – visa tai, mano mylimieji, nėra tikrosios jūsų esybės dalis. Tai tėra laikinos iliuzijos, miražai, kurie yra ne kas kita kaip mirgantys paveikslėliai tolumoje.

Tad, kai žinote ir patiriate, jog esate daugiau negu tai, na tai tuomet, mano mylimieji, tuomet galite visa tai paleisti. Ir užtikrintu jus, kad tą akimirką – kai patirsite to, kas esate realybę, realybę, kuri AŠ ESU – na tai tuomet galėsite pilnai sau atleisti. Galėsite pilnai atleisti visiems žmonėms, su kuriais buvote susisaistę, visiems žmonėms, kuriuos galėjote būti sužeidę, visiems žmonėms, kurie galėjo būti sužeidę jus. Galėsite atleisti sau, galėsite atleisti jiems, galėsite atleisti Dievui, netgi galėsite atleisti Materijos šviesai už tai, kad vertė jus patirti apribojimus ir kančias.

Mano mylimieji, jeigu nesiliausite judėti į priekį, pasieksite tą visiško paleidimo tašką – visiško atleidimo, visiško atsidavimo – kuomet atiduosite mirtingą tapatumo jausmą – leisite jam mirti, ir tuomet įsiliesite į aukštesnę realybę, kuria jūs esate. Ir suvoksite, kad esate ši aukštesnioji esybė, visada buvote šia aukštesniąja esybe, ir galite sugrįžti į šios aukštesniosios esybės realybės patyrimą, netgi vis dar tebebūdami fiziniame kūne. Tik dabar jūs būsite transformuoti, ir nebesitapatinsite su savo kūnu ar su savo išorinėmis aplinkybėmis, kadangi žinosite, patirsite, jog esate daugiau.

Ak, mano mylimieji, tai yra didžiausias džiaugsmas, didžiausia laisvė, didžiausia laimė, didžiausias pasitikėjimas savo jėgomis, didžiausia savivertė, kokią tik gali patirti savimonę turinti būtybė. Ir, mano mylimieji, atėjau jums pasakyti ir parodyti, kad ši patirtis yra įmanoma ir jums. Kodėl ji yra įmanoma? Ji yra įmanoma todėl, kad esate save suvokianti būtybė. Ir todėl turite potencialą pasiekti aukštesnį sąmoningumą nei turite dabar, ir dar labiau įsisąmoninti aukštesnį aš už tą aš, kuriuo save šiuo metu laikote. Ar suprantate, mano mylimieji, ką sakau? Ar suvokiate čia egzistuojančią gilesnę realybę? Jau vien šis faktas, kad kenčiate ribotame savasties jausme, įrodo, kad galite išplėsti savo savasties jausmą, galite išplėsti savo sąmonę ir tapti daugiau nei esate šiuo metu – priimdami, susiliedami su aukštesniuoju aš, kuriuo jūs jau esate.

Tad, mano mylimieji, net jeigu dar negalite pilnai šito priimti savo išoriniu protu, prašau jūsų tik vieno dalyko – noro BANDYTI. Pasiryžkite ir dėkite pastangas judėti link šio vidinio suvokimo taško, kuriame suvoktumėte tai, kas esate. Taigi, mano mylimieji, kai būsite sukalbėję Arkangelo Mykolo rožinį ir būsite išklausę diktavimą iki šio taško, kuomet pajusite, kad jau esate susigrąžinę tam tikrą savo gyvenimo kontrolę, na tai tuomet, mano mylimieji, naudokitės programa, kurią aš sukūriau, klausykite šio diktavimo ir kalbėkite juo paremtą rožinį, savivertės įgijimo rožinį. Jeigu darysite tai bent trisdešimt tris dienas, tuomet pajusite skirtumą. O tuomet, toliau tęskite šią programą, bet dabar kalbėkite Arkangelo Mykolo rožinį vieną dieną, o mano rožinį sekančią dieną, kaitydami Alfa ir Omega Dievo aspektų vibracijas.

Ir jeigu, mano mylimieji, darysite tai tol, kol pajausite vidinį impulsą studijuoti kitus mokymus – kalbėti kitus rožinius iš tų daugybės, kuriuos jums paruošiau – na tai tuomet iš tiesų apgręšite savo gyvenimą aplinkui. Ir patirsite, kad jūsų gyvenimas yra tapęs aukštyn kylančia spirale. Ir kai būsite tai patyrę, galėsite – jei tik norėsite tai padaryti – sąmoningai visam laikui paversti gyvenimą aukštyn kylančia spirale. Ir kai būsite pavertę savo gyvenimą aukštyn kylančia spirale, bus tik laiko klausimas, kol prasilaušite į vidinę to, kas iš tiesų esate, realybę.

Ak, mano mylimieji, tai iš tiesų yra jums įmanoma, ir aš laikysiu tą tyrą viziją dėl jūsų, kaip laikiau ją Jėzui kiekvieną dieną iki pat tos dienos, kai jis įkūnijo savo Kristiškumą ir buvo visam laikui prikeltas į aukštesnį savasties jausmą. Tad, kalbėkite rožinius, tačiau taip pat nepamirškite kiekvieną dieną išsakyti paprastą kreipimąsi į mane, arba tiesiog pasakykite: „O Motina Marija, parodyk man tyrą mano tikrojo aš viziją, kiek ją šiuo metu gebu suvokti.“

Mano mylimieji, jeigu išsakysite šį prašymą, parodysiu jums tai, ką sugebate matyti, ką esate pasiruošę matyti. Ir galiu jus užtikrinti, kad jūs ir aš – kartu su Arkangelu Mykolu, su jūsų Kristaus AŠ ir kitais pakylėtaisiais mokytojais – iš tiesų galėsime nueiti visą kelią namo – kol kiekviena mūsų esybės dalis bus pasiekusi vienovę su aukštesniąja Esybe, kuria mes visi esame. Nes matote, mano mylimieji, dvasinėje karalijoje mes žinome realybę, kad visa gyvybė yra viena, nes visa gyvybė yra Dievas.

Taigi, mano mylimieji, būkite užsklęsti begalinėje meilėje, begaliniame puoselėjime ir begalinėje savo Dangiškosios Motinos širdies paguodoje, kuri visa yra perpildyta nepaprastai asmeniška meile jums, visas šio materialaus pasaulio ribas peržengiančia meile. Ir šią meilę galite patirti čia ir dabar, jei tik ryšitės pažvelgti už išorinių sąlygų ir priimsite meilę, kuri AŠ ESU, besąlyginę meilę, kuri AŠ ESU, besąlyginę meilę, kurią jums jaučiu. Nes, mano mylimieji, kai mano meilė yra besąlyginė, jums nereikia išpildyti jokių sąlygų Žemėje, kad galėtumėte gauti šią meilę, argi ne taip? Tad pamirškite visas sąlygas ir priimkite, kad aš myliu jus, kad Arkangelas Mykolas myli jus, kad jūsų AŠ ESU Esatis myli jus, kad jūsų Kristaus AŠ myli jus, kad Jėzus myli jus ir kad jūsų Kūrėjas myli jus, visada jus mylėjo ir visada jus mylės.

Būkite užsklęsti, mano mylimieji, begalinėje meilėje, kuri AŠ ESU, begalinėje meilėje, kuri esate jūs.

Versta iš www.transcendecetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels