Duodu jums įrankius dvasinei krizei įveikti

Žinia nuo Arkangelo Mykolo.

 

Arkangelas Mykolas AŠ ESU, ir AŠ ESU Viešpaties Esatis, galinti atlaikyti bet kokių jėgų Žemėje puolimą. Tad ateinu su ypatinga malone Žemės žmonėms, tiems, kuriuos slegia negatyvios masinės sąmonės energijos, kuriuos slegia jų pačių praeities momentumai, ir kuriuos slegia tamsos jėgos, gyvenančios šioje planetoje daugybę amžių.

Jūs esate tie, kurie žinote atsidūrę dvasinėje krizėje, nes pasiekėte tašką, kuomet esate pasirengę pripažinti, kad jus puola išorinės jėgos, kurių regimai nepajėgiate suvaldyti. Todėl žengėte žingsnį, kurio didžioji žmonijos dalis nenorėjo žengti, nes nenori pripažinti, kad šios jėgos iš tiesų egzistuoja pasaulyje.

Todėl, mano mylimieji, mano rūpestis su šiuo diktavimu yra padėti tiems, kuriems įmanoma padėti – nes jie yra pasirengę pripažinti, kad turi problemą, kad juos puola jėgos, kurių jie nesugeba suvaldyti. Ir todėl ateinu jums suteikti savo pagalbą, duodamas jums dalį savo momentumo, kuris AŠ ESU, suteikdamas Dievo Valios momentumą, Dievo apsaugos momentumą.

Tačiau, mano mylimieji, man reikia, kad suvoktumėte arkangelo realybę, nes turiu jums pasakyti, kad, nepaisant to, kaip angelai ir arkangelai buvo vaizduojami įvairiose religijose, turiu jus užtikrinti, kad aš, Arkangelas Mykolas, nesu įsitraukęs į dualistinę kovą su velniu ir demonais, su tamsos jėgomis. Nes aš nesu dualizme, AŠ ESU aukščiau dualistinės sąmonės, ir būtent dėl to arkangelo galia yra stipresnė už bet kokią jėgą Žemėje. Ir todėl jokia jėga Žemėje negali prieš mus atsilaikyti, kai išreiškiame savo Esybę pilna galia, kuria esame.

Tai kodėl tuomet, mano mylimieji, mes tiesiog neapreiškiame savo Esybės ir nenušluojame visos tamsos nuo Žemės? Todėl, kad egzistuoja Laisva Valia, kuri sako, kad žmonės, kurie yra fiziniame įsikūnijime Žemėje, yra tie, kurie sprendžia, kam yra leidžiama pasilikti Žemėje, ir kam yra leidžiama apsireikšti Žemėje Šviesos pavidalu.

Jūs, mano mylimieji, susiduriate su dvasine krize. Jaučiatės neturintys galios, jaučiatės suparalyžiuoti, jaučiatės puolami ir prislėgti naštos ir jėgų, prieš kurias negalite atsilaikyti savo išorinio proto ir esybės turima galia. Ir nors gali būti, kad šiuo metu taip ir yra, privalau jums pasakyti, kad visa tai yra iliuzija. O šios iliuzijos esmė yra ta, kad JŪS esate tas, kuris privalo kontroliuoti savo energetinį lauką.

Mano mylimieji, esminis skirtumas tarp arkangelo ir tamsos jėgų yra šis: Aš nepažeisiu jūsų laisvos valios, kai tuo tarpu tamsos jėgos IŠ TIESŲ pažeis jūsų laisvą valią. Tačiau matote, mano mylimieji, jos jūsų laisvą valią gali pažeisti tiktai tiek, kiek jūs, naudodamiesi savo laisva valia, leisite joms tai daryti. Štai kodėl, mano mylimieji, negaliu įžengti į jūsų energetinį lauką ir ištremti tamsos iš jūsų Esybės – turiu būti pakviestas. Tačiau pakviestas turiu būti ypatingu būdu, kuomet jūs suprastumėte, kad tai jūs esate tas, kuris turi pasirinkti paleisti tamsą, ir tik tuomet mano Esatis galės ją sudeginti.

Ar suvokiate, mano mylimieji, ką tai iš tiesų reiškia? Yra daug būdų, kuriais galite prisikviesti tamsos jėgas į savo esybę, ir daugelis šių būdų jums net nėra žinomi, nes šis pasaulis yra taip stipriai persigėręs subtiliais žaltiškais melais, kad daugelis žmonių prisikviečia tamsos jėgas į savo esybę nežinodami, ką daro. Tačiau turiu jums pasakyti, kad visais atvejais visada kažkur būna padarytas sprendimas, ir negalėsite galutinai išsilaisvinti nuo tamsos, kol nepanaikinsite šio sprendimo, kuris leido joms įeiti ir leidžia joms pasilikti.

Tad matote, mano mylimieji, jūs privalote norėti pabusti – turite norėti pakilti aukščiau – galiausiai pasiekdami tašką, kuomet sugebėsite prisiimti visišką ir galutinę atsakomybę už save, už savo esybę, už savo kelią gyvenime, net ir už savo pačių išganymą. Nes matote, mano mylimieji, tamsos jėgos įeina ne tik per veiklas, kurias jūs aiškiai suvokiate esant tamsiomis, per tokias veiklas kaip narkotikai, piktnaudžiavimas alkoholiu ir per kitas veiklas, kurios yra akivaizdžiai tamsios. Dažnai jos gali įeiti net ir per regimai nekaltas priemones, net ir per religinę veiklą, kuri skleidžia amžinąjį melą, kad jums reikalingas išorinis išganytojas, kad galėtumėte būti išganyti, nes negalite savęs išganyti patys.

Taigi, mano mylimieji, privalote pabusti, privalote prisiimti atsakomybę, ir tik tuomet mano galia ir mano Esatis galės įžengti į jūsų esybę. Nes jeigu to nepadarysite, tuomet mano Esatis jūsų esybėje tik padidins įtampą – nes kovosite ne tik prieš tamsos jėgas, bet dalis jūsų esybės kovos prieš mano Šviesą, nes norės laikytis įsikibusi į tamsą.

Ar suvokiate, mano mylimieji, ką sakau? Jeigu galėtumėte paleisti tamsą – jeigu sąmoningai galėtumėte paleisti iliuzijas, kurios leidžia tamsai pasilikti jūsų esybėje – tuomet mano Esatis galėtų įžengti ir tamsa būtų ištremta. Tačiau, kol nepaleisite, dalis jūsų esybės, dalis jūsų ego laikysis įsikibusi į tamsą, nes tiesa yra tokia, kad jūsų ego jaučiasi patogiai tamsos jėgų apsuptyje, nes jos jam suteikia galią jus valdyti.

Ir todėl, mano mylimieji – aš negaliu – kaip vaizduoja daugelis tradicinių religijų – tiesiog įžengti į jūsų energetinį lauką ir ištremti visą jūsų tamsą, net ir jums išsakius paprastą maldą, kad tai padaryčiau. Iš jūsų pusės privalo atsirasti ryžtas pažvelgti į tai, kodėl iš viso šias jėgas prisikvietėte.

Ir žinau, mano mylimieji, kad, kai jaučiatės iš tiesų slegiami ir jaučiatės iš tiesų suparalyžiuoti, jums beveik neįmanoma net pagalvoti, kad kada nors būtumėte galėję šią tamsą įsileisti savanoriškai į savo esybę. Ir daugeliu atveju, kaip sakiau, tai nebuvo sąmoningas, savanoriškas sprendimas. Tai buvo regimai nekaltas sprendimas, kuri priėmėte, ir vis dėlto sakau jums, kad jeigu nesiryšite sąmoningai pažvelgti į šį sprendimą ir sąmoningai jo nepanaikinsite, tuomet negalėsite galutinai išsilaisvinti.

Dalykas, kurį galiu dėl jūsų padaryti, ir kurį dėl jūsų padarysiu, yra tai, kad jums klausantis šio diktavimo, klausantis jo vėl ir vėl, ir tuo pat metu kalbant mano šiam tikslui sukurtą ypatingą rožinį, apreikšiu savo Esatį jūsų esybėje tiek, kiek sugebėsite pakelti, nenuslysdami į konfliktą, kuris būtų blogesnis nei tai, ką patiriate šiuo metu.

Tad dalykas, kurį jums siūlau, yra laipsniškas kelias, mano mylimieji. Ir šiame kelyje iš jūsų prašau daryti kelis dalykus. Prašau jūsų, šią akimirką, atverti savo širdį ir išsakyti viduje arba garsiai, paprastą maldą, pakviečiant mane į savo esybę ir ištremiant tamsą, kuri jus slegia ir dėl kurios jaučiatės negalintys žengti nė žingsnio aukščiau.

Ir tuomet, mano mylimieji, kai išsakysite šį paprastą prašymą, aš galėsiu materializuoti tam tikrą savo Esybės dalį, kuri leis jums pajusti tam tikrą atokvėpį nuo dabartinės jūsų naštos. Tačiau, mano mylimieji, ši dovana iš mano širdies neveiks, jeigu pasinaudosite šiuo atokvėpiu tam, kad tartumėte: „A, dabar man jau nebereikia rūpintis dėl savo naštos, dabar man jau nebereikia pažvelgti į savo iliuzijas, nes juk dabar staiga jau galiu išgyventi, todėl tiesiog toliau gyvensiu savo gyvenimą taip kaip gyvenau iki šiol.“

Mano mylimieji, tai neveiks, nes pasieksite tokį tašką, kuomet jus ir vėl bus prislėgusi tamsa, ir jūs ir vėl jausitės suparalyžiuoti ir sugniuždyti. Ir todėl man reikia, kad būtumėte išmintingi darbininkai, ir darytumėte tai, ką jums daryti sakė Jėzus – dauginti talentus, kurie jums buvo duoti. Mano mylimieji, tik tuomet, kai dauginsite šiuos talentus, aš galėsiu – pagal Laisvos Valios Įstatymą – duoti jums dar didesnį apsaugos ir atokvėpio kiekį – kai to užsitarnausite savo pasiryžimu nepaliauti kalbėti mano rožinį, nepaliauti klausytis šio diktavimo ir nepaliauti studijuoti mokymus, kuriuos jums reikia studijuoti, kad galėtumėte tapti savo pačių psichikos šeimininku.

Ir mano mylimieji, mokymai, kuriuos jums pirmiausia reikia studijuoti, kad galėtumėte įveikti bet kokią dvasinę krizę, yra nuostabi Motinos Marijos knyga – Kursas į Gausingą Gyvenimą ir knyga Išsigydykite save išvalydami čakras. Tad rekomenduoju šias dvi knygas visiems, kurie susiduria su dvasine krize ir yra pasirengę įdėti darbo, yra pasirengę pažvelgti į rąstą savo akyje, kad šią krizę įveiktų.

Mano mylimieji, kodėl pabrėžiu būtinybę jums kažką daryti? Na tam yra dvi priežastys. Mano mylimieji, tradicinė religija jus vaizduoja pasyviu Malonės iš Dangaus gavėju. Ir todėl buvote užprogramuoti tikėti, kad, jeigu aš iš tiesų esu arkangelas ir turiu visą valdžią Danguje ir Žemėje, tuomet jums turėtų būti įmanoma paprašyti manęs paimti jūsų naštą ir aš tuomet turėčiau akimirksniu įžengti ir padaryti tai dėl jūsų. Tai, mano mylimieji, yra netikra religija, kurią skleidžia tamsos jėgos, turinčios tikslą gauti priėjimą prie jūsų esybės.

Ir čia priėjome antrąją priežastį. Matote, mano mylimieji, būtent šis tikėjimas, kad esate pasyvūs, ir kad patys neturite jokios galios, būtent ir daro jus pažeidžiamą tamsos jėgoms. Tad ar suvokiate, kad, jeigu kažką padaryčiau, kas sustiprintų šį tikėjimą, tai tuo tik sukliudyčiau jums galutinai išsilaisvinti nuo šių tamsos jėgų? Žinoma, aš galėčiau – laikinai – išlaisvinti jus nuo jūsų naštos. Tačiau jūs netapsite visam laikui laisvi nuo šios naštos, kol nepaimsite gyvenimo į savo rankas ir netarsite: „Ne, aš pats turiu būti atsakingas už savo namus, aš turiu būti atsakingas už savo kelią gyvenime. Ir todėl esu pasirengęs pažvelgti į iliuzijas, kuriomis patikėjau, esu pasirengęs pažvelgti į sąlygas, kurias susikūriau, į gyvenimo lūkesčius, kuriuos turiu. Ir todėl privalau ryžtis pamatyti tai, kas netikra, paleisti tai, kas netikra, ir vietoj to priimti Kristaus tiesą, kuri mane išlaisvins nuo netikrovės.“

Ir tai, mano mylimieji, yra skirtumas tarp tikrųjų Dievo atstovų – Pakylėtųjų Mokytojų – ir galybės netikrų mokytojų, egzistuojančių fizinėje plotmėje, emocinėje plotmėje, mentalinėje plotmėje ir netgi žemiausiuose eterinės plotmės lygmenyse. Matote, mano mylimieji, jie visi nori jums sakyti, kad negalite patys savęs išsigelbėti, kad negalite pakilti aukščiau savo pačių galia, ir kad jums jų reikia, nes jie gali kažką dėl jūsų padaryti.

Mano mylimieji, jums nereikia nieko už jūsų pačių Esybės ribų, ir kodėl gi? Todėl, kad Dievo Karalystė yra jumyse, tai reiškia, kad buvote sukurti iš savo Kūrėjo Esybės. Mano mylimieji, skirtumas tarp manęs ir jūsų yra tai, kad aš pakilau iki arkangelo rango, nes ryžausi pripažinti Dievo galią savyje – kad AŠ ESU Dievo Esybės tąsa, AŠ ESU Kūrėjo individualizacija. Ir todėl sugebėjau paleisti atskirties iliuziją, kuri kažkada seniai ir mane buvo privertusi patikėti, jog esu atskirtas nuo Dievo ir atskirtas nuo visos likusios kūrinijos.

Ir tai yra esminė žaltiškos sąmonės iliuzija ir tų, kurie yra puolusioje sąmonėje, tų, kurie nori pavergti visus žmones Žemėje, idant galėtų melžti iš jų šviesą ir energiją. Nes šios tamsiosios būtybės yra netekusios gebėjimo gauti šviesą iš Dievo, nes nesugebėtų pakelti šios šviesos, net nesugebėtų ja pasinaudoti. Ir todėl joms esate reikalingi jūs – kurie vis dar tebegaunate šią šviesą iš Aukščiau – joms reikia, kad iškreiptumėte šią šviesą, idant jos galėtų ją sugerti – kai būsite ją iškreipę negatyviomis emocijomis.

Ar suvokiate, mano mylimieji, jog būtent dėl to šios jėgos jus puola dieną ir naktį, mėgindamos priversti jus nugrimzti į neharmoningą ir nesubalansuotą proto būseną? Štai kodėl jos sukūrė tokią gausybę melų ir iliuzijų, tokią gausybę veiklų Žemėje, kurių vienintelis tikslas yra labai palaipsniui įstumti žmones į tokią sąmonės būseną, kurioje jie būtų dvasiškai prievartaujami, nes būtų praradę auros lauko apsaugą, kuri yra natūrali visiems žmonėms.

Šis laukas buvo išardytas – ir jame buvo sukurta tiek daug skylių, kad tamsos jėgos gali įžengti į jį bet kuriuo paros metu ir užvaldyti jūsų esybę. Ir staiga suvokiate, kad nebekontroliuojate situacijos, kad nebekontroliuojate savo veiksmų, savo emocijų, savo minčių. Net ir jūsų tapatumo jausmas buvo užgrobtas ir nebeatpažįstate savęs – lyginant su tomis akimirkomis, kuomet jaučiatės pakylėti ir ramybėje.

Taigi, mano mylimieji, turite suvokti, kad šiame pasaulyje egzistuoja tam tikros išorinės veiklos, kurios turi vieną vienintelį tikslą – padaryti jus atvirą tamsos jėgoms. Ir turiu jums pasakyti, kad, jeigu manote galintys, kalbėdami mano rožinį, klausydami šio diktavimo ir studijuodami knygas, tuo pat metu užsiimti šiomis veiklomis, tuomet iš tiesų labai klystate, nes tai paprasčiausiai neįmanoma. Nes kaip sakiau, jūsų pastangų padauginimas bus tik jūsų pastangų padauginimas, mano mylimieji.

Ir todėl, jeigu nenorite dėti pastangų, kad išsilaisvintumėte nuo tam tikrų išorinių veiklų, na tai tuomet negaliu jums daugiau padėti. Galiu jums suteikti aiškumą ir ramybę, kurie jums padės išsilaisvinti nuo šių veiklų, tačiau privalau jums pasakyti, kad tai niekada neįvyks automatiškai, nes į savo dabartinę sąmonės būseną patekote savo padarytais pasirinkimais, ir išeisite iš jos tiktai savo padarytais pasirinkimais.

Ar suvokiate tai? Puikiai žinau, kad jūsų ego to nesupranta, tačiau aš nesikreipiu į jūsų ego – kreipiuosi į jūsų Sąmoningąjį AŠ. Ir jeigu dar nežinote, kas yra Sąmoningasis AŠ, tuomet studijuokite Motinos Marijos knygą, idant žinotumėte ir suvoktumėte, kad egzistuoja jūsų esybės dalis, kuri yra tikra, kad dalis jūsų esybės yra Dievo, paties Kūrėjo tąsa. Ir ši jūsų esybės dalis turi gebėjimą pasirinkti kopti aukščiau, turi gebėjimą nuspręsti ir tarti: „Šis išorinis netobulumo ir netikrovės pasireiškimas, šis išorinis disharmonijos ir disbalanso pasireiškimas nėra tikroji esybė, kuri AŠ ESU. Ir todėl aš daugiau tam nebepasiduosiu, nebepasiduosiu iliuzijai, kad mane tai gali valdyti.“

Nes, mano mylimieji, turiu jums pasakyti, kad nėra nė vienos sąlygos šiame pasaulyje, kuri turėtų kažkokią aukščiausią realybę. Kai sakau aukščiausią realybę, turiu omenyje, kad nėra tokios sąlygos šiame pasaulyje, kuri turėtų kažkokią galią jūsų tikrajam aš, Sąmoningajam AŠ, jūsų aukštesniajai esybei. Ir todėl, mano mylimieji, galutinis būdas išsilaisvinti nuo šio pasaulio jėgų, yra suvokti, kad jos nėra tikros – o nebūdamos tikros, negali turėti jokios realios galios jus valdyti.

Niekas, kas netikra negali grasinti tam, kas tikra. Tad koks gi yra raktas netikrovei įveikti? Na tai yra, mano mylimieji, kaip sakėme vėl ir vėl, Kristaus įžvalgumas. Ir aš puikiai suprantu, kad, kol jus slegia ta ar ana energija ir jėga, tol negalite turėti pilno Kristaus įžvalgumo. Tačiau sakau jums, jūsų esybėje egzistuoja realybė, kuri gali žinoti, čia ir dabar, kas yra tikra ir netikra jūsų dabartinėje situacijoje. Galite čia ir dabar žinoti, koks yra sekantis žingsnis, kurį jums reikia žengti, kad įveiktumėte savo dabartinę naštą, kad galėtumėte ištrūkti iš savo dabartinės krizės.

Ir, mano mylimieji, aš dabar kalbu šiai realybei jumyse ir sakau: „Pabuskite ir suvokite, kad esate Dievas – esate Dievo individualizacija! Ir tuomet padarykite pasirinkimą, kurį padarytų Dievas jūsų dabartinėje situacijoje, idant galėtumėte įveikti naštą, kuri atrodo neįveikiama jūsų žmogiškai sąmonei. Ir ji yra neįveikiama jūsų išorinei sąmonei, nes argi Jėzus nesakė, kad žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma?“

Taigi, mano mylimieji, jūsų esybėje gyvena Dievo kibirkštis. Galbūt jūs dar pilnai nesuvokėte šios realybės, ir todėl negalite paleisti Dievo galios iš savo vidaus. Ir būtent dėl to jums duodu šią dovaną, nes siūlausi jums kurį laiką atstovauti Dievo galią. Bet, mano mylimieji, nesupainiokite to su nuodėmių atpirkimu, kuomet žmonės mano, kad Jėzus ateis ir jus išgelbės.

Nes aš, Arkangelas Mykolas, neateisiu ir nė vieno neišgelbėsiu visam laikui. Aš ateisiu tik laikinai, kad jus pakylėčiau, idant įgytumėte laisvę ir ramybę užmegzti ryšį su jumyse pačiuose slypinčia Dievo galia. Ir kad, po kurio laiko, jums mano Esatis nebebūtų reikalinga kaip išorinė Dievo galia, nes būtumėte atradę vidinę Dievo, kuriuo iš tiesų esate, galią.

Tad ar suvokiate, mano mylimieji, kad, kai pasiekiate šį tašką, Dievo galia, tekanti per mane kaip per išorinę būtybę, kurią jūs laikote išorine būtybe, jums tampa nebereikalinga. Kadangi suvokiate, jog vidinėse savo esybės dalyse, esate viena su visais Pakylėtaisiais Mokytojais, su visu Dievo Kūnu. Ir todėl suvokiate, kad Arkangelas Mykolas iš tiesų nėra jūsų išorėje.

Nes aš esu visuotinė Esatis, kurios neįmanoma apriboti laike ir erdvėje, ir todėl aš taip pat esu ir jumyse. Ir kai tai suvokiate, suvokiate, kad tiesiog atstovauju Dievo galią, ir kad ši Dievo galia gali tekėti per jus iš vidaus. Ir štai tuomet esate tapę dvasiškai savarankiški, ir štai tuomet tamsos demonai bėgs nuo jūsų, nes žinos praradę jums savo galią, kaip matėte juos prarandant savo galią Kristui.

Tačiau, mano mylimieji, kad galėtumėte įgyti aukščiausią laisvę, turite būti pasirengę pažvelgti į kiekvieną iliuziją, į kiekvieną žaltišką melą, įslinkusį į jūsų sąmonę, šliaužiojantį pažemiui, šliaužiantį per krūmus ir žolę, ir staiga įžengiantį į jūsų esybę, kai mažiausiai to tikitės. Ir, mano mylimieji, tą iš tiesų galima pasiekti, nes vėlgi, jūs turite Kristaus AŠ, kuris gyvena jumyse. Ir kai užmegsite ryšį su šiuo Kristaus AŠ, galėsite įgyti vidinį suvokimą – kuris dažnai ateis jums beskaitant išorinį mokymą – galėsite įgyti vidinį suvokimą, sakantį: „Tai štai kaip šis išorinis mokymas tinka man šioje dabartinėje mano situacijoje.“

Ir kai esate budrūs, kai klausote šio vidinio paraginimo, galite žengti žingsnį, kuri jus išvestų už išorinio mokymo ribų. Galite žengti žingsnį, kuris būtų specifiškai pritaikytas dabartinei jūsų situacijai ir kuris jums padėtų pakilti laipteliu aukščiau jūsų kelyje ir padėtų pasiekti didesnį laisvės laipsnį nuo tamsos. Ir todėl, palaipsniui jūs galite įveikti šią tamsą.

Nes sakau jums – nors šiuo metų galite jaustis prislėgti – galiu jums pasakyti, kad, jeigu staiga būtumėte visiškai išlaisvinti nuo tamsos, patirtumėte tapatumo krizę. Nes esate taip pripratę prie iliuzijų – net ir tamsos jėgų buvimas gali tapti beveik kaip priklausomybė, kuomet jūsų išorinis protas yra taip stipriai pripratęs prie šių tamsos jėgų ir to, ką jos jums ir per jus daro, kad, nors tai yra nemalonu, jūs negalite jų paleisti.

Ir jeigu norite vaizdingo pavyzdžio, tuomet pažvelkite į žmones, kurie rūko cigaretes. Ir nors jau yra susirgę plaučių vėžiu, jie negali liautis rūkyti. Pažvelkite į žmones, kuriems išsivystė gerklės vėžys ir buvo įstatytas balso stygų aparatas, tačiau jie ir toliau rūko cigaretes per šį aparatą. Pažvelkite į tuos, kuriems buvo pašalintas vienas plautis, bet jie ir toliau nepaliauja rūkyti. Tai, mano mylimieji, yra priklausomybė, kuomet jaučiate, jog jūsų išorinis protas negalėtų išgyventi be tamsos. Tamsa yra taip į jį įsigėrusi, jog yra tapusi jo esybės savastimi, ir jis iš tiesų nesugebėtų išlaikyti tęstinumo ir tapatumo jausmo be jos.

Ir, mano mylimieji, jeigu esate taip stipriai susitapatinę su tamsa, tuomet sakau jums: „Prieš jus yra ilgas kelias, tačiau esu pasirengęs eiti su jumis kiekvieną šio kelio žingsnį – jeigu esate pasirengę daryti vieną mažą žingsnelį po kito. Nesitikiu, kad galėsite pasiekti pilną laisvę per akimirką, per akies mirksnį. Tam gali prireikti dienų, gali prireikti mėnesių, gali prireikti metų, gali prireikti dešimtmečių, o kai kuriems žmonėms tam netgi gali prireikti gyvenimų, tačiau sakau jums, tamsos jėgos laikys jus įstrigusius iliuzijoje, kad to yra per daug, kad jūs to neįveiksite.“

„Bet sakau jums, tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio, tačiau tūkstančio mylių kelionę galite užbaigti tik tuomet, jeigu nepaliaujate daryti vieną mažą žingsnelį po kito. O jeigu čia ir dabar nuspręsite, kad norite būti laisvi nuo šios tamsos, ir jeigu nuspręsite, kad nepaliausite žengti vieną mažą žingsnelį po kito, tuomet galiu jus užtikrinti, kad galiausiai tamsos jėgos praras įtaką jūsų išoriniam protui. Ir suvoksite, kad iš tiesų galite būti laisvi, kad iš tiesų būsite laisvi – jeigu nepaliausite žengti vieną mažą žingsnelį po kito. Ir turiu jums pasakyti, jog kad ir kaip bebūtumėte slegiami, visada galite žengti šį mažą žingsnelį – jei tik turite noro tai daryti.“

Ir todėl, turiu jums dar kartą pasakyti, negaliu padėti tiems iš jūsų, kurie nenori padėti patys sau. Tai neįmanoma, nes laisvos valios įstatymas sako, kad negaliu padėti tiems, kurie nenori priiminėti sprendimų.

Mano mylimieji, jūsų išoriniam protui gali būti sunku suprasti, tačiau, kai žvelgiate į Žemę, ir žvelgiate į šioje planetoje siautėjančią tamsą, turite tik dvi galimybes. Galite sakyti, kad, arba Dievas sukūrė šią tamsą ir leido jai būti Žemėje, arba ji buvo sukurta per Laisvos Valios Įstatymą, kuomet žmonės Žemėje leido šiai tamsai įžengti į šią planetą ir toliau leidžia jai čia būti.

Mano mylimieji, daugiau nėra jokių logiškų paaiškinimų. Ir galiu jus užtikrinti, kad tai nebuvo Dievas, kuris būtų norėjęs tamsos. Nes daugelis žaltiškų įsitikinimų, teigiančių, kad Dievas ir velnias yra dvi priešingybės dualistinėje visumoje, tiesiog yra melas. Ego niekada to nesupras, tačiau Sąmoningasis AŠ gali tai suprasti, kadangi Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą užmegzti ryšį su Dievo realybe ir patirti, jog ji yra aukščiau už dualizmą. Ir todėl, mano mylimieji, jeigu ryšitės žengti vieną mažą žingsnelį po kito, pakilsite savo sąmonėje, kol galiausiai pasieksite tašką, kuomet debesys prasiskirs ir staiga išvysite nedualistinės Dievo realybės blykstelėjimą. Ir tuomet, mano mylimieji, tą akimirką žinosite, kad tai, ką sakau, yra tiesa, nors šiuo metu negalite to žinoti išoriniu savo protu.

Taigi, mano mylimieji, mano programa yra paprasta: šis diktavimas, šis perdavimas, suteikė jums postūmį, kuris jums reikalingas, norint žengti sekantį žingsnį. Tad kai pabaigsite šitai klausyti, kalbėkite mano rožinį. Tuomet dar kartą klausykite diktavimo, ir vėl kalbėkite rožinį. Nesakau, kad darytumėte tai 24 valandas per parą, sakau, darykite tai taip dažnai, kiek jausite esant reikalinga, kol pajusite tikrą atokvėpį, tikrą palengvėjimą, nuo jus šiuo metu slegiančių jėgų ir energijų.

Jeigu iš tiesų esate slegiami, jeigu iš tiesų kabote ant plauko, kaip yra sakoma, tuomet nepaliaukite tai daryti tol, kol pajusite įgiję bent kažkokią kontrolę savo esybei. Nes juk, mano mylimieji, ką gi daugiau veiksite su savo laiku? Toliau tęsite senuosius įpročius, leisdami savo emociniam kūnui ir savo mintims šėlti, nes jie buvo užvaldyti tamsos?

Tai ar ne geriau, tuomet, pasilikti mano Esatyje tiek, kiek jums bus reikalinga, kol pajausite, kad tamsa pakankamai atsitraukė, kad leistų jums priimti kažkokį aiškų sprendimą. Tuomet toliau tęskite savo kasdienį gyvenimą, bet nesiliaukite daryti šios programos, klausydami šio diktavimo ir kalbėdami kiekvieną dieną mano rožinį, tuo pat metu studijuodami mano rekomenduotas knygas.

Mano mylimieji, Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau. Jeigu būsite sąžiningi, pamatysite, kad pasaulyje yra žmonių, kurie nugrimzdo į žemyn traukiantį sūkurį, į savidestrukcijos juodąją skylę. Ir jie tai padarė, nes nenorėjo priiminėti savo savarankiškų sprendimų, nenorėjo padėti patys sau užkopti aukščiau – ir nepaliauti daryti vieną mažą žingsnelį po kito.

Kartais jie tikėdavosi akimirksniu ateinančio palengvėjimo, kitais kartais jie tiesiog nusivildavo arba jiems pasidarydavo nuobodu, arba jie ima abejoti, kad visa tai tikrai suveiks. Sakau jums, mano mylimieji, nusivylimas yra vadinamas aštriausiu ginklu velnio arsenale, ir taip yra ne be priežasties. Nes tamsos jėgos mėgins jus įtraukti į nusivylimą, ir turiu jums pasakyti, kad yra milijonai žmonių, kurie yra priartėję per sprindį iki persilaužimo į aukštesnį sąmonės lygį, tačiau leido kokiai nors abejonei įslinkti į jų protą ir pasidavė nusivylimui paskutinę akimirką, kuomet būtų galėję patirti visiškai naują etapą savo gyvenime.

Tai, mano mylimieji, gali nutikti jums arba tai gali nenutikti jums. Negaliu padaryti, kad tai nutiktų ar nenutiktų, nes rinktis turite jūs. Aš jums galiu duoti įrankį, ką dabar ir padariau. Ir, mano mylimieji, turiu jums pasakyti vieną dalyką – jeigu ryžotės klausyti šio diktavimo, tuomet taip gali būti tik dėl to, kad turite potencialą pakilti aukščiau ir apgręžti savo gyvenimą pozityvia kryptimi. Nes, jeigu nebūtumėte pasiekę šio taško, jeigu būtumėte taip žemai nusileidę, kad būtumėte netekę gebėjimo save kontroliuoti, nebūtumėte norėję klausytis šių žodžių – nes tamsos jėgos jau seniai būtų paskatinusios jus susirasti kokią nors dingstį, dėl kurios turėtumėte išjungti šį labai nemalonų šviesos perdavimą, verčiantį jas taip nemaloniai jaustis, kad jos vos besugeba išbūti jūsų auros lauke, jūsų išoriniam protui klausantis šių žodžių.

Nes iš tiesų, daug daugiau nei žodžiai yra perduodami šiuo diktavimu. Mano mylimieji, mano Esatis iš tiesų yra su jumis, nes ji įžengė į jūsų esybę tiek, kiek jūs leidote, ir tiek, kiek tai galima padaryti, neįstumiant jūsų į nesubalansuotą situaciją. Todėl, mano mylimieji, klausykitės mano žodžių, bet klausykitės ir už šių žodžių, klausykitės vibracijos, kurią atnešu. Klausykitės tikrovės, kad, nors tamsos jėgos, kurios jus slėgė ir kontroliavo, gali atrodyti turinčios galią, aš, Arkangelas Mykolas, nepriimu, kad jos turi man bent menkiausią galią. Ir taip pat nepriimu, kad jos turi bent menkiausią galią jums.

Nors iš tiesų priimu, kad jūs turite laisvą valią. Tačiau dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, kad šiuo metu nedarote visiškai laisvų pasirinkimų. Todėl, kad tamsos jėgos ir jūsų pačių ego kontroliavo jūsų gebėjimą priiminėti sprendimus iki tokio taško, kuomet nesugebate matyti realybės, leidžiančios jums priiminėti laisvus sprendimus.

Todėl galite toliau leisti tamsos jėgoms daryti įtaką jūsų sprendimams, arba galite priimti mano pasiūlymą klausytis mano ryžto ir mano realybės, ir tuo būdu įgyti galią priiminėti savarankiškus sprendimus – susigrąžinant savo galią priiminėti šiuos sprendimus, atrandant kažkokį ramybės elementą, atrandant paguodą, pajuntant, kad priekyje šviečiasi viltis, kad saulė iš tiesų šviečia už tamsių audros debesų, susitelkusių virš jūsų ir jūsų energetinio lauko.

Taigi, ar toliau klausysite demonų ir ego, be paliovos staugiančių savo dainas ir mėginančių jus palaužti? O gal vietoj jų paklausysite arkangelo balso, atėjusio jums pasakyti: „Dievas yra, šis Dievas yra tikras, ir šis Dievas yra visur, įskaitant ir jus. Atraskite Dievą viduje ir priimkite šio Dievo tikrovę, ir priimkite, kad tai yra vienintelė tikrovė ir kad visi pasireiškimai šioje Žemėje iš tiesų tėra tik iliuzijos, neturinčios jokios galios tikrajai dvasios būtybei, kuria jūs esate. Todėl, ieškokite šios realybės ir priimkite arkangelo Esatį, iki kol galėsite priimti savo paties Aukštesniąją Esatį.“

Tad būkite užsklęsti Dievo Galioje, pirmajame Dievo Valios spindulyje – begaliniame tikėjime, išeinančiame už abejonių ribų, ne tai nėra tikėjimas, tai nėra įsitikinimas, tai yra Vienovė su realybe, realybe, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.transcendecetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels