Tarnaujate mirusiam dievui ar Gyvajam Dievui?

TEMOS: Tarnavimas netikram Dievui – Dvasinių organizacijų iškreipimas – Intelektas negali suvokti Dievo – Visraktis į tikrąją tarnystę gyvenimui – Netikros tarnystės aklavietė – Siekite savo pirmosios Meilės – Suvokimas, kodėl svarbu būti kaip Viršuje, taip ir apačioje

Pakylėtoji Mokytoja Nada, 2007 balandžio 06 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, jūs užsitarnavote šeštojo spindulio Čohano apsilankymo. Nada yra mano vardas. Aš nedažnai gaunu galimybę kalbėti Žemėje. Taip yra dėl to, kad tiek mažai žmonių Žemėje suprato ir įkūnijo šeštojo spindulio savybes, kuris iš tiesų yra tarnystės ir tarnavimo spindulys – tarnavimo visai gyvybei, tarnavimo Dievui visoje gyvybėje.

Jėzus atėjo šeštajame tarnavimo ir tarnystės spindulyje, kad parodytų tarnystės pavyzdį, tikrosios tarnystės, kuri yra tarnystė, siekianti pakylėti aukštyn visą gyvybę. Tačiau su Jėzaus pavyzdžiu ir mokymais nutiko taip, kad tie, kurie neturėjo tikro troškimo tarnauti visai gyvybei, iškreipė šiuos mokymus ir šį pavyzdį – šį unikalų, nuostabų tarnavimo pavyzdį – ir susikūrė savo stabmeldišką tarnavimo įvaizdį.

Yra daug žmonių pasaulyje, kurie mano, kad tarnauja. Yra daug žmonių krikščionybės judėjime, kurie mano tarnaujantys, ir jie apie tai kalbės kiekvieną mielą dieną – 24 valandas per parą, jei tik turėsite kantrybės klausytis jų vapaliojimų apie savo didybę – jie kalbės, kad tarnauja Dievui. Tačiau jie netarnauja tikrajam Dievui, Gyvajam Dievui. Jie tarnauja stabmeldiškam Dievo įvaizdžiui, kuris buvo sukurtas šioje planetoje ir kurį stiprino daugelis religijų, tačiau vakarų pasaulyje jį ypač stiprino žydų-krikščionybės tradicija.

Tarnavimas netikram Dievui

Šis stabmeldiškas įvaizdis yra tolimo Dievo danguje įvaizdis, daugeliu atveju – pikto Dievo danguje, kuris visus teisia ir pasmerkia tuos, kurie neseka jo įstatymais tarsi robotai, amžinoms kančioms pragare. Tačiau matote, šis Dievas – nors šis Dievas iš tiesų egzistuoja – nėra tikrasis Dievas. Tai yra netikras Dievas, kuris buvo sukurtas, ne tik šioje planetoje, ne tik šioje visatoje, bet, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, jis buvo sukurtas aukštesnėje sferoje ir palaipsniui nupuolė į šią sferą, kurioje jis dabar tapo dominuojančiu Dievo įvaizdžiu, į kurį žmonės laikosi įsikibę šioje planetoje – tolimos būtybės, išorinio Dievo įvaizdžiu.

Milijonai žmonių visame pasaulyje tvirtai ir nuoširdžiai tiki iliuzija, jog dėl to, kad priklauso tai ar anai religijai, dėl to, kad daro tą ar aną jų religijoje aprašytą darbą, jie tarnauja Dievui. Ir jie iš tiesų tarnauja netikram Dievui, tolimai būtybei danguje, tačiau jie netarnauja Gyvajam Dievui. Ir štai kodėl – Gyvasis Dievas nėra tolimas. Nes be jo nebuvo sukurta nieko, kas buvo sukurta. Tai netgi yra parašyta krikščionių biblijoje, kad Dievas yra visame kame, kas kada nors buvo sukurta. Ir vis dėlto, jeigu krikščioniai kada nors išgirstų arba perskaitytų šį mokymą, jie sakytų: „O, bet juk tai panteizmas. Tai yra pagoniškas mokymas.“ Ir tai yra tiesa, tačiau tai taip pat yra teisingas mokymas, kurį erezija paskelbė paklydę katalikų bažnyčios tėvai.

Jeigu Dievas yra visur ir jeigu Dievo karalystė yra jumyse, tai kam tuomet jums būtų reikalinga išorinė bažnyčia, kuri būtų įsiterpusi tarp jūsų ir Dievo? Ir todėl tos būtybės, kurios nupuolė aukštesnėse sferose ir nusileido į Žemę, ir kurios mėgino tapti dievais Žemėje, sukūrė šį stabmeldišką tolimo Dievo įvaizdį. Nes matote, tiktai tuomet, kai žmonės tiki, kad Dievas yra tolimas, jie gali patikėti iliuzija, kad jiems reikalinga išorinė bažnyčiai Dievui pasiekti.

Nes, kai suvokiate tiesą ir suvokiate, ką iš tiesų reiškia Jėzaus žodžiai, kad Dievo karalystė yra jumyse, suvokiate, kad jums nereikalinga išorinė bažnyčia, idant galėtumėte įžengti į vidinę karalystę. Tuo nenoriu pasakyti, kad negalite gauti naudos iš religinės veiklos, dvasinės veiklos. Tačiau šią naudą galite gauti TIKTAI tuomet, jeigu ši veikla siekia atverti jūsų širdį, idant galėtumėte užmegzti vidinį ryšį su Dievu viduje, su Dievo karalyste viduje. Ir jeigu dvasinis judėjimas, organizacija, iš tiesų išpildo šį pirminį tikslą, tuomet tai gali būti labai naudinga, ir žmonėms gali būti labai naudinga susiburti į bendruomenę.

Dvasinių organizacijų iškreipimas

Tačiau, kol kas šioje Žemėje su visomis dvasinėmis organizacijomis nutikdavo taip, kad po kurio laiko jos tapdavo dualistinėje sąmonėje įstrigusių žmonių manipuliacijų aukomis, tapdavo aukomis tų, kurie iš tiesų nenori tarnauti visai gyvybei. Jie nori teigti tarnaujantys Dievui, tačiau tai yra išorinė tolima būtybė danguje, kuriai jie tarnauja. Ir todėl jiems yra būtina ir toliau išsaugoti tikėjimą išorinio Dievo iliuzija.

Būtent apie šiuos žmones kalbėjo Jėzus, kalbėdamas apie veidmainius, kurie meldžiasi gatvėje, kad kiti žmonės juos matytų, kurie pasninkauja ir vaikščioja iškreiptais veidais, idant visi galėtų matyti, kad jie pasninkauja. Arba tie, kurie pasipūtę vaikščiodavo savo šventyklose, sinagogose, visada rodydamiesi pranašesniais, išmintingesniais, nes viską išmanė savo intelektu ir darė visus išorinius dalykus teisingai. Tačiau, kaip sakė Jėzus: „Jūsų širdis toli nuo manęs.“ Nes jie neišvalė savo širdies nuo anti-meilės, kuri pateko į jų širdį anais tolimais laikais, kai jie pasirinko atsiskirti nuo meilės mokytojo – kad ir kas būtų buvęs šis mokytojas, ir kad ir kokioje sferoje jie būtų atsiskyrę.

Intelektas negali suvokti Dievo

Širdies išvalymas yra raktas dualistinei sąmonei ir tolimo Dievo iliuzijai įveikti. Nes galite matyti visokiausius žmones pasaulyje – ar jie būtų formalioje religijoje ar nebūtų – galite matyti visokiausius žmones, kurie tiki, kad jau suprato Dievą intelektu. Kai kurie tiki, kad intelektualiai įrodė, jog Dievas neegzistuoja. Kai kurie tiki, kad intelektualiai įrodė, jog Dievas egzistuoja. Tačiau, mano mylimieji, tiek vieni, tiek ir kiti klysta.

Ir iš tiesų, kai kuriuos tai nustebins – kad galiu sakyti, jog tie, kurie tiki intelektualiai įrodę Dievo egzistavimą, gali klysti. Tačiau matote, jų išvada nėra klaidinga, nes Dievas iš tiesų egzistuoja. Tačiau klaidingi yra du dalykai. Pirmiausia, Dievas, Dievo įvaizdis, kurį jie mano įrodę, yra stabmeldiškas tolimo Dievo įvaizdis. O antrasis dalykas yra tai, kad intelektas negali suvokti tikrojo Dievo. Nes Gyvasis Dievas išeina už intelekto ribų, jis yra už visų intelektualinių samprotavimų, visų analizavimų, visų lyginimų ribų.

Dievas yra nesulyginamas, o intelektas veikia per palyginimus. Kažkas yra teisinga, kažkas yra tikra, lyginant su kažkuo kitu. Tačiau Dievo negalima palyginti su niekuo kitu, ypač su kažkuo, esančiu šiame pasaulyje. Nes, kai imate lyginti Dievą su kažkuo šiame pasaulyje, ką darote? Sukuriate stabmeldišką įvaizdį. Ir dabar sakote: „A, tai štai koks tas Dievas. Dabar jau supratome Dievą, susikūrėme savo gražią mažą proto dėžutę, užklijavome ant jos etiketę, ant kurios parašyta „Dievas“, ir dabar galime manyti, kad tikrasis Dievas įšoks į šią dėžutę ir apsimes, kad gali joje tilpti.“

Visraktis į tikrąją tarnystę gyvenimui

Gyvasis Dievas yra Dievas, kuris yra visuose, ir todėl tie, kurie teigia tarnaujantys Dievui, tai yra, tolimam Dievui, paprasčiausiai apgaudinėja save. Nes matote, tolimas Dievas iš tiesų egzistuoja, kaip paaiškina Maitrėja. Egzistuoja būtybė aukštesnėje karalijoje, kuri yra šios pasaulių sistemos Kūrėjas. Tačiau ši būtybė taip pat yra visame kame šiame formų pasaulyje. Nes viskas šiame pasaulyje yra sukurta iš Kūrėjo Esybės.

Visa yra Dievas. Viskas tiesiog yra skirtingi Dievo pasireiškimai. Ir tie, kurie teigia tarnaujantys tolimam Dievui, sakys: „A, bet mes tarnaujame Kūrėjui. Ir būtent dėl to mes vykdome visas šias religines veiklas, būtent dėl to vaikštome apsirengę šitais prašmatniais rūbais, būtent dėl to giedame giesmes, deginame smilkalus ir kalbame maldas, nes garbiname Dievą.“ Tačiau matote, Kūrėjui nereikalingas garbinimas. Kūrėjas yra Visa; ko gi Kūrėjui galėtų reikėti iš žmonių Žemėje?

Ir iš tiesų, kai matote visatos platybes, suvokiate, kad Žemė yra labai mažytė. Tuo nenoriu pasakyti, kad Žemė yra nereikšminga. Tačiau tai turėtų leisti jums pajusti, jog, kadangi Dievas sukūrė šią milžinišką visatą – kuri, kaip visi žinote, yra tik viena iš šio formų pasaulio dalių – jam negali būti reikalingas garbinimas. Kam šiam Dievui reikėtų, kad kas nors bažnyčioje Žemėje degintų smilkalus, degiotų žvakes ar kalbėtų maldas?

Tikrasis tarnavimas Dievui nėra tarnavimas tolimam Dievui, kad ir kokį šio Dievo įvaizdį beturėtumėte. Ne, tikroji tarnystė gyvenimui yra tarnauti Dievui, kuris yra visame kame šiame formų pasaulyje, tarnaujant kitiems žmonėms, tarnaujant visai gyvybei, keliant ją aukštyn, išlaisvinant visą gyvybę. Štai kodėl turi ateiti toks taškas jūsų dvasiniame kelyje, kuriame susiduriate su šia iniciacija: ar ir toliau sieksite dvasinio augimo iš vien į save sukoncentruotų motyvų – tai reiškia, sukoncentruotų į savo mažąjį aš, į savo susikurtą tapatumą – ar priešingai, ryšitės išplėsti savo savasties jausmą – leisite ribotam savasties jausmui mirti – idant galėtumėte suvokti, kad didesnysis aš yra Dievas visuose. Ir todėl, užuot siekę dvasinio augimo tam, kad pasiektumėte mažesniojo aš šlovę, jūs dabar augimo siekiate tam, kad įgytumėte gebėjimą geriau visiems tarnauti.

Ir šis pokytis sąmonėje gali atrodyti nereikšmingas, tačiau sakau jums, tai yra labiausiai žemę drebinantis, stabmeldiškus įvaizdžius griaunantis pokytis sąmonėje, kokį tik gali patirti dvasios ieškotojas. Ir iš tiesų, mano mylimieji, yra tiek daug žmonių šiame pasaulyje, kurie ištisus dešimtmečius nuoširdžiai siekė dvasinio augimo. Tačiau jie dar nesuvokė, kad ateina tas taškas, kuomet jums reikia išplėsti savo savasties jausmą, idant nebesiektumėte dvasinio augimo tam, kad galėtumėte išaukštinti save, lygindamiesi su kitais, mėgindami atrodyti išmintingesniais, šventesniais, tyresniais, dvasingesniais.

Netikros tarnystės aklavietė

O tai, mano mylimieji, nėra tarnystė gyvenimui, tai yra tarnavimas sau – dualistiniam aš, mirtingajam aš. Ir tai iš tiesų gali jums leisti šiek tiek paaugti, nes, kai augate dvasioje ir pasiekiate didesnį susiderinimą, galite išplėsti savo sąmonę. Tačiau yra įmanoma atsidurti aklavietėje, kuomet dvasinio augimo toliau siektumėte iš šio subtilaus neatpažinto troškimo išaukštinti mažąjį aš. Ir kai kurie žmonės gali tai daryti daugelį gyvenimų. Kai kurie iš jų netgi gali pasiekti tašką, kuomet būtų pasiekę tam tikrą gebėjimą kontroliuoti savo fizinį kūną, savo protą, net ir pačią materiją, gebėdami sukurti tam tikrus fenomenus – pavyzdžiui, gebėdami padaryti, kad, jums kalbant, pelenai kristų jums iš rankų, arba gebėdami išgydyti, uždėdami rankas, arba gebėdami vapėti nežinomomis kalbomis arba gebėdami daryti visokius kitus ženklus ir stebuklus.

Tačiau, jeigu pažvelgtumėte iš arčiau, pamatytumėte, kad šių ženklų tikslas, už jų slypintis troškimas, yra išskirti šį žmogų iš kitų, o tiksliau – išaukštinti jį virš kitų žmonių. O tai yra aklavietė, kurioje galima būti labai ilgą laiką. Tačiau kad ir kokie bebūtų šie išoriniai ženklai ir stebuklai, nėra tikro augimo, nes nėra plečiama širdis. Ir tiktai per širdį galite pasiekti tikrą tarnavimą gyvybei. O kodėl taip yra? Nes tiktai per širdį galite pažinti savo vidinį ryšį su Dievo esybės Visuma. Ir tiktai tuomet, kai žinote, kad esate iš Kūrėjo Visumos, galite žinoti, kad visi kiti žmonės taip pat yra iš Kūrėjo Visumos. Ir tiktai tuomet galite matyti Dievą juose, ir tiktai tuomet galite tarnauti, kad išlaisvintumėte Dievą juose būti DAUGIAU, būti viskuo, kuo jis yra, čia apačioje.

Siekite savo pirmosios Meilės

Kaip galite susisieti su šia Visuma? Turite siekti Meilės. Turite siekti suprasti Meilę. Turite siekti atkurti ryšį su pirmąja Meile savo esybėje. Nes sakau jums, nėra svarbu, kur jūs esate šiandien, nes savo kelionę pradėjote, būdami tyra būtybe, tyroje vizijoje. Nusileidote į formų pasaulį, kadangi jūs – didesnysis aš, kuriuo jūs iš tiesų esate – turėjo tikrą troškimą tarnauti visai gyvybei, kelti aukštyn sferą, į kurią gimėte, ar tai būtų buvusi ši sfera ar ankstesnė. Atėjote čia iš tikro troškimo.

Galėjote nupulti į kitokią sąmonės būseną ir galėjote pamiršti šią meilę ir šį troškimą tarnauti visai gyvybei. Tačiau galite atkurti ryšį su juo, nes jis vis dar tebėra jūsų esybės šerdyje. Ir jeigu augdami peržengsite tam tikrą tašką, tuomet PRIVALĖSITE atkurti su juo ryšį, nes kito kelio tiesiog nėra.

Puolusių būtybių melas – nuo Liuciferio iki visų kitų, kurios yra pilnos puikybės – yra tai, kad jos iš tiesų tiki galinčios išaukštinti save iki tokio taško, kuomet taptų lygios su Dievu, ar gal net taptų svarbesnės už Dievą. Tačiau to niekada nebus įmanoma padaryti, kol būsite įstrigę atskirties iliuzijoje. Galite augti, kad taptumėte savarankišku Dievu, kaip paaiškina Maitrėja, tačiau galite tai daryti tik tuomet, kai suvokiate, kad Dievas yra Visa visuose – ir siekiate tarnauti šiai Visumai, kelti aukštyn šią Visumą. Tampate viena su Dievo troškimu kelti aukštyn šią sferą, kol ji iš tiesų taps įkūnyta Dievo karalyste, ir viskas bus Šviesa ir nebebus vietos jokiems šešėliams, nei melams ar iliuzijoms.

Kai užmezgate ryšį su šia Visumos vienove, tuomet galite tapti lygūs su Dievu. Galite tapti lygūs su Dievu, tapdami viena su Dievu. Niekada negalėsite būti lygūs, būdami atskirti nuo Dievo – nes tai neįmanoma, kadangi Dievas yra Visa. Kadangi Dievas yra aukščiausia realybė, kaip galėtumėte tapti lygūs su aukščiausia realybe, galvodami, jog esate atskirti nuo aukščiausios realybės? Tėra tik viena aukščiausia realybė, tad matote, tų būtybių, kurios nupuolė į dualistinę sąmonę, logika yra fundamentaliai klaidinga. Jos nesugeba to matyti, jūsų ego nesugeba to matyti, jūsų intelektas nesugeba to matyti. Bet – aah – širdis sugeba tai matyti.

Kai širdis yra išvalyta ir atverta, širdis gali suvokti visos gyvybės vienovę. Ir tai iš tiesų yra pirmoji dvasinio kelio dalis – suvokti širdyje visos gyvybės vienovę. Ir tuomet nešti šią vienovę visais savo veiksmais ir žodžiais, idant tarnautumėte Vieniui Visuose. Būtent taip, mano mylimieji, aš laimėjau savo pakylėjimą prieš tuos daugybę tūkstančių metų – tarnaudama kitiems, tarnaudama tiems, kurie buvo arčiausiai manęs toje paskutinėje inkarnacijoje, tarnaudama be jokių minčių apie save. Nes iš tiesų, kai imate jausti vienovę, suvokiate: „Tai ne dėl manęs,“ tai yra, ne dėl atskirojo aš. Tai yra dėl tikrojo aš – Visumos. Todėl esu dėkinga, kad suteikėte man platformą, kuri leido man perduoti šį mokymą, kuris yra daugiau už ištartus žodžius, nes tai iš tiesų yra išbaigtas šeštojo tarnystės spindulio – nesavanaudiškos, besąlyginės tarnystės spindulio – jo vibracijų ir minčių vaizdinių perdavimas.

Suvokimas, kodėl svarbu būti kaip Viršuje, taip ir apačioje

Noriu jums duoti matą palyginimui, kad, nors kartais gali atrodyti, jog mūsų perdavimai ateina be pastangų, pastangos iš tiesų egzistuoja iš jūsų pusės. Jūs užsitarnaujate tai, kas jums yra duodama. Ir tai sakau ne tam, kad paskatinčiau kokią nors puikybę, sakau tai, kad leisčiau jums pajusti realizmą, kuomet suvoktumėte, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nesame kažkokie tolimi mokytojai danguje. Mes nesėdime čia aukštai, turėdami kažkokį iš anksto parengtą planą, o vienintelis dalykas, kurį jūs galite daryti, yra įsitverti į karuselę ir laikytis iš visų jėgų, kad nenukristumėte. Ne, mano mylimieji, mes ir jūs esame partneriai, esame aštuoniukės tėkmėje. Mes galime jums duoti tam tikrą kiekį, tačiau tiktai tuomet, kai jūs tai paimate ir padauginate, mes jums galime duoti daugiau.

Ir tai jums leidžia suvokti, kad jūs nesate vien pasyvūs gavėjai, kaip žmonės bažnyčiose visame pasaulyje susirenka kiekvieną sekmadienį, ir pasyviai sėdėdami sugeria viską, ką pastorius jiems kalba, nesvarbu, ar tai būtų visiška nesąmonė ar ne. Jūs suvokiate, kad mes esame aštuoniukės tėkmėje, kadangi mes nesame tolimos būtybės danguje, o jūs nesate tolimi žmonės Žemėje. Mes matome Dievą jumyse, kaip matome šį Dievą ir savyje, ir todėl žinome, kad jūs esate mūsų pačių tąsos Žemėje. Ir būtent dėl to jūs turite gebėjimą padauginti tai, ką mes perduodame. Nes jeigu savyje neturėtumėte gyvybės, kaip galėtumėte padauginti tai, ką mes jums duodame?

Mes esame jūs; jūs esate mes. Mes esame viršuje, jūs esate apačioje. Tačiau tiktai tuomet, kai suvoksite vienovę ir suprasite, kad esate partnerystėje su mumis, patirsite aštuoniukės tėkmės pilnatvę. Ir kai išvysite šią vienovę, įgysite akstiną dėti dar didesnes pastangas, daugindami tai, kas jums buvo duota. O tai, žinoma, siejasi su tuo, apie ką kalbėjo Motina Marija ir Jėzus, nes ateina momentas, kai, kad galėtumėte padauginti tai, kas jums buvo duota, turite pamatyti tai, ko nematėte. Turite pamatyti dalį dualistinio filtro ir leisti jam mirti. Nes tiktai tuomet gali įvykti padauginimas, nes, kol esate įstrigę iliuzijoje, tol negalite padauginti to, kas jums buvo duota iš aukščiau.

Tad vėlgi, užsklendžiu jus savo dėkingume, dėkingume už tarnavimą, dėkingume už tarnystę, tarnystę visiems, besąlyginę tarnystę – ne aklą tarnystę, bet besąlyginę tarnystę. Būkite užsklęsti. Tebūna jūsų širdys užsklęstos toje tarnavimo ir tarnystės liepsnoje. Tad tebūnie.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com