Laikas suvokti tikruosius Kristaus mokymus

TEMOS: Stokite ginti principų – Tebūna suprasti tikrieji Kristaus ir Budos mokymai – Pacifizmas neatneš taikos

Pakylėtasis Mokytojas Kuthumi, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Pasiuntinys skaito:


Šv. Pranciškaus malda

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu.
Kur siaučia neapykanta, leisk man nešti meilę;
Atleidimą, kur vyrauja skriauda;
Tikėjimą, kur kankina abejonės;
Viltį, kur braunasi nusiminimas;

Šviesą, kur užgulusios tamsybės;
Ir džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

O Dangiškasis Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas.
Nes kas duoda – gauna,
Kas atleidžia, tam atleidžiama,
Kas miršta, tas gimsta amžinajam gyvenimui.

Ekstatiškos Taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo ramybės pasiuntiniu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU Pasaulio šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingas Džiaugsmas.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Žemė galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius, atėjęs į įsikūnijimą, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.


Kuthumi:

Mylimieji, aš esu Būtybė, kuri buvo žinoma Šv. Pranciškaus vardu ir kurią daugelis šiandien žinote pakylėtojo mokytojo Kuthumi vardu. Todėl paprašiau pasiuntinio perskaityti pirminę Šv. Pranciškaus maldos versiją ir naują Šv. Pranciškaus maldą, kurią įkvėpiau jį parašyti, remiantis senuoju tekstu – tačiau pakylėjant šį tekstą į nepalyginamai aukštesnį lygmenį, kuriame jam yra suteikiamas visiškai kitoks tonas, vibracija ir galia.

Nes matote, kadangi esu būtybė, savo įsikūnijime buvusi Šv. Pranciškumi, manau, jog turiu teisę save kritikuoti ir pateikti kritišką apžvalgą apie tai, ko trūko mano įsikūnijime Šv. Pranciškumi. Jūs, kurie mane pažįstate kaip pakylėtąjį mokytoją Kuthumi, žinote, kad nepakilau po šio įsikūnijimo, nepaisant fakto, kad daugelis krikščionių garbina Šv. Pranciškų kaip aukščiausią pasireiškimą, aukščiausią Kristaus mokymų įsikūnijimą.

Tačiau, jeigu iš tiesų būčiau anuomet įkūnijęs Kristaus mokymus, negi nemanote, kad būčiau pakilęs po to savo įsikūnijimo? Iš tiesų, taip ir būtų buvę. Ir todėl norėčiau rekomenduoti tiems iš jūsų, kurie jaučiate turintys ryšį su manimi kaip su pakylėtuoju mokytoju, išstudijuoti mano gyvenimą Šv. Pranciškumi, po to, kai būsite išstudijavę kai kuriuos mūsų duotus mokymus, tokius kaip Jėzaus mokymai apie ego ir mokymai apie dualistinę sąmonę. Ir tuomet sugebėsite susidaryti daug išsamesnį vaizdą, nei duosiu jums dabar. Tačiau iš tiesų duosiu jums mokymą, ko trūko Šv. Pranciškaus gyvenime, ir kodėl tokio gyvenimo, nugyvento taip stipriai stengiantis imituoti Kristų, vis tiek nebuvo gana, kad tapčiau vertas pakylėjimo. Ir tai, iš tiesų, didele dalimi buvo dėl to, kad nebuvau pilnai suvokęs ir įsisąmoninęs esminio tapimo Gyvuoju Kristumi principo, kuris sako, kad pirmiausia turite įvaldyti savo pačių esybę, o tuomet turite eiti ir viešpatauti Žemei, stodami akis į akį prieš tuos, kurie atstovauja antikristą.

Stokite ginti principų

Aš turėjau, būdamas Šv. Pranciškumi, tvirčiau pasisakyti prieš netikrus lyderius ir klaidingas katalikų bažnyčios doktrinas, užuot pasidavęs klaidingai suprastos ištikimybės iliuzijai, supainiodamas ištikimybę Kristui su ištikimybe išorinei bažnyčiai, kuri teigė esanti vienintelė tikra Kristaus atstovė. Nes turėjau suprasti, kad jokia išorinė organizacija ar asmuo negali būti išskirtiniai Kristaus atstovai, nes jokia žmogiška institucija ar proto dėžutė negali išlaikyti Gyvojo Kristaus.

Puikiai žinau, kad yra daug žmonių, tiek krikščioniškose, tiek ir Naujojo Amžiaus bendruomenėse, kurie labai gerbia Šv. Pranciškaus maldą įvairiose jos formose. Tačiau turiu jums pasakyti, kad, jeigu perskaitysite šią maldą, pamatysite, kad ji buvo sąmonės būsenos išraiška, kuri dabar turi būti išmesta į istorijos šiukšlyną ir pakeista supratimu, kad jūs nesate pasyvios būtybės, tiesiog sėdinčios ir laukiančios, kol džinas butelyje, Dievas danguje viską už jus padarys.

„Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu.“ Ne, mano mylimieji, jūs turite pasirinkti būti ramybės pasiuntiniu. Turite pasirinkti leisti savo šviesai šviesti, idant nesimelstumėte kokiam nors tolimam Dievui, kad jis tai padarytų už jus. Nes iš tiesų, jūs patys iš savęs nieko negalite padaryti, bet vis tiek turite būti atviromis durimis, per kurias galėtų šviesti Dievo šviesa. Nes Dievo Šviesa privalo turėti didinamąjį stiklą, per kurį galėtų šviesti, idant galėtų būti sukoncentruota čia Žemėje. Ir būtent tai yra tas žingsnis aukštyn, kurį Jėzus išreiškė žodžiais: „Mano Tėvas dirba – ir aš kartu dirbu.“

Ir būtent to aš, būdamas Šv. Pranciškumi, pilnai neįkūnijau, ir būtent to dauguma krikščionių iki pat šios dienos nėra įkūniję ir netgi nėra supratę. Nes jie vis dar tebesirenka pasyvų požiūrį. Jie vis dar tebemano, kad Jėzus buvo pacifistas. Ne! Jis buvo Taikos Princas. O Taikos Princas nėra pacifistas. Bet jis taip pat nėra ir aršus militaristas, einantis ir kovojantis su jėgomis, kurios kuria karą. Nes Taikos Princas yra aukščiau dualizmo, ir todėl jis nėra nei pacifizmo kraštutinume, nei kariavimo kraštutinume.

Tebūna suprasti tikrieji Kristaus ir Budos mokymai

Laikas, ir seniai jau laikas, kad Vakarų pasaulis suprastų tikruosius Kristaus ir tikruosius Budos mokymus – mokymus apie dualizmą ir apie jūsų potencialą virš jo pakilti. Nes tiktai tuo būdu ši planeta ir žmonijos sąmonė gali būti pakylėta į aukštesnį lygmenį, kuomet aukščiausi dešimt procentų dvasingiausių žmonių nustos save laikyti pasyviais Dievo malonės, taikos, ar kad ir kas tai bebūtų, gavėjais. Ir vietoj to jie ims matyti save jiems pritinkančioje rolėje, toje rolėje, kurią jiems yra skirta vykdyti – būti bendrakūrėjais su Dievu, esančiais čia tam, kad daugintų savo talentus ir viešpatautų Žemei.

Tai yra žingsnis aukštyn, kuris turi įvykti krikščionių bendruomenėje, Naujojo Amžiaus bendruomenėje ir, reikia tikėtis, taip pat ir tarp tų, kurie save vadina pakylėtųjų mokytojų mokiniais. Šie nauji mūsų duodami mokymai iš tiesų yra susikirtimo taškas aštuoniukės tėkmėje tarp Žuvų Amžiaus ir Vandenio Amžiaus. Ir jeigu mūsų mokiniai neįkūnys ir nesuvoks dualizmo ir ego koncepcijų – ir neįveiks juodai balto mąstymo ir pilko mąstymo – tuomet jie nesugebės pereiti kartu su mumis į Vandenio Amžiaus sąmonę. Ir todėl mums neišvengiamai teks juos palikti, vis dar tebesekančius Žuvų Amžiaus dispensacija, kai tuo tarpu planeta sparčiai pereina į Vandenio Amžiaus dispensaciją.

Pacifizmas neatneš taikos

Pacifizmas neatneš taikos. Yra nuostabu, kad žmonės yra romūs ir nuolankūs, nes iš tiesų, išdidūs žmonės – ar jie būtų dvasinėje organizacijoje, krikščioniškoje bažnyčioje ar Naujojo Amžiaus judėjime – išdidieji nesugebės atnešti taikos. Tačiau taip pat ir romieji bei nuolankieji nesugebės to padaryti – jeigu ir toliau laikysis pasyvaus požiūrio, laukdami, kol Dievas viską padarys už juos.

Negalite, kaip yra sakoma Vidurio Rytuose, tiesiog sėdėti ir laukti, kol jums į turbaną nukris apelsinas. Nes juk tikrai nebėra tinkama į Dievą žiūrėti kaip į džiną butelyje – ir jei tik sukalbėsite teisingas maldas, tuomet Dievas privalės iššokti iš butelio ir išpildyti jūsų norą. Ne, jūs esate bendrakūrėjai. Tad jūs turite bendrakurti sąlygas, kurių norite, pakildami virš dualistinės sąmonės ir nevaržomai leisdami šviesti savo šviesai, ir nešdami sąlygas, kurios yra jūsų dangiškojo plano dalis – o ne tas sąlygas, kurių trokšta jūsų ego dėl kažkokių priežasčių.

Taigi, mano mylimieji, išstudijuokite mano gyvenimą Šv. Pranciškumi, ar bent jau pažvelkite į skirtumus tarp šių dviejų maldų, kurios čia buvo perskaitytos. Perskaitykite jas sau ir pamąstykite apie skirtumą. Leiskite sau pajausti naujosios maldos galią. Leiskite šiai galiai judėti jumyse, pažadinti jūsų širdį ir pažadinti jus suvokimui, kad išaušo nauja diena. Nauja diena, pučia naujas vėjas ir laikas Dievo žmonėms Žemėje atsistoti ir būti matomiems, atsistoti ir būti girdimiems, nes jie liudytų aukštesnę tiesą, realybę, kad už žmogiškų dualistinių valdžios kovų iš tiesų kažkas egzistuoja. Egzistuoja alternatyva tai sąmonės būsenai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com