Užsklendžiu jus Motinos Meilėje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 gegužės 28 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, aš taip pat atėjau užsklęsti jūsų savo Motinos meilėje, suteikdama Omega poliariškumą Maitrėjos Alfa poliariškumui. Aš jau išreiškiau jums Dievo Tėvo ir Dievo Motinos dėkingumą už jūsų tarnystę ir jūsų Vienovę šioje konferencijoje. Tačiau noriu jums pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, įgijome naują vilties jausmą, matydami jūsų pasiryžimą susirinkti drauge Vienovėje. Iš tiesų, niekas daugiau negali apsukti šios Žemės aplinkui, kaip tik kritinė masė žmonių, kurie nuspręstų sekti Jėzaus mokymu apie kito skruosto atsukimą ir suvoktų tikrąjį šio mokymo gilumą. Šitaip atsisakydami žaisti dualistinius ego žaidimus, kurie supriešina brolį prieš brolį beprasmiškose niekada nesibaigiančiose kovose.

Tad jūs įrodėte, jog esate pasiryžę pakilti virš šios kovos. Ir noriu, kad prisimintumėte šią koncepciją apie pakilimą virš kovos – virš išorinių skirtumų – ir Vienovės Dvasios, Tiesos Dvasios siekimą, siekiant Vienovės, siekiant būti teisiu su Dievu, užuot buvus teisiu tarp žmonių.

Nes, mano mylimieji, argi Jėzus nesakė: „Kokia gi nauda žmogui laimėti visą pasaulį, bet prarasti savo sielą?“ Tad kokia gi jums bus nauda, jeigu visas pasaulis laikys jus teisiu, tačiau jūs nebūsite teisūs su Dievu ir todėl Sąmoningasis AŠ negalės atgimti. Nes nebūsite pasiryžę leisti tam senajam tapatumo jausmui mirti, nenorėsite atiduoti to tapatumo jausmo dvasios, idant galėtumėte būti prikelti, leidę mirtingam tapatumui mirti ant kryžiaus, kaip sakė Jėzus.

Tad kiekvienam iš jūsų duodu savo motinos meilės dalelę. Ir ši dalelė yra pritaikyta prie jūsų pasiryžimo pakelti žvilgsnį virš išorinių regimybių. Ir todėl duodu jums daugiau, nei gebate pakelti. Tačiau duodu jums pakankamai, kad jus truputį sutrikdyčiau ir kad paskatinčiau siekti aukščiau ir žengti sekantį žingsnį į Vienovės jausmą. Kuomet įveiktumėte susiskaldymą ir konfliktus, kurie tegali ateiti iš ego ir šio pasaulio jėgų – kurios jau labai seniai nusprendė nenorinčios grįžti pas Dievą ir norėtų ir jus nusitempti į savo susikurtą pragarą, net ir pragarą Žemėje, kurį matote tokioje daugybėje vietų, kuriose Motinos Šviesa yra iškreipiama, kaip ji yra iškreipiama ir čia, Jungtinėse Valstijose, pagrindo čakroje, kurią aš netrukus aplankysiu.

Tad gaukite mano meilės dalelę, jeigu norite, ir neškitės ją su savimi, palikdami šią šventą vietą. Naudokitės ja, kad susisietumėte su Vienove, idant nepasiduotumėte pagundai, su kuria tikrai susidursite, iš naujo įsitraukti į dualistinius ego žaidimus. Prisiminkite, kaip Jėzus pasninkavo dykumoje, kad įtvirtintų savo vidinės Vienovės su Dievu jausmą. Ir argi jūs taip pat nepasninkavote šioje vietoje, kuri, nors ir nėra dykuma, vis tik yra vieta, kuri yra atskirta nuo pasaulio ir nuo pasaulio sąmonės.

Tad būkite budrūs, nes kai iš čia išeisite, užsimaskavęs velnias jau jūsų lauks, gundydamas jus iš naujo įsitraukti į dualistinę sąmonę ir ego žaidimus, ar tai būtų jūsų pačių ego ar tų žmonių, kuriuos jūs pažįstate, ego, kurie gali jausti grėsmę, pajutę šviesą, kurią jūs nešatės su savimi. Ir todėl jie mėgins jus užsipulti arba mėgins pavogti šią šviesą ir panaudoti ją savo savanaudiškiems tikslams. Tad sakau jums, saugokite šviesą, saugokite meilę, o svarbiausia, saugokite tą Vienovės jausmą, kuris yra atviros durys tiek šviesai, tiek ir meilei tekėti į jūsų esybę.

Tad būkite užsklęsti begaliniame dėkingume, kurį šiandien jaučiu. Esate verti šio dėkingumo, kiekvienas iš jūsų. Ir jeigu atiduosite man savo nevertumo jausmą ir priimsite mano dėkingumą už jūsų buvimą šiame pasaulyje, tuomet pajausite, kaip šis nevertumo jausmas ištirpsta ir yra pakeičiamas dėkingumo jausmu už tai, kad esate gyvi, kad esate gavę galimybę būti šio nepakartojamo šviesos audeklo dalimi, kuris yra audžiamas šioje planetoje už išorinių regimybių, kurios gali atrodyti kaip tik norite, bet tikrai ne dvasingos.

Tačiau už viso to yra Gyvenimo Upė, kuri iš tiesų kelia žmoniją aukštyn į aukštesnį lygmenį. Ir todėl, kai paleisite nevertumo jausmą ir atkursite ryšį su šia Gyvenimo Upe, pajausite dėkingumą už tai, kad esate gyvi, kad esate šioje planetoje, kad turite galimybę matyti įvykių vystymąsi, ir turite galimybę dalintis savo Dievo Liepsna su visa gyvybe. Tad užsklendžiu jus – kiekvieną iš jūsų – begaliniame Dangiškosios Motinos dėkingume. Tai yra užsklęsta laike ir erdvėje. Tad, tai yra įkūnyta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels