Tepakyla permainų vėjai

TEMOS: Laisvos prekybos sutartis tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų – Žmonės Pietų Amerikoje turi norėti laisvės

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2006 liepos 4 d., per Kim Michaels


Mano Mylimieji, laisvė iš tiesų neįmanoma be esybės vientisumo, be energetinio lauko vientisumo, proto, širdies ir emocijų vientisumo. Tad pasišvęskite savo psichikos gydymui, siekdami šio vientisumo. Ir turiu jums pasakyti, kad, net jeigu būtumėte pasiekę šį vientisumą, net jeigu manytumėte pasiekę išgijimą, net jeigu manytumėte esantys pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį, sakau jums, ryžkitės būti vientisi, nes praktiškai nėra nė vieno žmogaus, kuris negalėtų gauti naudos stengdamasis pasiekti didesnį vientisumą psichikoje. Nes taip gydysite ne tik savo pačių psichiką, gydysite kolektyvinę psichiką ir visos planetos psichiką. Ir iš tiesų, turėtumėte sugebėti matyti, kad kolektyvinei sąmonei šioje planetoje yra reikalingas didelis gydymas, ypač šiam Pietų Amerikos žemynui, kuriame žmonės yra pavergti iki tokio lygmens, kuomet net nežino, kas jiems patiems yra geriausia.

Laisvos prekybos sutartis tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų

Tad matote situaciją šioje vietoje, kuomet žmonės streikuoja prieš laisvos prekybos sutartį, kuri trumpalaikėje perspektyvoje gali neatrodyti jiems esanti naudinga. Tačiau vis dėlto, žvelgiant iš didesnės ir ilgalaikės perspektyvos, tai yra žingsnis į priekį. Tuo nenoriu pasakyti, kad laisvos prekybos sutartis yra tobula ar be trūkumų. Iš tiesų, kaip visada nutinka, pagrindinė šią sutartį pasirašyti stumianti jėga yra valdžios elitas, kuris siekia įkurti laisvos prekybos zoną savo pačių naudai ir tarptautinių korporacijų naudai. Tačiau turiu jums pasakyti, jog kad ir kiek trūkumų beturėtų ši sutartis, tai vis tik yra žingsnis teisinga kryptimi, su kuria galėsime laikui bėgant toliau dirbti. Nes, jeigu apie tai pamąstytumėte, kaip gi galės išaušti laisvės amžius, jeigu nebus laisvos prekybos, laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, nevaržomo nacionalinėmis sienomis.

Todėl iš tiesų yra labai svarbu sukurti didesnę laisvę ir didesnę prekybą tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų žemynų, nes mes kalbėjome apie būtinybę įtvirtinti dvasinės energijos aštuoniukės tėkmę, kuri tekėtų iš Šiaurės į Pietus ir atgal. O fizinis šio aštuoniuke tenkančio srauto ekvivalentas iš tiesų yra prekių ir paslaugų tekėjimas, idėjų tekėjimas, idant žmonės Pietų Amerikoje galėtų pasimokyti iš didesnio progreso, kuris buvo pasiektas Šiaurės pusrutulyje.

Kai žvelgiate į sąlygas, kuriomis žmonės gyvena, yra akivaizdu, kad daug kas privalo pasikeisti ir kad reikia atlikti daug patobulinimų ekonomikoje, socialinėje sistemoje, švietimo sistemoje, iš tiesų įtvirtinant tikrąsias žinias apie žmogų, kad žmonių progresas nebebūtų stabdomas neišmanymo. Net ir savanoriškai pasirinktu nenoru žinoti, dėl kurio tokia daugybė žmonių nenori keistis, nenori siekti kažko daugiau.

Žmonės Pietų Amerikoje turi norėti laisvės

Ir mes čia iš tiesų įtvirtinome didesnę Laisvės Liepsnos koncentraciją Pietų Amerikoje, kuri atneš didesnį šios Laisvės Liepsnos išsiliejimą. Ir tai turi potencialą pažadinti tuos, kurie čia yra patys jautriausi žmonės. Nes iš tiesų, turiu jums pasakyti, jog tam, kad pokyčiai, pozityvūs pokyčiai galėtų įvykti Pietų Amerikoje, joje turi atsirasti didesnė meilė laisvei, didesnis laisvės troškimas tarp žmonių. Jie turi norėti išsilaisvinti iš savo dabartinių gyvenimo sąlygų. Net ir iš fizinių gyvenimo sąlygų, kuomet gyvena skurde, gyvena namuose, kurių statymo standartas nuo Šiaurės pusrutulio atsilieka keliais šimtais metų.

Ir jeigu žmonės netrokš laisvės nuo priespaudos, nuo materialinės ir dvasinės priespaudos, kaip tuomet bus įmanomas progresas šiame kontinente? Ir iš tiesų, jis bus neįmanomas. Ir todėl matome, kad reikalingi dideli pokyčiai. Labai reikalingos socialinės reformos, ekonominės reformos. Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad lygiai taip pat reikalingos ir religinės reformos. Nes tai yra liūdnas, bet neišvengiamas faktas, kad ištisus šimtmečius katalikų bažnyčia buvo pagrindiniu įrankiu žmonėms Pietų Amerikoje pavergti, pavergdama jų protus, uždarydama jų protus į labai mažytę pasaulėžiūrą, kuri paprasčiausiai niekuo neprisideda prie laisvės tikslo.

Šie žmonių protams Pietų Amerikoje uždėti pančiai privalo būti sutraukyti, ir jie bus sutraukyti tik tuomet, kai laisvės liepsna uždegs meilę laisvei žmonių širdyse. Todėl tuos iš jūsų Pietų Amerikoje, kurie esate atviri mūsų dvasiniams mokymams, atviri mūsų rožiniams, ir tuos iš jūsų, kurie taip pat esate atviri kitur, prašau vizualizuoti, kad šioje Saulės saloje, Titikakos ežere, yra įtvirtinamas Laisvės Liepsnos centras. Ir prašau jūsų vizualizuoti, kaip ši liepsna pasklinda po visą Pietų Amerikos žemyną, netgi pasiekdama Centrinę Ameriką, ir iš naujo uždegdama meilę laisvei žmonių širdyse, meilę laisvei, kurios šiame žemyne tūkstančius metų įsikūnijančios sielos niekada neturėjo. Nes jos visada gyveno visuomenėse, kurios laikė žmones pavergtus, kurios buvo susikoncentravusios į nedidelį elitą, kuriam priklausantys žmonės buvo garbinami kaip dievai Žemėje, kaip matėte tai inkų kultūroje ir kitose kultūrose.

Kai studijuojate šias kultūras, aiškiai imate matyti, kodėl jos išnyko, nes jose nebuvo meilės laisvei, nei iš žmonių, nei iš jų valdovų pusės. Visi norėjo išlaikyti status quo, tačiau kaip Dievas Meru labai aiškiai paaiškino – ir kaip aš jau labai daug kartų aiškinau – nėra įmanoma išsaugoti status quo. Nes iš tiesų, šiandien pokyčių diena, kaip mėgsta sakyti mano guru.

Tad aš, Sen Žermenas, ateinu kartu su Didžiojo Dieviškojo Vedlio Esatimi ir sakau šią dieną, 2006 metų liepos 4-ąją: Aš perduodu Laisvės Liepsną, kuri nugriaus visą sustabarėjimą ir visą pasipriešinimą laisvei. Ir todėl sakau: „Šiandien pokyčių diena! Ateinantys 2000 metų bus pokyčių metai, per kuriuos išvysime laisvės amžiaus ir Sen Žermeno Aukso Amžiaus įsikūnijimą!“ Tačiau tik po to, kai Žemės planetoje bus įvykę didžiuliai pokyčiai fizinėje ir dvasinėje karalijose.

Todėl sakau, tepakyla šią akimirką permainų vėjai. Su jėga ir intensyvumu, kurių niekas negalės sulaikyti, kurių negalės sustabdyti kolektyvinė sąmonė ir anti-laisvės jėgos, nes aš, Sen Žermenas, esu Laisvės Dievas. Ir kalbu per fizinį instrumentą, tačiau praktiškai esu fiziniame įsikūnijime, kalbėdamas šiuos žodžius. Ir todėl jie neša absoliučią Dievo Laisvės galią ir sakau: „Pokyčiai yra įkūnyti dabar! Permainų vėjai nebus sustabdyti! Tad tai atlikta! Amen.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels