Būkite dvasingi, kad ir kokios būtų išorinės aplinkybės

TEMOS: Jėzus nebuvo įžymybė – Pakilkite virš išorinių aplinkybių – Niekas, ką galėtumėte „padaryti,“ nepadarys skirtumo – Europa yra esminis raktas pasaulinei taikai atnešti

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 rugsėjo 30 d., per Kim Michaels


Jėzus nebuvo įžymybė

Mano Mylimos širdys, aš esu Marija, visos gyvybės Motina. Nes aš susivienijau su Dangiškosios Motinos liepsna, kuri iš tiesų gaubia visą gyvybę materialiame pasaulyje ir visą gyvybę dvasinėje karalijoje. Ateinu pas jus su taikos, meilės ir dėkingumo žinia. Nes iš tiesų, mes, pakylėtieji mokytojai, esame dėkingi, kad atvykote čia būti su mumis. Gali atrodyti, jog susitinkame keistose vietose – šioje vietoje Švedijoje. Bet tik pamąstykite apie tas sąlygas, kurias prieš daugybę metų kentė Jėzus ir jo mokiniai, vaikščiodami dulkėtais senovės Palestinos keliais. Daugelis krikščionių užaugo su labai stipriai iškraipytu Jėzaus įvaizdžiu, manydami, kad jį supo šlovė, garbė ir sėkmė, ir kad su Jėzumi buvo elgiamasi kaip su šiandieninėmis jūsų įžymybėmis.

Realybė buvo visiškai kitokia. Nes Jėzus nepasiliko Žemėje pakankamai ilgai, kad taptų tokia įžymybe, kaip jūs tai suprantate šiandien. Jis nebuvo žinomas už Palestinos ribų. Ir netgi pačioje Palestinoje apie jį nežinojo daug žmonių, ir jis taip pat nebuvo garbinamas taip, kaip šiandien jį garbina krikščioniai. Juk, šiaip ar taip, jis gimė tvartelyje. Ir kodėl taip buvo? Jis jame gimė tam, kad parodytų žmonėms visų svarbiausią tiesą, kad svarbiausia nėra tai, kaip dalykai atrodo išoriniams pojūčiams ar išoriniam protui. Svarbiausia yra tai, kas nėra apčiuopiama pojūčiais ir ką galima pajausti ir patirti tik širdimi. Ir tai yra svarbiausia. Tai yra vienintelis svarbus dalykas. Ir todėl mes visada mėginome padėti dvasingiems žmonėms suvokti, kad išorinės regimybės neturi aukščiausios realybės, kad išorinės regimybės nėra amžinos ir iš tiesų neturi jokios galios jūsų protui – nebent leidžiate savo protui susitapatinti su išorinėmis aplinkybėmis, susitapatinti net ir su pačiu ego.

Pakilkite virš išorinių aplinkybių

Tad matote, kvietimas dvasingiems žmonėms visada buvo būti dvasingais, kad ir su kokiomis aplinkybėmis jie susidurtų savo asmeniniame gyvenime ar visos planetos mastu. Dvasinis kelias, tikrasis dvasinis kelias, nėra kažkokios išorinės šlovės ar sėkmės siekimas, ar įžymybės statuso siekimas, kaip jį iš tiesų yra pasiekę kai kurie bažnyčios lyderiai ir pamokslautojai. Mes nenorime, kad į tikruosius mūsų tarnus būtų žiūrima kaip į įžymybes ar kad jie būtų garbinami. Mes nenorime, kad tikrieji mūsų tarnai iškeltų save viršum kitų. Nes koks gi tikslas?

Tikslas, tikrasis visų mūsų tarnų tikslas, yra parodyti žmonėms, kad gyvenimas yra daugiau už išorines regimybes ir kad jiems nereikia būti ribojamiems arba varžomiems materialių aplinkybių, su kuriomis susiduria, ar net ir psichologinių sąlygų, su kuriomis jie susiduria savo pačių prote – nes galite transcenduoti šias išorines sąlygas kad ir kur bebūtumėte. Ir jūs galite tapti daugiau, nes tikrasis jūsų aš, kurį pavadinau Sąmoninguoju AŠ, yra daugiau už bet kokias išorines sąlygas, daugiau už ego, daugiau už išorinę asmenybę.

Jūs nesate žmogiška būtybė. Nesate gyvas mėsos gabalas. Jūs esate Dievo liepsnos kibirkštis. Individuali dvasios kibirkštis, turinti potencialą susivienyti su Dievo Esybės Visuma. Ir vis dėlto esate fiziniame kūne Žemėje. Tad susiduriate su iššūkiu subalansuoti žinojimą, kad esate dvasinė būtybė, su praktine kasdienine realybe, su kuria jūs visi susiduriate šioje planetoje. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo mes visi, kurie buvome nusileidę į Žemę, susidūrėme. Su juo susidūrė Jėzus ir su juo susidūriau aš. Ir mums kartais būdavo lygiai taip pat sunku kaip ir jums, suderinti kasdieninę realybę su savo dvasine vizija ir tikslais.

Mano Mylimieji, tai yra natūralu. Ir nenoriu, kad patirtumėte frustraciją, galvodami, jog turėtumėte būti dvasingesni, kad turėtumėte daryti tą ar aną, šitaip patirdami dar didesnę frustraciją ir pykdami ant savęs, kad nedarote pakankamai. Nes iš tiesų, mes ir patys tai darėme. Matėme tai darant daugybę kitų dvasingų žmonių. Tačiau šiame amžiuje, Laisvės Amžiuje, mes trokštame, kad daugelis žmonių virš to pakiltų, pakiltų virš jausmo, kad nėra gana, kad to, ką darote, nėra gana.

Niekas, ką galėtumėte „padaryti,“ nepadarys skirtumo

Tačiau sakau jums, jeigu esate Būtybe, kuria esate, tuomet to yra gana. Nes Būdami čia apačioje tuo, kuo esate Viršuje, net ir savo kasdieninėje veikloje, galite spinduliuoti Šviesą. Ir iš tiesų tik Šviesa padarys didžiausią skirtumą. Nesakau, kad nieko neturėtumėte daryti, kad atskleistumėte netobulumus ir klaidingus įsitikinimus šioje planetoje. Nesakau, kad neturėtumėte nieko daryti, kad atneštumėte taiką. Ir vis dėlto, išmintingas mokinys suvokia, kad nėra nieko, ką jis galėtų padaryti, kas padarytų didžiausią skirtumą.

Nes didžiausią skirtumą padarysite tiesiog Būdami. Leisdami Dievo Šviesai tekėti per jūsų žemesniąją esybę į visus gyvenimo aspektus. Būtent tai padarys kritinį skirtumą Žemėje. Mes nenorime, kad patirtumėte frustraciją ir manytumėte, kad: „Man reikia daryti daugiau,“ šitaip įsitraukdami į tą proto būseną, kurioje visada jaučiate bėgantys paskui traukinį, o traukinys išvažiuoja iš stoties ir niekaip negalite jo pavyti. Ir tuomet, kai kurie žmonės į gyvenimo pabaigą jaučia, jog platforma, kuria jie bėga, artėja prie pabaigos, o jie vis dar nepavijo traukinio. Ir jie patiria dar didesnę frustraciją ir mėgina bėgti dar greičiau.

Jei tik galėčiau, norėčiau išlaisvinti jus nuo tos mąstysenos, kuri tiesiog yra dar vienas subtilus ego sąmokslas. Ego nenori, kad atrastumėte dvasinį kelią. Tačiau, kai negali jums sukliudyti to padaryti, jis tuomet pavers dvasinį kelią viena didele frustracija, kuomet jausitės visada atsiliekantys ir manysite, jog kad ir ką bedarytumėte, to nėra gana. Taigi, mano mylimieji, leiskite sau žinoti, leiskite sau suvokti, kad tai, jog Esate, yra gana. Ir tuomet sutelkite dėmesį šio vidinio ryšio užmezgimui su Buvimo būsena, užmegzkite ryšį su savo Aukštesniuoju Aš, ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, su mokytoju, kuris yra artimiausias jūsų širdžiai.

Ir tuomet tegul jūsų darymas teka iš jūsų Buvimo centro – ir tuo būdu, jūsų darymas bus pusiausvyroje. Ir tuomet tai nebūsite jūs, dirbantys šį darbą; tai bus Tėvas jumyse, Dievo Liepsna jumyse, kuri darys šį darbą. Ir tuomet jūs žinosite tiesą, kad žmonėms neįmanoma sukurti taikos pasaulyje. Tačiau su Dievu, su jūsų Dievo Liepsna, viskas iš tiesų yra įmanoma. Ir tai yra raktas.

Europa yra esminis raktas pasaulinei taikai atnešti

Iš tiesų, Europa yra esminis raktas pasaulinei taikai atnešti. Tačiau tai negalės įvykti tol, kol tamsios energijos, kurias sukūrė pirmieji du pasauliniai karai, o taip pat daugelis kitų karų, nebus sudegintos taikos liepsnoje. Nes tik tuomet Europos šalys ir Europos žmonės sugebės pažvelgti ir ryšis pažvelgti į savo praeitį.

Ir tik tuomet jie sugebės pažvelgti į praeitį, nepaskęsdami emocinio skausmo, apie tai kas nutiko, jūroje. Ir tik tuomet, kai pažvelgs į praeitį be skausmo, sugebės išanalizuoti ir suprasti minčių procesą, sugebės suprasti net ir įvykius, kurie atvedė prie karo. Ir tuomet jie galės išsilaisvinti nuo to mąstymo ir tapti žinios apie taiką, tiesos apie taiką, tikrovės apie taiką skleidėjais visame pasaulyje. Nes kol kas, Jungtinės Valstijos – kurios galėjo būti ir turėjo būti pagrindine pasaulinės taikos jėga – nesugeba vykdyti šios rolės, nes yra pernelyg įstrigusios juodai baltame mąstyme. Ir tai galioja ne tik dabartinei administracijai, bet net ir didelei daliai žmonių – nes būtent dėl to buvo išrinkta ši dabartinė administracija.

Europoje matote juodai balto mąstymo susilpnėjimą, kuris, deja, dabartiniu metu yra pakeičiamas pilku mąstymu, kaip paaiškino Jėzus. Tačiau mes matome potencialą, kad Europa galėtų palikti pilką mąstymą daug greičiau nei per jį galėtų pereiti Jungtinės Valstijos. Ir todėl mes turime viltį ir planą, kad Europos žemyne įvyks nubudimas, kuomet žmonės nubus karo realybei, karo psichologijai ir tuomet tars: „Viskas, gana!“ Mes matėme, kaip du pasauliniai karai prasidėjo šiame žemyne, ir žinome, kad trečiasis kartas bus lemtingas. Ir esame pasiryžę daugiau nematyti jokių karų šiame žemyne. Ir esame pasiryžę neleisti dar vienam pasauliniam karui prasidėti šiame žemyne. Tiesą sakant, esame pasiryžę neleisti jam prasidėti niekur, įskaitant ir Vidurio Rytus.“

Ir tai iš tiesų gali įvykti. Ir tai gali įvykti laiku. Ir todėl, vėlgi, sakau: „Būkite Taikoje!“ Nes tik būdami taikoje galite būti atviromis durimis Taikos Šviesai sudeginti tas energijas, kurias sukūrė daugybė karų šiame žemyne. Ir tai yra raktas į aukštyn kylančios spiralės pradėjimą, keliant žmonių sąmoningumą, kuris atves prie nušvitusių veiksmų, kurie bus paremti taika, paremti taikos nešimu, užuot toliau leidus karo jėgoms manipuliacijomis įstumti šalis į konfliktus, kurie niekada nebuvo tikri konfliktai ir kurie niekada neturėjo jokios tikros prasmės ir niekada neturėjo galimybės būti karu, užbaigsiančiu visus karus, kaip kai kurie meluojantys žmonės pavadino pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus. Nes iš tiesų, joks karas negali užbaigti visų karų. Vienintelis karus užbaigti galintis dalykas yra tai, kad žmonės atsisakytų kovoti, atsisakytų smurtu atsakyti į smurtą ir nuspręstų atsukti kitą skruostą – mesdami iššūkį visiems, kurie skatina karą, kad ir kur jie bebūtų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels