Saugokitės pranašumo-nepilnavertiškumo dinamikos

TEMOS: Pranašumas ir nepilnavertiškumas – Kas yra Vidurio Kelias?

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2006 spalio 22 d per Kim Michaels.


Tegul Budos ramybė gyvena jumyse, idant galėtumėte išlikti Vidurio Kelyje. Nes, mano mylimieji, kai pasirodžiau Žemėje, prieš tuos beveik du su puse tūkstančio metų, atėjau į situaciją ir į kultūrą, kuri buvo labai panaši į tai, su kuo daugelis jūsų susiduriate šiandien. Budizmas neatsirado vakuume. Jis atsirado kultūroje, kurioje dominavo induizmas, o tiksliau turėčiau sakyti netikras induizmas, išsivystęs šimtmečių bėgyje.

Ir jis turėjo visas tas charakteristikas, kurias matote bet kurioje Žemėje egzistuojančioje religijoje, tai yra, turėjo lyderius, kurie manė turintys valdžią savo nariams, manė turintys galią nuspręsti, ar religijos nariai bus išganyti ar nebus, nes galvojo esantys Dievo atstovai Žemėje. Ir tuomet turėjote didelę grupę pasekėjų, kurie pasyviai darė tai, kas jiems buvo liepta, manydami, kad tik šiuo aklu paklusnumu jie galės įžengti į dangų.

Mokymas, kurį tuomet daviau, buvo lygiai toks pat revoliucinis kaip ir Jėzaus duotas mokymas, nes aš taip pat mokiau, kad Dievo karalystė yra jumyse. Ir raktą į savo išganymą, raktą į nušvitimą turite atrasti savo pačių prote. Jį atrasite, dirbdami su savo pačių protu, įveikdami sąmonės būseną, kuri laiko jus prirakinusi prie kančių rato, prie nesibaigiančių dualistinių kovų, vykstančių nuo pat tų laikų, kai puolusioje sąmonėje esanti būtybė pirmą kartą nusileido į Žemę.

Pranašumas ir nepilnavertiškumas

Jeigu ryšitės dar kartą pažvelgti į dvasines ir religines organizacijas, pamatysite, kad kol kas dauguma religijų šioje planetoje, įskaitant ir daugumą krikščioniškų bažnyčių, dauguma šių dvasinių organizacijų ėjo tuo pačiu keliu, ir šis kelias yra labai akivaizdus. Šiose organizacijose dominavo dviejų tipų mokiniai, dviejų tipų žmonės.

Tad pirmiausia yra tie, kurie yra išdidūs, tie, kurie imasi lyderių vaidmens, kurie mėgsta valdžią, mėgsta jaustis esantys aukščiau už kitus žmones, nes daro tą ar aną išorinį dalyką. Tad tai yra vienas polius – puikybė, ir šiuolaikinė psichologija jį vadina pranašumo kompleksu.

Tačiau taip pat matote ir kitą polių, žmonių daugumą, kurie, žvelgiant iš paviršutiniškos perspektyvos, gali atrodyti romūs ir nuolankūs, tačiau, jeigu pažvelgtumėte iš arčiau, pamatytumėte, kad jie nėra iš tiesų romūs ir nuolankūs, nes tiesiog yra priešingame poliuje. Ir užuot norėję išsiskirti iš minios, jie nori pasislėpti minioje ir pasidaryti nematomi. Nes jie iš tiesų įkūnija tai, ką psichologija vadina nepilnavertiškumo kompleksu. Jie jaučiasi tokie neverti ką nors daryti patys, jog nori, kad išorinis išganytojas visą darbą nudirbtų už juos.

Ar matote, kad egzistuoja tarpusavio priklausomybė tarp tų, kurie jaučiasi pranašesni, ir tų, kurie jaučiasi nepilnavertiški? Tiems, kurie turi pranašumo kompleksą, reikia jaustis, jog jie yra geresni už kitus, jiems reikia jausti, kad kažkas pagarbiai į juos žiūri. O tie, kurie turi nepilnavertiškumo kompleksą, su džiaugsmu imasi vykdyti šią rolę – nes ji taip pat pasitarnauja ir jiems, nes tuomet jie gali jausti, jog jiems nereikia nieko daryti. Jiems nereikia išsiskirti iš minios, jie gali būti nematomi, tuo pat metu galvodami, jog turi tuos nuostabius savo garbinamus lyderius, kurie tikrai juos nusives į pažadėtąją žemę.

Ar nematote, kad būtent tai vyksta katalikų bažnyčioje? Ar nematote, kad būtent tai vyksta ir kitose dvasinėse organizacijose, kuriose egzistuoja tarpusavio priklausomybė tarp pranašumo komplekse įstrigusių žmonių ir nepilnavertiškumo komplekse įstrigusių žmonių? Ir kokia yra išeitis? Na išeitis yra, žinoma, suvokti, kad tiek pranašumo kompleksas, tiek ir nepilnavertiškumo kompleksas kyla iš žmogiškojo ego ir jo dualizmo. Iš tiesų tėra tik klausimas, į kurį dualistinį kraštutinumą jūs esate įžengę, ar esate pranašumo kraštutinume, ar esate nepilnavertiškumo kraštutinume.

Kas yra Vidurio Kelias?

Tačiau bet kuriuo atveju esate palikę Vidurio Kelią. O kas yra Vidurio Kelias? Vidurio kelyje yra tie, kurie yra pusiausvyroje. Nes jie žino kas esantys. Jie yra atradę juose esančią Dievo karalystę. Ir kai žinote, kas esate, jums nebereikia jaustis pranašesniu už bet kurią kitą žmogišką būtybę.

Nes jūs žinote, kad esate unikalus Dievo sukurtas individas. Ir visi šie dualistiniai vertinimai ir teisimai netenka savo reikšmės. Jie jums pasidaro nebesvarbūs. Lygiai taip pat, jūs žinote, kad nesate prastesnis nė už vieną žmogų Žemėje, kad ir koks bebūtų jų postas ar rangas kokioje nors išorinėje organizacijoje, ir kad ir kokią autoriteto ar svarbos regimybę ši organizacija beturėtų.

Nes žinote, kad egzistuoja aukštesnė realybė nei tai, ką matote Žemėje. Ir todėl žinote, kad statusas tarp žmonių nereiškia nieko Dievo akyse. Argi Kristus nesakė, kad žemieji bus išaukštinti, o aukštieji bus pažeminti, kad tie, kurie yra pirmi, bus paskutiniai, o tie, kurie yra paskutiniai, bus pirmi? Argi jis nesakė, kad didžiausias tarp jūsų turėtų būti visų tarnas? Ir argi jis taip pat nedavė mokymų apie tai kaip įveikti – ne tik puikybę, bet taip pat ir priešingą netikro nuolankumo polių, kuris iš tiesų slepia nepilnavertiškumo kompleksą.

Esminis dalykas, kuris vyksta šioje planetoje, yra tai, kad žmonės turi pasiekti tašką, kuomet pakiltų virš dualistinės kovos, virš dualistinių kraštutinumų, ir atrastų pusiausvyrą, Vidurio Kelią, kuris iš tiesų nėra vidurio taškas tarp dviejų kraštutinumų, bet yra aukštesnis lygmuo, kuriame dualizmas yra nustojęs savo reikšmingumo, yra nustojęs savo svarbos. Ir iš dualistinio proto kylantys klausimai jums tiesiog nebėra svarbūs, nes žinote, kad egzistuoja aukštesnė, gyvoji tiesa, kurios pilnai netgi neįmanoma išreikšti dualizmo žodžiais. Ir todėl galite pakilti aukščiau. Tačiau, mano mylimieji, čia egzistuoja net ir dar aukštesnis supratimas, kurį norime jums duoti, bet paliksiu jį perduoti savo broliui Maitrėjai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com