Būkite laisvi kaip maži vaikai

TEMOS: Klaidinga laisvės koncepcija – Nėra veiksmo be atoveiksmio – Vaiko proto laisvė – Kaip religija gali atimti jūsų laisvę – Nepaverskite dvasingumo tramdomaisiais marškiniais – Proto filtras – Negalime jūsų pakylėjimo įvykdyti už jus – Jūsų savanoriškas darbas

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2006 spalio 21 d per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, Sen Žermenas aš esu, ir esu čia, kad pasveikinčiau jus Laisvės Liepsnoje. Ko gi mes, pakylėtieji mokytojai, trokštame savo mokiniams? Na, galiu jus užtikrinti, kad kiekvienas iš septynių spindulių čohanų nori, kad pasinaudotumėte geriausiomis jo spindulio savybėmis. Todėl, būdamas septintojo spindulio mokytoju, iš tiesų trokštu, kad jūs visi būtumėte laisvi, kad patirtumėte laisvę būdami Laisvės Liepsnoje. Ne ta prasme, kuomet laisvę matote priešpriešoje nelaisvei, bet pakildami virš dualizmo, kuriame laisvė turi priešingybę, ir įžengdami į šią Buvimo Laisve Liepsną.

Klaidinga laisvės koncepcija

Kaip jums tapti laisviems? Na, jums reikia įgyti laisvės suvokimą, bent jau pradiniame etape. Jums reikia suprasti, kad šioje planetoje sklando daug klaidingų laisvės koncepcijų. Ir pati subtiliausia iš jų visų yra skleidžiama netikrų mokytojų, tai yra, kad laisvė gali būti tik tuomet, kai galite daryti ką panorėję. Vienintelė priežastis, dėl kurios ši iliuzija savo gniaužtuose laiko tiek daug žmonių, yra ta, kad Žemė šiuo metu yra tokia tanki, ir žmonijos sąmonė yra tokia tanki, jog daugybė žmonių nesuvokia – intuityviai nepatiria – tiesioginio ryšio tarp savo veiksmų ir iš visatos ateinančio atoveiksmio. Jie tiesiogiai nepatiria veiksmo ir atoveiksmio dėsnio, karmos įstatymo realybės.

Kaip galite tikėti iliuzija, jog laisvė reiškia, kad galite daryti ką panorėję? Na, tikėti tuo galite tik tuomet, jeigu neigiate karmą. Nes, kai žinote apie karmos įstatymą, žinote, kad kiekvienas veiksmas turi priešingą atoveiksmį – bent jau tuomet, kai veiksmas yra atliekamas iš dualistinės sąmonės. Na ir dalykas, kuris čia iš tiesų vyksta, yra tai, kad tos būtybės, kurios nupuolė aukštesnėje karalijoje – sukėlusios maištą prieš Dievą ir Dievo viziją, valią bei įstatymus – na tai jos pamėgino sukurti iliuziją, kad galite išvengti reakcijos į savo veiksmus, galite išvengti savo karmos.

Turiu jums pasakyti, jog tarp pačių „protingiausių“ iš šių būtybių iš tiesų yra būtybių, kurios žino, kad karma yra realybė ir kad jums niekada nebus įmanoma išvengti savo veiksmų pasekmių. Tačiau, jos taip pat žino, jog, jeigu joms pavyktų įtikinti kitus žmones priimti iliuziją, kad veiksmai neturi pasekmių, kad galite daryti ką panorėję ir su tuo išsisukti, na tuomet jiems gali pavykti įtikinti kai kuriuos iš šių žmonių dalyvauti jų intrigose. O tai reiškia, kad žmonės, kurie seka puolusiais angelais, netikrais vadais, iš dalies tampa atsakingi už karmą, kuri buvo sukurta šios sąmonės būsenos pasekoje.

O tai reiškia, kad tie, kurie yra piramidės viršuje, gali išvengti visos grįžtančios karmos, nes žemiau už juos stovintys žmonės prisiima didžiąją jos dalį. Tad jie gali išsisukti nuo karmos ir išvengti jos grįžimo, nes tie, kurie stovi žemiau už juos, tie, kurie yra jų pasekėjai, neša didžiąją dalį naštos. Ir tai yra labai panašu į tai, ką matėte daugelyje kultūrų, pavyzdžiui feodalinėse Europos visuomenėse, kuriose būdavo karalius, kunigaikštis arba žemvaldys, praktiškai valdęs visus po juo esančius žmones kaip savo nuosavybę. Ir šie žmonės nešdavo didžiąją dalį fizinės naštos, augindami javus ir kraudami turtus, leidusius jų vadui sėdėti savo pilyje ir auginti taukus ant pilvo iš kitų žmonių darbo.

Ir tai fiziškai reprezentuoja tai, kas vyksta nematomose karalijose, kas vyksta su tam tikrais netikrais mokytojais, netikrais vadais, kurie įtikina žmones aklai jais sekti į tą sąmonės būseną, kurioje maištaujate prieš karmos įstatymą. Jie susikūrė netikrą laisvės jausmą, ir todėl gali sėdėti kaip vadai, kai tuo tarpu jų pasekėjai neša didžiąją karminės naštos dalį. Ir būtent dėl to buvo ir yra skleidžiami šie klastingi melai, idant kažkas galėtų apsiskelbti guru ir galėtų surinkti būrį pasekėjų, kurie neštų karmos naštą, sukurtą per jo savanaudiškus veiksmus ir per jo skleidžiamus klaidingus mokymus.

Nėra veiksmo be atoveiksmio

Tad, kai suvokiate, kad karmos įstatymas iš tiesų veikia, ir kad joks veiksmas negali būti atliekamas, nesugeneruojant atoveiksmio iš visatos, tuomet suvokiate, kad jums reikia patobulinti savo laisvės apibrėžimą. Nes nebėra logiška sakyti, kad laisvė reiškia, jog galite daryti ką panorėję. Dievas jums davė laisvą valią, tad iš tiesų galite daryti ką panorėję. Tačiau niekada negalėsite išvengti pasekmių, savo veiksmo karmos. Tad, jeigu esate pasiruošę sumokėti kainą, tuomet iš tiesų galite daryti ką panorėję, mėgindami patenkinti tuos troškimus, tuos savanaudiškus troškimus, kol nuo jų pavargsite. Ir reikia tikėtis, kad nuo jų pavargsite greičiau, nei būsite susikūrę tokį milžinišką karmos kiekį, jog nebeturėsite jokių galimybių jos subalansuoti per jums likusį laiką.

Tačiau turėtų būti akivaizdu, kad nei Dievas nei pakylėtieji mokytojai nenori, kad kas nors būtų įstrigęs šiame karmos sūkuryje, kuomet kuriatės vis daugiau ir daugiau karmos, tuo pat metu būdami įkišę galvą į smėlį ir neigdami, jog kuriatės karmą. Tad norime, kad suvoktumėte, ką tai iš tiesų reiškia būti laisvu. Tikrasis laisvės apibrėžimas yra tai, kad suvokiate, jog nesate atskira būtybė, egzistuojanti nepriklausomai, bet suvokiate, kad nė vienas žmogus nėra sala, nes jūs esate, jūsų žemesnioji esybė yra moteriškasis polius vyriškajam jūsų AŠ ESU Esaties poliui, jūsų dvasinio aš poliui.

Ir kai tai pripažįstate, suvokiate, kad laisvė ateina dviejuose lygmenyse. Aukštesniame laisvės lygmenyje, egzistuoja jūsų aukštesniosios esybės padaryti sprendimai, kurie nustato tam tikrus parametrus tam, ką norite pasiekti Žemėje, ne tik nuo to laiko, kai atėjote pirmąjį kartą, bet taip pat ir šiame konkrečiame gyvenime. Kai savo žemesniąją esybę, savo Sąmoningąjį AŠ būsite suharmonizavę su savo aukštesniosios esybės valia, tuomet turėsite išorinius parametrus tam, koks yra jūsų tikslas gyvenime.

Ir kai pasiliksite šiuose parametruose, praktiškai viskas, ką šiuose parametruose darysite, prisidės prie jūsų dvasinio augimo ir jūsų dangiškojo plano įvykdymo. O ką tai reiškia, mano mylimieji? Na, tai reiškia, kad, kai būsite suharmonizavę savo žemesniąją esybę, savo Sąmoningąjį AŠ, su savo aukštesniosios esybės valia, kai būsite pasiekę pasiryžimą išlikti tuose parametruose, na tuomet būsite laisvi daryti ką tik norite tų rėmų ribose. Ir kai tai darysite, nekursite karmos ir netrukdysite sau vykdyti savo dangiškąjį planą. Tačiau tebeturėsite visišką laisvę nuspręsti, kaip konkrečiai vykdysite savo dangiškąjį planą ar kaip išpildysite savo turimus troškimus – ir ši laisvė galiausiai prisidės prie jūsų dvasinės laisvės ir jūsų pakylėjimo.

Vaiko proto laisvė

Kai tai suprantate, suvokiate, kad tikroji laisvė, kuria galite mėgautis, būdami įsikūnijime Žemėje esančiu žmogumi – o galbūt turėčiau sakyti, būdami dvasine būtybe, įsikūnijusia žmogaus kūne – tikroji laisvė, kuria galite mėgautis, iš esmės yra vaiko laisvė, laisvė vaiko, kurį į saugią aplinką patalpino mylintys tėvai arba mokytojas. Šioje saugioje aplinkoje nėra jokių pavojingų dalykų, kurie galėtų sužeisti vaiką, bet yra daugybė įvairiausių žaislų, kūrybiškų žaidimų ir pamokų, kurias vaikas gali išmokti. Atsidūręs šioje aplinkoje, vaikas pats gali rinktis ir turi neribotas pasirinkimo galimybes, tačiau kad ir ką bepasirinktų, jis savęs nesužeis, nesužeis kitų ir iš tiesų paaugs iš šios patirties.

Tai yra viena iš interpretacijų Jėzaus nuostabiam teiginiui, kad, jeigu netapsite kaip maži vaikai, neįžengsite į dangaus karalystę. Nes iš tiesų, dangaus karalystę galite laikyti sąmonės būsenos simboliu. Ir tai yra būtent ta sąmonės būsena, kurią aprašiau, kuomet Sąmoningasis AŠ yra pasiekęs tokią stiprią harmoniją, tokią stiprią vienovę su jūsų pačių aukštesniąja esybe, kad jūs – netgi neturėdami priimti apie tai sprendimo – pasiliekate savo pačių aukštesniosios valios rėmuose.

Todėl esate laisvi žaisti kaip nekaltas vaikas, neturintis nė menkiausio rūpesčio pasaulyje. Ir tai, žinoma, yra ta laisvės būsena, kurią matote daugelyje vaikų, kurių dar nėra prislėgusi suaugusiųjų sąmonė. Jie yra atviri, mylintys, kūrybingi, laisvi mėgautis gyvenimu, nejausdami taip vadinamų atsakomybių užkrautos naštos, neturėdami reikalų su suaugusiųjų taip vadinamu „tikru pasauliu,“ kuris iš tiesų yra jų pačių susikurtas pasaulis. Toks pasaulis, kuriame jie kuriasi savo pačių kančias per dualistinę kovą, tęsiamą gyvenimas po gyvenimo. Mes trokštame, kad visi jūs čia apačioje įgytumėte šią laisvę, šį susiderinimą su savo pačių aukštesniąja esybe, idant galėtumėte būti laisvi kaip nekalti vaikai, galintys žiūrėti į Žemę kaip į žaidimų aikštelę ir su džiaugsmu tyrinėti, sekti savo širdies troškimais, ir savo aukštesniosios valios rėmuose daryti viską, ko trokšta jūsų Sąmoningasis AŠ, nes tai visus jus atves prie tikslo.

Kaip religija gali atimti jūsų laisvę

Kas tai yra per sąlyga, kuri neleidžia daugeliui žmonių pasiekti tos vaikiško nekaltumo būsenos, net ir būnant suaugusiu? Būkite atviri su savimi, mylimieji, ir pažvelkite į savo pačių gyvenimą, pažvelkite į savo pažįstamus žmones, ar jie priklausytų tai ar anai dvasinei organizacijai, tai ar anai religijai. Ryžkitės pripažinti, kad dvasinėse ir religinėse bendruomenėse egzistuoja labai aiški ir akivaizdi tendencija žmonėms jaustis slegiamiems labai didelės naštos, kuomet žmonės jaučia būtinybę būti labai rimti ir į gyvenimą bei dvasinį kelią arba išganymą žiūrėti labai rimtai. Jie paverčia dvasinį kelią streso būsena, užuot buvę džiaugsmingais vaikais, kurie su džiaugsmu ir meile atbėga pas Gyvąjį Kristų ir atsisėda prie jo kojų, netgi nesiklausydami jo žodžių, bet tiesiog žvelgdami į jo akis ir sugerdami Gyvojo Kristaus vibraciją, tuo būdu ją įsisavindami ir priartėdami prie vienovės su juo.

Taigi, ta sąlyga, kurią matote tarp tokios daugybės dvasingų arba religingų žmonių, yra tai, jog jie patikėjo, kad į dvasingumą reikia žiūrėti nepaprastai rimtai, kad jiems reikia priimti kažkokį standartą, kuriuo remdamiesi jie galėtų visus ir viską teisti. Kai jų pačių elgesys neatitinka šio standarto, jie jaučia būtinybę teisti ir smerkti save, arba jausti kaltės jausmą. Ir, žinoma, kai įsitraukiate į šiuos jausmus, akimirksniu prarandate vaiko nekaltumą, vaiko proto nekaltumą, ir nebegalite jame pasilikti.

Ir jie dažnai jaučia poreikį žiūrėti į kitų žmonių veiksmus ir vertinti juos pagal savo prisiimtą standartą. Užuot pažvelgę į veidrodį, jie ieško krislo savo brolio akyje ir teisia viską pagal kažkokį standartą. Jeigu norite nuo to išsilaisvinti, vienas būdas tai padaryti, yra pradėti suvokti, kad tai darote, ir tuomet imti labiau įsisąmoninti, kas tai yra per standartas, kurį esate priėmę.

Kas tai yra per standartas, kuriuo naudodamiesi viską teisiate? Iš kur jis atėjo? Ir tuomet, jeigu pradėsite ieškoti šio standarto ir palyginsite jį su Kristaus mokymais, su Budos mokymais ir su šių laikų pakylėtųjų mokytojų mokymais, sugebėsite suvokti, kad šis standartas nebūtų galėjęs ateiti iš pakylėtosios būtybės, kuri yra aukščiau dualizmo. Nes iš tiesų, kaip jau daug kartų sakėme, mes nė vieno neteisiame, nesmerkiame, mes nejaučiame, kad kas nors mums grasintų, todėl neturime poreikio ką nors kontroliuoti.

Mes, pakylėtieji mokytojai, neturime fiksuoto standarto, kaip mūsų mokiniai turėtų elgtis, nes į kiekvieną mokinį žiūrime kaip į unikalų individą, ir norime, kad būtumėte laisvi būti tuo, kuo esate, ne tiktai savąja Dievo Liepsna, bet ir dangiškuoju individualumu, kuris yra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje, ir individualumu, kurį jūsų Sąmoningasis AŠ susikūrė savo kelionių po materialią visatą metu. Tik kol, žinoma, šis individualumas neišeina iš jūsų pačių aukštesniosios esybės rėmų ir prisideda prie jūsų augimo.

Nepaverskite dvasingumo tramdomaisiais marškiniais

Yra žmonių, kurie tiki, kad, kai tampate dvasinės arba religinės organizacijos nariu, tai reiškia, kad turite apsivilkti tramdomuosius marškinius. Ir turite susiderinti su standartu, kurio taip pat turi laikytis ir visi kiti, idant visi judėtų tuo pačiu būdu, beveik kaip robotai, kurie mechaniškai juda į priekį ir kalba visas reikalingas maldas, atlieka visus reikalingus ritualus, aklai išpažindami savo tikėjimą visomis toje organizacijoje priimtomis doktrinomis. Ir šitaip žmonės, tikrąja to žodžio prasme, tampa robotais, nė trupučio neprimenančiais sąmoningų, Dievo sukurtų kūrybiškų būtybių, nė trupučio neprimenančiais Gyvojo Kristaus.

Ir vis dėlto jie mano, kad, jeigu nepaliaus toliau aklai žygiuoti, sekdami aklais vadais, vieną dieną staiga atsibus ir: „Pokšt, žiūrėkite, aš jau danguje.“ Tačiau, mano mylimieji, į dangų nepateksite sekdami minia, sekdami išoriniu standartu. Į dangų pateksite, tiktai būdami savimi, sekdami aukštesniuoju savo aš, būdami šiuo aukštesniuoju aš veikime ir leisdami jam per jus reikštis. Būtent taip atsidursite danguje, nes dangus yra sąmonės būsena – vienovės, integracijos tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių būsena. Ir tai yra aukščiausios laisvės būsena, kuomet esate laisvi, esate tapę pačia laisve, išreikšdami savąją Dievo Liepsną ir savo individualumą.

Ir, žinoma, būtent to mes ir norime visiems savo mokiniams, ir absoliutus reikalavimas pakilimui į šią laisvę, yra tai, kad privalote klausyti El Morijos perspėjimo, apie teisimo būseną, apie teisimo sąmonę, kuri verčia jus viską lyginti su tuo standartu, kuris net nėra aiškiai apibrėžtas. Ir jeigu pažvelgsite į jį iš arčiau, pamatysite, kad šis standartas yra nelogiškas, ir dažnai ateina iš žmonių, kurie yra labai stipriai susikoncentravę į save, yra egoistiški ir teisiantys, ir yra taip stipriai nugrimzdę į baimę, kad jaučia poreikį viską kontroliuoti. Tad jie išranda šį standartą kaip būdą kontroliuoti, kaip būdą lygintis. Būkite pasirengę pažvelgti į save ir ištirti, ar jūs taip pat nebuvote paveikti šios sąmonės, kuria, kaip sakiau, yra persigėrę dauguma dvasinių ir religinių organizacijų šioje planetoje. Ryžkitės pripažinti, kad tai ateina iš dualizmo, ir tuomet naudokitės mūsų duotais įrankiais, kad virš viso to pakiltumėte.

Proto filtras

Nes leiskite man jums su absoliučiu tikrumu pasakyti, kad, kol jaučiate poreikį ką nors teisti, įskaitant ir save, nesate laisvi būti savimi. Nes matote, dalykas, kuris įvyksta, kai teisiate, yra tai, kad jūsų prote, analitiniame prote atsiranda filtras. Jis yra panašus į nuolatos dirbantį kompiuterį, ir kad ir kas jūsų gyvenime beįvyktų, kad ir kokius gautumėte įvesties duomenis, jie yra perfiltruojami per kompiuterį, kuris akimirksniu juos palygina su šio standarto, kurį yra sukūręs arba priėmęs, duomenų baze.

Ir todėl egzistuoja tarpinė fazė tarp pas jus ateinančių duomenų ir jūsų reakcijos į juos, nes jūsų reakcija nebeateina spontaniškai iš vidaus. Ji nėra sukuriama ir neateina iš jūsų aukštesniosios esybės. Nes staiga kiekvienas jūsų veiksmas privalo atitikti šį neapibrėžtą standartą, ir jūsų kompiuteris kuo tikriausiai atskaitys jums griežtą pamokslą, jeigu nesilaikysite šio standarto. O tai, žinoma, nėra vaiko proto nekaltumas, nes vaiko proto nekaltumas yra tuomet, kai vaikas spontaniškai reaguoja į gyvenimą. Vaikas neanalizuoja savo veiksmų ar reakcijų. Vaikas tiesiog reaguoja spontaniškai, su džiaugsmu, su meile.

Ir taip, žinau, kad sakysite, jog daugelis vaikų daro klaidas arba elgiasi savanaudiškai. Ir nors tai yra tiesa, kad negalite pasilikti toje vaikiškumo būsenoje savo suaugusiame gyvenime, aš kalbu apie aukštesnį nekaltumo jausmą. Nes, kaip paaiškinau, kai iš tiesų susiderinsite su savo aukštesniąja esybe, spontaniškai darysite tai, kas teisinga, kas yra jūsų aukštesniosios valios rėmuose. Ir todėl jums taps įmanoma spontaniškai daryti teisingą dalyką. Ir todėl jums nebebus būtinybės viską analizuoti, prieš ką nors darant ar prieš reaguojant į bet kokią situaciją.

Vietoj šio žemesnio standarto, sukurto dualizmo karalijoje, turėsite aukštesnį standartą, kuriame būsite taip stipriai susiderinę su savo aukštesniąja esybe, kad spontaniškai žinosite, kas teisinga, ir darysite tai, kas teisinga. Ir tai yra aukštesnė integracijos ir vienovės forma nei tas žemesnis lygmuo, kuriame jums vis dar reikalingas išorinis vedimas. Nes matote, mes, pakylėtieji mokytojai, esame net labai laimingi, galėdami jums duoti Dangiškąjį Vedimą, kuris padės jums augti kelyje, tačiau iš tiesų ateis toks taškas, kuomet turėsite tapti savarankiški. Ir todėl nebegalėsime jums duoti tų nurodymų ir sakyti jums, ką turėtumėte daryti, idant jums nereikėtų kliautis savo pačių vidine esybe šių teisingų sprendimų priėmimui.

Negalime jūsų pakylėjimo įvykdyti už jus

Mes iš tiesų turime žinias apie tai, kaip pakilti, ir vis dėlto negalime parodyti jums viso kelio iki pakylėjimo. Nes pabaigoje turėsite eiti vieni, savo pačių įsisavintomis žiniomis ir esybe, idant galėtumėte pereiti per tą adatos akį savo pačių vidine esybe, laisve, įsisąmoninimu, išmintimi ir meile. Matote, mano mylimieji, jeigu būtume galėję įvykdyti jūsų pakylėjimą už jus, jūs jau būtumėte pakilę. Ir todėl jums reikia suvokti, kad negalime to padaryti už jus; jūs privalote BŪTI už save.

Ir tai, žinoma, yra mūsų džiaugsmas – pamatyti savo mokinius pasiekiant šią buvimo būseną, šią laisvės būseną. Būtent to mes trokštame. Mes visiškai netrokštame, kad taptumėte aklai mumis sekančiais robotais, nors mes ir nesame akli vadai. Tačiau būtent todėl, kad esame matantys vadai, norime, kad jūs taptumėte matančiais mokiniais, idant galėtumėte patys tapti mokytojais.

Ak, mano mylimieji, jei tik galėčiau jums perduoti, kokia tai yra laisvė pakilti virš šios teisimo būsenos, tos būsenos, kurioje viską analizuojate, lyginate viską su šiuo neegzistuojančiu ir absoliučiai nelogišku standartu. Jei tik galėčiau jums perduoti, kokia tai yra laisvė leisti visam tam nuo jūsų nukristi ir įžengti į šią vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe, idant išorinis standartas jums nebebūtų reikalingas, ir tiesiog galėtumėte būti Gyvuoju Kristumi, leisdami savo šviesai šviesti, kad ir ką pasaulis apie tai begalvotų.

Tai yra toks džiaugsmas tokia laisvė, toks stiprus buvimo vienovėje su Dievu jausmas, buvimo vienovėje su visa gyvybe jausmas, kad jums būtų sunku tai net įsivaizduoti. Tačiau noriu jums perduoti bent dalelę šios vizijos, idant žinotumėte, kad iš tiesų egzistuoja ši džiaugsmo būsena, ir kai ją būsite pasiekę, žvelgsite atgal į savo dabartinius sunkumus ir į savo dvasinį kelią ir sakysite: „Kad ir ką man teko patirti, idant pasiekčiau šią sąmonės būseną, buvo verta tai patirti.“

Jūsų savanoriškas darbas

Iš tiesų, mano mylimieji, nėra tokių pastangų, nėra tokių sunkumų, kurie neišsisklaidytų, jums pasiekus šią nekaltumo, šią laisvės būseną. Pasijusite – tikrąja to žodžio prasme – dvasiškai atgimę, kaip sakė Jėzus. Jausitės kaip nauja būtybė Kristuje. Ir pažvelgę atgal tarsite: „Bet po galais, kodėl man prireikė tiek daug laiko pakilti virš šios sąmonės būsenos, kuri yra tokia netikra?“ Tačiau realybė yra tokia, kad daugelis jūsų jau seniai būtumėte galėję pakilti virš šios sąmonės, tačiau pasisiūlėte prisiimti dalį planetinės sąmonės ir ją transformuoti, palengvinti naštą ir nutiesti kelią kitiems.

Ir todėl, vėlgi, nors galbūt šiuo metu jus slegia ši našta, jei galėtumėte bent įsileisti mintį, kad ši našta gali būti ne jūsų pačių susikurta, nes nešate šią naštą dėl kitų, tuomet manau, jums taps lengviau nešti šią naštą. Nes žinosite, kad egzistuoja aukštesnis tikslas, ir žinosite, kad vieną dieną ją transformuosite, ir tuomet galėsite nusimesti šį jungą ir būsite laisvi savo pačių AŠ ESU Esaties šviesoje ir meilėje.

Būtent to jums ir noriu. Ir tikiuosi, kad pamąstysite apie mano žodžius, pažvelgsite į savo pačių kelią, į savo įsitraukimą į dvasinę organizaciją, ir pamatysite, ar ši dvasinė organizacija arba mokymas neatima jūsų nekaltumo ir jūsų laisvės. Tai nereiškia, kad kažkas yra ne taip su tuo mokymu ar organizacija, bent jau ne visada. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad kažkas yra ne taip su jūsų požiūriu, ir jums reikia siekti Budos neprisirišimo, apie kurį taip nuostabiai vakar kalbėjo Gautama.

Dar kartą perskaitykite mūsų šioje konferencijoje duotus diktavimus. Nemanykite, kad perskaitysite juos vieną kartą ir būsite su tuo baigę. Skaitykite juos dar kartą, tame tarpe ir tuos, kurie bus duoti rytoj, ir siekite juos įsisąmoninti gilesniu lygmeniu nei esate tai darę kada nors anksčiau. Ir jeigu tai padarysite, žinau, kad patirsite didesnę laisvę nei kada nors galvojote esant įmanoma. Pajausite pasikeitimą savo požiūryje į dvasinį kelią, ir palaipsniui pradėsite matyti nekalto vaiko laisvės blykstelėjimus, pradėsite jausti vis didesnę vienovę su savo aukštesniąja esybe, vienovę su Gyvenimo Upe, jausdami ją tekant per jus – kas yra aukščiausia laisvės ir džiaugsmo būsena.

Tad palieku jus su šiomis mintimis, nes visiškai netrokštu jūsų apsunkinti kalbomis apie pasaulines problemas. Nes jei tik galėtumėte įžengti į tą vaiko nekaltumą, šiame nekaltume galėtumėte padaryti nepalyginamai daugiau pasaulio problemų transformavimui, nei tai padarytumėte pasilikdami dualistinėje sąmonės būsenoje, kuri nuolat viską analizuoja ir teisia. Matote, vaiko nekaltumas gali transformuoti tūkstanti kartų daugiau už bet kokį suaugusiojo rimtumą.

Tad drįskite būti laisvi. Nebijokite laisvės. Nesilaikykite įsikibę savo kalėjimo, kuriame susikūrėte patogumo jausmą, nes jis jums teikia vidinį jausmą apie tai, kuo jums leidžiama būti ir kuo jums nėra leidžiama būti. Būti ar nebūti iš tiesų reiškia tai, ar ryšitės būti laisvi, ar priešingai, ir toliau laikysitės įsikibę savo susikurto kalėjimo ir saugumo, kurį jis regimai jums duoda, kaip priešingybę laisvės kuriamam iliuziniam nesaugumui.

Tad drįskite BŪTI LAISVI. Ir palieku jus savo širdies džiaugsme, džiaugsme matant, kad tiek daug iš jūsų susirinkote drauge, drįsdami išreikšti šią laisvę, drįsdami juokauti, drįsdami būti žaismingi. Nes, mano mylimieji, šis susibūrimas iš tiesų buvo džiaugsmingas įvykis, ir mes laukiame to, kas vyks rytoj. Tad linkiu jums gero vakaro.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com